4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 9 (42) вересень 2020 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Mosur A.S.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE

 

In this article is monitors the current state of the market for milk and dairy products. In addition, problematic limiting factors in the development of the dairy industry in Ukraine are considered. The dynamics of procurement prices for milk was analysed.

The dynamics of prices for the main export dairy products of Ukraine is tracked. The quality of raw milk, export and import of dairy products are characterized. Problems and ways of development of dairy industry are defined. The directions of activization of regenerative mechanisms for dairy branch are offered.

Keywords: dairy industry, dairy market, milk production and processing, milk supply, milk price, households, cows.

 

 Мельниченко Д.О.

ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Запропонована, на основі використання інструментарію фізики, підхід до прогнозування і моделювання забезпечення стійкого розвитку підприємства на основі заходів економічної безпеки. Визначено, що у будь-який моделей – фізичних, соціальних, економічних - повинні бути єдині ознаки загальні закони їх руху у просторі. На основі критерію подоби розглядаються загальні положення дослідження соціально-економічних явищ. На основі встановлення відповідності фізичних і економічних явищ розповсюджується теорія подоби, а також досліджуються явні або неявні функціональні зв'язки, критеріальні залежності. Для дослідження соціально-економічних процесів розглянуто частковий випадок явища переносу – дифузію, що призводить до встановлення рівноваги розподілу концентрації грошової маси, трудових і матеріальних ресурсів між територіальними, економічними і соціальними утвореннями і структур суспільства. Досліджуються стійкість здійснення державної інноваційної політики на основі змістовного використання поняття гомеостазу, тобто відрізку часу, на протязі якого повністю відбувається цілісність соціально-економічного середовища. Тобто, після кожної введеної новації повинно мати термін гомеостазу, за яким така  новація увійде у суспільне усвідомлення та економічні структури суспільства адаптується до неї. Таким чином, на основі фізичного підходу може бути сформульована основна задача прогнозування і моделювання - як розрахувати оптимальний час гомеостазу для конкретних умов середовища, а також увійти у суспільне усвідомлення, щоб не постраждала економічна безпека держави і не була дискредитована інноваційна політика. Тому у сучасних соціально-економічних умовах зростає роль прогнозування і моделювання ситуації та їх економічні наслідки.

Ключові слова: безпека, система, модель, дифузія, ентропія, процес, гомеостаз, політика, новація.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Паранчук М.В.

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ДОБРО І ЗЛО ЗАСОБАМИ КАЗКИ

 

У статті проаналізовано роль казки у формуванні уявлень про добро і зло у старших дошкільників. Констатовано, що дошкільний період дитинства є важливим для морального становлення особистості. Встановлено, що моральне виховання – це одна з важливих форм успадкування, відтворення моральності; цілеспрямований процес уведення дітей до світу моральних цінностей людства і конкретного суспільства; процес формування моральних рис, якостей характеру, навичок та звичок поведінки. Охарактеризовано методи морального виховання. Доведено важливість методів формування соціальних почуттів і емоцій дитини, а також формування моральних оцінок і суджень для розвитку у дошкільнят уявлень про добро і зло. Охарактеризовано особливості казки як засобу формування у дошкільнят уявлень про добро і зло. Встановлено, що чітке розмежування доброго і злого у казках дозволяє дитині сформувати уявлення про добро і зло, формує у неї любов до добра і, відповідно, відразу до зла.

Ключові слова: добро і зло, уявлення про добро і зло, моральне виховання, мораль, старший дошкільник.

 

 Соколовська Я.В., Жолак В.М.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

У статті розглянуто основні принципові можливості впровадження мультимедійних технологій в освітній процес , найбільш ефективні мультимедійні засоби навчання, які дають можливість для впровадження інформаційних й комп’ютерних технологій на уроках у початковій школі. Показано, як ефективне використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі сприяє успішному вирішенню поставлених перед школою й вчителем завдань. Також, розкрита структура інформації про мультимедіа; доведено своєчасність використання мультимедійних засобів в освіті; розкрито особливості впровадження сучасних інформаційних технологій; окреслено різноманіття навчальних мультимедійних систем.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні технології, мультимедійна презентація, інтерактивність, початкова школа.

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Матревич К.К.

БРИТАНСЬКІ ПАРТІЙНІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 

Дана стаття присвячена темі діяльності партійних аналітичних центрів Великобританії та їх впливу на зовнішньополітичні рішення держави. Розглянуто структуру, діяльність та значення провідних партійних аналітичних центрів Великобританії. Проаналізовано їх активність та вплив на прийняття зовнішньополітичних рішень урядами на сучасному етапі, зокрема при Д. Кемероні, Т. Мей та Б. Джонсоні. Визначено відмінності у характері взаємодії між аналітичними центрами лівого та правого ідеологічного спрямування з консервативним урядом Великобританії. Автор приходить до висновку, що на сучасному етапі аналітичні центри Великобританії значно збільшили свій вплив на прийняття зовнішньополітичних рішень владою держави, а праві аналітичні центри стали платформою для просування характерних консервативних ідей та поглядів Консервативною партією Великобританії. На думку автора, співпраця аналітичних центрів та державних органів Великобританії є прикладом інтеграційних процесів неурядових організацій до політичної структури держави.

Ключові слова: аналітичний центр, Великобританія, уряд держави, зовнішня політика, Консервативна партія Великобританії, Лейбористська партія Великобританії, Д. Кемерон, Т. Мей, Б. Джонсон.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Заворотня Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКЦІЇ ТВАРИННИХ СИМВОЛІВ У ПІЗНАННІ ЛЮДСЬКОЇ ПСИХІКИ

 

Людина як один із біологічних видів природи має багато спільного у фізіології та поведінці з іншими представниками тваринного світу. Але людині притаманний специфічний психологічний устрій, пов'язаний з особливою людською свідомістю.  Воцарившись над природою і встановивши свою самость, людина створила власну культуру – світ речей, ідей, цінностей та образів. Література і мистецтво, як форми людської культури, прийняли естафету у фольклору з наділення тварин людськими рисами характеру. При аналізі образів тварин у культурній спадщині, використанні психологічної інтерпретації символів тваринного світу краще пізнається людська природа особистості, зокрема, її характерологічні особливості. Психологічна інтерпретація символів включає, по-перше, проекцію несвідомої сфери (об’єктивну інтерпретацію), по-друге, індивідуальне значення символу для кожної конкретної людини у даний момент часу (суб’єктивну інтерпретацію). У психологічній практиці враховують не тільки об’єктивне значення символу, але й індивідуально-психологічні, професійні та інші особливості суб’єкта, його інтерпретуючого.

Ключові слова і поняття: драматизація; проекція; психологічна інтерпретація символів тваринного світу; психологічний людський устрій; психотерапевтична казка; символ; символізація; символічна мова; суб’єктивна інтерпретація; об’єктивна інтерпретація; умовні, випадкові, універсальні символи.

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

 

 Волошина Н.М.

СУЧАСНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФАРМАКОЛОГІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

У статті обговорюються актуальні проблеми в наданні якісних послуг вищої освіти із залученням майбутніх фахівців фармацевтів до процесу навчання згідно сучасних вимог та реалізації принципу безперервної освіти з впровадженням грамотного підходу при викладанні дисципліни фармакологія за спеціальністю «Фармація». Розглянуто ряд запитань стосовно    основних компетенцій та їх формування у студентів-провізорів при вивченні фармакології та викладені методи оцінки компетенцій у вищій школі, враховуючи специфіку професії. Визначено інтеграційні складові в науці та освіті. Відображені результати дослідження методів проведення занять у майбутніх фахівців медичних закладів. Вивчено методи контролю знань та обрано найбільш ефективний метод контролю оцінювання студентів вищого навчального закладу. Виявлено найефективніший спосіб викладання з точки зору студентів-медиків та проаналізовано їх переваги щодо різних педагогічних засобів.

Ключові слова: фармакологія, компетенція, оцінка, контроль, безперервна освіта, вища школа.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Баханович А.С.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФРЕЙМОВЫХ СТРУКТУР КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИРОНИИ В РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА «АНГЛИЯ, АНГЛИЯ»

 

Статья посвящена установлению специфики соотношения понятий «фрейм», «фреймовая структура», «ирония». Феномен иронии рассмотрен сквозь призму фреймового подхода к анализу текста в когнитивно-коммуникативном плане. Проанализировано 53 контекста взаимодействия фреймовых конструкций, приводящих к созданию иронического эффекта. В тексте были выделены следующие виды фреймов: фреймы-структуры, фреймы-роли, фреймы-сценарии, фреймы-ситуации, вариативно используемые автором для различных целей. Доказано, что с помощью иронии создаются импликатуры, языковые аномалии (игремы) реализующие прагматические намерения продуцента иронии с целью воздействия на реципиента. Создание иронии репрезентируется в качестве столкновения фреймов, противопоставленных в плане выражения и содержания иронического высказывания.

Ключевые слова: ирония, импликатура, стилистический прием, фреймовая структура, когнитивный подход, художественный дискурс

 

 

 Ткаленко А.М.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Робота присвячена дослідженню фразеологічних одиниць англійської мови на основі сучасного британського видання ВВС. Через специфіку англійської мови, до аналізу залучено фразові дієслова окрім загальноприйнятої вітчизняної класифікації фразеологізмів, яка налічує три основні типи – фразеологічні сполучення, єдності та зрощення.

Ключові слова: фразеологізми, фразові дієслова, фразеологічні сполучення, фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

 

 Дубина О.М., Надточій І.І., Свіщова Я.О., Тімров О.О., Ткаченко В.П.

МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПОШКОДЖЕНИХ АРХІВНИХ КАДАСТРОВИХ ДОКУМЕНТІВ

 

У період впровадження в Україні ринку землі велике значення набувають архівні документи щодо уточнення меж земельних ділянок, прав власності, спадковості, а також ґрунтові карти різних років. Розглянуто результати дослідження можливості використання цифрової фотокамери, що не має заявленого виробником режиму зйомки в інфрачервоному діапазоні, для отримання цифрових растрових зображень документів.

Надано рекомендації щодо збільшення контрасту зображення в випадках, коли документи містять матеріали непрозорі для інфрачервоного випромінювання: графіт, сажу, солі важких металів, що входять до складу графітних олівців, чорного барвника машинописної стрічки і копіювального паперу, чорної друкованої та штемпельної фарби, туші, тонера для принтерів і т.д. Встановлено умови отримання растрових цифрових зображень документації, які є придатними для подальшої обробки за допомогою інфрачервоного освітлення з вузьким спектром.

Ключові слова: цифрові зображення документації, інфрачервоне освітлення, документи з частково нечитаною інформаційної частиною, поліпшення читаності архівних документів, відновлення інформації. 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Купріянова А.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

 

У статті представлені етапи здійснення процесу контролінгу, можливість впровадження системи фінансового контролінгу на підприємствах, а також розглянуто підходи до організації системи контролінгу для більш ефективного функціонування цієї системи на вітчизняних суб’єктах господарювання. Збільшення масштабів бізнес-процесів, їх ускладнення та інтернаціоналізація вимагають удосконалення методів управління, обліку й контролю, розроблення нових технологій у сфері координації інформаційних і фінансових потоків, що зумовлює формування та розвиток фінансового контролінгу як окремої складової управління фінансами на мікрорівні. Ефективність системи контролінгу визначається ефективністю управління суб’єктом господарювання. Таким чином, контролінг забезпечує зворотний зв’язок в контурі управління за рахунок вибору організаційного, методичного та інформаційного забезпечення.

Ключові слова: суб’єкт господарювання, система контролінгу, фінансовий контролінг, менеджмент, вітчизняне підприємство.

 

 Соломаха А.Г.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА КАСАЦІЙНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ В СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

Проаналізовано та викладено положення нормативно-правових актів щодо визначення ознак самочинного будівництва. Визначено поняття «самочинного будівництва» як цивільно-правового явища, актуального у сфері суспільних, земельних відносин. У статті висвітлено порядок розгляду адміністративної справи, зокрема, правові врегулювання стосовно самочинного будівництва та підстав, що дозволяють будівництво вважати самочинним. На прикладі продемонстровано правові наслідки зведення об’єкта самочинного будівництва, а також описано дії відповідних органів державної влади, або місцевого самоврядування щодо виконання своїх повноважень по усуненню можливостей порушення закону в межах будівельних відносин. Автором роз’яснено підстави безальтернативного знесення об`єкта будівництва та поняття припису і сфери його застосування.

Ключові слова: адміністративна справа, самочинне будівництво, судовий процес, припис, правові наслідки, розгляд справи.

 

 

© Альманах науки, 2020