4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

5 (50) 2021 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Mosur Alina Sergeevna

CURRENT TRENDS IN THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE. PROBLEMS AND PROSPECTS

The article considers the modern state of Ukrainian dairy industry enterprises. The main factors affecting dairy industry activities in Ukraine. The main results of activity are considered, a number of negative tendencies which interfere with effective activity of the agricultural enterprises is analyzed. The priority measures necessary for raising the level of development of the dairy industry are substantiated.

Keywords: economy, export and import of dairy products; trends and prospects of dairy industry development, current status, innovative development, the agricultural sector.

 

 Волкодав Тетяна Анатоліївна, Лісіцин Максим Олександрович

ЗАСТОСУВАННЯ ІГОР З ПРИРОДОЮ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті розглянуто сутність та історію розвитку теорії ігор, поняття гри з природою та умови її застосування при моделюванні соціально-економічних процесів. Також охарактеризовано і розглянуто на конкретному прикладі методи визначення оптимальної стратегії в умовах ризику та повної невизначеності.

Ключові слова: теорія ігор, гра з природою, оптимальна стратегія, гравець, ризик, повна невизначеність.

 

 Дубовик Марія Федорівна, Озеран Алла Володимирівна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ

Сумнівна дебіторська заборгованість має негативний вплив на фінансовий стан будь-якого підприємства, тому набуває актуальності питання правильної її оцінки та відображення в обліку. У статті розглянуто економічну сутність поняття «резерв сумнівних боргів», концептуальні аспекти його формування у міжнародній та українській практиці, а також запропоновано шляхи розвитку обліково-аналітичних заходів для даного об’єкту обліку, виявлено, що між вітчизняним та зарубіжним законодавством існують розбіжності щодо методів формування резерву сумнівних боргів, вивчається причина виникнення потреби у формуванні резервів сумнівних боргів. При дослідженні використовувались такі методи наукового дослідження: порівняння та систематизація, методи синтезу, дедукції, індукції та узагальнення.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, МСФЗ, НП(С)БО, коефіцієнт сумнівності, безнадійна дебіторська заборгованість.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Ієвлєва Юлія Віталіївна

ГЕЙМІФІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Стаття присвячена використанню гейміфікаційних технологій під час проведення уроків географії у Новій українській школі. У статі розкрито сутність технології гейміфікації, як процесу, що дозволяє розкрити творчі здібності особистості учня та набути усіх компетентностей, які передбачає концепція Нової української школи, зокрема інформаційно-цифрової. Також визначено, що гейміфікація навчання нині стає найпопулярнішим трендом серед сучасних методів навчання. У статті розглядаються основні аспекти трансформації сучасної практики викладання дисциплін природного циклу на прикладі географії за допомогою впровадження елементів гейміфікації, заснованих на оперуванні аудіовізуальним контентом, що відкриває нові можливості під час вивчення фізико-географічних, економіко-географічних та соціально-географічних процесів. Автором характеризуються «ігрові всесвіти», які найбільше підходять для використання на уроках географії та  забезпечують можливість експлуатації концепту моделювання низки географічних процесів.

Ключові слова: гейміфікаційні технології навчання, інноваційний підхід до навчання, Нова українська школа, урок географії, сучасна освіта, світові освітні тренди, мотивація навчальної діяльності.

 

 Шиян А., Войтович О.М.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В КУРСІ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

У сучасних умовах ефективність навчального процесу найчастіше визначається ефективністю застосовуваних технологічних рішень. У статті зроблено спробу оцінки ефективності різних форм візуалізації навчального матеріалу при викладанні курсу біології у старшій школі. Показана ефективність використання структурно-логічних схем та ментальних карт у порівнянні з відео-уроками та уроками-презентаціями. Зроблено висновок про те, що для підвищення ефективності сприйняття навчальний процес має бути побудований на зрозумілих та цікавих формах візуалізації матеріалу, вибір яких залежить від кінцевої навчальної мети. Складання структурно-логічних схем або ментальних карт сприяє трансформації отриманої інформації в асоціативні зв’язки навчальних понять, а розвиток креативного і критичного мислення  при цьому робить процес навчання цікавішим і результативнішим.

Ключові слова: візуалізація інформації, навчальний процес, презентація, відео-урок, структурно-логічна схема, ментальна карта, ефективність засвоєння навчального матеріалу

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Грет Соломія Василівна, Яремко Роман Ярославович

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ВІДХИЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

У статті розглянуті особливості відхилень у поведінці військовослужбовців. Виявлено причини виникнення такої поведінки в умовах військової служби і представлені методи її психологічної діагностики. Зазначено також необхідність роботи командирів підрозділів по збереженню психічного здоров'я особового складу, актуальність проведення заходів з профілактики відхильної поведінки. На основі теоретичного аналізу відхильної поведінки у військовослужбовців можна зробити висновок про те, що досліджуване явище має досить складний характер розвитку, адже дана поведінка детермінована широким набором різних причин. Якість професійної діяльності військовослужбовців та їх поведінка безпосередньо залежить від рівня їх психологічного здоров’я, збереження та зміцнення якого є одним із найважливіших напрямів у роботі військово-психологічних служб.

Ключові слова: відхильна поведінка, військовослужбовці, саморуйнуюча поведінка, фактори розвитку девіацій, психологічний супровід.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Олексюк Тетяна Миколаївна

БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ШКІДЛИВОЇ РОСЛИННОСТІ В АГРОСЕРИДОВИЩІ

Сільське господарство відіграє значну роль у загальному ВВП будь-якої країни. Отже, докладається декілька зусиль для розвитку та збільшення врожаю сільськогосподарських культур. Традиційні методи, використовувані в рослинництві, призводять до забруднення навколишнього середовища при цьому виробники несуть зайві витрати. Новітні тенденції розвитку сільського господарства спрямовані в бік точного землеробства. Інструменти для ефективного і точного землеробства бачаться в ідентифікації даних дистанційного зондування і використанні спектральних датчиків, оперативно визначають необхідні показники.  У будь-якій культурі бур’ян, (шкідлива рослинність), є основною проблемою, яка може призвести до поганого врожаю. Тому, для контроля за бур’янами потрібна автоматична система моніторингу посівів. Ця система допоможе фермерам поступово контролювати посіви після їх вирощування. Потім буде застосований специфічний індекс рослинності (ІР), щоб знайти всі зелені ділянки на зображенні, які будуть частиною певної культури або ділянки бур’янів. Для розвитку даного напрямку необхідна точна ідентифікація спектральних характеристик бур'янів.

Ключові слова: точне землеробство, аналіз зображень на основі об’єктів, індекс рослинності, безпілотний літальний апарат (БПЛА), полігональне порогове значення

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Dzeikala Oleksandra

ПОЛУЧЕНИЕ БИОУПАКОВКИ ИЗ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ СУБСТРАТОВ

В среднем люди вдыхают или проглатывают более 75 000 частиц микропластика. Пластик попадает в организм человека вместе с рыбой, продуктами питания или водой из пластиковых бутылок. Более того, анализ показал, что некоторое количество частиц и волокон попадает в организм вместе с воздухом. Большая часть микропластика (около 54%) являлся полипропиленом, из которого изготовлены пробки для бутылок. И только в 4% из них отсутствовали промышленные добавки. Большая часть экспертов согласны в том, что на данный момент не существует действующих методов, которые были бы способны уменьшить растущее количество полимерных частиц в экосистемах и они скоро будут присутствовать во всех продуктах питание. Кажется, что единственный способ остановить это - начать производить меньше пластика и производить больше полимеров, которые являются экологически чистыми. Большинство используемых на сегодняшний день упаковок являются синтетическими и производятся из нефти или нефтепродуктов. В связи с этим в мире появляется обеспокоенность по поводу сокращения невозобновляемого сырья для производства пластмасс. На данный момент производство биоразлагаемой упаковки осуществляется в основном на исследовательском уровне и имеет ограниченное коммерческое использование. Однако растущая осведомленность людей может привести к увеличению спроса на биоразлагаемых продукты уже в ближайшем будущем. Несмотря на главное преимущество, биоразлагаемость таких материалов, необходимо ещё преодолеть ряд препятствий. Например, рентабельность, безопасность для продуктов питания, качество полученного материала, улучшение барьеро-проницаемости и технологические методы получение в массовом масштабе. Полное коммерческое производство и использование биоразлагаемой упаковки все еще остается идеей, но ее потенциал уже есть.

Ключевые слова: bio-packaging, biopolymers, plastic, PVA, starch; біоупаковка, біополімери, пластик, ПВА, крохмаль; биоупаковка, биополимеры, пластик, ПВА, крахмал;

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Аврах Анастасія Олександрівна

РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІКИ ЕМПАУЕРМЕНТУ

У статті подано огляд джерельної бази понять «творчість», «творчий підхід», «педагогіка емпауерменту», а також аналізі поглядів науковців на реалізацію творчого підходу на уроках англійської мови засобами педагогіки емпауерменту.

Ключові слова: творчість, творча особистість, творчий підхід, емпауермент,  педагогіка емпауерменту, реалізація творчого підходу на уроках англійської мови.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Зінкевич Владислав Костянтинович

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОРЯДКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАРОСТ В ОКРУГАХ

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка встановлює порядок затвердження старост у старостинських округах. Проаналізовано поняття "громадські слухання", проаналізовано ризики порушення прав людини та принципу народовладдя. У статті автор припускає, що існує загроза монополізації влади та є ознаки змішаного типу виборів без права вибору. Автор припускає, що відбулась підміна понять "вибори" на "громадські обговорення". Саме це може стати інструментом в руках голови територіальної громади для призначення потрібного старости з корупційних мотивів. У статті згадується також Виборчий кодекс та Державний реєстр виборців, інститут відкликання старости з ініціативи виборців.  Такі різні підходи у різних законодавчих актах можуть стати причиною різного тлумачення правових норм та виникнення правових колізій у майбутньому.

Ключові слова: децентралізація, округ, вибори, староста, адміністративне право.

 

 

© Альманах науки, 2021