4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 8 (41) серпень 2020 р.

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Щербак І.В.

ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

У статті зроблено оглядовий аналіз світових і національних рейтингів закладів вищої освіти України. Зокрема, світових холдингів, до яких входять QS World University Rankings та THE World University Rankings, національних рейтингів закладів вищої освіти України – «Топ-200 Україна», «Бал ЗНО на контракт», а також міжнародний рейтинг «Scopus». Проаналізовано консолідований рейтинг за підрейтингами: «Кращі класичні університети України», «Кращі приватні ЗВО», «Кращі київські ЗВО», «Кращі ЗВО регіонів України», «Кращі педагогічні ЗВО», «Кращі медичні університети України», «Кращі навчальні заклади областей України». Визначено провідні українські університети за цими рейтингами: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, НТУ «Харківський політехнічний інститут», НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національний університет «Львівська політехніка».

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 

 Auhunas S.

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF UKRAINIAN RESEARCH ARTICLES ON SARS-CoV-2 (COVID-19) IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS OF CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS

 

This article demonstrated bibliometric analysis of electronic information resources, with the publishing activity of Ukrainian scientists in the field of research on the virus COVID-19.

Keywords: scientometrics, COVID-19, scientific metrics, modern scientific electronic information electronic systems, open science, scientific cooperation.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

 

 Лобачов Г.О., Удовський В.М.

ЗАНЯТТЯ З ВОЛЕЙБОЛУ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

 

У статті проаналізовано особливості впливу занять з фізичного виховання на основі ігрових видів спорту засобами волейболу на фізичний стан фахових молодших бакалаврів в умовах установ фахової передвищої освіти. Адже, гра у волейбол сприяє розвитку рухового апарату, допомагає виробляти спритність, витривалість, швидкість реакції, зміцнює дихальну, серцевосудинну і м’язову системи та знімає розумову втому.  Окрім того, волейбол тренує спритність, точність рухів, рухливість і гнучкість, підвищуючи витривалість організму. Доведено, що одним із важливих питань поліпшення фізичного виховання є пошук ефективних засобів і вправ, що сприяють прискореному розвитку фізичних якостей у підлітків на заняттях із волейболу. Такими засобами можуть слугувати ігрові форми, що поєднують у собі швидкісносилову підготовку з розвитком сили та швидкості.

Ключові слова: фізичний стан, ігрові види спорту, волейбол, фахові молодші бакалаври, фахова передвища освіта.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Горбачевський І.Я.

АНТИПЛОСКА ДЕФОРМАЦІЯ ПРУЖНОГО ТІЛА З СИСТЕМОЮ ТОНКИХ КОМПЛАНАРНИХ ВКЛЮЧЕНЬ, ЕЛІПТИЧНИХ В ПЕРЕРІЗІ

 

У роботі досліджується концентрація напружень у тілі з компланарною системою тунельних включень довільної жорсткості за умов антиплоскої деформації. Дію включень на основний матеріал запропоновано моделювати математичними залежностями, до яких входять стрибки напружень та переміщень на границях включень. У точній постановці задача залишалася складною, відтак запропоновано апробований підхід, за яким розв'язок задачі будується як суперпозиція рішень сингулярної задачі для заданого тіла з навантаженими математичними розрізами і задачі про розподіл напружень у матриці біля тонких порожнин. Отримано в замкненому вигляді розв'язки антиплоскої задачі для безмежного пружного тіла з  періодичною системою  еліптичних циліндричних включень, розташованих компланарно.  Виведено формули для обчислення величини концентрації напружень в матеріалі поблизу неоднорідностей та напруг всередині. Результати носять теоретичний інтерес для інженерів і технологів, що працюють над створенням нових конструкційних матеріалів.

Ключові слова: антиплоска деформація, тонкі пружні включення, стрибки напружень і переміщень, модель деформування включення в антиплоскій задачі, періодична система компланарних включень.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Костюковська О.В.

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

 

Стаття присвячена з’ясуванню сутності та змістового наповнення категорії доступу до правосуддя в кримінальному процесі України. В ході дослідження проаналізовано наведені в теорії окремі наукові підходи до визначення поняття та реалізації доступу до правосуддя в кримінальному провадженні, а також законодавчі положення, закріплені в міжнародних нормативно-правових актах та нормативно-правових актах національного законодавства. Доступ до правосуддя визначено як конституційне право особи, як принцип здійснення правосуддя, як одну із загальних засад кримінального провадження. Закріплення доступу до правосуддя в кримінальному процесуальному законодавстві України як одного з вихідних керівних положень свідчить про його винятково важливу роль в процесі здійснення кримінального провадження та необхідність забезпечення і дотримання з боку всіх учасників кримінального провадження. У статті виокремлено проблемні питання теорії та недоліки, що мають місце в чинному законодавстві, запропоновано шляхи їх вирішення, наведено власні міркування та підхід до визначення доступу до правосуддя в кримінальному процесі України.

Ключові слова: доступ до правосуддя, стадія досудового розслідування, стадія  судового провадження.

 

 Краглевич В.В.

ПОДАННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»: ЧЕРГОВІСТЬ ПОГАШЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ТА ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ

 

У даних тезах автором розкривається проблема ключового питання Конституційного подання Верховного суду України щодо конституційності Закону України № 4452-VI  «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: зміненої вказаним Законом черговості погашення вимог кредиторів неплатоспроможного банку, а також проблемні питання визначення предметної юрисдикції у судових спорах за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Проаналізовано законодавче врегулювання черговості погашення кредиторських вимог неплатоспроможного банку до та після набрання чинності Законом № 4452-VI та акцентовано увагу на її основних недоліках в контексті можливих наслідків визнання Закону неконституційним. Також автором розкрито судову справу, що стала підставою досліджуваного в даних тезах конституційного подання, проаналізовано та узагальнено правові позиції Верховного Суду щодо юрисдикції основних категорій спорів за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ключові слова: конституційне подання, неплатоспроможні банки, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вклад, кредитори, юрисдикція.

 

 Медведська В.Ю.

ДЕЛІБЕРАТИВНИЙ ДІАЛОГ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

У статті проведено комплексне дослідження особливостей проведення деліберативного діалогу між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства. Акцентується увага на консультаціях як ключовому елементі ефективного деліберативного діалогу. У статті наводяться вимоги до процедур проведення консультацій за Джошуа Коеном. Проаналізовано форми проведення консультацій, зокрема, безпосередньої форми – публічно-громадського обговорення та опосередкованої – вивчення громадської думки. Наголошується на необхідності вивчення питання проведення електронних консультацій з громадськістю та виникнення цілого напрямку політичної науки із дослідження проблем онлайн-деліберації. Обґрунтовано ефективність взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні, а також необхідність проведення деліберативного діалогу між ними.

Ключові слова: деліберація, деліберативний діалог, деліберативна демократія, онлайн-деліберація, громадянське суспільство, органи державної влади.

 

 Степанченко О.С.

ПРОБЛЕМИ ДІЙСНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОЧИНУ

 

Стаття присвячена дослідженню особливих ознак електронних правочинів, що укладаються в мережі Інтернет. В даній статті висвітлено поняття електронного правочину, телекомунікаційної системи. Закріплено низку вимог, яким повинен відповідати правочин, у тому числі й електронний, що здійснюється суб’єктами цивільного права. Ці умови традиційно об’єднуються у чотири групи, а саме: наявність у суб’єктів цивільних правовідносин правоздатності та дієздатності; відповідність внутрішній волі сторін їх волевиявленню, законність змісту правочину; укладення правочину у встановленій законом формі. Розглянуто докладно кожну із зазначених ознак електронного правочину.

Першої умови під час укладення електронного правочину дотримано тоді, коли кожен його учасник досяг повноліття чи іншим фактом набуття або надання повної цивільної дієздатності фізичній особі. Визначено, що коли стороною правочину є юридична особа, то повинні бути дотримані всі вимоги закону, передбачені для утворення юридичної особи. У статті розкрито проблемні питання дійсності електронного правочину під час ідентифікації сторін. Друга умова дійсності електронного правочину полягає у встановленні волі та волевиявлення сторін, які бажають укласти правочин. Доведено той факт, що воля формується особою шляхом усвідомлення нею своїх дій та «дії» комп’ютерної програми повинні визнаватись такими, що містять волевиявлення її власника. Третя умова дійсності правочину полягає в законності змісту правочину. Встановлено, що правочини, які укладаються з допомогою електронних засобів зв’язку (електронні правочини), повинні мати таку ж юридичну силу, що й звичайні. Четвертою важливою умовою є дотримання встановленої законом форми. Проаналізовано три форми електронного правочину. Доведено позицію про те, що електронний правочин доцільно визнати таким, що вчинений у письмовій формі. Відповідно, правочини, які вчиняються за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки є лише проявом розширення кола різновидів письмової форми правочину, а не його окремою формою.

Ключові слова: електронний правочин, дійсність правочину, правоздатність, дієздатність, воля, законність змісту правочину, форма.

 

 Яценко С.С.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЄЮ МІСЬКОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

 

У статті проаналізовано організаційно-правовий механізм управління екологією міської системи. Для прикладу було обрано місто Київ. Організаційно-правовий механізм управління екологією міської системи складається із органів місцевого самоврядування, наділених компетенцією для розробки та впровадження екологічної політики, контролю за дотриманням екологічних норм. Саме Київська міська рада несе відповідальність за стан навколишнього середовища у столиці. У структурі Київської міської ради утворено постійну комісію з питань екологічної політики; а у структурі виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації – управління екології та природних ресурсів. Територіальне управління державної екологічної інспекції входить до цього механізму, але не пов’язано із органами місцевого самоврядування. Запропоновано покращити координацію між постійною комісією та управлінням; а підприємства-забруднювачі – передати до відання управління екології та природних ресурсів.

Ключові слова: екологія, управління, Київ, право, організаційно-правовий механізм

 

 

© Альманах науки, 2020