4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

11 (44) листопад 2020 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Ермалович К.О.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯН JUNIPERUS COMMUNIS L.

 

Можжевельник обыкновенныйэто прежде всего лекарственное растение. Его сочные шишки с семенами обладают противовоспалительным и противомикробным действием. В современной медицине все большую популярность набирает лечение натуральными препаратами. Поэтому метод наружного осмотра можно применять в фармакологии как индикаторы качества и состояния семян.

Можжевельники приобретают все большую популярность в ландшафтном дизайне и могут смело конкурировать с другими хвойными растениями. Однако для большинства видов характерна одна проблема – низкая всхожесть семян. Можжевельник обыкновенный – вид, нуждающийся в тщательном изучении и защите, поскольку обладает высокими декоративными качествами и отличается относительно медленным ростом.

В данной работе был опробован «безболезненный» методы исследования семян – метод наружного осмотра. который позволяет выявить заряженность семян различными болезнями. Метод основан на том факте, что у пораженных, «больных» семян болезнь вызывает появление характерных внешних признаков, которые и отличают их по внешнему вижу от здоровых, например щуплость, потускнение кожуры, появление различных пятен и изменение окраски семени, а также искривление, появление язв на поверхности семени. В некоторых случаях эти патологические изменения имеют настолько характерный вид, что уже на их основании можно определить, возбудителем какого бактериоза бывают заражены такие семена.

Можжевельник обыкновенный, семена, наружный осмотр, методы изучения, фитопатологическая экспертиза, сочная шишка.

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Боднар О.В.

ГРОШОВІ КОШТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

У статті досліджено теоретичну сутність поняття «грошові кошти» та наведено основні тенденції їхнього розвитку. Обгрунтовано предмет обліку грошових коштів та об’єкти. Вважаємо до об’єктів грошових  коштів відносити готівку в касі, кошти на рахунках в банківських установах, еквіваленти грошових коштів, депозити, грошові кошти в дорозі, грошові документи, електронні гроші. Встановлено, що грошові кошти займають вагоме місце у функціонуванні підприємства і є вираженням оборотних коштів на стадіях постачання і реалізації кругообороту діяльності та вираженням капіталу підприємства, який спрямований на забезпечення його життєдіяльності. Нами з’ясовано, що найбільш проблемним об’єктом на даний час є електронні гроші. Доведено, що ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний розподіл та використання грошових коштів, а тим самим успішну фінансову діяльність будь-якого підприємства.

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, грошові кошти та їх еквіваленти, готівка, електронні гроші.

 

 Кузьменко Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РУХОМОГО СКЛАДУ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

У статті досліджено проблематику, яка пов’язана із недостатнім вивченням особливостей обліку рухомого складу, згадано провідних сучасних вчених, які у своїх працях висвітлювати проблеми щодо розвитку автотранспортних підприємств, визначено провідні напрями транспортної галузі та вантажоперевезень по Україні з 2000 по 2019 роки, проведено аналіз структури транспортних вантажоперевезень за 2019 рік і охарактеризовано складові частини рухомого складу підприємств.

Удосконалено методику введення обліку на господарствах економіки транспорту шляхом узагальнення обов’язкових та найбільш використовуваних документів згідно з сформованими автором частинами обліку рухомого складу та особливостей організації бухгалтерських процедур на автотранспортних підприємствах.

Ключові слова: рухомий склад, облік, транспорт, автотранспортні підприємства, документообіг, вантажоперевезення

 

 Сливінська О.Б.

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 

Проаналізовано проблеми та наведено особливості розвитку туристичної галузі в Україні. Досліджено ситуацію, що склалась на ринку туристичних послуг, а саме: в’їзд іноземних громадян в Україну за країнами та виїзд громадян України в інші країни протягом останніх років.

З’ясовано, що однією із основних проблем розвитку туристичної індустрії в Україні є те, що вона розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Проведено аналіз причин занепаду українського туризму. Проаналізовано заходи перспективного розвитку туристичної галузі України, які передбачають вдосконалення діючого законодавства у сфері туризму з урахуванням досвіду провідних туристичних країн ЄС; стимулювання малого та середнього бізнесу, тобто приватного сектору; розвиток інфраструктури; залучення іноземних інвестицій; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів; проведення необхідних наукових досліджень у сфері туризму.

Ключові слова: туризм, туристична галузь, в’їзний туризм, виїзний туризм, внутрішній туризм, інвестиції, інновації.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Паримонова І.В.

ВНЕСОК О.Я. РИНДОВСЬКОЇ У РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РУХУ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

У статті розглянуто діяльність О.Я. Риндовської, як яскравий приклад участі жінок у культурно-освітньому русі другої половини ХІХ століття, з’ясовано її особистий внесок у процес становлення Маріїнської жіночої гімназії, перетворення її на провідний навчальний заклад м. Катеринослава.

Ключові слова: жіноча освіта, Маріїнська гімназія, жіноча школа, Товариство опікування жіночою освітою, Товариство допомоги нужденним ученицям Катеринославської Маріїнської жіночої гімназії, Педагогічна рада.

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 Главацька В.О.

РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСОБИ МАСОВОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

У статті обґрунтовано розвиток радіо та телебачення в українському медійному середовищі як феноменів, що достатньо тривалий відрізок часу здійснювали релігійно-ідеологічну гегемонію у мас-медіа не лише в Україні, але й світі. З’ясовано, що вищеназвані засоби масової комунікації залучаються релігійними інституціями переважно у місіонерських, катехизаційних та місіонерських цілях. Вивчено низку нормативно-правових актів, які функціонують у християнській традиції задля  ефективної співпраці засобів масової комунікації та релігійних організацій на шляху до побудови релігійного діалогу. Проаналізовано останні наукові дослідження й публікації, що присвячені проблематиці  релігійної комунікації крізь призму радіо та телевізійних засобів масової комунікації. Систематизовано ключові загальнонаціональні, регіональні та локальні конфесійні телеканали, які транслюються на території України. Названо найпопулярніші вітчизняні християнські станції, що здійснюють радіомовлення з метою конструювання в українців високих моральних принципів та культурних цінностей.

Ключові слова: релігійна комунікація, ЗМК, релігійні мас-медіа, телебачення, радіо.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Малінкіна В.Л.

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ  ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

У статті охарактеризовано сутність та структуру готовності студентів вищого закладу освіти до професійного саморозвитку.

Визначено, що професійний  саморозвиток педагога є необхідною умовою, засобом та критерієм становлення професіонала в процесі навчання.

Процес формування готовності до професійного саморозвитку студента, як майбутнього викладача має свою неповторну специфіку та полягає у розвитку особистості, яка володіє творчим мисленням, інтелектом,  професійною самостійністю, здатна руйнувати те, що вже стало загальновизнаним, вміти приймати гнучкі рішення у складних життєвих ситуаціях.

Важливим фактором, що сприяє ефективності формування готовності до  професійного саморозвитку майбутнього професіонала є формування у студентів мотиваційно-ціннісного відношення до педагогічної діяльності.

Процес  формування мотиваційно-ціннісного відношення надзвичайно складний та пов'язаний з особистісними перетвореннями майбутнього викладача – зміною цінностей, мотивацій, здібностей досвіду спілкування, діяльності та поведінки. Практичною ціллю майбутньої педагогічної діяльності є підтримка та посилення інтересу до обраної професії.

Активний професійний саморозвиток суб’єктів освітнього процесу виступає критерієм розвиненості навчального закладу, а готовність до діяльності розвивається на основі засвоєння загальних та професійних знань, формування необхідних для виконання діяльності умінь та навичок, удосконалення сформованих професійно значущих якостей особистості, здібностей, важливих для майбутньої професійної діяльності.

Формування готовності до професійного саморозвитку студента вищого закладу освіти безпосередньо пов’язане з самопізнанням, самоосвітою, саморегуляцією та самооцінкою.

Ключові слова: саморозвиток, професійний саморозвиток, готовність до професійного саморозвитку, становлення професіонала.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Алексеева А.С.

ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В УКРАИНЕ  НА КАРАНТИНЕ (3 ВОЛНА)

 

Ключевые слова: эмоцианальное состояние человека, уровень депрессии, возрастные отличия , показатели расстройств.

 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Суржик Ю.О., Капустіна Т.П.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СВІТІ

 

У даній статті розглянуті тенденції розвитку альтернативних джерел енергії, таких, як енергія вітру, сонячна енергія, біопаливо, енергія морських хвиль, воднева енергія та енергія води. Наведена статистика різних країн і дані з різних джерел щодо стану даного напрямку. Розглянута необхідність змін у виробництві електроенергії, яка диктується логікою міжнародного співробітництва, прагненням поліпшити екологічну обстановку, розвитком високотехнологічних галузей промисловості, підвищенням якості життя, а також необхідністю підвищення енергоефективності існуючих технологій, що зрештою позначиться на економічному розвитку.

Ключові слова: альтернативна енергетика; енергія вітру; сонячна енергія; геотермальна енергія; енергоефективність.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Данилова Д.М.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЛОНГОВАНОЇ МЕТАФОРИ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІЙ МОНОГРАФІЇ Т. МУРА «ПІКЛУВАННЯ ПРО ДУШУ»

 

Дана стаття присвячується аналізу інтерпретації структурних та семантичних особливостей пролонгованої метафори в творі Т. Мура «Піклування про душу». Для ґрунтовності роботи було знайдено та проаналізовано більше ста прикладів пролонгованої метафори.  Основним результатом роботи є виокремлення чотирьох рівнів розгортання метафори: протягом усього твору, структурного розділу, декількох послідовних речень та одного речення. Семантично кожна пролонгована метафора несе окреме значення, проте їх використання в науково-популярній літературі можна окреслити як полегшення сприймання інформації для читача. Як інформація, так і досвід у метафорі сприяють наміру промовця спонукати слухача або читача до дії чи до певного ставлення до образності поняття. Відповідно, похідні значення, виявлені у метафорі, становлять концепти досвіду двох планів – прагматичної значущості для автора та семантичного коду певних характеру й настанови метафори для сприймача.   

Ключові слова: пролонгована метафора, науково-популярний жанр, структурні особливості, семантика, художній троп.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

 Іванов Є.І.

УПРАВЛІННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

 

У цій статті проведено філософський аналіз та описано феномен управління, як особливу форму соціальної діяльності людини в суспільстві, що має вплив на формування мотивів і цілей під час здійснення управлінської діяльності з точки зору суб'єктів та об'єктів процесу управління.  Охарактеризовано суспільні трансформації, аспекти управління, об'єктивні умови в формуванні і розвитку управлінських рішень, характер та вплив механізмів управлінської діяльності на ефективність роботи систем різних суспільних рівнів та соціальних структур.

В статті розглянуто характер соціальних процесів як діалектичну взаємодію різних категорій в управлінських організаціях. Стаття висвітлює філософські аспекти процесу управління, діалектичну взаємодію суб'єкту та об'єкту управлінської діяльності, відносність суб'єкта та об'єкта в процесі управління.

Ключові слова: система управління, філософія управління, управлінська діяльність, філософський аналіз, соціальні практики.

 

 Ключка І., Кітов М.

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

У статті розкрито вплив біотехнологічних досліджень на різні соціальні практики. Вони дають як великі надії людству, так одночасно і небезпідставні острахи. Проаналізовано проблеми, які виникають у зв’язку з досягненнями генної та клітинної інженерії. Всебічно обґрунтована необхідність дослідження феномену біотехнологій в науковому, соціальному, культурологічному, філософському та релігійному  аспектах. Комплексний аналіз необхідний для розуміння і прогнозування перспектив впливу біотехнології на біологічний генотип людини. Доведено, що швидкий розвиток біотехнологій розкриває перед людиною і людством нові можливості та перспективи. Біотехнології значною мірою впливають на життя людини, покращуючи його якість, сприяючи економічному і соціальному зростанню. Однак, поряд з усіма вигодами, які здатні принести біотехнології, існує також низка небезпек для людини.

Ключові слова: Біотехнологічні дослідження, біотехнології, сфери застосування біотехнологій, біоетика, профілактичне і оздоровче харчування, філософська рефлексія, біологічний генотип людини.

   

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Левадна В.С.

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЙОГО ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ОЗНАК ТА ФУНКЦІЙ

 

Стаття присвячена такому кримінально-правовому феномену, як склад кримінального правопорушення. Розкривається зміст понять «склад кримінального правопорушення» та «кримінальне правопорушення», також досліджено співвідношення з кримінальним правопорушенням.  Висвітлюються основні функції даного поняття в кримінальній науці. Робляться висновки про те, що склад кримінального правопорушення являється юридичною конструкцією.

Ключові слова: склад кримінального правопорушення, кримінальне правопорушення, функції складу кримінального правопорушення, елементи складу кримінального правопорушення, юридична конструкція.  

 

© Альманах науки, 2020