4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 3 (36) березень 2020 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Лесик Г.Ю.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

У статті розглядається питання формування професійної мобільності здобувачів освіти рівня кваліфікований робітник та молодший фаховий бакалавр, що є важливим фактором професійної діяльності людини. Узагальнено основні поняття професійної мобільності робітників. Необхідність професійної мобільності є наслідком мінливого середовища професійної діяльності. Розкривається проблема мобільності, авторка дає визначення професійної мобільності та основні педагогічні підходи до вирішення проблеми формування професійної мобільності. Особлива увага зосереджена на ключових якостях та кваліфікації здобувачів освіти в процесі їх навчання та основні чинники формування професійної мобільності. Структуровано основні сучасні концепції формування професійної мобільності здобувачів освіти та вплив динаміки ринкового середовища на її розвиток. Також визначено типи та напрямки формування професійної мобільності.

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, особистість, кваліфікований робітник, готовність до професійної мобільності.

 

 Скрипник І.М.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Ринок органічної продукції протягом останніх десятиліть є надзвичайно перспективним, оскільки зріс попит на екологічно чисті продукти харчування. Актуальність зумовлена проблемою забезпечення населення екологічно чистою продукцією та необхідністю функціонування ринку органічного виробництва. Для ефективного розвитку органічного виробництва в Україні слід запровадити комплекс заходів, включаючи правову, фінансову, консультативну підтримку та вдосконалення інструментів контролю. У статті класифіковано ризики, з якими можуть зіткнутися виробники органічної продукції. Запропоновано методи управління ризиками.

Ключові слова: органічна продукція; управління ризиком; виробництво; сільське господарство; ризик; ринок органічної продукції.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Покалюк В.В.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (1920-ті РР.)

У статті на основі архівних джерел висвітлено форми оплати за навчання в аграрних вишах. Показано, що у зв’язку з важким матеріальним становищем студентів, відбувався розподіл по категоріям, запроваджувалися пільги, а окремих звільняли від платні. З’ясовано, що запровадження оплати навчання було малоефективним засобом, частина студентів через неможливість внести кошти покидали навчання.

Ключові слова:  навчання, інститут, технікум, оплата за навчання, пільги.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Гмирак А.С.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТИЦІ Й ЛІКУВАННІ ALK-ПОЗИТИВНОГО НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ

ALK-позитивний недрібноклітинний рак легені зустрічається лише в 3–5 % випадків усіх недрібноклітинних пухлин легені. Проте останнім часом частота виявлення зростає, що, можливо, пов’язано із покращенням методів діагностики та тим, що імуногістохімічне дослідження далі стає рутинним. Огляд літератури присвячений з’ясуванню ефективності використання таргетних препаратів у першій лінії терапії ALK-позитивного недрібноклітинного раку легені.

Ключові слова. ALK-позитивний недрібноклітинний рак легені; інгібітор тирозинкінази; ALK-інгібітори; таргетні препарати; алектиніб; кризотиніб.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Vasylieva M.P.

TEACHING ADULTS A FOREIGN LANGUAGE UNDER THE CONDITIONS OF A MULTI-AGED GROUP OF LEARNERS

The article deals with the main psychological, physiological, cognitive and behavioral characteristics of an adult learner as a subject of foreign language learning in a multi-aged group of learners. It is proved that teaching adults is different from teaching younger age groups. Teaching older learners is based on the principles of the science about teaching adultsandragogy, the foundations of which were laid by the American scientist M. Knowles. Features of teaching adults are compared with features of teaching teenagers.The difficulties encountered by adult learners while learning a foreign language in a multi-aged group of learners are shown. Practical advice for teaching foreign languages in a multi-aged group of learners is given.

Keywords: adult learner; psychological, physiological, cognitive and behavioral characteristics; foreign Language; multi-aged group of learners; andragogy.

 

 Головачук Б.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті розглядаються особливості підручника з англійської мови для навчання у початковій школі, розглядаються відмінності підручників у загальноосвітніх та у спеціалізованих школах. Які рекомендації пропонує МОН України щодо нових підручників з англійської мови. Важливість самого підручника для вивчення іноземної мови, а саме англійської мови у початковій школі, розглянемо яким є головним завданням навчання англійської мови у загально-освітніх навчальних закладах та з’ясуємо навіщо правильно підбирати підручники для вивчення англійської мови.

Ключові слова: підручник з англійської мови, загальноосвітня та спеціалізована школи, освітня реформа, навчально-методичні комплекси, МОН України, навчальні матеріали.

 

 Штомпель Г.В.

КАТЕГОРІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА» У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У статті відображено аналіз поглядів на методологічне трактування категорії "інформаційна культура", характеризуються підходи до її формування і розвитку. Наведені визначення і підходи розкривають різні сторони складного, багатогранного поняття "Інформаційна культура", але за усіма відмінностями і різноманіттям галузей формування інформаційної культури в дослідженнях не проглядається одна кінцева загальна мета – підготовка фахівця для роботи у новому інформаційному суспільстві, що володіє новими інформаційними технологіями, сучасними методами для роботи з інформацією, що уміє приймати правильні рішення, здатного передбачати кінцевий результат своїх дій.

Ключові  слова: культура, інформаційна культура, інформаційне суспільство, інформаційна культура фахівця, інформатизація.

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Заїченко М.М.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ США В РЕГІОНІ КАРИБСЬКОГО МОРЯ: ЕВОЛЮЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ

Дана стаття присвячена темі еволюційної трансформації зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів Америки в Карибському регіоні в контексті реалізації національних інтересів. Розглянуто особливості розвитку міждержавних контактів окремих держав ( зокрема, Ямайки, Куби та Венесуели) зі США. Проаналізовано специфіку багатосторонніх відносин, в тому числі й співпраці в рамках міжнародних організацій, а також стан та перспективи надання Вашингтоном гуманітарної підтримки країнам Карибського моря. Визначено основні аспекти формування національних інтересів США регіоні та причини взаємозалежності сторін. Автор приходить до висновку, що незважаючи на те, що на сучасному етапі зовнішньополітичний дискурс Вашингтону набуває нового геополітичного виміру, у контексті національних інтересів держави в Карибському басейні можна виділити спроби відновити або ж посилити свій вплив на зазначені країни, з метою забезпечення миру та добробуту американської нації й захисту її інтересів.

Ключові слова: США, країни Карибського басейну, Ямайка, Куба, Венесуела, американське лідерство

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Кот О.С., Марковський О.П.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКСПОНЕНЦІЮВАННЯ НА ПОЛЯХ ГАЛУА З ВИКОРИСТАННЯМ РЕДУКЦІЇ МОНТГОМЕРІ

Стаття присвячена проблемі прискорення експоненціювання на полях Галуа, операції що лежить в основі широкого кола сучасних криптографічних алгоритмів.

В статті досліджено можливості використання рекурсії Монтгомері для прискорення мультиплікативних операцій на полях Галуа. На основі отриманих теоретичних результатів, розроблено метод прискореного експоненціювання на полях Галуа, з використанням рекурсії Мотгомері. Наведено детальний опис експоненціювання на полях Галуа з використанням рекурсії Монтгомері, а також результати, що доводять ефективність прискорення. Запропонований метод ілюстровано числовими прикладами. Доведено, що розроблений метод забезпечує значне прискорення в порівнянні з класичною процедурою експоненціювання на полях Галуа, за рахунок заміни операції поліноміального ділення операцією зсуву.

Ключові слова: мультиплікативні операції на полях Галуа, редукція на полях Галуа, криптографічні алгоритми, рекурсія Монтгомері.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Козак С.В.

ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ПРЕС-РЕЛІЗІ

Стаття присвячена основним підходам до трактування поняття суб’єктивності в лінгвістиці. Було визначено основні мовні  рівні та експліцитні засоби передачі суб’єктивності.

Було охарактеризовано основні засоби вираження суб'єктивних значень в англомовних прес-релізах до яких входять: вступні слова/словосполучення та пропозиції із значенням достовірності / ймовірності, впевненості / невпевненості, узагальненої (невизначеної) точки зору чи введенням певної точки зору. На рівні синтаксису суб’єктивність представлена певними структурами метою яких є передача не стільки основного змісту повідомлення, скільки суб'єктивно-оцінного, емоційно забарвленого ставлення мовця до предмета думки. Було визначено, що найпродуктивнішим засобом емоційного синтаксису у прес-релізах є інвертований порядок слів. Було охарактеризовано основні засоби передачі оцінного ставлення адресанта до стану речей, до яких входять прикметники різної оцінної семантики, адвербіальні конструкції та іменники позитивної та негативної конотації.

Ключові слова: суб’єктивність, прес-реліз, суб’єктивна модальність, інверсія, оцінка.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

 

 Король Н.І., Головко-Камошенкова О.М., Сливка М.В.,  Лендєл В.Г.

ТРИЦИКЛІЧНІ НІТРОГЕН-ВМІСНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА БІОВЛАСТИВОСТІ

Даний огляд присвячений дослідженням останніх підходів до методів синтезу та біологічної дії трициклічних Нітрогено-вмісних систем. Особливу увагу виділено сполуці еліптицин, яка є важливою речовиною з огляду на її підтверджені протиракові властивості. В окремому підрозділі розглянуто азолонафтіридини, їхні способи отримання та цінні властивості.

Ключові слова: еліптицин, азолонафтіридин, піразолонафтіридини, імідазонафтіридини.

 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Коротюк О.В.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

У статті досліджено питання щодо надання правової охорони специфічним об’єктам, що існують у мережі Інтернет, зокрема, таким як дата-центри, веб-сайти тощо (і, відповідно, розширення обсягу кримінально-правової охорони). Встановлено, що необхідним є комплексне врегулювання питань створення і використання веб-ресурсів, проте існуюча правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності цілком дозволяє виявити факти порушення права інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Однак проблемними питаннями видаються фіксація подібних фактів і встановлення винних осіб, що є основними причинами неможливості чи значного ускладнення притягнення винних осіб до відповідальності.

Ключові слова: кримінально-правова охорона, об’єкт права інтелектуальної власності, веб-сайт, посягання, Інтернет.

 

 Ляшинська А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

В даній науковій статті досліджуються особливості механізму здійснення колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права. Досліджується існуючий Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Аналізується механізм взаємодії між організаціями колективного управління та правовласниками.

Ключові слова: колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права, суб’єкти авторського права, організація колективного управління, авторське право та суміжні права, інтелектуальна власність.

 

 Пустова К.О.

ЕМІТЕНТ ЯК УЧАСНИК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В даній науковій статті досліджується поняття емітента як учасника ринку цінних паперів. Здійснюється аналіз діяльності емітента та його функції згідно чинного законодавства України. Досліджується міжнародний досвід діяльності емітентів та особливості здійснення ними своєї діяльності.

Ключові слова: емітент, цінні папери, фондовий ринок, емісія, ринок цінних паперів.

 

 

© Альманах науки, 2020