4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

6 (39) червень 2020 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Безкоровайна Т.А., Стеценко В.А.

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

 

Інтернет все більшою мірою проникає в усі сфери життя, його аудиторія постійно збільшується, а можливості для організації комунікацій, передачі інформації та просування товарів і послуг розширюються. Крім цього, відбувається зростання впливу інтернет-ринку на споживачів. Інтернет стає однією з галузей економіки, що найбільш динамічне розвиваються. У зв'язку з цим у споживачів з'явилися нові можливості: низькі витрати на пошук інформації, широкий асортимент товарів, можливість замовити товар віддалено і багато інших. Це все змінило установки споживачів і підвищило їх вимоги до компаній.

Ключові слова: стратегія маркетингу, інтернет-просування, громадське харчування, маркетинг-мікс, гіпермедійність, performance-маркетинг.

 

 Качмар О.В.

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВІДМІННОСТІ

 

У статті досліджено види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, виробничий та податковий. Проведено узагальнення їх сутності у наукових працях відомих вчених та діючих нормативно-правових актах України. Виокремлено такі критерії для порівняння видів бухгалтерського обліку: обов’язковість ведення, користувачі інформації, сфера обліку, мета обліку, об’єкти обліку, вимірники обліку, часовий аспект (спрямованість), терміни подання інформації, відкритість даних обліку, відповідальність, точність, елементи методу дослідження, основні групування витрат, вплив технологічних процесів. Проведено порівняння фінансового, управлінського, виробничого та податкового обліку, виявлено їх спільні та відмінні риси. Наведено взаємозв’язок усіх видів обліку в частині відображення витрат та встановлено, що управлінський облік не можна ототожнювати із виробничим, оскільки управлінський є лише однією із складових виробничого щодо обліку витрат.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік, виробничий облік, податковий облік.

 

 Сливінська О.Б.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

 

Розкрито поняття інновацій та інноваційного процесу. Наведено особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрного сектора. Обґрунтовано необхідність ведення інноваційної діяльності підприємствами агропромислового комплексу. Розглянуто напрямки, якими держава здійснює регулювання інноваційною діяльністю, основними з яких є: формування і реалізація інноваційних програм; створення нормативно-правової бази для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; підтримки функціонування й розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. Вказано заходи, реалізація яких дозволить покращити процес виробництва, продуктивно використовувати внутрішні й залучати зовнішні інвестиції в інноваційну діяльність аграрного сектору.

Ключові слова: аграрний сектор, інновації, інноваційний розвиток, інноваційний процес, інноваційна діяльність

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Жалій Т.В., Удовченко В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (2014-2019 РОКИ) ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА (ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС)»

 

У статті порушується актуальна проблема особливостей вивчення теми «Гуманітарна співпраця між Україною і НАТО на сучасному етапі (2014-2019 роки) під час опанування шкільного предмету «Громадянська освіта (інтегрований курс)», акцентується увага на невійськової співпраці України та НАТО щодо надання статусу партнера нашій державі для вирішення завдань наукового-технічної діяльності як пріоритетного напрямку гуманітарної діяльності. Зроблено висновок, що для учнів 10 класу слід вказувати, що процес євроатлантичної інтеграції України є продовженням її стратегічного курсу на утвердження в суспільстві принципів демократії, надання пріоритетності гуманітарній сфері розвитку суспільства, адже збереження свободи, суверенітету та територіальної цілісності України політичними, військовими, економічними та інформаційними засобами є її головною метою.

На основі проведеного дослідження щодо основних напрямків та перспектив подальшого гуманітарного співробітництва України й НАТО та їхнього вивчення в шкільному курсі громадянської освіти, ми зробила такі висновки. Ми констатуємо, що зовнішньополітичний курс України та засади зовнішньої політики у виборі механізмів забезпечення національних інтересів мають визначальне значення для вибору місця у регіональних, європейських та глобальних системах безпеки. Такі посили слід донести до школярів для їхнього розуміння особливостей співпраці України та НАТО на сучасноиу етапі. Євроатлантична інтеграція України з початку незалежності почала входити до центрального кола питань зовнішньої політики. Західний вектор відігравав важливу роль і вважався геополітичним пріоритетом. Взаємовідносини Україна  – НАТО залишаються у постійному полі зору українських фахівців і експертів, проте висвітлення саме військово-історичної складової не було предметом спеціального дослідження. У статті встановлено, що потреба вироблення єдиного довгострокового, конституційно закріпленого зовнішньополітичного курсу з метою захисту своїх національних інтересів для України залишається актуальним питанням. Україна друге десятиріччя пробує балансувати між основними стратегічними партнерами – США та Російською Федерацією. Непослідовність щодо вступу у НАТО стала характерною рисою зовнішньополітичного курсу держави. Захист національних інтересів з часу здобуття Україною незалежності у 1991 р. є однією з найважливіших функцій держави. В епоху глобальних змін геополітичної ситуації питання національної безпеки і оборони стали життєво важливими для незалежної України періоду новітньої історії. Доводиться, що становлення громадянського суспільства, розвиток демократичних інституцій, забезпечення прав і свобод людини повинно стати дієвими пріоритетами, які визначено ще на початку відновлення державного суверенітету в Україні і віднесено до сфери національних інтересів. Окрім того, розвиток українського суспільства, його економічні, соціально-політичні, правові, гуманітарні потенції також потребують суттєвих допрацювань в контексті завершення процесу української самоідентифікації, реформування усіх сфер суспільних відносин, відображення у громадській свідомості й утвердження в політичній культурі європейських цінностей. Утвердження України як європейської держави й можливого майбутнього члена НАТО потребує нагального вирішення таких завдань державного будівництва, як розв’язання проблем з визначенням лінії та режиму державного кордону; реформування системи державного управління; приведення у відповідність з європейським українського права, слідчої та судової практики; викорінення корупції; євростандартизації виробничих відносин, товарів, послуг, що пов’язано з тривалим процесом впровадження європейської культури економічних відносин тощо. Уцілому процес євроатлантичної інтеграції України можна розглядати як певне продовження її стратегічного курсу на утвердження в суспільстві принципів демократії, надання пріоритетності гуманітарній сфері розвитку суспільства. При цьому збереження свободи, суверенітету та територіальної цілісності України політичними, військовими, економічними та інформаційними засобами є її головною метою.

Ключові слова: гуманітарне співробітництво, Річні національні програми співробітництва Україна-НАТО, трастові фонди.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Міхєєва Л.В.

МАРКЕТИНГОВА УНІКАЛЬНІСТЬ ЛЕТТЕРІНГУ В СТВОРЕННІ ЛОГОТИПІВ

 

У статті розглядається таке поняття як «унікальність» та її вплив через візуальні образи на маркетингові стратегії. Розкриваються візуальні підходи до відображення символів та знаків, що використовуються в логотипах (загальному написі назви об’єкту дизайну), які застосовуються у рекламі та мають свою семантику. На прикладі логотипів музичних колективів надається візуалізація, що супроводжується текстом дослідження. Наочні приклади показують кілька найбільш розповсюджених варіантів шрифтових композицій, які можна віднести до категорії леттерінгу. Леттерінг логотипів розглянутий як оригінальна композиція з порушенням звичних графем, з запозиченням символів з інших мовних систем, з графічним елементом. Зроблено висновок, що до категорії леттерінгу слід відносити такі шрифтові композиції, які неможливо відтворити стандартним алгоритмом комп’ютерних наборних шрифтів.

Ключові слова: логотип, леттерінг, шрифтова композиція, маркетинг, музичний колектив.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Бенько Т.Г.

ГОРИЗОНТАЛЬНІ КОНФІГУРАЦІЇ І МІНІМІЗАЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗМІРУ СУБМІКРОННИХ ТРАНЗИСТОРІВ

 

Досягнення максимальної швидкодії ВІС/НВІС зв’язано з підбором геометричних конфігурацій, а головне, із зменшенням топологічних розмірів транзисторів. Основними геометричними параметрами, які підлягають мінімізації, є розміри активних областей транзисторів, які визначаються відстанями між електродами і розмірами емітера БТ або затвору ПТ та величиною розводки. В планарних приладах технології отримання горизонтальних і вертикальних структур є принципово різними. Фізичні процеси, що визначають роботу транзисторів, у вертикальному і горизонтальному плані суттєво є різними. Тому на цих особливостях ми і зупинимось в даній статті.

Ключові слова – субмікронна технологія, кільцевий генератор, польовий транзистор, інтегральна схема, бар’єр Шотткі.

 

 Приходько Т.Ю., Козловський В.В., Яковів І., Комар О.

СИНТЕЗ ФНЧ НА НЕОДНОРІДНИХ ЛІНІЯХ З РОЗШИРЕНОЮ СМУГОЮ ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ

 

Для фільтрації сигналів в колах  живлення  в даний час використовуються фільтри нижніх частот (ФНЧ). Розглянута процедура збільшення частотної полоси загородження розподілених ФНЧ за рахунок використання неоднорідних відрізків ліній передач в якості секцій фільтрів. Дана задача має безліч рішень, одне з яких знаходження такої функції зміни хвильового опору від координати лінії, при якій в заданій смузі частот відсутні канали витоку інформації. Завдяки чому можна отримати значний виграш в розрядці спектра резонансних частот, підвищити виборчі властивості, придушити паразитні смуги пропускання, зробити технологічними вузли, реалізація яких на базі однорідних ліній була б неможливою. Розглянуту методику можна використати для розробки методів побудови фільтрів із заданим розподілом каналів витоку інформації за допомогою зсуву нулів і полюсів вхідної провідності, та отримати аналітичні вирази для визначення хвильових провідностей. Даний метод доцільно використовувати при побудові фільтрів кіл живлення систем передачі інформації.

Ключові слова: неоднорідна лінія електропередачі, хвильовий опір, еквівалентний контур, розподілені параметри, час затримки

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

 

 Журавель О.А.

РУКОПАШНИЙ БІЙ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Історичний досвід свідчить нам про те, що високий рівень фізичної підготовки завжди є одним з найважливіших показників готовності співробітників поліції до професійної діяльності. Одним з розділів фізичної підготовки є рукопашний бій. У статті було встановлено визначення «рукопашного бою», виявлено його значення в системі МВС. Також, у даній статті розглянуто правові основи щодо застосування працівниками Національної поліції заходів фізичного впливу, а саме прийомів рукопашного бою, згідно Закону України «Про Національну поліцію» та його значення в індивідуальній готовності кожного з працівників. Проаналізовано статистичні дані неправомірного застосування фізичної сили, а саме: відсоткова кількість випадків у містах країни, а також визначено у відсотках види травм, які отримали громадяни внаслідок неправомірного застосування сили поліцейськими.

Ключові слова: рукопашний бій, фізична підготовка, правові основи, рукопашні сутички, фізичні якості.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Faramazov Azer Suratullah oghlu

THE SEMANTIC CHARACTERISTIC OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF TEMPORAL MEANING IN THE ENGLISH LANGUAGE

 

This paper presents the results of research devoted to the phraseological units with the temporal meaning, analyzed from the viewpoint of their semantic integrity, structure and means, providing their stability and cohesion.

Keywords: phraseological unit, lexical and semantic groups, the category of time, field approach.

 

 

 Manyatsa M.

TRANSLATION OF UKRAINIAN TOURIST WEBSITES INTO ENGLISH: A MULTIMODAL PERSPECTIVE

 

The article deals with the issue of translation of Ukrainian tourist websites into English from a multimodal perspective. The issue of multimodality is discussed as well as its influence on the translation process as well as on the reception of the translated websites by the English-speaking tourists. A number of websites and their translations is analyzed in terms of success/failure to render all the multimodal elements of the text while translation.

Keywords: tourist website, multimodality, translation.

 

 Грибанова П.В.

ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ JOY/РАДІСТЬ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

 

Робота присвячена дослідженню граматикалізації концепту РАДІСТЬ у сучасному англомовному художньому дискурсі. Концепт розглядається як лінгвокультурний феномен – одиниця колективного знання/свідомості, що має мовне втілення і відзначене етнокультурною специфікою. Граматикалізація розглядається як граматичні засоби, що визначає структуру когнітивної репрезентації концепту. У роботі з’ясовується частиномовна приналежність прямих та опосередкованих засобів вербалізації концепту РАДІСТЬ, а також роль синтаксичних та синтактико-стилістичних засобів у його об’єктивації.

Ключові слова: концепт, лінгвокультурологія, граматикалізація, частина мови, синтаксичні засоби, синтактико-стилістичні засоби.

 

 Коновал І.І.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ СТРУКТУР У МОВОТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

 

Стаття присвячена дослідженню стилістичних функцій порівняльних структур у художній творчості Олександра Довженка.  Особлива увага звертається на образний, оцінний та експресивний аспекти компаративних лінгвістичних одиниць.  Здійснено спробу виявлення семантичних зв’язків та відмінностей  між порівняльними конструкціями та метафорами.  Проаналізовано основні підходи до вивчення порівняння як лінгвістичної одиниці. Основний акцент поставлений на розмежуванні лінгвістичних та художніх порівнянь. Практична частина наукового дослідження присвячена виявленню оцінних, емоційно-видільних та зображальних властивостей авторських компаративних конструкцій. Визначено синтаксичні функції порівняльних структур. Досліджено різнотипні порівняльні вирази в мові художніх творів Олександра Довженка.

Ключові слова: порівняльні звороти; художнє та лінгвістичне порівняння; метафора; асоціація; конотація.

 

 Малий В.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОРИЗОВАНИХ НОМІНАЦІЙ ПРЕДМЕТІВ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

 

Робота присвячена виявленню класифікації метафоризованих номінацій предметів жіночого одягу. Розгляд метафоричної номінації як форми вторинної номінації дав змогу виокремити передумови метафоричного переносу, що лежать в основі утворення нових лексичних одиниць на позначення предметів жіночого одягу. На метафоричне перенесення ознак з одного об’єкту реальності на інший впливають такі фактори, як форма, положення, вплив на почуття та емоції, дія та функції, які притаманні одному з об’єктів. За результатами проведеної класифікації метафоричних номінативних одиниць було виявлено, що найбільш уживаним типом метафоричного переносу виступає метафоричний перенос за формою. Даний тип переносу відображує наочність сприйняття оточуючої реальності людиною. У даній категорії відображені номінації, порівняні за формою з тваранним та рослинним світами, графічними елементами, предметами харчування тощо. Широкий спектр порівнювальних об’єктів свідчить про метафоричну природу мислення людини.    

Ключові слова: метафора, класифікація, жіночий одяг, перенос, номінація.

 

 Машталер В.В.

СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТПОЗИТИВНОГО КОМПОНЕНТУ OFF ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Робота присвячена розгляду семантики off у складі фразових дієслів сучасної англійської мови. Значення постопозитиву розглядається в узагальненому сенсі та з урахуванням уточнюючих компонентів. Це дозволило виокремити п’ять груп фразових дієслів, об’єднаних однією семантикою (REMOVE, SEPARATE, FINISH і LEAVE).

Ключові слова: фразове дієслово, постпозитив, семантика, уточнюючий компонент, англійська мова.

 

 Проскуріна К.І.

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЕВИХ ЖАНРІВ

 

Робота присвячена огляду існуючих методів дослідження мовленнєвих жанрів як відносно стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів висловлювань. Описані ключові мовознавчі підходи до вивчення мовленнєвого жанру, включаючи лінгвокультурологічний та дискурсивний підходи. У результаті опису автор приходить до висновку, що під час дослідження окремих мовленнєвих жанрів виправдано використовувати інтегративну методику, яка дозволить створити максимально повний опис відповідного мовленнєвого жанру і визначити місце цього жанру в типології МЖ.

Ключові слова: мовленнєвий акт, мовленнєвий жанр, метод, висловлювання, типологія.

  

 Спасьонова А.

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)

 

Робота торкається проблеми дослідження особливостей перекладу ФО, беручи до уваги семантичний аспект такого перекладу. Фразеологічна семантика розглядається як така, що не є еквівалентною лексичній через наявність у ФО конотативного значення та специфіку утворення ФО (сплавом кількох найменувань в єдине ціле внаслідок переосмислення лексичних значень слів-компонентів). Складність семантики ФО як комплексу сигніфікативного, денотативного та конототивного аспектів має бути врахованою при вивченні ФО у семантичному аспекті, що дає змогу глибоко проникнути у суть значення ФО і найвдалішим способом перекласти його на іншу мову. Задля цього  залучаються такі способи перекладу, як еквівалентний, аналоговий, описовий, антонімічний, калька, комбінований. фразеологічні і нефразеологічні засоби.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, переклад, семантика, конотація, фразеологічні і нефразеологічні засоби перекладу.

 

 Спицина А.М.

ФУНКЦІЇ КОМПОНЕНТА-СОМАТИЗМА У СКЛАДІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ФО

 

Робота присвячена з’ясуванню того, які функції виконує компонент-соматизм у складі британських та американських фразеологічних одиниць. Фразеологічні одиниці розглядаються як стійкі роздільно оформлені одиниці мови із цілісністю значення, а компонент-соматизм у складі ФО – як слово, що позначає зовнішні фізичні форми організму людини та елементи систем людського організму. Британський та американський варіанти англійської мови розглядаються як перехрещувальні системами або мікросистемами, що входять до макросистеми єдиної літературної мови і характеризуються наявністю «загального ядра», елементи якого отримали назву загальноанглійських одиниць. У результаті аналізу з’ясовано, що ФО з компонентом-саматизмом в британському та американському варіантах англійської мови виконують три функції – змістотворну, символічну та функцію семантичного центру ФО.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, компонент ФО, соматизм, національний варіант англійської мови, функція.

 

 

© Альманах науки, 2020