4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

2 (53) 2022 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Кравчук Ганна Сергіївна

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА КРЕДИТНОЇ ПОСЛУГИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У статті на підставі огляду чинного законодавства та доктринальних науково-теоретичних підходів, представлених в сучасній економічній та юридичній літературі досліджується понятійно-термінологічний апарат в банківській сфері, зокрема розкриваються поняття «кредит», «послуги», «банківські послуги», «кредитна послуга», «кредитна операція». За результатами проведеного порівняльно-правового аналізу спеціальних нормативно-правових актів щодо визначення поняття «кредитна послуга» та підстав виникнення відносин з надання кредитної послуги аргументовано висновок про складну (комплексну) економіко-правову природу кредитної послуги, що надається банками. Доведена доцільність виокремлення двох підходів до розуміння природи кредитної послуги – юридичного та економічного.

Ключові слова: кредит, послуга, банківські послуги, банківський кредит, кредитна операція, кредитна послуга, кредитний договір.

 

 Лайтан Олександра Богданівна

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

У статті за результатами аналізу нормативно-правової бази, що регламентує порядок надання фінансових послуг охарактеризовано фінансову послугу як економічне явище. Розглянуто науково-теоретичні підходи до визначення характерних ознак фінансової послуги як послуги взагалі, та як об’єкта досліджуваних правовідносин. Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до розкриття сутності фінансових послуг. Розкрито економічну природу фінансових послуг. Досліджено еволюцію виникнення послуги як економічного блага, розвиток торгівлі фінансовими активами як специфічної сфери економічних відносин в трансформаційних умовах, обумовлених швидкою цифровізацією сфери фінансових послуг.

Ключові слова: послуга, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, фінтех, цифровізація, цифрові фінансові послуги.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Білогрива Даніелла Валеріївна

ЧИ ТОТОЖНІ ОСОБИСТОСТІ ІСТОРИЧНОГО ТА БИЛИНОГО КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ  ВОЛОДИМИРА?

В статті було розглянуто проблема тотожності билин та історичних відомостей, на прикладі пошуку подібності свідчень про історичних київських князів Володимирів та билинного князя «Володимира Красне Сонечко». У результаті проведеної роботи виявилося, що жоден з історичних князів Володимирів не є прототипом билинного «Володимирова Красне Сонечко» через суперечливість історичних фактів по відношенню до старовинних пісень.

Ключові слова: билина, історія, тотожність, «Володимир Красне Сонечко», київський князь Володимир

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Алєксєєва Світлана Володимирівна

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

В статі висвітленні наукові положення методики проєктування моделей індивідуалізації навчання. Обґрунтовано поняття індивідуалізації як напряму удосконалення навчання, своєрідною стратегією освітнього процесу, яка має охоплювати всі його ланки. Визначено, що індивідуалізація навчання сприятиме формуванню й розвитку особистісних цінностей молоді, забезпеченню умов її самореалізації, саморозвитку. Доведено, що індивідуалізація навчання це шлях до розкриття унікальності й неповторності кожної особистості, розвитку її індивідуальності, створення сприятливих умов для розкриття її здібностей. Досліджено основні складники проєктування моделей індивідуалізації навчання. Розкрито суть і зміст теоретико-методологічного, змістово-методичного, діагностувально-результативного блоків моделі індивідуалізації навчання. Запропоновано реалізацію етапів індивідуалізації навчання, сучасні технології організації такого навчання. Окреслено перспективи імплементації індивідуалізації навчання.

Ключові слова: індивідуалізація навчання, проектування, педагогічна модель, компетентності, освітній процес, самореалізація, саморозвиток.

 

 Ткачук Галина Володимирівна, Діденко Роман Іванович

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБКВЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ

У роботі описано особливості створення та використання вебквестів при вивченні інформатики. Аналіз різних форм організації ігрової діяльності в освітньому процесі вказує на те, що використання ігрових форм цілком виправдано може бути інструментом викладання, який активізує розумову діяльність учнів, дозволяє зробити освітній процес привабливішим і цікавішим, змушує хвилюватися і переживати та, відповідно, формувати потужний стимул до оволодіння знань з навчальної дисципліни. На основі аналізу літературних джерел нами визначено ряд переваг використання технології вебквестів. Нами виявлено, що структура вебквесту має спільні ознаки з структурою гри як методу навчання, проте, технологія вебквесту має свої відмінності. 

Ключові слова: вебквест, інформатика, ігрові технології, гра, методика навчання інформатики.

 

 Холодних Інна Миколаївна

ДОСВІД РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК «ВЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

Стаття присвячена проблемі формування ключових компетенцій на уроках математики в старшій школі, а саме – формуванню компетенції «вчитися впродовж життя» [1]. У статті розглядається досвід роботи вчителя. Свої напрацювання автор об’єднав в піраміду-самоосвіти. Фундамент піраміди – вміння самостійно працювати з джерелами інформації і складати конспект. Наступний рівень – перевернутий клас, далі – розробка навчальних проєктів. Вершина піраміди - створення проєктів практичного застосування знань. Побудована таким чином система навчання дає змогу сформувати навички самоосвіти, аналітично мислити, а на додачу підготувати учнів до викликів майбутнього. Таким викликом став карантин. І піраміда- самоосвіти трансформувалась в піраміду дистанційного навчання.

Ключові слова: ключові компетенції, досвід роботи, самоосвіта, математика.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Регуш Оксана Петрівна, Шманько Олег Володимирович

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті здійснено соціально‐психологічний аналіз ціннісного підходу щодо значення управлінської культури у функціонуванні закладу вищої освіти в умовах сучасного транзитного суспільства. Вважаємо, що в умовах євроінтеграційних процесів важливою складовою трансформаційних перетворень в Україні є адаптація вітчизняної системи роботи з керівними кадрами освіти з метою наближення її до європейських стандартів. Конструктивні кадрові процеси – базова складова ефективності освітньої політики з метою позитивних змін в Україні. Наголошуємо, що в умовах здійснюваних в Україні реформ шляхом просвітницьких заходів необхідно зрозуміти  актуальність переходу від централізованої управлінської системи до людиноцентричної. Сьогодні актуалізується суспільна потреба у кадрах, які уособлюють такі основні якості: професіоналізм, моральність, духовність, відповідальність, патріотизм. Особливе місце серед шляхів реалізації сучасного рівня кадрової політики сфери освіти посідає підвищення її ролі як пріоритетного напряму розвитку кадрового потенціалу держави, від якого багато в чому залежить реформування, оновлення, стабілізація і розвиток українського суспільства. Нова якісна управлінська культура у сфері освіти вбачається нами основою ефективної діяльності держави.

Ключові слова: освітня політика; корпоративна культура; професійні якості; ціннісні орієнтації; управлінська культура.

 

 Сіренко Ганна Сергіївна

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID – 19 НА МОЛОДІЖНИЙ СЕГМЕНТ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА 2019 – ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУ

У статті розглянуто поняття молодіжного ринку праці. Також надано характеристику сегменту молодіжного ринку праці. Для характеристики були використані статистичні дані 2019 року – першої половини 2021 року. У статті надано порівняльну характеристику рівня економічної активності молоді, рівень зайнятості молоді, рівень безробіття, а також досліджено зростаюча популярність неформальної зайнятості серед молоді, яка виникає на тлі невисокої економічної активності та високого рівня безробіття.

Ключові слова: молодь, ринок праці, економічна активність, рівень зайнятості, безробіття, неформальна зайнятість.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Сахнюк Ірина Олексіївна, Кириленко Лариса Віталіївна, Битков Михайло Харитонович

АНАЛІЗ ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Проаналізована інформація стосовно чинності національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Доведено, що національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 відповідає міжнародним стандартам EN ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій).

Ключові слова: стандарт, EN ISO/IEC 17025:2017,  ISO/IEC 17025:2017, ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019,  управління ризиками, система менеджменту, компетентність.

 

 Фарісєєв Андрій Геннадійович, Чумак Даниіл Євгенійович, Синиця Ігор Віталійович

ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ЗАМОРОЖЕНИХ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ

Сьогодення вимагає створення нових біологічно збагачених продуктів харчування., Це пояснюється тим, що останнім часом харчування населення не забезпечує організм основними нутрієнтами, в тому числі, білками спостерігається загальне зниження енерговитрат при надмірному споживанні жирної та вуглеводної їжі. При цьому сучасна людина все частіше віддає перевагу напівфабрикатам, приготування яких не вимагає багато часу. Зазначене та аналіз доступних джерел повноцінних білків показує доцільність розробки заморожених фаршированих м’ясних січених напівфабрикатів. Рецептура виробів включає основну сировину – фарш, отриманий з м’яса курки, та начинки з використанням ягід чорниці, журавлини, обліпихи, які дозволять отримати готові вироби підвищеної біологічної цінності.

Метою даного наукового дослідження було дослідження процесу теплового кулінарного оброблення заморожених фаршированих січених виробів виготовлених з м’яса курки з використання ягідної сировини: журавлини, обліпихи, чорниці.

Отримані результати випробувань дозволили отримати рекомендовані параметри жарення заморожених фаршированих січених м’ясних напівфабрикати з використанням м’яса курки та ягід журавлини, обліпихи і чорниці. Готові вироби з виходом що найменше 80 % можливо отримати шляхом жарення зазначених напівфабрикатів у фритюрі температурою 130 °С протягом 10…11 хвилин.

Ключові слова: заморожені напівфабрикат, фаршировані м’ясні січені вироби, чорниця, журавлина, обліпиха, теплова обробка

 

ФАРМАВЦЕВТИЧНІ НАУКИ

 

 Seniuk Igor Valerievich, Tolbi El Mehdi

THE EFFECT OF EXTRACTS FROM PRUNUS DOMESTICA FRUITS ON THE DEGREE OF SPONTANEOUS HAEMOLYSIS IN VITRO

Prunus domestica is a horticultural crop widely distributed in Ukraine. The determination of the qualitative and quantitative composition of the P. domestica showed the presence of unique chemical compounds with probably laxative and hepatoprotective effects. Therefore, the aim of this study was to investigate membrane-stabilizing activity of two extracts from Prunus domestica fruits having an evident hepatoprotective effect proved in the previous experiments.

Membrane-stabilizing activity of extracts from Prunus domestica fruits was studied in vitro using the F.C. Jager method. Administration of extracts to animals lead to decreasing in the degree of spontaneous RBCs hemolysis by 56.1% (extract with fibers) and 26.8% (extract with polysaccharides) compared with the control group. The extract with fibers was more active in stabilizing of RBCs membranes exceeded the activity of the extract with polysaccharides, and somewhat inferior to the activity of the reference drug (silybor).

Extract was extract containing fibers at a dose of 200 mg/kg reduced significantly the degree of spontaneous hemolysis because of inhibition of RBCs membranes degradation induced by lipid peroxidation and slightly inferior to the membrane-stabilizing effect of the reference drug Silibor. The obtained results related to the presence of polyphenolic compounds in the chemical composition of the extract (sum of hydroxycinnamic acid).

Keywords: Prunus domestica, red blood cells membranes, spontaneous hemolysis, lipid peroxidation.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Богів Евеліна Іванівна, Когуч Мар’яна Василівна

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті йдеться про те, що основною метою самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови є формування самостійності мислення, розвиток пізнавальних інтересів, творчих та комунікативних навичок. Розглянуто методи самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови, завдання та принципи, її види та форми. Наголошено:вміння самостійно працювати з навчальним матеріалом, засвоювати його і вміло застосовувати на практиці майбутніх фахівців, або в житті. Стверджується, що формування самостійності студентів може бути забезпечено шляхом грамотної організації самостійної роботи в аудиторний та позааудиторний час. Наведено приклади з досвіду організації самостійної роботи для навчання прийомам самостійності студентів під час вивчення іноземної мови, адже, самостійна робота сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, забезпечує зростання знань, умінь та навичок. Реалізація такої мети на практиці сприяє здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього фахівця.

Ключові слова: методи, форми, самостійна робота, практика, процес організації самостійної роботи, іноземна мова.

 

 Сапожникова Галина Миколаївна

ПОЕЗІЯ ОЛЕКСАНДРА ЖИГО: ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ

Сучасна українська література вражає розмаїттям жанрів і пропонує дослідникам широкий вибір об’єктів вивчення – прозу, поезію, п’єси. З-поміж багатьох нових імен нашу увагу привернув Олександр Жиго – поет із Кам’янця-Подільського. У статті здійснена спроба розглянути особливості індивідуального стилю цього письменника на прикладі збірки його віршів «Куди виводять відстані». Визначено основні мотиви лірики поета. Проаналізовано оригінально-авторське використання в поетичних текстах прикметникових словосполук із лексемами на позначення кольору, які є прикметною рисою творчості сучасних митців слова. Розглянуто вживання письменником різноманітних засобів художньої виразності та стилістичних фігур. Названо визначальні риси картини світу, яка постає в текстах Олександра Жиго.

Ключові слова: індивідуальний стиль, мотив, лірика, колір, стилістична фігура, анафора, персоніфікація, алюзія.

        

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Світлак Ірина Іванівна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті визначено і досліджено законодавство, що регулює відносини, які виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту на підставі чого визначено напрями їх більш ефективного регулювання. Встановлено особливості реалізації права на освіту, гарантованого ст. 53 Конституції України на сучасному етапі, що обумовлені впливом карантинних обмежень та бурхливим розвитком дистанційних освітніх послуг та поширенням онлайн сервісів в освітній галузі. Представлена характеристика освітніх послуг як об’єкта відносин з надання  послуг у сфері освіти, що обумовлює специфіку правового регулювання. При характеристиці змісту та характерних ознак освітніх послуг проаналізовані погляди вчених-юристів представників різних галузей права та представників економічної науки. Виокремлено риси, традиційно притаманні освітнім послугам, та набуті внаслідок впливу процесів цифровізації освітньої галузі. Проаналізовано чинні нормативно-правові акти, що регламентують порядок надання освітніх послуг із застосуванням дистанційних технологій, виявлено позитивні і негативні тенденції нормотворчого процесу та сформульовані висновки та пропозиції щодо його подальшого вдосконалення.

Ключові слова: послуга, освітні послуги, онлайн послуги, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, цифровізація, правове регулювання.

 

 

© Альманах науки, 2022