4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

8 (29) серпень 2019 р.

 

 

 

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

 

 Головченко О.В.

ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ РЕАКТИВНОЇ АРТИЛЕРІЇ В БОЮ

В сучасних умовах воєнно-політичної обстановки на сході України, коли залишається загроза проведення повномасштабної наступальної операції проти України зі сторони Російської Федерації з метою розгрому угруповань Збройних Сил України у східних та південних районах і створення сухопутного коридору до окупованого Криму, актуальним залишається питання щодо визначення проблем у веденні бойових дії підрозділів реактивної артилерії, як складової частини артилерії Збройних Сил України, що виконує вагому частину завдань вогневого ураження противника.

На основі оцінювання сучасних воєнних конфліктів та досвіду застосування військ в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил з застосуванням загальнонаукового методу аналізу, визначені особливості та основні шляхи розвитку способу ведення бойових дій підрозділами реактивної артилерії. Це стало підставою для розробки автором статті в якій викладенні рекомендацій щодо удосконалення способів бойового застосування підрозділів реактивної артилерії озброєних перспективним зразками реактивних систем залпового вогню та підвищення їх живучості в ході ведення бойових дій.

Автором запропоновано розподіл типових об’єктів, які призначаються для вогневого ураження підрозділами реактивної артилерії на чотири групи цілей, розроблені загальні положення побудова бойового порядку та способу ведення бойових дій підрозділами реактивної артилерії на озброєнні яких можуть знаходитися перспективні реактивні системи залпового вогню БМ-21У "Верба", "Бастіон-02", БМ-21УМ "Берест", що визначає наукову новизну.

 Встановлено, що живучість підрозділів реактивної артилерії в сучасних умовах ведення бойових дій буде забезпечуватися по різному. Автор дійшов висновку, що головним фактором, який буде впливати на обраний спосіб забезпечення живучості підрозділів реактивної артилерії є їх маневрені можливості. Тому запропоновано живучість підрозділів реактивної артилерії забезпечувати за рахунок маневру, який буде більш ефективний в порівняні з виконанням заходів інженерного забезпечення та тактичного маскування.

Ключові слова: реактивна артилерія, вогневе ураження, маневр, живучість.

 

ГЕОРГРАФІЧНІ НАУКИ

 

 Савіних-Пальцева Л.В.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Згідно із Морською доктриною України на період до 2035 року, затвердженою Постановою КМУ від 07.10.2009 р. № 1307, до перспективних напрямів розвитку охорони морського середовища віднесено:

- розвиток мережі морських об’єктів природно-заповідного фонду та акваторій із регульованою господарською діяльністю;

- збереження та відтворення екосистеми, ценозів, видів рослинного та тваринного світу приморських регіонів, насамперед тих, що внесені до Червоної книги України, із залученням необхідних фінансових, наукових і технічних ресурсів;

- упровадження комплексного підходу до розвитку приморських регіонів, регулювання та планування ресурсів суші та моря як єдиної системи з урахуванням економічних і природоохоронних особливостей, диференціації та розширення екологічної мережі приморських регіонів із використанням досвіду ЄС;

- охорона приморських і морських екосистем, які відіграють важливу роль у збереженні біо- та ландшафтного різноманіття в районах Чорного та Азовського морів.

Необхідність та актуальність проведення цієї роботи обумовлена рекомендаціями останньої редакції Транскордонного Діагностичного аналізу Чорного моря (TDA; GEF/UNDP BSERP, 2007 р.) щодо збільшення площ морських охоронюваних природних акваторій, оновленого Стратегічного плану відновлення та захисту Чорного моря (BSSAP), вимогами стратегії створення Європейської мережі морських охоронюваних територій (ECMEN, Софія, 1995), відповідно до Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію (2008/56/ЄС).

Ефективна екологічно послідовна мережа морських охоронних природних територій Чорного і Азовського морів, в межах Прибережно-морського екологічного коридору, як сприятиме, так і залежатиме від досягнення інших цілей збереження (не тільки зниження рівня забруднення, сталого управління рибальством, удосконалення законодавства і процедури його застосування, а також нарощування потенціалу) викладених в оновленому (2008) Трансграничному діагностичному аналізі Чорного моря і Стратегічному плані дій.

Ключові слова: морські охоронні природні території, природно-заповідний фонд, Прибережно-морський екологічний коридор, екологічна мережа, Чорне та Азовське моря,  Директива ЄС про морську стратегію, національний природний парк

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Арсенович Л.А.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІТ-ПІДРОЗДІЛІВ В КРАЇНАХ ЄС

У статті проведений аналіз нормативно-правової бази країн-членів Європейського Союзу щодо підготовки фахівців ІТ-підрозділів органів публічної влади. Вивчено кращі практики діяльності інститутів зв’язку та цифровізації країн-членів ЄС. Проаналізовано напрями вдосконалення відповідної нормативної бази та впровадження інноваційних процесів у систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-підрозділів органів публічної влади. Сформульовано пропозиції щодо подальшої адаптації та можливої імплементації окремих положень у національне законодавство з питань підготовки фахівців ІТ-підрозділів органів публічної влади.

Ключові слова: ІТ-підрозділи, інформаційні технології, підготовка фахівців, підвищення кваліфікації, Європейський Союз, кібербезпека, нормативно-правове забезпечення.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Міщенко С.О.

ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Встановлено основні тенденції на сучасному ринку праці України, а саме: суттєвий кількісний дисбаланс та професійно-кваліфікаційна асиметрія. Визначена суттєва випереджальна роль такого інструменту збалансування ринку праці як комплексна профорієнтаційна робота.  Визначено, що до основних учасників профорієнтаційної роботи належать: батьки, вчителі, фахівці державної служби зайнятості. Проаналізовано особливості застосування інноваційних сервісів з профорієнтаційної роботи «Клубу «Свідомого батьківства», профорієнтаційного портфоліо «Career Start» що впроваджені Маріупольським міським центром зайнятості (Донецька обласна служба зайнятості).

Ключові слова: ринок праці, професійна орієнтація, профорієнтаційна робота, державна служба зайнятості.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Талалаєв К.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМКУ ПРОТИДІЇ СОЦІАЛЬНИМ І ХРОНІЧНИМ ХВОРОБАМ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Завдяки досягненням медичної науки та подовженню тривалості життя, зростає частка людей, які протягом тривалого часу страждають від складних проблем здоров’я (множинних хронічних і супутніх захворювань). Лікування цих груп хворих не може обмежуватися епізодичними контактами з пацієнтами. Медична допомога будується переважно навколо моделі епізодичного лікування окремих станів і характеризується фрагментацією послуг. Фрагментарність постачання медичних послуг є визнаною проблемою в системах охорони здоров’я багатьох країн. Загальносвітовою тенденцією в реформі охорони здоров’я і нових організаційних заходів, спрямованих на більш скоординовані і комплексні форми надання медичної допомоги, є інтеграція медичної допомоги, яка певним чином є противагою.

Ключові слова. Профілактика, соціальні хвороби, хронічні хвороби, організація охорони здоров’я.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Педан А.В.

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СУЧАСНОГО ТАНЦІВНИКА В ПЕРФОРМАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

У статті визначаються та висвітлюються особливості психоемоційного стану сучасного танцівника в перформативному просторі. Поставлена мета реалізується через уточнення поняття «перформативний простір» / «перформанс» й окреслення специфіки психоемоційного стану танцівника з акцентом на вольовому компоненті. Виявлено, що для перформативного простору сучасного танцівника характерним є симуляція природного переключення психоемоційних станів задля досягнення найтіснішого контакту / зв’язку з глядачем. Це обумовлено цілою низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, основними з яких є розвиток самосвідомості, спонукальної та вольової сфер особистості. Для сучасного танцівника надзвичайно важливим є вміння активувати стани споглядання, зосередженості, емоційної напруги, які власне при закріпленні навичок дають змогу викликати в подальшому розмаїття необхідних для конкретних ситуацій психоемоційних станів у перформативному просторі. Перспективи подальшого дослідження полягають в описі ситуаційного контексту, що безпосередньо впливає на психоемоційний стан сучасного танцівника.

Ключові слова: психоемоційний стан, перформативний простір, перформанс, симуляція природного переключення, вольовий компонент.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Онипчук (Федорук) А.С.

ВПЛИВ СЦЕНАРНИХ ЗАБОРОН НА АКМЕРОЗВИТОК СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ

У даній статті автор теоретично освітлює проблему сценарних заборон, які впливають на розвиток особистості.  Виділяє основні  сценарні заборони, які перешкоджають реалізації внутрішнього потенціалу. А також презентує результати емпіричного дослідження дитячих сценарних заборон у сучасних науковців та визначає їх вплив на акмерозвиток респондентів.

Ключові слова: акмеологія, тразактний аналіз, акмеологічний підхід, життєвий сценарій, сценарні заборони , акмерозвиток, сучасні науковці.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Kruk A.

CONCEPTS OF NATURE AND LOVE BY THOMAS HARDY AND PANAS MYRNY

In the article on the materials of worksUnder the Greenwood Treeby Thomas Hardy andLymerivnaby Panas Myrny, typological coincidences and differences in the implementation of concepts of nature and love are traced. An attempt to analyze the problems associated with the peculiarities of realistic skills of both writers and the specifics of conceptual interpretation is made. The specificity of modeling reality in the writing world of Thomas Hardy and Panas Myrny is determined. Aesthetic criteria and means of artistic realization of author’s positions are investigated.

Attention is focused on the studying content of dominant works and mental characteristics of main characters. An attempt to consider works in broader context of international cultural experience is made. In writersworks the beauty of nature, the image of folk customs, the everyday life of old English and Ukrainian villages, recorded in music, songs, dances, additionally serve as a striking contrast to the despair of people living on earth.

Key words: concept, nature, love, context, interpretation.

 

 Брагін О.О.

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИКУ АЛЮЗИВНИХ АНТРОПОНІМІВ

Статтю присвячено виявленню семантики алюзивного антропоніму. Дослідження розглядає питання алюзії та антропоніму як одного з прийомів її створення, торкаючись проблеми інтертекстуальності та прецедентності. Виявляється, що алюзивні антропоніми є прецедентними іменами, пов’язаними з широко відомими текстами, чия семантика закріплена у лексикографічних джерелах у вигляді вторинних номінацій.  Установлено, що словникові статті,  в яких відображено семантику прецедентних імен, надають, як правило, коротку довідку, яка пояснює походження імені власного, і початковий контекст його вживання, який, у свою чергу, віддзеркалює стійке алюзивне значення антропоніму та пояснює причину подальшого використання імені в алюзивному значенні. Алюзивне значення є неденотативним і вказується в словниковій статті в якості основного, адже це значення, в якому даний онім найбільш часто використовується. Продемонстровано, що встановлення стійкого алюзивного значення антропоніму є важливим кроком у поясненні специфіки функціонування антропоніму у художньому тексті.

Ключові слова:  антропонім, алюзія, інтертекстуальність, прецедентність, стійке алюзивне значення.

 

 Гладка М.М.

СПЕЦИФІКА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТВОРАХ АНДЖЕЛИ КАРТЕР

Статтю присвячено дослідженню походження інтертексту та визначальних ознак інтертекстуальності у прозовій літературі, а також наявності інтертекстуальних зв’язків у творах британської письменниці Анджели Картер. У статті описано результати аналізу оповідань Картер, а саме особливостей інтертекстуальних елементів, виявлених у цих творах.

Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекстуальні зв’язки, постмодернізм, проза, Анджела Картер.

 

 Гричанюк А.А.

ЕМОТИВНА ЛІНГВОЕКОЛОГІЯ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІА-ДИСКУРСУ

У статті розглядається лінгвоекологічний стан сучасного англомовного медіа-дискурсу. Головне завдання дослідження полягає в з’ясуванні та порівнянні рівня лінгвоекологічності,  який базується на основі зміни  тональностей лексем hate, anger, killer, mom, money, suffer, вжитих у різних контекстах сучасної онлайн-газети The Guardian. Проаналізовано лінгвоекологічний стан сучасного англомовного медіа-дискурсу на основі сентимент-аналізу. Приділяється увага семантичному та прагматичному аспектам тексту, зміні тональностей із аналізом англомовних лексем за допомогою програми SentiStrength у різних контекстах сучасного англомовного медіа-дискурсу. Проаналізовано позитивну, нейтральну та негативну тональності,  їх варіативність та потенціальний вплив на реципієнта в сучасному англомовному медіа-дискурсі.

Ключові слова: контекст,  лексема,  лінгвоекологія,  медіа-дискурс, прагматичний аспект, сентимент-аналіз, тональність.

 

 Давиденко В.М.

СИНТАКСИС СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ У ПРОЗІ СЕРГІЯ ЖАДАНА

Стаття присвячена особливостям синтаксису складносурядних речень у прозових творах сучасного українського письменника. Розглянуті складні синтаксичні конструкції у творчості Сергія Жадана. Наведено приклади складносурядних, складнопідрядних, складних речень з різними типами зв’язку та ускладнених дієприслівниковим або дієприкметниковим зворотами зі збірки оповідань «Біґ Мак» С. Жадана. Проаналізовано елементарні (біпредикативні) та неелементарні (поліпредикативні) речення з оповідань збірки. У статті також вказане відсоткове відношення використаних автором складних сурядних речень до складнопідрядних. Крім того визначено найбільш поширені види складних речень у творчості письменника. Також окреслено подальші напрями дослідження прози сучасного автора, Сергія Жадана.

Ключові слова: складносурядне речення, складнопідрядне речення, складна синтаксична конструкція, складне речення з різними видами зв’язку, поліпредикативне речення, біпредикативне речення, Сергій Жадан.

 

 Данилова І.А.

ПЕЙОРАТИВНІ НОМІНАЦІЇ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ЕТИЧНУ ОЦІНКУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

Стаття присвячена дослідженню пейоративних номінацій осіб жіночої статі, що виражають етичну оцінку і функціонують у сучасному англомовному художньому дискурсі. Робота виконана у руслі ґендерних досліджень, що розглядає стать як соціальний і культурний феномен. Номінація розглядається у роботі як результат іменування предмета/явища оточуючої дійсності, а лексичне значення – як співвіднесеність звукової оболонки слова з уявленням про предмет, що складається з трьох компонентів: денотативного, прагматичного та конотативного. З-поміж усіх видів номінацій виокремлюємо номінації з аксіологічним змістом – пейоративні та мейоративні. Пейорацію розуміємо як негативні емоційні оцінки, що створюються шляхом формування образів, які певний мовний колектив сприймає негативно в більшому або меншому ступені з урахуванням морально-етичних норм мовного вжитку. Результати дослідження засвідчують, що пейоративні номінаціїї осіб жіночої статі, що виражають етичну оцінку і функціонують у сучасному англомовному художньому дискурсі, висвітлююсь такі якості жінок, як дурість, балакучість, сварливість та розбещеність.

Ключові слова: ґендер, номінація, пейорація, етична оцінка, сучасний англомовний художній дискурс

 

 Мала О.С.

КОНЦЕПТ PERSONAL RELATIONSHIP: МЕТАФОРИЧНЕ ВТІЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

Стаття присвячена установленню специфіки метафоричної вербалізації концепту PERSONAL RELATIONSHIP у сучасному англомовному художньому дискурсі. У роботі концепт трактується у межах когнітивно-дискурсивного підходу як відкрита багатогранна одиниця людської свідомості, що безупинно конструюється в ситуації спілкування і репрезентує, з одного боку, індивідуальний, а з іншого, - усуспільнений досвід, пов'язаний з трактуванням певного феномену дійсності у свідомості носіїв англійської мови. Концепт, що досліджується, є абстрактним концептом, який важче описати, ніж конкретний, саме тому задля його вербалізації мовці часто вдаються до метафори. Когнітивну метафору як підґрунтя вербалізації концепту розуміємо як стійку відповідність між областю джерела та областю цілі, що зафіксована в мовній та культурній традиції суспільства. Системний набір відповідностей між складовими елементами областю джерела та областю цілі метафори називають мапуванням. Дослідження специфіки метафоричної вербалізації концепту PERSONAL RELATIONSHIP у сучасному англомовному художньому дискурсі дозволило виявити метафоричні кореляції, на яких ґрунтується його втілення у зазначеному типі дискурсі, а саме: PERSONAL RELATIONSHIP is a JOURNEY; PERSONAL RELATIONSHIP is BUSINESS; PERSONAL RELATIONSHIP is a BUILDING; PERSONAL RELATIONSHIP is ILLNESS та описати системні відповідності між областями когнітивної експансії.

Ключові слова: концепт, вербалізація, метафоричний вираз, когнітивна метафора, мапування.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 Сосонська А.І.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

У статті розглянуто підстави для застосування кримінально-правових норм про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, передбачених частинами першою та другою статті 75 КК України. Наведено аналіз думок науковців із вказаного приводу. Висвітлено питання про наявність загальних та спеціальних підстав для застосування кримінально-правових норм про звільнення від відбування покарання із випробуванням. Описано особливості застосування кримінально-правових норм про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку укладення між сторонами угоди про примирення чи про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Проаналізовано узгодження сторонами угоди про примирення чи про визнання винуватості звільнення від відбування покарання з випробуванням як спеціальну підставу для застосування кримінально-правової норми, закріпленої у частині 2 статті 75 КК України.

Ключові слова: покарання, звільнення, випробування, угода, виправлення засудженого.

 

 

© Альманах науки, 2019