4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

6 (51) 2021 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Димидас Максим Сергійович, Павлович Олександра Романівна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті визначено необхідність оцінки ефективності та результативності організації, окреслено особливості кожного терміну та основні відмінності між ними. Встановлено, що оцінка результативності та ефективності діяльності організацій є невід'ємною умовою підвищення конкурентоспроможності, покращення фінансового стану будь-якого господарюючого суб'єкта.  Розглянуто особливості сучасного підходу до оцінки ефективності  та результативності організації на тлі діючих на практиці концепцій оцінки ефективності та результативності. Проаналізовано вплив оцінки ефективності та результативності на довгострокову перспективу розвитку компанії, забезпечення стабільності її функціонування. Доведено, що основою успіху будь-якої організації є підвищення ефективності та результативності, здійснення системного аналізу.

Ключові слова: оцінка, підхід, ефективність, результативність, система, показники.

 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Лисиця Лариса Григорівна, Постоєнко Віталіна Сергіївна, Чистякова Катерина Віталіївна

ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОН У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ НА СТОРІНКАХ ІСТОРІОГРАФІЇ

Вивчення історії Черкаського регіону полягає найперше у розвитку особистості та уяви, також через  цю призму можна дізнатися про історичне становлення свого регіону. Історичне краєзнавство завжди відігравало надзвичайно велику роль у формуванні національної самосвідомості і самовираження. В умовах сучасності, підвищується роль наукового обґрунтування еволюції регіонів, а відтак, обрана тема є актуальною.

Ключові слова: Черкаський регіон, національно-визвольна боротьба, революція 1917–1921 рр., історіографія, державність.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Shneiderman Sofia Illivna

MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION ASSOSIATED WITH CHRONIC FATIGUE SYNDROME

This paper aims to discover the ways of improving the health of patients suffering from chronic fatigue syndrome, which comes up because of mitochondrial dysfunction, by interventions based on the function of mitochondria in producing adenosine triphosphate and recycling adenosine diphosphate to replenish the ATP supply in the cell. It is found in the paper that the genetic pathology is the key issue of mitochondrial diseases. In this paper was analyzed the complex of medicines used to correct mitochondrial dysfunction.

Key words: chronic fatigue syndrome, genetic pathology, mitochondria, mitochondrial disease, myalgic encephalomyelitis.

 

 Бондаренко Олена Сергіївна

ПРІОНИ

У статті розглянуто проблематику пріонів, як збудників надзвичайно небезпечних нейродегенеративних хвороб для людей і тварин з утворенням губчастої енцефалопатією і характерним ураженням ЦНС, м’язової, лімфодної тканин та інших систем організму. Описані згідно даних літературних джерел особливості будови патогенного білка, його фізико-хімічні властивості та його ізоформи, що викликають різні патоморфологічні картини захворювань. Підкреслено шляхи виникнення  пріонних хвороб та їхня інвазія в клітину хазяїна, проаналізували один з механізмів проникнення патогена, а саме нейроінвазія за аліментарним шляхом. За відсутності методів лікування пріонних захворювань, виникає потреба у подальших дослідженнях цього питання  та можливе вдосконалення знань у сфері таргентної терапії в якості шляху позбавлення збудника. Проаналізували  небезпечність пріонів, яка полягає в їх стійкості до знезараження, тому навіть за допомогою новітніх засобів дезінфекції,  не можливо досягти  повного пригнічення життєдіяльності патологічного білка, подальше вивчення цієї проблеми є важливим аспектом санітарно-епідеміологічного профілю.  Охарактеризували  різні нейродегенеративні захворювання, викликані пріонами та методи їх виявлення.

Ключові слова: огляд; патогенний білок пріон PrSc; особливості пріонів; пріонні захворювання; нейроінвазія патогена.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Ліхута Ігор Леонідович

ОСОБЛИВОСТІ РЕПЕРТУАРУ ТАЇСІЇ ПОВАЛІЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СПІВОЧОЇ ПАРАДИГМИ

 У статті розглянуто особливості значення репертуару для успішної професійної діяльності естрадного виконавця. Визначені особливості сучасної співочої парадигми. На прикладі творчості Таїсії Повалій доведено, що репертуар вокального виконавця трансформується і удосконалюється відповідно до докорінних зрушень, що відбуваються у сучасному суспільстві. За роки професійного вдосконалення естрадний співак повинен знайти й створити індивідуальний «репертуарний фонд», в основі якого – твори не тільки сучасної, але й традиційної спрямованості.

Ключові слова: репертуар; репертуарний артист; співоча парадигма; творче життя вокаліста.

 

 Садовенко Світлана Миколаївна

РЕЖИСУРА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ХХІ СТОЛІТТЯ

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Hanna Masur

STRATEGIC AND TACTIC COMPETENCE AS A MAJOR COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE TRANSLATOR

The paper is concerned with the strategic and tactic competence as a major component of the translator’s professional competency. The author brings together and analyses various definitions of the notion «translation strategy» and correlates the strategic competence with the term «over-competence». The peculiarities of the terms «global translation strategy» and «local translation strategy», «translation tactics» and other related concepts as well as some specific features of the translator’s professional competency are revealed in the article. The structure of the competency under study is described. Strategic competency allows the translator to identify translation problems and coordinate translation actions to overcome them. Strategic and tactic competence performs a decisive function in terms of determining the direction of translation activity and affects the course and results of translation.

Keywords: competency, competence, translation competency, strategic competence, translation strategy and tactics, translation operation.

 

 Божок Н.В.

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ У ПРАЦЯХ І.А.ЗЯЗЮНА ТА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

У статті розкрито особливості формування педагогічної майстерності вчителя на основі спадщини В.О. Сухомлинського та І.А.Зязюна.

Ключові слова: педагогічна майстерність, освітній процес, компетентність.

 

 Гринюк Валентина Валентинівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розглянуто теоретичні основи інтерактивного навчання та визначено умови впровадження їх в освітній процес ВНЗ. Даний вид навчання полягає у створенні на занятті атмосфери взаємодії педагога і студентів. Автором проведено зіставлення традиційного (пасивного й активного) навчання та інтерактивного, визначено відмінності між ними на всіх компонентах процесу навчання, а також у діяльності педагога. Розглянуто переваги використання окремих інтерактивних методів навчання в освітньому процесі, з метою підвищення теоретичної та практичної підготовки майбутніх педагогів.

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, активне навчання, компетентність, компетенція, інтерактивність.

 

 Кабика Катерина Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СИНДРОМУ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Наш час знаменуються прискоренням ритму, специфічними змінами нашого суспільства, що накладають певний відбиток на всі сторони життя в тому числі і на розвиток дітей. Все частіше зустрічаються «непосидючи» чи «невиховані», діти – «дзиґа» -  як їх колись називали. На ділі – це діти з певним психологічним розладом - синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ). В останні роки це захворювання викликало велику зацікавленість у всьому світі. Адже порушення функцій уваги та гіперактивна поведінка дітей викликають занепокоєння не тільки з боку вчителів, батьків, а й оточуючих. Явище СДУГ у ранньому дитячому віці, у дошкільному віці, і також у шкільному віці стає суттєвою проблемою психічного розвитку дитини, що заважає її соціалізації, засвоєнню шкільної програми. За різними даними, кількість дітей з гіперактивною поведінкою, яка як правило, супроводжується проблемами зі стійкістю та концентрацією уваги, становить у загальній популяції від 1,5 до 20 відсотків. В статті спробувала розкрити питання синдрому дефіциту уваги та гіперактивної поведінки, фактори її ризику та розробити рекомендації щодо ранніх проявів цієї проблеми.

Ключові слова: поведінка, гіперактивна поведінка, СДУГ, молодший шкільний вік, гіперкінетичний розлад.

 

 Кобилянська О., Шманько О.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Визначені тенденції формування ціннісних орієнтацій української молоді в транзитному українському суспільстві. Виявлено, що в сучасних умовах, коли, старі стереотипи ще не відійшли у минуле, а нові європейські стандарти ще не утвердилися, існує загроза ціннісного відчуження та заповнення цієї прогалини негативними елементами. В той же час в ході проведених досліджень відзначена тенденція до зростання громадянської свідомості молодого покоління, почуття патріотизму, толерантності, поваги до свобод та прав громадян. Подані результати соціологічного опитування стосовно ставлення молодого поколінням до європейських цінностей, особлива увага приділена громадянській складовій цього феномену. обґрунтовано причину, чому молодь є значно відкритішою перед новим досвідом та орієнтованою на задоволення власних потреб, ніж покоління старших. Пропонуються шляхи позитивної соціалізації та формування ціннісних орієнтацій української молоді, які можуть запроваджуватися в умовах навчально-виховного процесу закладів вищої освіти.

Ключові слова: європейські цінності, громадянські цінності, соціалізація молоді, відчуження, аномія, молодіжна політика, ціннісні орієнтації.

 

 Савлук Олександр Олександрович

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛАНДШАФТІВ КІМНАТНИХ РОСЛИН У ЦИФРОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ РІЗНИХ СТИЛІВ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ

Сьогодення характеризується високим рівнем актуалізації питання забудови екологічно-цивілізованого міста, що у свою чергу породжує тенденцію  поступового входу в моду кімнатного ландшафту рослин, як елементу дизайну інтер’єру в сучасному житті. У цій статті автор виклав концепцію особливостей ландшафту кімнатних рослин, функції кімнатних декоративних рослин і ландшафтного дизайну під час цифрового проектування різних стилів дизайну інтер’єру. Особливу увагу приділено дизайну і застосуванню рослинних ландшафтів у різних стилях дизайну інтер’єру, з метою визначення базового уявлення про ландшафти кімнатних рослин. Автор наголошує на додатковому позитивному впливі кімнатних рослин в екологічному напрямі, а саме очищення навколишнього повітря, в той же час, як рослини безшумно створюють для людини здоровий і природний світ у приміщенні.

Ключові слова: ландшафт кімнатних рослин, внутрішній простір, стиль оформлення інтер’єру, кімнатна рослина, дизайн.

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Бабка Володимир Леонідович

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З КАТЕГОРІЯМИ, «ВЛАДА», «УПРАВЛІННЯ», «МАНІПУЛЮВАННЯ»

Проаналізовано характерні риси та особливості феномену політичного впливу. Визначено функціональні зв’язки політичного впливу з  категоріями «влада», «управління», «маніпулювання». Окреслено чотири підходи (кратологічний, системно-функціональний, соціально-психологічний та синонімічний) до співвідношення влади та впливу. Виявлено особливості політичного впливу по відношенню до політичного управління та маніпулювання. Політичний вплив охарактеризовано як складник політичної системи, який визначає механізми функціональних зв’язків між її елементами. Ця категорія виражає політичну дію чи сукупність дій метою або наслідком яких є зміна поведінки, поглядів, почуттів об’єкта впливу в середовищі політичного буття. Наголошується, що політичний вплив розкриває зміст реалізації політичної влади, а також визначає способи взаємодії суб’єктів політичної сфери.

Ключові слова: політичний вплив, політична система, суспільство, влада, управління, маніпулювання.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Чаркіна Олена Анатоліївна

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ ПОДОЛАННЯ КІБЕР-АДИКЦІЙ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті розглянуто поняття, критерії, розповсюдженість, причини і передумови формування кібер-адикцій у студентському середовищі з огляду на реалії українського сьогодення. Запропоновано шляхи подолання Інтернет-залежності через використання арт-терапевтичних технік впливу на особистість і поведінку. Охарактеризовано процесуальні і змістові труднощі в роботі із залежними кліентами. Проаналізовано можливості арт-терапії як невербального методу впливу, що дозволяє встановити контакт всупереч анозогнозії, алекситимії, гіперчутливості, низькій фрустраційній толерантності і потужному опору з боку адикта. Розкрито терапевтичний потенціал маски як засобу подолання патологічного відчуження адикта; методу виокремлення здорового начала із хворобливої площини і форми фізичного втілення здорового начала залежного індивіда, що зафіксований у його пренатальній пам’яті.

Ключові слова: кібер-адикція, залежна особистість, симптоми залежності, арт-терапія, маскотерапія.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Krasnoshapka Dmitry Viktorovich

WIRELESS COMPUTER NETWORK SIMULATION IN CISCO PACKET TRACER

The paper considers the simulation of a local area network that uses the IEEE 802.11 standard in Cisco Packet Tracer. A representative sequence of steps for creating a local area network, consisting of a personal computer PC - PT, laptop Laptop - PT, switch Switch - PT and access point AccessPoint-PT. A twisted pair cable is used to connect the network equipment. The cable part of the network is based on the 100BaseTX standard. The wireless part of the network uses the WPC-300N module and supports IEEE 802.11n standards but can also support 802.11b and 802.11g. Static addressing with network ID 192.168.1.0 and subnet mask 255.255.255.0 is selected for network configuration. The modern WPA2-PSK protocol is used for authentication, and the AES protocol is used for encryption and thus a high degree of data protection and security is achieved.

                                                           

 Slobodianiuk Kateryna, Grakov Oleksiy, Grakov Dmytro

NATURE OF THE PROCESS AND TOTAL DURATION OF CONVECTIVE DRYING OF COLLOID CAPILLARY-POROUS MATERIALS

The article is devoted to research to determine the nature of the kinetics and the total duration of convective drying of colloidal capillary-porous materials. Studies have shown that with decreasing heat carrier temperature, the drying time increases accordingly. However, the high temperature regime cannot ensure the quality of the obtained processing product. A reasonable combination of individual components of colloidal capillary-porous materials in the mixture made it possible to intensify the drying process of carotene-containing colloidal capillary-porous material by 10% and phytoestrogen-containing colloidal capillary-porous material by 41%. The risk of loss of biological value of the material is reduced to a minimum.

The calculation of the kinetics of heat and moisture exchange during drying and the total duration of dehydration of the mixture made it possible to analytically predict the duration of drying of the developed mixture. The deviation of the values of the calculated from the experimental duration of drying the mixture does not exceed 5%.

Keywords: heat and moisture exchange, convective drying, colloidal capillary-porous material, humidity, temperature, drying rate.

 

 Очеретний Анатолій Богданович, Арсенюк Ігор Ростиславович

АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ КОНТРАСТНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ШАХОВИХ ФІГУР

У цій статті здійснено огляд літературних джерел, автори яких пропонують два варіанти отримання оригінального зображення для подальшого виявлення прихованого вмісту зображення для подальшого виявлення типу шахової фігури з використанням згорткових нейронних мереж різних типів, гамма-корекції та фільтра високих частот, вирішивши поширену проблему покращення візуальної якості зображення, зменшення шуму, виділення об’єкта на фоні для підвищення достовірності подальшої обробки зображення; проведено аналіз ефективності кожного з методів та сфери застосування цих методів. За допомогою розробленого на мові програмування Swift програмного забезпечення здійснено аналіз довільного зображення з власної бібліотеки зображень, побудовано гістограми для кожного зі складових кольорів зображення; проведено обробку кольорового зображення з використанням високочастотного фільтру; проведено обробку зображення згортковими штучними нейронними мережами двох типів.

Ключові слова: згорткові нейронні мережі, глибоке навчання, піксель, зображення, контраст.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Сапожникова Галина Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОВТОРІВ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «АНТЕНА»

Синтаксичну організацію речень варто вважати невід’ємним складником художньої палітри будь-якого твору. Поетичний синтаксис тісно пов’яза¬ний не тільки з віршовим розміром, але й із худож¬німи образами. Статтю присвячено розгляду такого явища, як пов¬тор, або редуплікація. Проаналізовано форми його вираження у віршах збірки Сергія Жадана «Антена», описано специфіку функціонування стилістичних фігур, серед яких домінантними у творчості поета є ана¬фора, полісиндетон, анадиплозис та інші. У художніх текстах цієї книжки найширше представлений морфологічний повтор, зокрема іменниковий, дієслівний, займенниковий, а також повтор частин складного речення. Редуплікація забезпечує поетичним текстам відповідну інтонацію та глибину звучання, підкреслює експресивно-смислові відтінки художнього твору, виконуючи тим самим особливу функ¬цію інтенсифікації мовлення та виступаючи як лінгвостилістичний засіб вираження інтенцій автора.

Ключові слова: стилістична фігура, повтор, редуплікація, полісиндетон, анафора, анадиплозис, ідіостиль.

 

 

 

© Альманах науки, 2021