4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

4 (25) квітень 2019 р.

 

 

 

Біологічні науки

 

 Дудник А.В., Кузневич А.А.

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КЛОПА-СОЛДАТИКА (Pyrrhocoris apterus L.) ПІД ДІЄЮ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ МІСТА МИКОЛАЄВА

Наведено результати спостережень за динамікою популяцій клопа-солдатика під дією екологічних чинників в умовах міста Миколаєва. В результаті проведених досліджень між чисельністю комах та факторами середовища встановлені тісні кореляційні зв'язки.

Ключові слова: популяція клопа-солдатика, динаміка чисельності.

 

Економічні науки

 

 Гайдук І.С.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-СТРАТЕГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Розроблено модель довгострокової стратегії розвитку як окремого учасника в особі НПФ, банківської установи або КСЖ, так і системи НПЗ в цілому. Розглянуто ключові напрямки розбудови цілісної стратегії за сферами впливу. Запропоновано авторську інформаційну матрицю взаємодії між різними джерелами даних в системі недержавного пенсійного забезпечення України. Для деталізованого відображення руху інформаційних потоків, проаналізовано та згруповано сектори даних по горизонталі (національний і міжнародний рівні) та вертикалі (рівень організацій та інтернет-ресурсів). Зважаючи на непрості виклики, які ставить перед економікою України сьогодення, враховуючи фінансову та політичну нестабільність всередині країни, обґрунтовано умови злагодженого державно-приватного партнерства для подальшого поступу в ході реалізації програми безбідної старості.

Ключові слова: система, стратегія, інформаційне забезпечення, недержавне пенсійне забезпечення, недержавні пенсійні фонди, банки, страхові компанії.

 

 Ляшенко Р.В.

ПОЗИТИВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМНОГО АГРОМЕНЕДЖМЕНТУ

У статті досліджено позитивні вектори розвитку системного агроменеджменту. Проаналізовано динаміку кількості підприємств у галузі сільського господарства та здійснено прогноз обсягів виробництва сільського господарства по Україні у постійних цінах 2010 року. З’ясовано, що в Україні процес формування виробничої структури і її організації при існуючих інституційних змінах практично завершився. На даний час доволі гостро постає проблема невизначеності державної аграрної політики і програми розвитку галузі сільського господарства, які повинні визначити пріоритетні напрями, методи і міру державної допомоги підприємствам, які здійснюють виробництво аграрної продукції.

Ключові слова: агробізнес, підсистеми менеджменту, системний менеджмент, управління.

 

 Миронюк К.В.

Вплив контентного наповнення сайту компанії на ріст споживачів

У статі ставиться завдання вияснити як саме впливає контент на існування сайту, як можна використовувати контент для росту споживачів товарів компанії, які бувають види контенти і як користуватись цими знаннями. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій на дану тему й зроблено висновок на основі результатів. Після ознайомлення з видами контенту для сайту виявити, який з них найбільше сприяє на ріст споживачів. Засвоїти правила ведення сайту, які гарантуватимуть зростання продажів.

Мета: Визначити чи впливає контентне наповнення сайту компанії на ріст споживачів.

Ключові слова: контентне наповнення, контент, ріст споживачів, продажі, наповнення сайту, вплив контенту, сайт, content, increase in consumers, sales, site filling, impact content, site, контентное наполнение, контент, рост потребителей, продажи, наполнение сайта, влияние контента, сайт.

У ході дослідження застосовувались такі методи: описовий, метод аналізу і порівняння.

 

Соціальні комунікації

 

 Бекетова Н.В.

НОВІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття присвячена дослідженню нових медіа як інструменту комунікаційної діяльності органів державної влади. У ній з'ясовуються особливості функціонування нових медіа в системі державної комунікації. Проведений аналіз наявних джерел: для визначення поняття нових медіа та ролі соціальних мереж в комунікаційній діяльності органів державної влади. Результати аналізу попередніх досліджень дозволили сформулювати авторське визначення поняття «комунікаційна діяльність» органів державної влади. Окреслені перспективи використання нових медіа як комунікаційного інструменту діяльності органів державної влади. Висновки, відображені в роботі, можуть бути взяті до уваги при уточненні концептуальних основ щодо залучення нових медіа у комунікаційну діяльність держави.

Ключові слова: нові медіа, соціальні мережі, органи державної влади, комунікаційна діяльність, інструмент комунікаційної діяльності

 

 Немеш А.М.

МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ: ЇХ ВЗАЄМОДІЯ В СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Дана робота присвячена основним проблемам взаємодії міжнародних неурядових організацій та організацій громадянського суспільства в Україні. У межах статті проведено аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій у соціально-комунікативному просторі в період глобалізації та взаємодії таких акторів міжнародних відносин із організацією громадянського суспільства України; автором було зроблено спробу виявити основні причини появи неурядових організацій; висвітлено інформаційну взаємодію МНОУ з громадянським суспільством, урядами держав, транснаціональними корпораціями та міжнародними урядовими організаціями. У дослідженні використані методи проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, і типологічного аналізу взаємодії міжнародних структур та громадянського суспільства України. Результати дослідження можуть бути корисними для написання робіт у науковій та журналістській діяльності.

Ключові слова: глобалізація, громадянське суспільство, інформація, інформаційна взаємодія, міжнародні відносини, міжнародні неурядові організації.

 

Технічні науки

 

 Кіркін О.П., Черкасова В.В.

УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ЛОГІСТИЧНОГО РОСПОДІЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЗЕРНОВИХ ТА МАСЛЯНИСТИХ КУЛЬТУР

У статті розглянуто питання підвищення ефективності функціонування транспортної системи промислового району припортового логістичного ланцюга.  Розроблено методику управління процесом стійкої взаємодії транспортних систем промислового району шляхом «вбудовування» органу-координатора – логістичного розподільного центру (ЛРЦ). Вироблено моделювання процесу стійкої взаємодії припортових транспортних систем обслуговуючих діяльність ЛРЦ. Відновлена гармонія сполучення між складовими ланками, які оброблюють потоки зернових, та призводить до стійкості всього логістичного ланцюга.

Ключові слова: синхронізація, логістичний розподільний центр, транспортні системи, промисловий регіон, мереживна модель Петрі.

 

Фізико-математичні науки

 

 Містюк В.Ю.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ КОШІ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Розв’язування функціональних рівнянь пов’язано з низкою питань і завдань шкільного курсу математики. Одна із проблем – це застосування методу Коші до розв’язування задач.   Основна мета статті - аналіз завдань шкільного курсу математики, до розв’язування яких можна використати зазначений метод.

Стаття містить теоретичні відомості, зразки розв’язання задач, приклади для самостійного розв’язування. Ці завдання можуть бути використані при організації факультативних занять та для роботи в класах з поглибленим вивченням математики.

Ключові слова: рівняння, функціональне рівняння, методи розв’язку, група, метод Коші, корінь.

 

Філософські науки

 

 Ернст Д.В.

ІДЕЯ МЕНТАЛІТЕТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРІ

Менталітет – це образ світу, картина світу, спосіб бачення світу, згідно з багатьма дослідниками (Л. Февр, М. Блок, Р. Редфилд, К. Гирц, А.Я. Гуревич, Ж. Ле Гофф, Б.В. Марков, А.Л. Ястребицкая, А.П. Огурцов и др.), створює в мисленні  носія культури уявлення про те, як існують речі, природа, суспільство, Менталітет, як такий, несе у собі не тільки функцію існування в світі. Аспект має багате коріння яке потребує епістомологічного підходу. Оскільки менталітет у своїй сукупності може мати фактори обмеженого підходу. Які характеризуються у прояві певної стигматизації. Формування позиції критичного мислення шляхом дослідження тих чи інших аспектів думок світової спільноти, відкриває менталітет геть з іншого боку. Аналіз даних показав, що визначення має дуже великий суб’єктивний формат. Такий стан проблематики нівелює процес становлення нових наукових витоків у розвитку цього поняття. Мета статті: чітко визначити вплив менталітету на українське суспільство.  

Ключові слова: фрейм, ризома, безсвідоме, групова поведінка, негативна формація, парадигма.

 

 Щербакова Н.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Визначено хвилі трансформацій цінностей української молоді у площині, заданій станами «аномія↔евномія», що дозволило з’ясувати специфіку та перспективи подальшого розвитку українського суспільства. Поняття «евномія» за кінцеву мету характеризує розбудову суспільства, якому притаманні стабільність і добробут, справедлива оцінка внеску кожного в спільну справу,  законність і порядок, відношення до людини як до найвищої цінності. Наявність подвійної інституційної системи обумовлює існування бінарної системи цінностей сучасної молоді, специфіка яких залежить від аномічного чи евномічного стану українського соціуму. Становлення громадянської злагоди в Україні є передумовою вирішення проблеми ціннісних дезорієнтацій молоді.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, антицінності, мораль, духовність, свідомість, аномія, евномія, трансформація, молодь.

 

юридичні науки

 

 Василенко Ю.О.

ПРАВО ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Досліджено основні ознаки права. Висвітлено основні функції права та їх основна класифікація в регулюванні суспільних відносин. Визначено сутність права як явища соціального порядку. Обґрунтовано цінність та необхідність вірного застосування норм права у суспільному житті з застосуванням вірного трактування основних ідей законотворця.

Ключові слова: поняття права, сутність права у суспільних відносинах, легістський підхід, юридичне праворозуміння.

 

 

© Альманах науки, 2019