4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 2 (35) лютий 2020 р.

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Промишлянська А.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ  ЗАКУПІВЕЛЬ  В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті визначено економічну сутність державних закупівель. Визначено особливості введених реформ у процес проведення публічних закупівель, відповідно до закону «Про публічні закупівлі», та їх ефективність. Проведено аналіз здійснених правопорушень з боку державних підприємств у сфері публічних закупівель.

Ключові слова: державні закупівлі, публічні закупівлі, тендер, електронна система, замовник, учасник,  законодавство.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Кисляк Г.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНОМУ АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті аналізуються особливості підбору працівників в аграрному секторі та на їх основі пропонується ефективна методика відбору персоналу. Розглянуто систему управління персоналом як складний механізм, між елементами якого існує тісний і нерозривний взаємозв’язок. Обґрунтовано необхідність врахування соціально-економічних та освітньо-кваліфікаційних факторів підвищення продуктивності праці з метою ефективного використання персоналу на підприємствах аграрної галузі. Особлива увага звертається на забезпечення ефективної професійної віддачі висококваліфікованих працівників.

Ключові слова: управління персоналом, аграрне підприємство, персонал, продуктивність праці, кадри.

      

 Лисяна В.О.

3D ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Візуалізація дає можливість забезпечити очне спостереження для передачі повідомлення. Сьогодні візуалізація широко застосовується в науці, освіті, техніці , інтерактивній мультимедіа, медицині тощо. Значним недоліком залишаються досить висока собівартість розробки моделей візуалізації. Зараз є можливість застосовувати дану концепцію в туристичних цілях для популяризації пам’яток архітектури, котрі перебувають у стані руїни чи збереглися частково і максимально нівелювати значні затрати шляхом використання 3D mapping. В роботі визначено спосіб імплементації технологій візуалізації в процесі формування сучасного туристичного продукту Тернопільської області, адже на її території є досить велика ресурсна база, котра не може бути представлена споживачу в поточному стані.

Ключові слова: візуалізація, комп'ютерна графіка, тривимірне картографування, Тернопільська область, Реєстр архітектурної спадщини

 

 Папоян А.М.

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

У статті проаналізованоосновні аспектизастосуванняфілософії та методології маркетингуу соціально-економічному розвитку міст. Акцентовано увагу навиявленихнедоліках у досліджуваній сфері. Розглянуто основнуінформацію щодоздійснення маркетингу міст.. Розкрито питання необхідності визначення, насамперед, стратегії розвитку міста, а вже потім формування маркетингової стратегії та її впровадження.

У ході дослідження звернуто особливу увагу на комплексність поняття розвитку міста, яке не обмежується лише зростанням соціально-економічного потенціалу.

Акцентовано увагу на тому, що провідна роль у формуванні розвитку міст, використанню місцевих активів та зміцненню внутрішнього потенціалу міста відводиться, насамперед, органам місцевого самоврядування.

Проаналізованодосвід провідних європейських країн у використанні маркетингових технологій у ході формування розвитку міст та наголошено на необхідності застосування європейського досвіду у використанні маркетингу під час формування розвитку міст та регіонів України, а також розробки та впровадження комплексної системи заходів з боку органів місцевого самоврядування в партнерстві з іншими зацікавленими сторонами.

Зроблено висновок, щомаркетинг у місцевому самоврядуванні допомагає вирішувати економічні й соціальні інтереси громадян, бо саме реалізація цих інтересів і є кінцевою метою діяльності всіх органів влади та держави загалом, а також сприяє формуванню та розвитку міст не лише в Україні, а й у всьому світі.

Ключові слова: маркетинг, цільова група, місто, інвестори, розвиток, органи місцевої влади, партнерство, заходи, концепція, стратегія, «розумне місто».

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Яркова А.С., Батраченко Б.А.

СТАН НАРОДНОЇ ОСВІТИ СУМСЬКОГО ПОВІТУ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

У статті розглядається питання проведення освітньої реформи у Російській імперії та її вплив на стан народної освіти у Сумському повіті Харківської губернії. Зроблено аналіз змісту навчальних програм. Визначено вклад Міністерства освіти Російської імперії та  місцевого самоуправління на формування змісту навчального процесу у регіоні.

Ключові слова: реформа освіти, Земство, навчальна програма, початкова освіта, навчальний предмет.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Букорос А.С.

ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦІЮ НА ТЕМУ: ДІДЖИТАЛ БРЕНДИНГ

У статті автор розглядає розвиток та особливості створення діджитал брендингу. Що це таке, та різниці від класичного брендингу та айдентикі. А також аналізує як компанії і бренди ведуть коммунікацію та спілкуються за допомогою сайту, соціальних мереж, та email розсилок, зі своїми споживочами. розглядаються основні компоненти діджитал брендингу: логотип, веб-сайт, посил бренду, пошукова оптимізація, соціальні мережі, email маркетинг, реклама, контент-маркетинг, інфлюєнс маркетинг.

Ключові слова: діджитал брендинг, логотип, бренд, візуальна комунікація, графічна форма, маркетинг, аудиторія.

 

 Букорос А.С.

ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ЛОГОТИПІВ У 21 СТОРІЧЧІ

В статті автор розглядає процес та особливості створення логотипів у 21 сторіччі. Розглядаються графічні прийми та техніки використанні при створенні логотипів, на прикладі міжнародних брендів. Надає аналіз існуючих логотипів, та графічних знаків. Рощглядаються такі тенденції як: адаптивні логотипи, спрощення  у логотипах, важливість образу і характеру у логотипах.

Ключові слова: логотип, знак, бренд, візуальна комунікація, графічна форма, шрифтове рішення.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Федорченко А.Б., Придатко С.І., Корнєва С.П.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

У статті  розкриваються основні поняття інтерактивних технологій, сутність,організація та методи інтерактивного навчання. Зроблені висновки по використанню інтерактивних технологій в навчальному процесі.

Ключові слова: інтерактивні технології, інтерактивне навчання, інтерактивні методи, інтерактивні презентації.

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 

 Клименко Т.В., Богач О.В.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Формування системи матеріального стимулювання на підприємстві з використанням сучасних систем і технологій. У статті розкрито сутність поняття «стимулювання» та «стимулювання праці» з точки зору управління персоналом; доведено сутність поняття «стимулювання» з точки зору його розгляду як дієвого інструменту та вирішального зовнішнього чинника впливу на персонал. Розглянуто складові матеріального стимулювання праці, групи матеріальних систем стимулювання. Детальне вивчення  особливостей стимулювання в різних країнах, виявлення їх спільних та відмінних рис. На даний час створення сучасної системи стимулювання працівників на підприємстві є однією із головних умов ефективного функціонування підприємства, а так як гроші все ще залишаються для більшості громадян головним результатом роботи, то матеріальне стимулювання праці є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення.

Ключові слова: стимулювання, стимулювання праці, заробітна плата, премія.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Русанова О.В., Марковський О.П., Замалдінов О.О.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНИХ КОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ПАКЕТІВ ДАНИХ В ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

У статті представлено метод для гарантованого відновлення втрачених інформаційних пакетів мережі Інтернет. Для досягнення прискорення відновлення втрачених пакетів пропонується використовувати лінійні коди. Доведено, що в будь-якій комбінації втрати інформаційних чи контрольних пакетів, пакети даних можуть бути відновлені в результаті розв’язання системи лінійних рівнянь. Наведено математичне доведення розробленого методу. Отримані аналітичні залежності кількості контрольних надлишкових пакетів від числа інформаційних пакетів.

В деталях описана та проілюстрована прикладом, передбачена розробленим методом технологія побудови контрольних пакетів. Наведено також обґрунтування та опис технології використання контрольних пакетів для відновлення втрачених інформаційних пакетів. Основна перевага запропонованого методу полягає в прискоренні процесу відновлення втрачених пакетів за рахунок використання простих лінійних перетворень.    

Ключові слова:   відновлюючі коди, надійність передачі даних в Інтернет,  лінійні надлишкові коди.

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

 

 Шостак Л.Г., Дацій А.О.

АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Кульбаба лікарська вже протягом кількох століть годує, лікує, постачає нас природними вітамінами та іншими поживними речовинами. Тому суттєву частину фармацевтичного ринку складають багатокомпонентні лікарські засоби рослинного походження (БЛЗР) до складу, яких входить кульбаба лікарська.

На фармацевтичному ринку України зареєстровано 42 лікарських засобів до складу яких входить кульбаба лікарська. Збори складають найбільшу частину лікарських засобів. Найменш розповсюдженими лікарськими засобами є розчини для ін’єкцій та фітосвічи.

На ринку представлені лікарські засоби 6 країн-виробників: України, Німеччини, Словенії, Іспанії, Італії та Австрії. Згідно з наведеними даними визначено, що найбільшу кількість засобів представлено виробниками з України та Німеччини.

Ключові слова: багатокомпонентні лікарські засоби рослинного походження (БЛЗР), виробники, країни виробництва, кульбаба лікарська, фармацевтичний ринок України.

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 

 Федун І.В., Головащенко Р.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Досліджено теоретичні питання стосовно застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів та спортсменів. Проаналізовано основні підходи до визначення понять «інновація», «інноваційні технології». З’ясовано особливості інноваційних процесів у фізичній культурі. Визначено варіанти впровадження інноваційних технологій на заняттях фізичної культури. Запропоновано перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: інновація, інноваційні методи, інноваційна діяльність, фізичне виховання.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Божук А.О.

ІСТОРІЯ «ЯЛТИНСЬКОГО» АВТОПОРТРЕТА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У статті розглядається історія виконаного у 1860-1861 рр. автопортрета Т.Г. Шевченка, що супроводжувався останнім його віршем – «Чи не покинуть нам, небого»; перші дані про цей артефакт були зафіксовані на початку 1910 р., коли його власник, мешканець Ялти Віктор Прокоф’єв запропонував його придбання Об’єднаному комітетові зі спорудження пам’ятника Шевченкові в Києві.

Ключові слова: Тарас Шевченко, Ялта, портрет, автопортрет, офорт, автограф.

 

 Бунакова Н.В.

МОТИВАЦІЯ – ЯК РУШІЙНИЙ ВАЖІЛЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Статтю присвячено проблемі мотивації при вивченні іноземної мови. Здійснено опис і узагальнення основних різновидів мотивації, її структури і ролі в навчанні іноземній мові, розглянуто основні характеристики мотивації і їх зв`язок з процесом навчання. Розглядаються концепти внутрішньої і зовнішньої мотивації, розглядаються різноманітні мотиваційні підходи і мотиваційні блоки занять.

Ключові слова: іноземна мова, мотивація, зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, види мотивації, структура мотивації,  роль мотивації, викладання іноземної мови.

      

 Дуда О.

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ АЛЮЗІЙ У ПОЕТИЧНІЙ  ТВОРЧОСТІ  ЛІНИ КОСТЕНКО

Статтю присвячено лінгвостилістичним особливостям використання алюзій у поетичній творчості Ліни Костенко. Мета розвідки полягала у необхідності з’ясувати філософську глибину світу поезії авторки як на рівні проблематики, так і на рівні категорії алюзивності у розрізі лінгвостилістичного  аналізу її поетичних творів. Автором дослідження виокремлено історичні, літературні, інтермедіальні та інші види алюзій, які додають необхідну довершеність художній формі Ліниних поезій та, без перебільшення, формують, завдяки асоціативності, основну ідею її поетичних творів. В статті встановлено значення  біблійних та міфологічних алюзії у поетичній творчості Ліни, що слугують засобом органічного включення у її власну систему світових образів, які, зливаючись з думкою та емоційним настроєм твору, поглиблюють його естетичну значущість та інтелектуальну наповненість. Результат дослідження дозволив автору дійти висновку, що алюзії експлікують  асоціативні зв’язки всередині поетичного тексту Ліни Костенко.

Ключові слова: Ліна Костенко, історичні, літературні,інтермедіальні, біблійні та міфологічні алюзії, асоціативні зв’язки.

 

 Коваль О.І.

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЛІТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Дана стаття присвячена дослідженню лінгвістичних засобів маніпуляції  людською свідомістю у політичній сфері через газетну публіцистику. Автор статті бере за об’єкт досліджень сучасні публіцистичні джерела, що містять статті із політичним спрямуванням та наводить конкретні приклади впливу на читача за допомогою використання певних мовних прийомів. У даній публікації містяться міркування авторитетних науковців стосовно феномену маніпуляції думками реципієнта за допомогою мовних засобів. Автор приходить до висновку, що публіцистичні статті на політичну тематику є актуальним середовищем для маніпуляційного впливу на свідомість читача. При цьому вплив на реципієнта максимально прихований, що і становить найбільшу загрозу для особистості, а особливо для молодого покоління, адже у наслідок використання лінгвістичних прийомів впливу на свідомість та підсвідомість людини формується нестабільна, низькодуховна особистість, не здатна до критичного мислення. 

Ключові слова: маніпуляція, лінгвістичні засоби, мовний вплив, реципієнт, маніпулятивний вплив, публічистичні видання, політична тематика.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

 Смолянова О.В., Власенко В.Є.

ВПЛИВ ЦІНОСТЕЙ НА ОСОБИСТІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

У статті розглянуто проблему соціальних і особистісних цінностей людини.  Проаналізовано їх вплив на мотивацію і безпосередньо на діяльність людини. На думку авторів, зазначені цінності відносяться до категорії «соціальних уявлень» та водночас вони є складовою частиною об'єктивного порядку суспільного буття конкретного соціуму і відображають практичний досвід його життєдіяльності.  Будь-яка соціальна спільність - від сім'ї до будь-якої спільноти може виступати суб'єктом системи специфічних цінностей.  Авторами відзначено, що суб'єктом ціннісного ставлення виступає та сторона, відносно буття, якої визначається цінність.  Окремо розглянута суть людських цінностей з позиції натуралізму і антинатуралізму.

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, мотивація, діяльність, спільнота.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Андрущенко Н.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Дана стаття присвячена розгляду питання реалізації міжнародно-правового режиму демілітаризації космічного простору враховуючи історичні а також сучасні події. Виявлено недоліки в системі правового регулювання щодо уникнення воєнізації космосу, що супроводжуються випадками негативних дій держав на міжнародній арені і які в майбутньому можуть спричинити значний конфлікт інтересів. Сформовано можливі шляхи вирішення проблем, пов’язаних з демілітаризацією.

Ключові слова: демілітаризація, космічний простір, воєнізація, інтереси держави, Договір про космос, озброєння космосу.

 

 Коротюк О.В.

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ, ПРИ ВЧИНЕННІ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті автором розглянуто особливості кримінально-правового регулювання правомірної поведінки, яка стосується використання чи вчинення інших дій щодо об’єктів права інтелектуальної власності. Досліджено особливості впливу на об’єкт кримінально-правової охорони за наявності обставин, що виключають злочинність діяння. На основі проведеного дослідження визначено межі кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Встановлено, що вони окреслюються тими різновидами передбаченої у кримінальному законі поведінки людини, що стосуються використання або вчинення інших дій (бездіяльності) щодо об’єкта права інтелектуальної власності і які мають наслідком виникнення змін у компонентах об’єкта кримінально-правової охорони (потерпілих, правах, свободах та інтересах суб’єктів права інтелектуальної власності, соціальних зв’язках, нематеріалізованих і матеріалізованих благах), що визнається суспільно небезпечною (якщо діяння вчиняється у режимі порушення норм-заборон) або за зовнішніми ознаками є подібною до неї, але визнається законом допустимою (якщо діяння вчиняється у режимі дотримання норм-заборон).

Ключові слова: кримінально-правове регулювання, кримінально-правова охорона, правомірна поведінка, обставини, що виключають злочинність діяння, об’єкт права інтелектуальної власності.

 

 Краглевич В.В.

ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА ТА ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ З БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

У даній статті автором було приділено увагу механізму притягнення осіб до різних видів відповідальності за доведення до банкрутства та виведення коштів з банківської системи, а також досліджено основні проблеми, пов’язані з цим. Проведено ґрунтовне дослідження і аналіз законодавства та доктрини щодо поняття, підстав та особливостей відшкодування завданої пов’язаними з банком особами шкоди останньому та специфіки складу злочину доведення банку до неплатоспроможності. Серед законодавства автором було проаналізовано положення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Кримінального кодексу України. Крім цього, в даній статті було досліджено власне поняття банкрутства як економічного явища та як протиправного діяння.

Ключові слова: банки, банкрутство, виведення коштів з банківської системи, неплатоспроможні банки, пов’язана з банком особа.

 

 Луцкевич Д.О.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ СТОРІН ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ СТОСОВНО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

У даній статті розглянуто питання правових підстав застосування вогнепальної зброї у разі її легалізації, зроблено правовий аналіз та визначено позитивні та негативні сторони легалізації вогнепальної зброї в Україні, зроблено висновок, що легалізація вогнепальної зброї в України може призвести до невизначеної кількості жертв, що вже передбачає собою переважання негативних сторін прийняття закону аніж позитивних, так як людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, згідно ст. 3 Конституції України визнаються найвищою соціальною цінністю. Зроблено висновок, що на даному етапі становища України легалізація вогнепальної зброї не є доцільною, а у випадку легалізації вогнепальної зброї необхідно поширити заборону на її володіння на осіб, що були засуджені за визначені злочини, крім тих, що визначено у законопроекті.

Ключові слова: застосування зброї, Кримінальний кодекс України, легалізація зброї, право на зброю, цивільна вогнепальна зброя і боєприпаси.

 

 Мельничук Ю.І.

ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

У статті розглянуті особливості тлумачення правових норм у юридичній практиці з погляду логічного аналізу. Особливу увагу приділено застосування правових норм, оцінка фактів юридичної справи, у виявленні змісту норми надає логічне тлумачення в тих випадках, коли норма не містить конкретного переліку всіх можливих умов її застосування.

Також зауважено, що при здійсненні юридичної практики та застосування правових норм важливого значення має з'ясування співвідношення дійсного змісту норми з її текстуальним виразом, тобто тлумачення за об'ємом, що є логічним продовженням і завершенням з'ясування змісту правових норм. Цей результат залежить від уміння правильно використовувати способи тлумачення, від того, наскільки вірно вдалося за допомогою способів тлумачення виявити волю нормотворчого органу.

Ключові слова: герменевтика, логічний аналіз, юридична практика, правничі компетентності, логіка

 

 Профатіло Г.Р.

ВИДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В  США ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

У статті розглянуто основні види особистих немайнових прав, які виділяються вітчизняними ученими, порівняно вказаній підходи із практикою США, проаналізовано судові прецеденти в Сполучених Штатах Америки, які закріпили комплекс особистих немайнових прав здобувачів освіти. Автором запропонована власна класифікація видів особистих немайнових прав здобувачів освіти на основі критерію задоволення блага із урахуванням сучасних відносин, що виникають в освітній сфері.

Ключові слова: освітнє середовище, особисті немайнові права здобувачів освіти, види особистих немайнових прав здобувачів освіти.

 

 

© Альманах науки, 2020