4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 1 (22) січень 2019 р.

 

 

 

Економічні науки

 

 Власенко Т.Ю., Порошина А.В.

ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

У дослідженні визначено, що однією з основних умов досягнення стабілізації економічної ситуації в Україні є розвиток інноваційно-орієнтованої економіки. При цьому важлива роль в інтенсифікації інноваційних процесів належить суб'єктам господарювання, які володіють ініціативністю, гнучкістю, здатністю швидко пристосовуватися до нових вимог ринку і можуть забезпечити більш результативне освоєння і випуск інноваційної продукції. Безсумнівно, це спричиняє проблеми і суперечності при впровадженні певних науково-технічних результатів на конкретних підприємствах. З цією метою необхідно створити відповідну систему стимулів для розвитку інновацій як необхідної складової удосконалення виробництва підприємств. Це пов’язано з тим, що такі стимули певною мірою впливають на підвищення техніко-економічного рівня виробництва і можуть поєднати поточні цілі підприємств галузі зі стратегічними.

Ключові слова: ефективність, інновація, інноваційна діяльність, стратегія, удосконалення.

 

 Подлужна Н.О., Амельницька М.І.

СКЛАДОВІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕСРОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті досліджуються питання складових нематеріальної мотивації праці управлінського персоналу підприємств. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення  поняття та складових нематеріальної мотивації праці, в тому числі для управлінського персоналу підприємств, та сформовано  основні її види. Надано характеристику категоріям управлінського персоналу підприємств та розглянуто їх класифікацію за різноманітними ознаками. Запропоновано заходи практичного характеру з удосконалення нематеріальної мотивації управлінського персоналу, що містять нетипові види винагород та певні форми додаткових компенсацій, що за сутністю відносяться до нематеріального стимулювання, проте за змістом здійснюють певні види матеріального відшкодування різних особистих витрат управлінських працівників.

Ключові слова: мотивація праці, нематеріальна мотивація, управлінський персонал, керівники, спеціалісти, службовці, лінійні менеджери, функціональні менеджери, кар’єрне зростання, тренінги командо утворення, корпоративні свята, додатковий час відпочинку

 

ІсторИчні науки

 

 Гаврилюк М.О.

МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ ЯК ІСТОРИК

На основі багатьох статей та власних досліджень Михайла Петровича Драгоманова ми можемо зробити висновок про нього: людина-універсалій. Мікроісторія родини Косачів-історія науков-літературних векторів розвитку. Дана стаття дає змогу визначити історичні межі , в яких він постає перед нами як фахівець, спеціаліст. Визначаємо методологічний апарат, що пропонує нам Драгоманов, а також наукові можливості всесвітньої та історії України.

Ключові слова: Драгоманов, історія України, всесвітня історія, вчитель, методологія

 

 Оглезнева Ю.Г., Могила В.І., Дзямко А.А.

БІЛЯ ВИТОКІВ СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

У статті розповідається про історію створення Полтавського базового медичного коледжу. Це навчальний заклад з більш як 150-річною історією, який бере свій початок від чоловічої фельдшерської школи, заснованої у Полтаві Приказом громадського піклування у ІІ половині ХІХ ст. На сьогодні офіційно прийнятою датою створення коледжу вважається 26 грудня 1871 року, але це доволі спірне питання.

Ключові слова: чоловіча фельдшерська школа, Приказ громадського піклування, фельдшер, земство, губернська земська лікарня, статут.

 

Культурологія

 

 Кантемирова А.Т.

ЕТНОГЕНЕЗ У ВИЗНАЧЕННІ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ МОЛДОВИ

Завдання наукового дослідження –– систематизація  матеріалів з історії Молдови в ракурсі специфіки розвитку в ній традицій Православ'я і його аристократичної підтримки, із виходом на музичне взаємопроникнення виразності молдовсько-румунського леутарського і кобзарського мистецтва в Україні.

Методологія та наукові підході - культурологічний, міждисциплінарний, системний і компаративний підхід, зафіксований в працях А.Лосєва і співзвучний музикознавчій стильовій компаративістиці праць Б. Асаф’єва та його послідовників в Україні.

Висновки дослідницької наукової роботи. Історичні дані, що фіксують складення романомовної молдавської нації з православно-візантійського кореня, ведуть до усвідомлення ґрунтовності шанування Православ’я і вченості в аристократичних родах Молдавії і пов’язаних з нею творчих особистостей  рівня родини Кантемирів. Релігійно-мистецька витонченість учня Ф.Шопена К.Мікулі, народженого в Буковині, спадкоємна до носіїв лицарського Служіння бандуристів-кобзарів України, що берегли заповіти провізантійського князівства Древнього Київа.

Рамки дослідження– XVIII – XIX ст.  

Практична цінність дослідження визначенаможливістюрозширенняматеріалів з історіїкультуриувідповідних курсах середніх і вищихнавчальнихзакладів.

Ключові слова: етногенез, молдавська нація, аристократія, культурний феномен.

 

Медичні науки

 

 Кока В.М., Стафійчук О.П., Дараган Т.О.

ВПЛИВ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ  ТА КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ БОЛЮ В СПИНІ

Широкий вибір і варіативність використання засобів та методів фізичної реабілітації дає можливість індивідуального підбору й розробку програм відновлення порушених функцій для пацієнтів із вертеброгенними захворюваннями. На наш погляд, методика кінезіотейпування доктора Кензо Касі недостатньо широко застосовується в реабілітації хворих з вертеброгенними захворюваннями та має значні перспективи у використанні. У статті звертається увага на сучасні методики спрямовані на зменшення інтенсивності та усунення больового синдрому при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта. Зазначені основні механізми виникнення та розвитку болю в спині, тенденції до омолодження захворюваності на остеохондроз,  наведені основні причини розвитку дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та сприяючі фактори. Також в статті  наведено стислий опис традиційних та сучасних методик, які використовуються в лікуванні остеохондрозів та профілактиці дегенеративних захворювань хребта, їх позитивні та негативні ефекти. У статті висвітлені результати дослідження впливу методик кінезіотерапії та кінезіотейпування на інтенсивність болю в спині, що сприяли зменшенню клініко-функціональних та психоневрологічних проявів хвороби,зменшенню інтенсивності болю, покращенню показників якості життя хворих.

Ключові слова: остеохондроз, кінезіо тейп, кінезіотейпування, кінезіотерапія, візуальна аналогова шкала (В.А.Ш.).

 

 Лук’яненко М.М., Грігор’єва І.М.

ФРАКТАЛИ. ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ

У статті розглядаються області людських знань, де знайшла своє застосування теорія фракталів, яка має велике значення для майбутніх медичних працівників. За допомогою вивчення структури фракталів створюються і удосконалюються існуючі методи діагностики, здатні вимірювати або візуалізувати фрактальність різних органів і тканин організму. Без сумнівів, дана теорія має право на існування.

Ключові слова: фрактал, самоподібність, сніжинка Коха, лінія Кантора, килим Серпінського, ефект пікселізації, топологічна структура, молделювання.

 

Мистецтвознавство

 

 Чабаненко Н.А.

БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО: ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

У статті розглядається розвиток бандурного мистецтва Придніпровського краю у ХХ столітті. В центрі уваги тема - бандурне мистецтво. Її теорія та практика. Одним із здобутків традиційної української культури є бандурне виконавство з своїми давніми традиціями, формами (сольна, ансамблева) та різновидами (інструментальний й вокально-інструментальний), що обумовлює потребу його осмислення як феномена національної української культури. Його унікальність полягає в неповторності будови та звучанні інструмента. Виконавство на бандурі є втіленням національної самобутності українців зі своєрідним віддзеркаленням української «картини світу», з притаманним їй морально-етичним характером. У науковій статті наведено трактування сутності бандурного мистецтва, динаміка становлення та розвитку української бандурної школи. Проведено аналіз шляхів розвитку ансамблевого бандурного виконавства України другої половини ХХ – початку XXI століть.

Ключові слова : народні співці, інструментарій, бандурне мистецтво, ансамблеве виконавство, академічна освіта.

 

Педагогічні науки

 

 Бойко С.С.

Сучасні технології оцінювання знань учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу: вербальний аспект

В статті розкриваються особливості викладання дисциплін художньо-естетичного циклу, а також сучасні технології вербального оцінювання знань учнів з мистецьких дисциплін .

Ключові слова: технології, оцінювання, мистецтво, вербальна оцінка, творчий підхід.

 

 Кушнір Н.С.

КОГНІТИВНО-КОМПЕТЕНТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В умовах якісних змін і підходів до сучасної системи професійної освіти вищої школи стали актуальними протиріччя між підвищенням вимог до змісту і організації системи підготовки фахівців економічних спеціальностей та актуальних потреб ринку праці.

Одним із способів усунення даного протиріччя, є розвиток професійної культури у майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Виходячи з того, що професійна культура є найважливішою складовою фахової майстерності, необхідно зауважити, що формування та розвиток когнітивно-компетентнісного компонента професійної культури, на думку автора, дозволить сформувати фахівця економічного профілю професійно-компетентного, орієнтованого на вимоги часу, відкритого для інновацій, здатного вміло поєднувати функції менеджера, психолога, організатора, який володіє високою культурою управлінської діяльності.

 

 Скрипник І.В.

СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті охарактеризовано зміст основних понять дослідження: «освітнє середовище», «освітній простір», «соціокультурне середовище», «предметно-розвивальне середовище», розглянуто підходи до визначення сутності освітнього середовища дошкільного навчального закладу; охарактеризовано шляхи забезпечення ефективного розвитку особистості в умовах дошкільного навчального закладу.

Доведено, що якісний психолого-педагогічний супровід процесу зростання дитини визначається якістю створених освітніх умов, головною серед яких є освітнє середовище дошкільного навчального закладу, яке забезпечує оптимальний розвиток особистості. 

Ключові слова: освітнє середовище; освітній простір; соціокультурне середовище; предметно-розвивальне середовище; соціокультурне предметно-просторове середовище.

 

Психологічні науки

 

 Данчевська М.В., Семенишин М.І.

АКТИВНА УЯВА У ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ ТА ЇЇ КОНСТЕЛЯЦІЇ

У статті відображаються результати теоретичного та практичного дослідження уяви та її констеляції. Приділяється увага поглядам різних вчених стосовно обґрунтування сутності та характеристик активної уяви. Розглядаються функції активної уяви та механізми комуляції образів. Описується дослідження емоційно-вольового, мотиваційного, інтелектуально-творчого та комунікативного компонентів уяви та їх вияв в навчальній діяльності. У статті викладені результати дослідження, що висвітлюють мотивацію підлітків, розвиток невербальної та вербальної креативності, особливостей мислення, індекс унікальності, рівень уяви і креативності та рівень готовності до ризику.

Ключові слова: уява, активна уява, образ, фантазія, креативність, пубертатний період.

 

 Зелінська А.С.

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті вивчено проблеми розвитку організаційної культури. Було описано поняття культури та поняття організаційної культури. Висвітлено теорії організаційної культури в контексті теорії управління персоналом. Також було охарактеризовано основні елементи за якими можна визначити психологічні особливості організаційної культури служби зайнятості.

Ключові слова: культура, організаційна культура, теорія управління персоналом, психологічні особливості організаційної культури служби зайнятості, чинники психологічного клімату організації.

 

 Мирошниченко С.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРАКТИЧНИМИ ПСИХОЛОГАМИ

В статті проаналізовані сучасні погляди на «поняття прийняття рішень» практичними психологами. Воно частково розглянуто з боку висування особистістю тверджень, які допомагають при виборі певних альтернатив та прийнятті рішень у складних життєвих ситуаціях (Ю. Козелецький, Д.Н. Узнадзе). Подано аналіз явища саморегуляції особистості у вигляді використання особистісних диспозицій у поєднанні з вольовою активністю та виділені процеси протікання вольового акту (В.О. Іванніков, К.М. Корнілов, О.Ю. Мандрікова). Проведений аналіз наукових робіт пов’язаних взаємодією особистісного вибору та процесу саморегуляції, що відображають елементи поетапного процесу прийняття рішень практичним психологом (В.І. Моросанова, В.М. Дружинін). Описані умови формування стратегій поведінки при прийнятті рішень у вигляді планування подальших дій (О.В. Бітюцька). Також приведено поєднання особливості діяльності та внутрішньоособистісної активності на різних рівнях її прояву. Розглянуті структурні компоненти прийняття рішень з точки зору особистості психологів та професійного мислення. Виділені ключові компоненти особистості, що впливають на прийняття рішень при зміні досвіду роботи.

Ключові слова: Професійне мислення, прийняття рішень, вольовий акт, вчинок, внутрішньоособистісна активність, саморегуляція, творчість.

 

Технічні науки

 

 Крюковська О.А., Яременко А.А.

АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЯРУ САМИШИНА БАЛКА ШЛЯХОМ ПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проведено аналіз умов праці дослідження природно-антропогенних особливостей яружно-балкової системи Самишина балка (м. Кам’янське) як елементу екологічної мережі та спортивно-туристичного рекреаційного об’єкту. Виявлено передумови для ведення рекреаційної діяльності в межах яру враховуючи наявність природного потенціалу, потребу у розширенні регіональних спеціалізованих зон відпочинку, отриманні додаткових прибутків до місцевого бюджету. Запропоновано зонування території в залежності від безпечності й доцільності її використання, стійкості до рекреаційного навантаження та збереження ландшафтно-територіального комплексу.

Ключові слова: АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ, САМИШИНА БАЛКА, РЕКРЕАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИРОДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЗОНУВАННЯ, МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ.

 

Фiзичне виховання i спорт

 

 Пономаренко Л.В.

Фізична реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем

У дослідженні виявлені найбільш ефективні засоби фізичної реабілітації дітей, що мають дитячий церебральний параліч, які були спрямовані на зменшення гіпертонусу м'язів, поліпшення рівноваги і координації рухів, поліпшення дрібної моторики рук, поліпшення рухливості суглобів.

Ключові слова: фізична реабілітація, рухова функція, дитячий церебральний параліч.

 

Філологічні науки

 

 Ващук Ю.А.

Лінгвокультурні стереотипи спілкування в мережі інтернет німецькою та українською мовами

Віртуальний комунікативний простір – це нова сфера функціонування мови, яка відрізняється специфічними рисами: канал зв’язку, гіпертекст, інтертекстуальність тощо. Комунікація у блогах є культурно-зумовленою та пов’язана з наявністю певних стереотипів. Розглянуто поняття лінгвокультурного бар’єру як певної сукупності характеристик тієї чи іншої локальної культури, мовних засобів їх вираження і комунікативних стратегій, що ускладнюють або перешкоджають досягненню комунікативної мети. Досліджено специфічні риси мовної поведінки комунікантів у віртуальному просторі під час спілкування у блогах, аспекти конфліктного дискурсу та види комунікативних стратегій. Таким чином, лінгвокультурні відмінності детермінують характер комп’ютерно-опосередкованої комунікації і збільшують кількість комунікативних збоїв.

Ключові слова: комунікація, віртуальний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна поразка, лінгвокомунікативний бар’єр, міжкультурна комунікація, культурна глобалізація.

 

 Смольницька О.О.

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ДРАМИ ФЕДЕРІКО ҐАРСІЯ ЛОРКИ «ГОСПОДА БЕРНАРДИ АЛЬБИ»: СИМВОЛІКА, АРХЕТИП, ҐЕНДЕР

У статті викладено аналіз символів, архетипів і ґендеру в драмі Лорки «Господа Бернарди Альби». Звернено увагу на недостатнє висвітлення драматургії Лорки в українському дискурсі. Висвітлено здобутки сучасного лоркознавства. Досліджуються символіка та реальний і символічний шари у драмі, особливості народного католицизму. Проаналізовано маскулінних і фемінінних персонажів. Особливо наголошено на локальній (іспанській) семантиці коштовних каменів і колоративів. Розглянуто іспанські народні звичаї, їхнє віддзеркалення у драмі, висвітлення автором народної моралі, зв'язок твору з фольклором. Проведено паралелі між патріархальним українським, вікторіанським, австро-угорським (імперським) ладом. Виявлено виразні Ерос і Танатос, які не є бінарними опозиціями, а є взаємопов’язаними у тексті. Підсумковим у ході аналізу виявився механізм підкорення.

Ключові слова: драма, переклад, символ, архетип, ритуал, Ерос, Танатос, ґендер, патріархальний.

 

Філософські науки

 

 Смолянова О.В.

МЕНТАЛІТЕТ ЯК ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

В статті розглядається менталітет як соціальний феномен і як поняття соціальної філософії, який не може обмежуватися певним часовим періодом (епохою), та  є категорією, що характеризує націю і суспільство саме на сучасному етапі. Саме поняттям менталітет визначають тотальність життя суспільства, історично індивідуальний світ цінностей, які орієнтують поведінку людини, її творчу діяльність. акумулюючи в собі всі історичні впливи та зміни, спроектовані в сьогодення. Проаналізовано ґенезу поняття менталітет в роботах західноєвропейських мислителів, його роль у розвитку історичної і соціально-філософської наукової думки. Здійснена спроба дослідити менталітет через його структуру, щоб якомога глибше зрозуміти середовище життєдіяльності людини через етнічні індикатори, представлені у менталітеті та ментальності. Ці індикатори постають мисленнєвими кодами народу, відтворюваними у міжкультурній комунікації. 

Ключові слова: менталітет, ментальність, етнічний індикатор, мисленнєвий код, національна ідея, матриця ментальності.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Коваль  М.В., Чубата  М.В.

ЗАКОНОДАВСТВО  УКРАЇНСЬКОЇ  ДЕРЖАВИ  ГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО В  ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРИКІВ ТА  ПРАВОЗНАВЦІВ

У статті здійснено історіографічний огляд наукового доробку зарубіжних та вітчизняних істориків права, присвяченого законодавству у сфері державного будівництва Української Держави гетьмана П. Скоропадського. Особливу увагу звернено на дискусійні та малодосліджені питання, а також виокремлено аспекти проблеми, які потребують переосмислення, узагальнення та більш ґрунтовного дослідження.

Ключові слова: Українська  революція 1917–1921 рр., законодавство, Гетьманат П. Скоропадського, Українська Держава 1918 р., історики права, історіографія.

 

 Соколова Я.А.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Впродовж останніх п’яти років відбувається прогресивне реформування окремих видів правової діяльності в Україні, таких як: судова діяльність, адвокатська. Інститут нотаріату також не став виключенням в процесі вдосконалення правових механізмів держави, адже нотаріальна діяльність є важливим механізмом захисту прав й законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Саме тому забезпечення розвитку нотаріату в Україні є актуальним й важливим питанням сьогодення. В статті проаналізовано доцільність законодавчої ініціативи щодо впровадження в систему нотаріату уповноважених осіб органів юстиції; проведено порівняльний аналіз вимог, що висуваються до діючих приватних нотаріусів та уповноважених осіб органів юстиції; опрацьовано висновки експрес-експертизи Нотаріальної палати України щодо запропонованих змін у системі нотаріату; запропоновані напрямки розвитку й вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні.

Ключові слова: приватний нотаріус, уповноважена особа органу юстиції, реформування нотаріату, інститут нотаріату, Нотаріальна палата України

 

 Філіпчук А.О.

ІНСТИТУТ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІСНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті розглянуто загальні поняття інституту опіки та піклування та особливості цього інституту, що полягають у його комплексності. Викладено елементи та критерії, що дозволяють розмежувати поняття опіки та піклування. Досліджено законодавство України, яке регулює питання опіки та піклування. Визначено проблемні питання існування інституту опіки та піклування в Україні, серед яких важливе місце посідають законодавча неузгодженість щодо того, на які саме органи покладаються функції опіки та піклування, відсутність однакової судової практики щодо розмежування повноважень зі встановлення опіки та піклування, недостатнє кадрове забезпечення, виникнення колізій у відносинах з опіки та піклування, що ускладнені іноземним елементом. На основі вищезазначеного в статті наведено перспективи розвитку інституту опіки та піклування в Україні.

Ключові слова: опіка та піклування, опікун, піклувальник, особисті немайнові та майнові права, соціальний захист.

 

 

© Альманах науки, 2019