4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 7 (28) липень 2019 р.

 

 

 

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

 

 Курніков В. В.,

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ПЛАНУВАННЯ ПРИКОРДОННОЇ ОПЕРАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

Стаття спрямована на розроблення науково-методичного апарату планування прикордонної операції регіональним управлінням Державної прикордонної служби України. Зокрема, автором розроблено комплексну методику роботи начальника і органів військового управління регіонального управління Державної прикордонної служби України з планування прикордонної операції при загостренні воєнно-політичної обстановки. Комплексна методика включає в себе низку часткових методик: методику визначення варіанту реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її складності та методику побудови угрупування сил і засобів для проведення прикордонної операції на ділянці відповідальності регіонального управління. Проведено верифікацію та компаративний аналіз розробленого науково-методичного апарату.

Ключові слова: безпека державного кордону, регіональне управління, загострення воєнно-політичної обстановки, прикордонна операція, планування, науково-методичний апарат.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Базалійська Н.П.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті автор розглядає теоретичні засади дослідження міграційних процесів в контексті державної політики, вплив якої обумовлює динаміку масштабів, напрямів, інтенсивності міграції. Проаналізовано підходи до визначення поняття «міграція», а також «міграційна мобільність» та «міграційна рухливість». Встановлено, що міграційні процеси за змістом, причинами та наслідками мають джерела та різні форми прояву майже у всіх сферах життєдіяльності людини і суспільства, вивчаються в різних контекстах і на різних рівнях. Автором досліджуються сучасні фактори, що впливають на державну міграційну політику, наслідки та ефекти міграційних процесів України. Висвітлено результати дослідження економічних наслідків міграції в Україні, особливості та основні зміни у сучасних міграційних процесах нашої держави. Запропоновано основні підходи щодо вдосконалення державної міграційної політики на основі регулювання трудоміграційних процесів в Україні, уповільнення динаміки міграції населення, утримання чисельності та структури населення на рівні, що забезпечує підтримку господарської освоєності територій, удосконалення національного міжнародного законодавства, призупинення міграційних витрат, створення умов для зворотної міграції когорти українських громадян, які працюють за кордоном.

Ключові слова: міграція; види міграції; чинники впливу; теоретичні моделі аналізу міграційних процесів; міграційні наслідки; країни-донори; країни-реципієнти, міграційна політика, міграція, трудова міграція, державне регулювання.

 

 Власенко М.П.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ В СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

У статті аналізується процес трансформації єдиної тарифної сітки в системі оплати праці в бюджетній сфері України і зокрема в галузі освіти. Описане місце тарифної системи в регулюванні заробітної плати в Україні. Розглянутий процес становлення тарифної системи в зарубіжній та вітчизняній практиці. Описаний сучасний стан єдиної тарифної сітки в системі оплати праці в бюджетній сфері та в галузі освіти безпосередньо.

Ключові слова: оплата праці, тарифна система оплати праці, єдина тарифна сітка, посадовий оклад, мінімальна заробітна плата.

 

 Довгань А.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

У статті розглянуто сутність понять «конкурентоспроможність підприємства», «конкурентні переваги», визначено рівні конкурентної боротьби, наведені методологічні завдання вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, ринок, підвищення конкурентоспроможності.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Москаленко О.М.

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВЩИНИ. ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЕТАП (1991−2000 РР.)

У ході аналізу наукових джерел з’ясовувався стан дослідженості та визначеності поняття «педагогічне краєзнавство» та його еволюцію протягом досить значного періоду у працях зарубіжних та вітчизняних науковців. Було здійснено розбиття розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини на етапи. Дана стаття присвячена вивченню матеріалів дослідження щодо розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини саме в період пострадянського етапу. Матеріали висвітлюють дані про найбільш значущі тенденцію цього етапу. А саме про те, що на цьому етапі відзначено дві чільні тенденції педагогічного краєзнавства: викривально-заперечувальну і об’єктивуючу. Остання виявилася перспективнішою і знаходить інтенсивний розвиток на сучасному етапі педагогічного краєзнавства Полтавщини, що зорієнтоване на якомога цілісніше і об’єктивніше представлення педагогічного минулого нашого краю.

Ключові слова: педагогічне краєзнавство, Полтавщина, персоналії.

 

 Прозоровська Л.В.

CОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ОВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема формування комунікативної компетенції у студентів вищих навчальних закладів України при вивченні англійської мови, також піднімається питання про важливість для студентів вміння використовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях. Обґрунтовано доцільність та ефективність паралельного вивчення іноземної мови та культури, а саме: оволодіння студентами мовним компонентом комунікативної компетенції в навчальному процесі.

Ключові слова: комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція,  іншомовне спілкування, студенти вищих навчальних закладів, вивчення англійської мови.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Мурасова Ю.О.

ФОРМУВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК УМОВИ САМОАКТИВІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ

Стаття присвячена визначенню та теоретичному дослідженню формування оптимістичного мислення як умови самоактивізації особистості студентів. Описано характеристику понять «самоактивізації» та «оптимістичного мислення», умови успішного формування самоактивізації особистості студентів, а також особливості та компоненти досліджуваних понять. Розглянуто основні суміжні поняття досліджуваної теми, проаналізовано їхні спільні та відмінні особливості. Описано етапи та рівні самоактивізації, а також умови її успішної реалізації та основні характеристики. Визначено елементи оптимістичного мислення: самоповагу, позитивне пояснення досвіду та позитивні очікування щодо майбутнього. Також описана роль оптимістичного мислення в структурі особистості та самоактивізації та активності особистості. Увага зосереджена на аналізі психологічних впливу оптимістичного мислення на самоактивізацію особистості студентів.

Ключові слова: оптимістичне мислення, позитивне мислення, самоактивізація, умови формування, студенти.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Яніцький В.С., Никитюк Ю.А.

ВИДОВА СТРУКТУРА ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В БІОТОВАХ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ

Видова різноманітність угруповань комах є одним з основних складників, що характеризують ентомофауну. Рівень різноманіття угруповань комах слугує надійним показником екологічного стану екосистем. Висока різноманітність комах забезпечує потенційну можливість і надійність виявляти на ранніх стадіях порівняно малі, проте важливі зміни екологічного стану природних систем.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Олійник Я.М.

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У даній статті було зроблено спробу надати науковцям в області комп’ютерних наук звернути на сучасні технології, використовуючи методи прогнозування, що можуть зайняти досить багато часу для прорахунку точного і правильного прогнозу. Було розглянуто найпопулярніші методи прогнозування в Україні і за кордоном і була надана оцінка методам, що використовуються нашими колегами за межами України і методів, що були винайдені в Україні. Окрім розгляду самих алгоритмів, було також розібрано технології, за допомогою яких дані алгоритми будуть працювати. У результаті порівняння технологій було детально пояснена всі переваги нових методів розв’язання задачі перед старими. Таким чином науковці матимуть можливість застосовувати більш сучасні засоби розробки, що призведе до пришвидшення процесу прорахунку без необхідності замінювати обладання на більш дороге.

 

 Петришин А.І.,

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОЛИВАНЬ КІНЦЯ ШПИНДЕЛЯ НА ОСНОВІ РОЗРАХОВАНИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

Розроблено метод визначення рівня коливань шпиндельного вузла за коливанням його корпусу з розрахунком передавальних функцій. Досліджуються вібрації шпиндельного вузла на прикладі механічної коливної системи, що складається з наступних підсистем: інструмент, шпиндель на опорах кочення, корпус гільзового виконання, пружно закріплена на основі рама. Підсистеми розглядаються у вигляді пружних стержнів з розподіленими масами. Зв’язки між підсистемами описуються пружними і дисипативними елементами. Вібраційне збурення у вигляді одиничної гармонічної сили прикладається у місці розміщення першого підшипника передньої опорі шпинделя. Отримано експериментальний спектр вібрацій корпусу шпиндельного вузла та проведено моделювання спектру вібрацій шпинделя на оправці.

Ключові слова: шпиндельний вузол, механічна коливна система, динамічна податливість, передавальна функція

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Соловей А.А.

РЕПРЕЗЕНТАНТЫ ВЕРЫ В СУПЕРСТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ РЕЦЕНЗИИ (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО И

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

В статье проанализировано функционирование экспликаторов достоверности, основанной на вере, в суперструктуре научной рецензии на белорусском и английском языках. Установлены прагматические функции показателей веры в структурных частях рецензии.

Ключевые слова: достоверность, вера, функция, суперструктура, рецензия

 

 

© Альманах науки, 2019