4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

3 (24) березень 2019 р.

 

 

 

Біологічні науки

 

 Головіна К.М., Боброва О., Шапкіна О.О., Ніпот О.Є.

Вплив оксидативного стресу на механічну стійкість еритроцитів при гіпотермічному зберіганні

У роботі досліджено вплив предобробки озоном еритроцитів людини на їх механічну стійкість після гіпотермічного зберігання протягом 1 та 2 місяців у двох консервуючих середовищах (Олсвера та 5% розчині манніту). Механічний шок моделювали перемішуванням протягом 120 хв клітинної суспензії у ємності, заповненої пластиковими кульками. Виявлено, що озонування еритроцитів у середовищі з маннітом не призводить до достовірної зміни механічної стійкості свіжоотриманих еритроцитів, в той час як у середовищі Олсвера гемоліз у озонованих еритроцитах нижче, ніж у контрольних. Предобробка озоном еритроцитів призводить до збільшення їх механічної стійкості після 1 та 2 місяців зберігання у середовищі з маннітом, порівняно з неозонованими еритроцитами. При зберіганні у розчині Олсвера спостерігається протилежний ефект.

Ключові слова: гіпотермічне зберігання, еритроцити, оксидативний стрес, механічна стійкість, озон.

 

Економічні науки

 

 Ковтун Е.О., Жигарева Д.О.

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті охарактеризовано та досліджено фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Визначено, що фінансове регулювання розглядається як складова частина й одна з ключових підсистем фінансового механізму, як метод фінансового впливу, що містить методи розподілу, інструменти та важелі впливу. Виділено часовий та просторовий аспект впливу на фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано оперативне та стратегічне регулювання. Розглянуто методи фінансового регулювання ЗЕД, форми здійснення такого регулювання, інструменти, за допомогою яких здійснюється такий вплив, та їх взаємозв’язок. З’ясовано, що головним об’єктом фінансового регулювання є державні органи (державне регулювання) та недержавні органи регулювання (асоціативне регулювання), а також суб’єкти ЗЕД (саморегулювання). Головним суб’єктом в системі фінансового регулювання ЗЕД є держава.

Ключові слова: фінансове регулювання, фінансовий механізм, фінансові методи, зовнішньоекономічна діяльність, оперативне регулювання, стратегічне регулювання.

 

Медичні науки

 

 Шевченко О.М., Поліков Г.О., Лихман В.М., Шевченко В.О.

ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОБРАНОЇ ОПЕРАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАВМОЮ СЕЛЕЗІНКИ

Дана стаття присвячена дослідженню та аналізу якості життя пацієнтів з травматичним пошкодженням селезінки у віддаленому післяопераційному періоді після хірургічного лікування з застосуванням органозберігаючих операцій, спленектомії з доповненою аутолієнтрансплантацією, спленектомії. Використовувався неспецифічний опитувальник SF-36.

Ключові слова: травматичне пошкодження селезінки, спленектомія з доповненою аутолієнтрансплантацією, якість життя.

 

Педагогічні науки

 

 Безрук Л.Г.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – УМОВА ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Стаття присвячена висвітленню шляхів реалізації компетентнісного підходу у організації позааудиторної роботи у педагогічному коледжі

Ключові слова: модернізація змісту освіти, компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, освітній процес. 

 

 Брейлян К.В.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ця стаття описує сутність технологічного підходу до професійних тренінгів, висуває класифікацію інноваційних освітніх технологій, розкриває їх сутність та методику реалізації у професійно-технічних навчальних закладах.

Ключові слова: освітні технології, технологічний підхід до навчального процесу, інформаційно-комунікаційні технології, освітній проект, технологія проекту.

 

 Павловська-Єжова Т.А., Сокальська В.Ф.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ В. С. КОСЕНКА В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ

У статті проаналізовано педагогічні принципи В. С. Косенка, охарактеризовано багатогранну постать митця в єдності композиторської, виконавської та педагогічної  діяльності на основі спогадів сучасників.

Розглянуто новаторську методику фортепіанного виконавства В. Косенка з точки зору практичного використання його постулатів у сучасній музично-педагогічній діяльності та підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва

Ключові слова: український композитор, педагог, педагогічні погляди, творчі принципи, музична освіта.

 

 Павлюк Ю.І.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Охарактеризовано  вікові особливості дошкільників, зокрема сензитивність їх розвитку. Виокремлено суперечності щодо формування оцінно-контрольних дій у дітей дошкільного віку. Диференційовано поняття: «дія», «оцінна дія», «контрольна дія», «уміння», «оцінка», «оцінно-контрольна дія». Визначено оцінний еталон як критерій  оцінної діяльності, що тісно пов'язаний з оцінкою. Акцентовано увагу на тому, що проблема формування оцінно-контрольних дій в значній мірі залежить від розвитку самооцінки й самоконтролю у дошкільників. З’ясовано сутність педагогічної оцінки та умови, за яких вона має позитивний вплив на вихованців (постійна фіксація уваги дітей на різних аспектах поведінки і різних видах діяльності; формування у свідомості загальних критеріїв оцінки поведінки і взаємовідносин; організація самостійної діяльності,акцентуація під час оцінювання дій дитини на її просуванні вперед; спрямування оцінних суджень на результат діяльності, а не на дитину). Встановлено, що оцінка пов'язана з оцінно-контрольними діями, якими мають оволодіти дошкільники. Сформульовано визначення сутності формування оцінно-контрольних дій. Охарактеризовано психолого-педагогічні аспекти впливу оцінки на особистість дитини, її мотиваційну сферу. Аргументовано наявність факторів, що впливають на формування оцінно-контрольних дій (самооцінка та самоконтроль).

Ключові слова: дитина дошкільного віку, оцінка, оцінний еталон, оцінно-контрольна дія, формування оцінно-контрольних дій.

 

Політичні науки

 

 Омельченко О.Є.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті йдеться про основні засади державної екологічної політики в умовах євроінтеграційних прагнень України, висвітлюються ключові етапи формування та реалізації державної екологічної політики, основні механізми її реалізації, визначено складові досліджуваних механізмів.

Ключові слова:  екологічна політика, публічне управління, механізми публічного управління, організаційний та економічний механізм реалізацією екологічної політики України.

 

Сільськогосподарські науки

 

 Parkhuts B.I.

influence of fertilization on the yield and quality of winter rape seed

The article presents the results of researches 2016-2018 on the study of the influence of the mineral fertilization level on the yield and quality of winter rape seed hybrid Artus on the black soils of the typical Western forest-steppe of Ukraine. The highest yield of winter rape was obtained in the version of the experiment with the introduction of mineral fertilizers in the norm of N60P80K130 (in pre-sowing cultivation) + N60 to nutrition (early spring in the thawed and frozen soil). In this variant, the highest indices of the structure of the winter rape crop were obtained(the number of pods per plant, the number of seeds per pod, the number of seeds from 1 plant, the weight of 1000 seeds, the weight of seeds from 1 plant. The highest oil content was obtained in the control variant(without mineral fertilizers), and the total oil yield was obtained in the experiment with the highest rate of mineral fertilizer introduction.

Key words: winter rape, fertilizer, yield, quality.

 

Філологічні науки

 

 Томенко І.І., Галунова Н.М.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

У статті визначається термін «стереотип», який розглядається як багатоаспектне та багатофакторне поняття. Запропоновано різні тлумачення цьому терміну. В статті наведено гендерні стереотипи, які існують в різних країнах світу, та статистичні дані щодо цього питання, які було взято з офіційного сайту ООН. Стаття може бути корисною для науковців, які вивчають гендерні стереотипи як міжкультурний аспект.

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, гендерні ролі, норми мовлення нації, ярлики, біологічна стать.

 

Юридичні науки

 

 Василенко Ю.О.

ЗАПОВІТ ПОДРУЖЖЯ

Досліджено механізми регулювання правовідносин подружжя. Порівняно особливості застосування різних норм закону, що допомагають у вирішенні спірних питань, які стосуються правового регулювання відносин між подружжям. Наведено приклади застосування подібних норм закону у практиці європейських країн, за допомогою яких регулюються права та обов’язки подружжя. Проведено аналіз переваг та недоліків такої новели Українського законодавства як «Заповіт подружжя». Обгрунтувано причини гострої необхідності проведення імплементації європейських норм в Українське законодавство.

Ключові слова: майнові відносини подружжя, законне і договірне регулювання майнових відносин подружжя, спадковий договір, імплементація, комморієнти.

 

 Горчанюк О.С.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В СБ УКРАЇНИ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)

Проходження військової служби в Службі безпеки України здійснюється на підставі низки законодавчих актів, які охоплюють військову сферу. Законодавство про працю України регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та розповсюджується на працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України. На співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України розповсюджуються норми загального законодавства про працю України у тій частині, що не врегульована спеціальним. Для жінки - кандидата на службу до Служби безпеки України, закріплена можливість проходити службу в Службі безпеки України з урахуванням власних бажань, інтересів і знань, а також при дотриманні гендерних обмежень і заборон, визначених законодавством про працю України. Поєднання при регулюванні правового статусу осіб, які служать в СБ України, норм загального законодавства про працю та спеціального законодавства обумовлено нашаруванням таких спеціальних статусів особи як працівник та співробітник-військовослужбовець СБ України. Служба безпеки України є одним з основних суб’єктів здійснення гендерної політики в Україні. Забезпечення гендерної рівності ‒ це внутрішньо-організаційна управлінська діяльність Служби безпеки України. Цей напрям поєднує участь у здійсненні державної політики із досягнення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у військовій сфері та координації роботи щодо забезпечення гендерної рівності у професійній діяльності Служби безпеки України.

Ключові слова: гендер, гендерні правовідносини, сектор безпеки, право, військовослужбовці, гендерні дисбаланси, військова служба.

 

 Рудюк О.О.

РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)  - НОВИЙ ВИД БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

Стаття досліджує види рахунків, які відкриваються банками на території України. Визначено основні види. Крім того в статті досліджено новий вид банківського рахунку  - рахунок умовного зберігання – ескроу: визначено його особливості, проаналізовано практику застосування такого рахунку в іноземних державах, досліджено позитивні та негативні стороно такого виду рахукну, запропоновано внесення певних змін у існуюче законодавство. Автором в статті визначено які необхідно внести доповнення та зміни до законодавства. По-перше, запропоновано розширити перелік ескроу-агентів. По-друге, запропоновати вважати рахунок умовного зберіганням (ескроу) одним із видів забезпечення виконання зобов’язання та внести до глави 49 Цивільного кодексу України відповідні зміни. В статті зроблено висновок, що застосування рахунки-ескроу доцільно в операціях, пов'язаних з купівлею-продажом матеріальних (нематеріальних) активів, а також в інших угодах інвестиційного характеру. Крім того, вони можуть бути вигідні клієнтам в якості способу мінімізації ризику несплати за договором або для виключення нецільового використання грошових коштів.

Ключові слова: рахунок, банк, договір, ескроу,  умовне зберігання, клієнт, гроші, інвестиційних характер.

 

 

© Альманах науки, 2019