4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

9 (30) вересень 2019 р.

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Конюх Я.О.

ЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ЕЛІТ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття присвячена з’ясуванню значення молодіжних еліт у формуванні державної політики. Наведено основні підходи науковців до тлумачення поняття «еліта». Наведено типи молодіжних субкультур. З’ясовано мету та основні завдання молодіжної політики. Розкрито поняття «молодіжна еліта».  Встановлено, що під поняттям «молодіжна еліта» варто розуміти сукупність людей молодого віку, які обіймають високі посади в різних гілках державної влади, що обумовлюється їх винятково високим рівнем продуктивності та моральних якостей та здійснюють функції управління соціумом, регламентують нові моделі (стереотипи) поведінки в умовах сучасного розвитку світової спільноти. Наведено фактори, які впливають на розвиток творчої обдарованості особистості у суспільстві. Розкрито основні шляхи просування молоді до політичної еліти в Україні.

Ключові слова: еліта, типи молодіжних субкультур, мета і завдання молодіжної політики, молодіжна еліта, шляхи просування молоді.

 

 Мальцева А.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

У статті здійснено характеристику організації прийняття управлінських рішень в сфері публічної служби. Визначено, що роль важливої вимоги для управлінських рішень відводять повноваженню (владності) рішень, що виявляється у суворому дотриманні суб'єктом управлінської діяльності тих свобод і повноважень, що надаються для них владною управлінською верхівкою. Аналіз створення профкомпетентності держслужбовців у системі ухвалення рішень управлінського характеру свідчить про закладання в них певних соціально-психологічних феноменів. З’ясновано, що державна служба має коло суб’єктів управління: держоргани із їхніми структурними підрозділами та посадовці, у чиїх повноваженнях є управління системою держслужби і в компетенцію яких входить планувати, забезпечувати, реалізовувати, контролювати те, як виконуються відповідні державні функції і завдання, а також розвивати даний інститут.

Ключові слова: державні органи, механізми, публічна служба, рішення, управлінське рішення.

 

 Побережний О.В.

ОСНОВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена з’ясуванню основних моделей соціальної політики сучасної держави. Визначено, що функціонування економік індустріалізаційного типу об'єктивно потребувало чіткої регламентації трудових відносин і відповідної державної соціальної політики, яка, в свою чергу, визначила необхідність регулювання соціального життя суспільства. Встановлено, що в сучасних умовах одним із пріоритетів державної соціальної політики є формування ефективної її моделі, яка дозволить досягти балансу між грошовими доходами населення і товарними ресурсами, створити умови для вирішення житлової проблеми, задоволення попиту населення, зростання його духовності, освіченості і культури. Реалізація цієї моделі соціальної політики в Україні вимагає не тільки колосальних зусиль держави, але й широкої підтримки самого громадянського суспільства. Завдання по реалізації в нашій країні активної моделі соціальної політики необхідно вирішувати вже сьогодні в інтересах забезпечення ефективної соціальної політики, процвітання нашої держави і громадян в майбутньому.

Ключові слова: державна політика, моделі, соціальна політика, соціальна сфера, соціальний захист.

 

 Семененко І.О.

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Стаття присвячена дослідженню ролі та значенню реалізації мережевих технологій в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх взаємодії між собою, із суспільством, громадянином, бізнесом, некомерційними організаціями. Проведено аналіз сучасних тенденцій та особливостей цифровізації, за результатами якого виявлено проблемні питання використання автоматизованої системи документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Окреслено перспективи використання нових цифрових інструментів реалізації мережевих технологій в публічному управлінні.

Ключові слова: цифровізація, цифрові трансформації, цифрове врядування, мережеві технології, публічне управління.

 

 Шкурат І.В.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Стаття присвячена з’ясуванню становлення та розвитку держави. Наведено основні теорії походження держави, зокрема патріархальна, теологічна, договірна, органічна, теорія насильства та матеріалістична (класова) теорія. Наведено головну мету держави, як суспільно-політичного інституту і державного управління як діяльності, що полягає саме у задоволенні потреб людей. Розкрито класову та загально соціальну природу держави. Визначено основні ознаки держави як центрального інституту політичної системи. Встановлено, що під поняттям «держава» варто розуміти суверенну політичну організацію, що офіційно представляє і охоплює все населення в межах певної території, має власну податкову і грошову систему, національне законодавство, офіційну символіку і має у своєму розпорядженні спеціальний апарат управління і примусу.

Ключові слова: держава, теорії походження держави, мета держави, класова та загально соціальна природа держави, ознаки держави.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Ганущак В.Ю.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

У статті проаналізовано та узагальнено особливості міжнародних підходів до побудови системи контролю якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Запропоновано основні засади побудови системи контролю якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Україні та стандартизації процесу контролю якості.

Ключові слова: система контролю якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, процес аудиту, критерії контролю якості, експертний висновок.

 

 Логвиненко С.Л.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ТА ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Інтенсивний розвиток аграрного виробництва в Україні вимагає оперативного вирішення питань щодо удосконалення управління фінансовим забезпеченням для аграрних підприємств. Поточні системи управління фінансовим забезпеченням не мають необхідних адаптивних характеристик для забезпечення швидкого реагування на зміни кон’юнктури фінансових ринків, а також достатнього набору інструментів і механізмів для підтримки  розширення та максимального розкриття фінансового потенціалу аграрних підприємств. Серед чинників, які обумовлюють стратегію і тактику управління фінансовим забезпеченням агробізнесу виділяються внутрішні, зовнішні та інституційні чинники, роль і змістовне значення останніх зростає. Питанням фінансового забезпечення присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених, однак, необхідний новий підхід з врахуванням специфіки і трансформаційних процесів сучасного аграрного бізнесу, зниження ролі кредитних каналів фінансового забезпечення з одночасним зростанням вагомості партнерських механізмів фінансування.

Соціологічні дослідження, зокрема опитування керівників господарств, що виступають в якості експертів галузі – дозволяють визначити вагомість окремих чинників, їх сприятливі або негативні вектори впливу, розкрити з точки зору управлінців бачення принципів і моделей побудови новітньої системи менеджменту фінансового забезпечення з урахуванням особливостей і специфіки аграрних підприємств. В дослідженні проаналізована базова модель системи управління фінансовим забезпеченням і її складові та ковенанти, запропонована перспектива  модель системи управління, що дозволятиме  покращити ефективність, якість та оперативність продукування управлінських рішень у сфері фінансового забезпечення. Також наведена розгорнута характеристика чинників, що впливають на ефективність управління фінансовим забезпеченням, і подані пропозиції щодо врахування їх комплексного впливу.

Перспективи подальших досліджень полягають в детальному обґрунтуванні окремих елементів системи прийняття рішень щодо фінансового забезпечення та аналізі можливостей для впровадження сучасних інформаційних технологій управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: фінансове забезпечення, менеджмент, система управління, фактори фінансового забезпечення, чинники управлінського впливу

 

 Ляховченко М.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто особливості організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства та формування експортної діяльності підприємства, досліджено форми зовнішньоекономічного апарату підприємств, обґрунтовано необхідність розробки зовнішньоекономічної стратегії підприємства та виділено її типи.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сучасна економічна ситуація, яка пов’язана з активним розвитком ринкових відносин, потребує нових підходів до планування діяльності підприємств, особливо здійснення операцій на зовнішніх ринках. Особливо це стосується підприємств, що здійснюють експортну діяльність. Необхідність вирішення порушених питань потребує розроблення науково-практичних рекомендацій щодо управління бізнес-процесами експортно-орієнтованого підприємства.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, ефективність, експортна та імпортна діяльність, виробництво, управління, зовнішнє середовище.

 

 Уварова А.Є.

ДІАГНОСТИКА І ПРОГНОЗУВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Досліджено науково-методичні засади визначення результативності логістичних рішень на торговельному підприємстві.  Обґрунтовано  доцільність встановлення результативності логістичної діяльності з огляду її впливу на ефективність діяльності підприємства. Для ідентифікації результативності логістичної діяльності торговельного підприємства обґрунтовано використання багатофакторної моделі рентабельності власного капіталу. Наведена декомпозиція моделі рентабельності власного капіталу до якої включено логістичні витрати та логістичні активи. 

Ключові слова: логістична діяльність, торговельне підприємство, модель рентабельності власного капіталу, логістичні витрати, логістичні активи.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Каптюг С.А.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛЬШИ В БССР В 1944-1946

Данная статья освещает вопросы переселения преимущественно белорусского населения с территории Польши в БССР в период с 1944-1946гг., связанный с изменением польско-советской границы. В статье речь идёт о том, какие трудности встречались в этой связи. Целью работы является исследование вопроса – по какой причине это переселение не удалось осуществить в полном объёме, как это изначально было запланировано властями СССР.

Ключевые слова: переселение, белорусское население, Польша, БССР, СССР, граница, Великая Отечественная Война, мграция.

 

 Михайлов О.В.

ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ПЕРІОД З 1966 ПО 1971 рр.

Створення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) в грудні 1966 року стало визначною подією в розвитку пам’яткоохоронної справи в Україні. Це була перша громадська організація, яка мала на меті об’єднання різних верств населення для роботи із захисту історико-культурної спадщини рідного краю. Головна проблема у вивченні діяльності цієї організації полягає в тому, що на сьогодні практично немає узагальнюючих наукових праць, які розглядають регіональні особливості роботи УТОПІК. Нажаль, до цього списку ми відносимо і Харківську обласну організацію, яка мала помітний вплив у роботі товариства. Тому автор на основі наявної джерельної бази має на меті дослідити питання, що стосуються історії перших років діяльності Харківської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Ключові слова: громадська організація, пам’ятник, охорона культурної спадщини, професор А. Г. Слюсарский.   

        

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Зіньковська К.С.

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ У ПТНЗ

У статті визначено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх кухарів у ПТНЗ (формування в учнів позитивної мотивації до освоєння професії; оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням вимог регіонального ринку праці; організація виробничого навчання на підприємствах ресторанного господарства; упровадження інноваційних технологій навчання в професійну підготовку майбутніх кухарів).

Ключові слова: професійна компетентність, огранізаційно-педагогічні умови, інноваційні педагогічні технології.

 

 Мельніков А.В.

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПРОЕКТОВАНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

В статті досліджувався формувальний етап педагогічного експерименту перевірки ефективності впровадження спроектованої автором моделі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу, яке відбувалося протягом 2010-2019 навчальних років, організація якого передбачала теоретико-аналітичний, констатувальний, підготовчий, формувальний і підсумковий етапи.

Експериментальною базою дослідження були Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, курси підвищення кваліфікації при Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Поміж педагогічних методів використовували експеримент, а саме який передбачав констатувальний і формувальний етапи, де перший було організовано лонгітюдинальним методом, а також тестування (для встановлення особливостей вияву і зміни значень у показниках фізичних якостей) та спостереження (для контролю за точним виконанням тестових і експериментальних завдань, за реакцією організму на пропоновані фізичні навантаження).

Ключові слова: педагогічний експеримент, ефективність, модель підготовки майбутніх офіцерів, Державна прикордонна служба України.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Дімітрієва П.О.

КОЛОНІЗАЦІЯ МАРСА

В даній статті проведено аналіз польоту на Марс. Розглянуті проекти щодо польоту на Марс, переваги і недоліки колонізації червоної планети.

Ключові слова. Марс, орбіта , ракета-носій, Земля ,колонізація.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Kuprikova S.

NON-VERBAL COMMUNICATION AND LANGUAGE OF GESTURES AS CONSTITUENTS OF INTERPERSONAL SPACE

The article analyzes the features of non-verbal communication in the process of communication with representatives of another culture. It is emphasized that non-verbal communication and sign language are a distinctive feature of each culture, so a lack of knowledge about the specificities of the national culture of foreigners can potentially become a barrier to intercultural communication. The author concludes that in order to communicate with foreign partners, to create favorable conditions for the development of intercultural relations, to strengthen mutual understanding and friendship of peoples, one must have an idea of intercultural non-verbal communication and its nuances. Therefore, mastering non-verbal communication skills promotes more effective and conflict-free communication between representatives of different countries.

Key words: non-verbal communication, intercultural communication, sign language, interpersonal space, communication skills mastering, national characteristics of the interlocutor.      

        

 Гапотченко Е.В.

ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ТА ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМБРИКАЦІЇ КОНЦЕПТІВ

(НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТІВ ЧОРНИЙ ТА БІЛИЙ)

Стаття присвячена етимологічному та дефінітивному аналізу як етапам дослідження імбрикації концептів ЧОРНИЙ та БІЛИЙ в англомовній картині світу. Концепт розуміється як багатовимірне ментальне утворення, що зберігається у свідомості мовної особистості і матеріалізується у мовленні, відображає яскраво виражені культурні цінності певного етносу – духовну та матеріальну складову культури, а імбрикація визнається одним з основних механізмів взаємодій концептів, за якого ознаки концептів починають інтенсивно взаємодіяти, концепти пізнаються і переживаються за допомогою один одного. Етимологічний та дефінітивний аналіз є першим етапом при дослідженні імбрикації концептів: за їх здійснення виявляються ядерні ознаки концептів та встановлюються їх «точки» перетину та суттєві відмінності. Результат аналізу вказує на те, що  ЧОРНИЙ І БІЛИЙ по суті є дзеркальними концептами, що створюють динамічне злиття, в якому відображена амбівалентність людського сприйняття.

Ключові слова: концепт, імбрикація, дефінаціальний аналіз, амбівалентність.

 

 Кожевникова О.О.

СЕМАНТИКА ПРИХОВАНОЇ НЕГАЦІЇ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Негація є смисловою категорією, яку можна виразити негативними словами, префіксами, негативною формою дієслова, але вона може не виражатися явно, тобто бути прихованою. Конструкції з прихованим негативним смислом характеризуються підвищеною експресивністю, обумовленою присутньою в них емоційно-оцінною характеристикою дії, події, явища оточуючого середовища мовцем.  Імпліцитні засоби негації можуть бути ідентифіковані на різних мовних рівнях. До фонетичних індикаторів імпліцитного заперечення відносяться інтонація та логічний наголос. До лексико-семантичних засобів вираження імпліцитної негації зараховують такі дієслова, як forget, deny, fail, doubt. ФО з імпліцитним запереченням – це такі одиниці, дефініції яких у більшості випадків описуються через експліцитне заперечення. Категорія імпліцитного заперечення на синтаксичному рівні виокремлює шість різновидів такого заперечення, а саме: псевдопитання; псевпідрядні порівняння; фразеосхеми заперечення; «нексус відхилення»; відхиляючий повтор; заперечувальне порівняння.

Ключові слова: заперечення, імплікація, прихована негація; фонетичні індикатори, лексико-семантичні, фразеологічні, синтаксичні засоби.

 

 

© Альманах науки, 2019