4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 2 (23) лютий 2019 р.

 

 

 

 

Географічні науки

 

 Лета В.В., Круцей Т.В.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД РІЧКИ УЖ

Описано основні морфометричні характеристики басейну річки Уж та її основні гідрологічні показники. Проаналізовано методику екологічної оцінки якості поверхневих вод водотоків за основними гідрохімічними показниками. Подано короткий аналіз попередніх досліджень, які стосувались екологічного стану вод річки Уж за хімічними, біологічними та морфологічними показниками. Для визначення гідрохімічної оцінки взято метод розрахунку індексу забруднення вод (ІЗВ). Визначена оцінка якості поверхневих вод річки Уж в межах Закарпатської області за гідрохімічними показниками 2017 року. Розрахований індекс забруднення вод за наступними хімічними показниками: азот амонійний (NH4), азот нітратний (NO3) та нітритний (NO2), біохімічне споживання кисню (БСК5), рівень кисню у воді та вміст нафтопродуктів. Обґрунтовано окремі перевищення показників гідрохімічного стану вод річки Уж. Визначений відповідний клас якості поверхневих вод р. Уж. Проаналізовано джерела забруднення поверхневих вод у басейні річки. Аргументовано продовження тематики екологічних досліджень річок в межах Закарпатської області.

Ключові слова: вміст речовин, індекс забруднення вод (ІЗВ), гранично допустима концентрація (ГДК), якість поверхневих вод.

 

 Риженко Є.О., Гопченко Є.Д.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА БАЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ РІВНИННИХ РІЧОК УКРАЇНИ

Максимальний стік річок та наслідки його проходження для прилеглих територій, які, зазвичай,  густозаселені, є фактором  потенційної небезпеки для людини з давніх часів. Не зважаючи на прогресивний розвиток людства, проблема мінімізації негативних наслідків від повеней різного походження  залишається актуальною.

За  даними Центру досліджень епідеміології катастроф (CRED), протягом останніх десятиріч на більшій частині нашої планети  спостерігалася рекордно велика кількість стихійних лих природного характеру, від яких постраждало біля 2,7 млрд. чоловік, тобто більше третини населення планети.  Згідно з рейтингом CRED, у 2006 році Україна опинилася  на восьмому місці внаслідок лютих морозів від яких загинула 801 людина і постраждало близько 60000 і на дев'ятому в 2008р.за наслідками паводку, коли постраждало близько 225 000 і загинуло 38 чоловік.

За даними CRED, для території України найбільша  повторюваність небезпечних природних явищ - 51,9% відповідає паводкам, найменша характерна для посух. За  показником ймовірного розподілу економічних втрат найбільші збитки очікуються внаслідок посух, але  на другому місці з доволі великим відсотком (39,4%)  все ж таки залишаються паводки.

Відповідно до Глобальної доповіді про оцінку небезпеки стихійних лих 2015 року (GAR-2015),  в якості розрахункової величини втрат використовується  поняття середній річний збиток (AAL), який представляє  очікувані збитки на рік, пов'язані з виникненням майбутніх небезпек, використовуючи тривалий час спостереження. Результати імовірнісної оцінки збитків від небезпечних природних явищ, за показником AAL для України, представлені  нижче. В якості основних небезпек виділено землетруси та паводки, причому величина збитків від паводків становить 99,3% від загальної величини й обчислюється  більше чим в 1 млн. доларів США.

Ключові слова: паводок, максимальний стік, нормативні документи, схиловий приплив, русловий стік.

 

Економічні науки

 

 Андрусь О.І., Бєляєва Н.С.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Ця стаття описує бачення автоматизації в логістиці, а також нові вимоги до автоматизованих логістичних процесів. В статті висвітленні основні поняття автоматизації, інноваційних технологій які мають великий вплив на ефективність управління логістичними процесами за для оптимізації витрат та збільшення прибутку. В ході дослідження було визначено, що Автоматизація логістичних процесів підприємства визначається його здатністю полегшити процес управління, аналізу та контролю логістики підприємства. Проведено відмінність між автономними та умовно керованими процесами. Визначено способи поєднання логістичних структур та інноваційних технологій, спрощення обчислювальних процесів і безперервну оптимізацію бізнес-процесів для здійснення автоматизованих логістичних процесів та дотримання вимог сучасних ринків.

Ключові слова: автоматизація, ефективність, інноваційні технології, логістичні процеси

 

 Войтович Н.В., Булавінець А.Я.

Моделювання товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності підприємства

В статті розглянуто питання кількісної оцінки товарної сегментації фрагменту ринку виробництва фруктових і овочевих соків Рівненської області. Метою статті є дослідження методичних аспектів моделювання товарного портфеля підприємств харчової промисловості (виробництво фруктових і овочевих соків) як чинника економічної ефективності їх діяльності. У статті уточнено сутність понять “товарний асортимент” та “товарний портфель”. Запропоновано визначати економічну ефективність при оптимізації товарного портфеля. Визначено проблематику управління товарним асортиментом на вітчизняному підприємстві, що є виробником фруктових і овочевих соків. Проаналізовано товарний портфель ПСК “Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат” та побудовано модель матриць для дослідження товарного асортименту у координатах частка товару у збуті підприємства, участь товару у тренді збуту та запропоновані висновки.

Ключові слова: товарний асортимент, товарний портфель, модель матриць, виробництво фруктових і овочевих соків.

 

 Голобородько О.В., Красношапка В.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ SPACE- АНАЛІЗУ

У статті розглянуто поняття інвестиційного потенціалу та основні підходи до його оцінки. Доведено актуальність розробки комплексної оцінки інвестиційного потенціалу на підприємствах. Визначено, що будь-яка оцінка в певному вимірі має бути комплексною і тим більше прогнозувати імовірність банкрутсвта за мірою вступу в смугу кризового розвитку організації. Нові форми кризових явищ породжують нові інвестиційні стратегії.

Здійснено узагальнену порівняльну характеристику факторів інвестиційної привабливості, таких як: фінансовий, трудовий, споживчий, інституційний та виробнича потужність. Зазначено їх основні показники для характеристики кожного фактору.

Обгрунтовано, що підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємств можливо досягнути за рахунок раціональної інвестиційної політики, в якій пріоритет матимуть система державного регулювання й реформування структури власності. Автором було апробовано сучасний комплексний аналіз (SPACE-аналіз) на прикладі промислового підприємства харчової промисловості.

Доведено, що для будь-якої організації існує потенційний набір інвестиційних можливостей, які збігаються за своєю суттю з виробленими цілями і стратегією компанії, тобто особливості формування інвестиційного потенціалу підприємства значною мірою визначають ефективність інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання.

Ключові слова: потенціал, інвестиції, інвестиційний потенціал підприємства, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність.

 

 Голубенко М.О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню товарної політики, яка відіграє ключову роль в управлінні підприємством, торкаючись всіх аспектів своєї діяльності. Дано порівняльний аналіз підходів до змісту та формування цього явища. Наведено основні системи класифікації чинників товарної політики, що застосовуються в маркетингу. Основна ідея наукових досліджень – розкриття сутності товарної політики як економічно значного та ефективного інструменту управління підприємством. Запропонована і складена модель управління товарною політикою як невід'ємної частини управління діяльністю підприємства. Запропонована система показників оцінювання товарної політики відповідно до рівнів її формування, що дозволяє здійснювати аналіз ефективності товарної політики. Практичне застосування запропонованої системи показників оцінювання товарної політики дозволить проаналізувати ефективність товарної політики. У зв'язку з відсутністю його в економічній, особливо в маркетинговому, літературному визначенні було запропоновано визначення автора «ефективного управління товарною політикою».

Ключові слова: Товарна політика, менеджмент, ефективність, конкурентоспроможність.

 

 Данайканич О.В.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Значення інновацій на сучасному етапі трансформації національної економіки дуже швидко зростає. Донедавна, інновації застосовувалися для забезпечення переваг в конкурентній боротьбі, а сьогодні вони є незмінним фактором ефективної діяльності та визначальним чинником соціально-економічного розвитку суспільства і зміцнення національної безпеки.

Інновації та інвестиції в результаті їх комерціалізації є основою розвитку країни, регіонів, суб’єктів господарювання.

Дотепер в Україні не створено ефективної системи підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності. Це і стало причиною спаду інноваційно-інвестиційної активності в країні, про що свідчать зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, незадовільний рівень фінансування діяльності за рахунок держбюджету, рівень індексу інвестиційної привабливості (на кінець 2018р. – 3,1 з 5, але є позитивні зрушення – вийшов з негативної та перейшов у нейтральну площину) та ін. Тому в умовах економічної, політичної й соціальної кризи в Україні найважливішим завданням є розробка дієвого інноваційно-інвестиційного механізму соціально-економічного розвитку економіки, який забезпечить поширення інновацій в усіх сферах національного господарства та формування привабливого інвестиційного клімату, що сприятиме інтеграції країни у світове співтовариство.

Ключові слова: інновації; інноваційний розвиток; інноваційні процеси; національна економіка; інноваційно-інвестиційний механізм; соціально-економічний розвиток; інноваційна модель; глобальна екосистема.

 

 Данильченко Т.А.

КРАУДФАНДІНГ ТА МАЙНІНГ КРИПТОВАЛЮТИ: СПОСОБИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

У статті систематизовано різні підходи до облікового відображення краудфандінгу як особливого механізму фінансування нових проектів чи продуктів. Висвітлено особливості його регулювання та оподаткування відповідно до нормативно-правових документів в Україні. Розглянуто фінансовий облік мінімально життєздатного продукту на основі методичних рекомендацій та аналізу його економічної природи. Досліджено нормативно-правове регулювання майнінгу криптовалюти, його класифікації відповідно до КВЕДу. Запропоновано метод облікового відображення операцій з криптовалютою.

Ключові слова: краудфандінг, краудфандінгова платформа, стартап, мінімально життєздатний продукт, криптовалюта, Bitcoin.

 

 Дороніна К.С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АКЦІОНЕРНОГО ТИПУ НА ЗАСАДАХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ «СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Метою статті є вдосконалення концепції «соціальної відповідальності», як основи безпеки бізнесу та високого рівню корпоративного управління. У статті проаналізовано еволюційні зміни концепції, які відображено в концепціях «соціального егоїзму», «корпоративного альтруїзму», «розумного егоїзму» та запропоновано у якості концепції відповідальності бізнесу «інтегральну теорію суспільного договору» (Т. Дональдсон, Т. Данфі). Окрім цього, автором побудовано схему, що відображає зв'язок корпоративної безпеки підприємства та соціальної відповідальності, яка реалізується шляхом гармонізації інтересів учасників та поділяється на  універсальні гіпернорми (загальні корпоративні інтереси) та специфічні норми (особисті корпоративні інтереси). Згідно з авторським баченням місця безпеки бізнесу у системі корпоративного управління можна визначити, що корпоративна соціальна відповідальність, як основа безпеки, це усвідомлена, ініціативна та послідовна діяльність корпорації з виконання таких універсальних гіпернорм, як розвиток компанії, збільшення вартості активів, досягнення якісної ділової репутації, отримання доступу до зовнішніх джерел фінансування та з виконання таких специфічних норм, а саме захист прав акціонерів, надання менеджменту та членам Наглядової ради винагороди, надання якісної продукції та послуг споживачам, надання соціальних благ та стабільної заробітної платні працівникам тощо.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, безпека, корпоративне управління, гармонізація інтересів стейкхолдерів, корпорація.

 

 Колчанова С.Є.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Сучасні ринкові відносини впливають на діяльність підприємства.  Відповідно до таких змін підприємства повинні вдосконалювати свою стратегію розвитку.

Багатозначні стратегічні рішення, які охоплюють і технологічні аспекти діяльності підприємства, пов'язані саме з визначенням термінів вибору нової технології, яка замінить існуючу. Використовуючи моніторинг функцій можна буде запобігти тому етапу, коли технологія, яка існує, вступить у фазу зрілості і морального зносу, тобто своєчасно ввести необхідні зміни і замінити на нову технологію.

Своєчасна ідентифікація, придбання і впровадження нових технологій призведе до збігу моменту занепаду старої технології і моменту зростання нової технології. Впровадження нових технологій, патентів та інновацій може істотно вплинути на стратегію розвитку підприємства, щоб підвищити його конкурентоспроможність.

Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інновація, технологія.

 

 Круш П.В., Сірик Ю.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття описує шляхи підвищення ефективності управління виробничої діяльності підприємства, було визначено сутність поняття виробничої діяльності, виявлено основні резерви підвищення виробничої діяльності підприємства, її ефективності. Проаналізовано методи, виробничих витрат, узагальнено основні підходи до оцінки ефективності управління виробничою діяльністю.

Ключові слова: економічна ефективність, управління, виробнича діяльність, виробничий потенціал, прибутковість підприємства.

 

 Орел В.В.

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті висвітленні основні поняття економічної категорії «прибутку». Прибуток є найважливішим економічним показником діяльності підприємства. В ході дослідження було визначено, що Ефективність функціонування підприємства визначається його здатністю приносити прибуток. Значення прибутку в господарській діяльності обумовлюється його основними функціями. Різноманіття видів підкреслює багатоаспектність категорії «прибуток». Прибуток є важливим показником діяльності будь-якого підприємства, оскільки механізми його формування, розподілення і використання зачіпають інтереси всіх суб'єктів відносин: держави, власників підприємства, його вищого менеджменту та персоналу, а також інтереси власників дрібних пакетів акцій, партнерів та різних кредиторів.

Ключові слова: прибуток, процес формування прибутку, промислове підприємства, механізм, діяльність підприємтсва.

 

 Яковенко С.Л., Минич Ю.В.

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто актуальні нині в Україні питання гармонізації та адаптації бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єктів господарювання. Проведено аналіз наявних поглядів та підходів до визначення поняття та форм гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Обґрунтовано висновок, за яким держава в перспективі має всі необхідні передумови, щоб використовувати бухгалтерський облік як засіб регулювання економіки. Розкрито основні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні на сучасному етапі інтеграції економіки у світовий економічний простір.

Ключові слова: система бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, інтеграція, реформування, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, фінансовий облік.

 

ІсторИчні науки

 

 Бачинська Ю.В.

ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ МОДЕРН В ІСПАНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ: ОСОБЛИВІСТЬ МІСЦЕВИХ ТЕЧІЙ, НОВІ ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ

У статті висвітлено зміни архітектури Іспанії в умовах мистецьких і технологічних трансформацій в загальноєвропейському контексті. Дана робота дозволяє дослідити взаємозв’язок синхронного розвитку науково-технічних винаходів та архітектури, простежити на прикладі іспанської архітектури нові ідейні засади модерну та їхні художні вияви. Визначено характерні риси модерну, а також його місцеві особливості, викликані особливостями розвитку іспанського культурного середовища, спричиненого історичними процесами. Охарактеризовано використання традиційних елементів і їх творче переосмислення у контексті іспанської культурної традиції, конкретизовано місце та роль творчих об’єднань у поширенні стилю модерн і особистий вклад найвизначніших митців-архітекторів до його розвитку та збагачення новими художніми засобами.

Ключові слова: модерн, архітектура, Іспанія, Мадрид, Барселона, мудехар, неомудехар.

 

Культурологія

 

 Доброєр Н.В.

ОСТАРБАЙТЕРИ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ

Стаття присвячена такому соціокультурному поняттю як «остарбайтер». Вперше воно представлено як культурний феномен. Його вивченню присвячено безліч робіт. Проведена аналогія між поняттями «рабство», «несвобода». В результаті чого зроблено висновок про те, що примусова праця, як і інші феномени культури, є приналежністю багатьох культур. Простежено динаміку методологічних підходів у вивченні культури «остарбайтерів». Люди, що повернулися з робочих таборів окзали вплив на демографічну, політичну та культурну ситуацію в суспільстві, а згодом знайшли відображення в розгорнутої суспільної дискусії про їх ідентичность та культуру. Незважаючи на всі протиріччя і моральні труднощі, що склалися в пострадянському просторі (зокрема в Україні), остарбайтери змогли повернути собі місце в історії своїх країн.

Ключові слова: примусова праця, феномен культури, остарбайтери, біографічний метод.

 

 Капран А.О.

Становлення та розвиток культурно дозвіллєвих практик Античного Риму

Метою даної статті є розгляд особливостей становлення та розвитку культурно-дозвіллєвих практик Античного Риму, адже проблема функціонування дозвілля в античному Римі не досліджена комплексно вченими, що негативно позначається на розвитку сучасної сфери дозвілля. Ідеться про наявну суперечність між об’єктивною необхідністю взаємодії античної й сучасної культур дозвілля та браком концептуальних наукових досліджень античного дозвілля, що дозволило б мобілізувати історико-культурний досвід епохи античного Риму для поліпшення сучасного дозвілля.

Ключові слова: дозвілля, античність, розваги, видовища, урочистість

 

 Швець А.І.

ЛІЧИЛКА ЯК АРХІТЕКТОНІЧНА ОСНОВА У СТВОРЕННІ НОВОГО ВІЗУАЛЬНОГО ТЕКСТУ

Стаття містить результати дослідження, об’єктом якого є сучасні фільми жанру хоррор, а предметом  є репрезентація дитячих фольклорних текстів як культурні стратегії, що експлуатуються кіноіндустрією. В роботі розглядаються механізми цитування та способи репрезентації дитячих фольклорних текстів в сучасній масовій культурі, на прикладі фільмів жахів останніх десятиліть. Дитячий фольклор розглядається як текст, що містить в собі архаїчні уявлення і міфологічні моделі, які в силу міфологізованого мислення сучасного суспільства, зчитуються глядацькою аудиторією на рівні колективного несвідомого. Робота присвячена аналізу механізмів репрезентації даних текстів, виявленню інтертекстуального середовища як поля нескінченної гри смислів, аналізу конотативних рівнів, які народжуються при зустрічі візуального та вербального текстів, а також виявленню архетипових моделей, закладених в тексті.

Ключові слова: фільми жахів, хоррор, репрезентація дитячих фольклорних текстів, лічилки, намовляння.

 

Медичні науки

 

 Галичанська О.М., Гаврилюк М.Д., Іліка О.В., Руснак Н.В.

ВЕЛИКІ АКУШЕРСЬКІ СИНДРОМИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Дана стаття присвячена поняттю «великі акушерські синдроми». Розглянуто класифікацію великих акушерських синдромів, механізми формування даних патологічних станів під час вагітності. Крім того, зазначені фактори ризику виникнення великих акушерських синдромів до початку вагітності, особливості формування груп підвищеного ризику на етапі надання амбулаторно-поліклінічної акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам репродуктивного віку. Також у статті визначені принципи проведення профілактики формування великих акушерських синдромів на початку вагітності, обгрунтована роль знань медичними працівниками незалежно від рівня надання медичної допомоги провідних клінічних ознак, сучасних підходів до ведення пацієнток з великими акушерськими синдромами з метою зниження показників захворюваності та смертності внаслідок даних патологічних станів. 

Ключові слова: великі акушерські синдроми, материнська та перинатальна смертність, ендометріально-міометральний інтерфейс, плацентація, прогестерон, дідрогестерон          

 

 Гоян А.В., Паньків І.В.

СТАТУС ВІТАМІНУ D  СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ високогірних регіонів прикарпаття

Дефіцит вітаміну D набуває характеру пандемії і стає дедалі загрозливішою та актуальнішою проблемою сьогодення. Наслідками дефіциту вітаміну D, окрім «традиційних» патологічних процесів ендокринної та опорно-рухової систем, можуть стати також розлади шлунково-кишкової, серцево-судинної, імунної, нервової та інших систем і органів людини. Тож виявлення зниження рівня вітаміну D серед населення та визначення груп ризику розвитку даної патології є актуальним.

Об’єктом нашого дослідження стало населення що проживає в умовах високогіря. Визначення рівня 25(OH)D в сироватці крові проводили за допомогою імунохемілюмінесцентного методу «ECLIA» на аналізаторі Elecsys 2010.

В ході дослідження встановлено наявність дефіциту вітаміну D у населення високогірних. Порівнюючи отримані результати з аналогічними дослідженнями інших авторів, підтвердили припущення про імовірну залежність між висотою над рівнем моря територій, на яких проживає населення, та рівнем сироваткового 25(OH)D.

Ключові слова: Вітамін D, висота над рівнем моря, дефіцит, недостатність, фактори ризику.

 

 Кузик Ф.В., Вишньовський І.О., Кошелєва Н.В., Марчук І.В.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНЗМИ РОЗВИТКУ, ПЕРЕБІГ ТА ТАКТИКУ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК З КЛІМАКТЕРИЧНИМ  СИНДРОМОМ

У даній статті представлена актуальність та відкритість проблеми розвитку клімактеричного синдрому у різних вікових групах, розкрито причини та механізми виникнення даного захворювання. Також охарактеризовано основні форми клімактеричного синдрому, сучасні підходи до ведення пацієнток з патологією постменопаузального періоду. У роботі узагальнена роль знань медичними працівниками незалежно від рівня та галузі надання медичної допомоги симптоматики клімактеричного синдрому з метою проведення повноцінної діагностики постменопаузальних порушень, важливості проведення замісної гормональної терапії пацієнткам з урогенітальними розладами під час клімактерію та профілактики виникнення даного патологічного стану з метою попередження розвитку пізніх ускладнень у вигляді остеопорозу, серцево-судинних захворювань, які можуть призводити до інвалідизації та летального наслідку.

Ключові слова: постменопауза, клімактерій, клімактеричний синдром, замісна гормональна терапія, остеопороз, урогенітальні розлади, атрофічний вагініт

 

 Сухан В.С.

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ  ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ  ЛЕГЕНЬ (ПЕРЕХРЕСНИЙ СИНДРОМ)

Проведено дослідження функції зовнішнього дихання у 70 хворих на бронхіальну астму із супутнім обструктивним захворюванням легень (перехресним синдром). При поступленні на реабілітаційне лікування у 90% хворих виявлені різноманітні порушення функції зовнішнього дихання. Після проведеного курсу реабілітаційного лікування зафіксована позитивна динаміка вентиляції легень. Так, у групі хворих на бронхіальну астму кількість обстежених пацієнтів із нормальними показниками функції зовнішнього дихання збільшилась із 8% до 28%, у групі хворих на хронічне обструктивне захворювання легень – із 9% до 22,7%, а в групі хворих з перехресним синдромом – із 8,7% до 30,4%. Приріст показників бронхіальної прохідності був найбільшим у хворих із перехресним синдромом.

Ключові слова: бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, перехресний синдром, галоаерозольтерапія, дозована аерозольна інгаляція сальбутамола.

 

Мистецтвознавство

 

 Ісмайлова М.С.

КОНЦЕПЦІЯ ШРИФТУ СТИЛЮ АР-ДЕКО

У статті аналізуються останні дослідження і публікації, у яких започатковано розв’язання питання формоутворення шрифту в поліграфічних виданнях стилю ар-дек, а також визначені невирішені раніше аспекти даної проблематики. На основі стилістичного аналізу зразків поліграфічної продукції стилю ар-деко розкриваються нові форми, нові конструктивні рішення шрифту стилю ар-деко. Пошуки оригінальної пластичної мови шрифту, розробки гарнітур велися багатьма представниками ар-деко, але важливими критеріями під час експериментів зі шрифтовими формами були конструктивність, декоративність, раціоналізм та елегантність.

Представлені результати мають важливе значення при розробці лекційних курсів з теорії та історії графічного дизайну, а також при проведенні семінарів та практичних занять, присвячених проблемам типографіки.

Ключові слова: ранній модернізм, ар-деко, шрифт, гарнітура, поліграфічна рекламна продукція.

 

 Кочержук Д.В.

ЗВУКОЗАПИС В ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ: ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ МУЗИЧНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ

В роботі зображується новочасний процес створення музичного продукту в площині естрадного мистецтва, за допомогою технологій звукозапису. Аналізуються та обґрунтовуються значення парадигм якості естрадної пісні у ефірах музичних телепрограм та шоу. Співставляються студійній композиції та твори, що виконані «наживо» під час концертного виступу артистами-вокалістами. Проводяться паралелі між естетичністю музичної продукту та ознак творчого рівня кваліфікованості та обізнаності естрадного виконавця, у власній мистецькій галузі.

Ключові слова: естрадний спів, звукозапис, естрадний виконавець, концертний виступ, артист-вокаліст, студійний звукозапис.     

 

Педагогічні науки

 

 Васюк Ю.В.

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

У даній статті висвітлюються особливості симуляційного навчання студентів вищих медичних навчальних закладів, проблеми при проведенні професійної підготовки майбутніх медичних спеціалістів, які відповідатимуть вимогам міжнародного ринку праці. У роботі представлені способи наочного відображення практичних навиків та вмінь, які використовуються у сучасному світі та, зокрема, викладачами Чернівецького медичного коледжу Буковинського медичного університету. Крім того, у дослідженні представлений список симуляторів, які використовуються на практичних заняттях з дисципліни «Акушерство та гінекологія» з метою відпрацювання студентами практичних навичок, створення клінічних ситуацій, які студенти повинні вирішити безпосередньо на занятті, а в подальшому застосувати у реальному житті. Також наведені підсумки використання симуляційного навчання та проведене порівняння з класичними методами.

 

 Дроздова К.Є.

Зміст та структурні компоненти готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності

Здійснений теоретичний аналіз поняття «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності». У статті подано авторське тлумачення поняття готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності як важлива якість та стійка особистісна характеристика майбутнього учителя, що виявляється у його здатності здійснювати ефективну педагогічну діяльність і є результатом процесу професійної підготовки учителів музичного мистецтва. У структурі готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності автором виділені наступні компоненти: особистісний, мотиваційний та когнітивний.

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, професійна діяльність, стуктурні компоненти, музичне мистецтво, готовність учителя музичного мистецтва.

 

 Петрусь О.В.

Обговорення новин на заняттях англійської мови як засіб формування готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інформаційного суспільства

У статті розглянуто роль методичного прийому обговорення новин на заняттях англійської мови в контексті використання ІКТ для розвитку лексичної, комунікативної, пізнавальної, соціокультурної компетентності майбутніх педагогів з метою формування їх готовності до роботи в умовах інформаційного суспільства. Стверджується, що швидкі зміни в різних сферах життя обумовлюють потребу в освічених, творчих, ініціативних педагогах для виховання молодого покоління, а обговорення новин, яке проводиться на систематичній основі, допомагає формуванню даних якостей. В статті наведено рекомендації по використанню даної технології в якості мовної розминки на заняттях іноземної мови. Висунуто припущення, що інтерактивна форма найкраще підходить для вирішення комунікативних задач і формування основних компетентностей майбутніх педагогів. Інтернет надає широкий спектр недійних порталів для підготовки до обговорення новин, що робить дану діяльність швидкою і простою. Зроблено висновки про те, що систематичне використання даного прийому мотивує студентів до вивчення іноземної мови і забезпечує глибоке розуміння сучасних світових цінностей, виступаючи ключовим фактором освіти майбутнього педагога.

Ключові слова: короткі повідомлення, обговорення, інформаційно-комунікаційні технології, компетентність.

 

 Попович І.В.

ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ HELLP-СИНДРОМУ ТА ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ

У статті представлені відомості з приводу актуальності проблеми виникнення HELLP-синдрому під час вагітності, механізмів розвитку, основних патофізіологічних змін, особливостей ранньої діагностики даного ускладнення. У статті визначені патогенетичні механізми розвитку синдрому, а саме його патогенетична тріада, про яку мають пам'ятати медичні спеціалісти. Крім того, наведені дані про принципи проведення диференційної діагностики ураження печінки під час вагітності та гострого холециститу у вагітних жінок; роль знань медичними працівниками основних клінічних симптомів HELLP-синдрому та лабораторних критеріїв з метою проведення профілактики його виникнення, принципів формування груп вагітних підвищеного ризику розвитку даного захворювання та сучасних підходів до ведення пацієнток, що сприятиме зниженню показників захворюваності та летальності від ускладнень вагітності.

Ключові слова: HELLP-синдром, гострий холецистит, патогенетична тріада, масивний гемоліз, тромбоцитопенія, ураження печінки

 

Психологічні науки

 

 Гончарук Н.М., Гончарук А.В.

ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ

У статті висвітлено сутність проблеми міжнародної трудової міграції. Здійснено аналіз соціально-психологічних та економічних аспектів  міграційних процесів. Обґрунтовано позитивні й негативні впливи працевлаштування за кордоном на суспільний розвиток та становлення сімейних інститутів. Визначено основні напрями суспільного супроводу проблем міграції.

Ключові слова: зовнішня трудова міграція, людський капітал, соціально-психологічні особливості міграційних процесів, економічні особливості міграційних процесів.

 

Технічні науки

 

 Капустіна Т.П.  

ПЕРОВСКІТ – ІННОВАЦІЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

У статті розглянуті сучасні технології, які  розвиваються шляхом впровадження креативних інновацій. Не є виключенням і енергетична область - інновації в енергетиці стимулюють розвиток бізнесу, автомобільної, нафтогазової та інших індустрій, а також істотно підвищують якість життя населення. В цій галузі найбільш перспективними вважаються батареї на основі перовскіту. Розглянуті питання по використанню перосквіту в сонячній енергетиці, приведені методи виготовлення платин з перовсквіту, що дозволяює знизити негативний вплив на навколишнє середовище.

Ключові слова: перовскит, кристалічна решітка, сонячні батареї, фоточутливі елементи, електрон, атом, енергія.

 

Фізико-математичні науки

 

 Яхно Л.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ інформатики у  НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІ р.а.

В статті розглядається організація та методика проведення занять з інформатики зі студентами Немирівського коледжу будівництва та архітектури Вінницького НАУ.

Методи. Аналізуються форми та методи проведення занять зі студентами коледжу .

Результати. Детальне вивчення методичних особливостей при проведенні занять зі студентами коледжу дасть можливість викладачам більш успішно організовувати в умовах навчального процесу.

Перспективи. Простежується необхідність проведення занять на високому рівні,  які зумовлюють  рівень працездатності студентів у навчальній діяльності.

Ключові слова. Методика викладання, види викладання дисциплін, організація та методика проведення занять зі студентами, самоосвіта, індивідуальні завдання.

 

Філологічні науки

 

 Воробйова А.Ю.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

У статті схарактеризовані різні підходи до визначення поняття «термін» та «економічний термін», подано огляд структурних особливостей економічної термінологічної системи англійської мови та проаналізовано різноманітні моделі, за якими сформовані терміни економічної сфери. У ній розглянуто особливості структурної організації фразових термінів,  дво-, три-, чотири- та п’ятикомпонентних термінів-словосполучень лексики економіки, а також простих та складних економічних термінів, визначено найбільш уживані конструкції, окреслено найпродуктивніші суфікси та префікси, що використовують при утворенні нових термінів галузі економіки.

Ключові слова: термін, термінологія, структура, компонент, термін-словосполучення, економіка.

 

 

© Альманах науки, 2019