4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 4 (37) квітень 2020 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Коц С.М., Коц В.П.

СТАН АДАПТАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Проведено дослідження функціональних показників серцево-судинної системи  організму  у дітей різного шкільного віку 6-16 років. Проведено  вимірювання антропометричних показників, показників серцево-судинної системи;  визначали основні фізіологічні  індекси функціональних можливостей і регуляції діяльності серцево-судинної системи,  масо-ростовий (індекс Робінсона, індекс Кетле).  У роботі визначили рівень функціонального стану системи кровообігу. Абсолютні значення показників гемодинаміки  у  дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку (частоти серцевих скорочень, артеріального тиску систолічного та діастолічного характеризувалися високими значеннями

Показники рівня функціонального стану системи кровообігу та загального фізичного стану у дітей достовірно (р < 0,05) знижуються у групі середнього шкільного віку.  Відмічено 35 % дітей із напругою механізмів адаптації і зростання кількості дітей із напругою механізмів адаптації у середньому та старшому шкільному віці. 

Ключові слова: функціональний стан, здоров’я, серцево-судинна система, антропометричні вимірювання, адаптаційні можливості.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Луценко І.В., Яковенко С.Л.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

У статті охарактеризовано процес розвитку, передумови виникнення та економічну сутність криптовалют. Розглянуто тенденції їх поширення в Україні та перспективи подальшого розвитку криптовалют. Проаналізовано переваги криптовалют, серед яких основним є високий інвестиційний потенціал.  Він дозволяє в рамках ICO по аналогії з краудфандінгом залучати фінансові ресурси для реалізації значущих проектів в реальному секторі економіки.  Серед недоліків криптовалют автори виділяють наступні: відрив від реального виробництва, високі фінансові та енерговитрати, нерівність учасників, непідконтрольність державним органам, проблема безпеки.  Особлива увага приділяється одній з перших криптовалют - біткоіну.  Відзначена сильна волатильність його біржового курсу. Як наслідок проаналізовані існуючі формулювання криптовалюти, на основі чого виявлено та обґрунтовано необхідність їх адекватного наукового осмислення.  При цьому акцентується увага на відсутності нормативно-правової бази, яка регулює взаємовідносини між користувачами, на основі чого відстоюється теза про необхідність не тільки детального наукового вивчення криптовалюти, але і необхідності розробки інституційних норм.

Ключові слова: криптовалюта, волатильність, bitcoin, блокчейн, валюта, електронні гаманці, електронні платежі, електронні гроші, інституалізація, капіталізація, майнінг, цифрова (віртуальна) валюта.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Павлик Л.М.

ОCОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

У статті здійснено аналіз наукової літератури щодо понять „середовище”, „культурне середовище”, „соціокультурне середовище”, „субкультура”, „освітній простір”. Йдеться про те, що філософія сучасної освіти формулює загальний вихідний принцип щодо розуміння сутності нового типу світогляду як розв’язання глобальних проблем, що  має стати головною метою (інтересом, цінністю) для сучасної людини, і таке розв’язання неможливе без підпорядкування усіх видів освітньої діяльності цій меті. Соціокультурні зміни, які супроводжують освітні процеси в Україні, актуалізують не лише потребу гуманізації стосунків в оновлюваному суспільстві, але й гостро висвітлюють проблему морально-духовного становлення молоді. Звертається увага на пошук ефективних напрямів виховання  та освіти юнацтва, які зумовлюють розвиток педагогічних систем і технологій, які б сприяли вирішенню проблем аксіологічного характеру.

Ключові слова: культурне середовище, соціокультурне середовище, розвиток особистості, освітня діяльність,  духовні цінності.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Кириленко Л.В.

ПОРЯДОК ПОВІРКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

Проаналізовано реформування та вдосконалення правових і організаційних засад метрологічної діяльності у відповідність до європейської моделі, створення організаційних форм діяльності згідно з міжнародною та європейською практиками. Проаналізовані сучасні підходи щодо здійснення порядку повірки вимірювальної техніки в Україні.

Результати досліджень можуть бути застосовані працівниками підприємств та установ, пов'язаних із виробництвом, постачанням та експлуатацією засобів вимірювальної техніки.

Ключові слова: метрологія, метрологічна діяльність, засоби вимірювальної техніки, перевірка вимірювальної техніки, експлуатація засобів вимірювальної техніки.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Сафоник Д.С.

ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ КОМУНІКАЦІЇ

Стаття спрямована на дослідження дискусійної платформи та аналізу висвітлення останніх досліджень розвитку сучасного інтернет спілкування, вільного обміну думками через Інтернет- комунікацію між суб’єктами. У статті розглядаються питання, пов'язані з Інтернет-спілкуванням, соціальна взаємодія суб’єктів, що здійснюється вербальними і невербальними засобами в мережі Інтернет. Проаналізовано проблеми вивчення мережевої комунікації, визначено її особливості. У статті з'ясовано, що існують різні способи та аспекти інтернет- комунікації. Проаналізовано мовнокомунікативні особливості Інтернет-спілкування, а також  досліджено тлумачення думок українських та зарубіжних вчених щодо комунікації між людьми у мережі інтернет. Звернено увагу на те, що взаємодія у віртуальному просторі, з одного боку, стимулює активність суб’єкта, з другого – може призводити до ізоляції людини від реальності.

Ключові слова: Інтернет-комунікація, анонімність, соціальна взаємодія, соціальна мережа, віртуальність, дискурс, інтернет-ресурс.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Кузнець Л.А.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДИНАМІЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ

У статті зазначається, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції, тобто тлумачення лежить в основі процесу ухвалення рішень Європейського суду з прав людини. Європейський суд застосовує динамічне тлумачення, згідно з яким положення Конвенції слід тлумачити з урахуванням вимог сьогодення. На основі конкретних судових справ Європейського суду з прав людини показані умови для динамічного тлумачення норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Це зміни в законодавстві держав-членів Ради Європи, зміни у міжнародному праві, доктрина ефективних прав. Зазначено, що аналіз практики Європейського суду з прав людини дає можливість заключити, що динамічне тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод як «живого інструменту» є характерною особливістю практики ЄСПЛ.

Ключові слова: динамічне тлумачення, види юридичного тлумачення, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.

 

 Кузнець Ю.А.

КОНЦЕПЦІЯ ПРЕЦЕДЕНТУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

У статті зазначається, що існує дві точки зору щодо природи рішень Європейського суду з прав людини: вони розглядаються як акти тлумачення Конвенції про захист прав та основоположних свобод і як прецеденти. Автор детальніше зупиняється на з'ясуванні прецедентного характеру рішень ЄСПЛ. У статті вказано, що найбільшого поширення набули дві доктрини прецеденту, одна з яких зобов'язує слідувати прецеденту (de jure), а інша передбачає, що хоч рішення суду і мають прецедентний характер, але суд не зобов'язаний слідувати прецеденту (de facto). Вказано, що концепція прецеденту фактичного характеру поєднує як загальноправові, так і цивільно-правові підходи до судових рішень. Тобто попереднім судовим рішенням з аналогічних справ приділяється належна увага, але ні Конвенція про захист прав та основоположних свобод, ні Регламент Суду не зобов'язують ЄСПЛ слідувати своїм попереднім рішенням. Наведені конкретні приклад з практики ЄСПЛ дали можливість зробити висновок, що рішення Суду мають прецедентний характер. При цьому, ЄСПЛ застосовує саме доктрину de facto прецеденту.

Ключові слова: джерела права, судовий прецедент, рішення Європейського суду з прав людини, прецедентна практика, правова система України.

 

 Саєнко М.І., Гусак А.О., Мерена М.А.

СУЧАСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСТРАДИЦІЇ В УКРАЇНІ : ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ I ПРАКТИКИ

У статті висвітлено сучасне правове регулювання екстрадиції в Україні теоретико - правові аспекти та визначено особливості кожного етапу екстрадиції. Дослідження встановлює, що сучасною науковою думкою, а також чинним законодаֺвством ототожнюֺються поняття «екстрадиція» та «видача особи». У той же час, на практиці екстрадиֺція вже давно не зводитьсֺя лише до видачі злочинціֺв.

У статті запропоновано вирішеннֺя окресленֺого кола проблем, проте питання екстрадиֺції продовжуֺють обговорюֺватися переважнֺо в термінах видачі, існуваннֺя інститутֺу екстрадиֺції не отримує визнання і екстрадиֺція визначаєֺться, насамперֺед, як видача. Внаслідок цього подальше вдосконаֺлення нормативֺної регламенֺтації інститутֺу екстрадиֺції, як і вирішеннֺя багатьох інших практичнֺих питань екстрадиֺційної діяльносֺті, багато в чому ускладнюֺється через прихильнֺість до застарілֺих поглядів, понять і концепціֺй. які полягають у чіткому розмежувֺанні вказаних дефініціֺй у КПК України. З урахуванֺням одержаниֺх результаֺтів, запропонֺовано внести ряд змін у чинний КПК України, які дозволятֺь привести зміст його окремих статей до фактичноֺго змістовнֺого навантажֺення термінолֺогічних одиниць «екстрадиція особи» та «видача особи».

Ключові слова: видача особи, процедура, екстрадиція, екстрадиційний арешт, міжнародне співробітництво.

 

 Саєнко М.І., Саранчук І.В., Бурдико К.Д.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НАЗК ЗА ФІНАНСУВАННЯМ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ

У статті розглянуті проблемні аспекти державного контролю Національного агентства з питань запобігання корупції за фінансуванням передвиборної агітації. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти передвиборної агітації, нормативно-правову базу та засади, на яких здійснюється дане фінансування.

Пріоритетними напрямками в сфері реалізації реформи політичного фінансування запропоновано: повернення права непарламентських партій отримувати державне фінансування та удосконалення системи розподілу коштів державного фінансування, яка забезпечуватиме більшу порівняно з пропорційним розподілом коштів фінансову підтримку менших партій; зменшення граничних розмірів внесків від фізичних і юридичних осіб протягом року та забезпечення прив’язки таких обмежень до доходів таких осіб у попередніх періодах. Запропоновано шляхи вирішення існуючих окремих питань у сфері державного контролю та регулювання фінансування передвиборної агітації в Україні.

Ключові слова: передвиборна агітація, фінансування, державний контроль, Національне агентство с питань запобігання корупції, Центральна виборча комісія, нормативне регулювання.

 

 Шумейко А.А.

ІНСТИТУТ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СПІВУЧАСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ЙОГО НАЛЕЖНА ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

В статті досліджено теоретичні аспекти процесуальної співучасті  в адміністративному судочинстві України. Розглянуто особливості, проаналізовано основні недоліки чинного  законодавства у сфері її правової регламентації.

Акцентовано, що належне закріплення положень процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві на законодавчому рівні є необхідною умовою дотримання прав, свобод та інтересів усіх учасників справи. 

Ключові слова: процесуальна співучасть, співпозивач, співвідповідач, адміністративне судочинство.

 

 

© Альманах науки, 2020