4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

Альманах науки

 

11 (32) листопад 2019 р.

 

 

 

БІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Коц С.М., Коц В.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ  СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ  ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Проведено дослідження функціональних показників серцево-судинної системи організму у дітей різного віку 7-16 років. Безпосередньо вимірювали: антропометричні показники, індекс Робінсона. У якості інтегральної фізіологічної харак-теристики використовували розрахункову величину адаптаційного потенціалу. У роботі визначили реакцію серцево-судинної системи дітей на фізичні навантаження, що дало змогу розробляти відповідну оздоровчу програму. Відмічено значний відсоток дітей із напругою механізмів адаптації у всіх вікових групах. Показники  функціонального стану серцево-судинної системи у дітей  середнього та старшого шкільного віку нижче середнього рівня. Перебування в таборі і програма AVS1 є ефективним засобом мобілізації функціональних резервів і зростання рівня адаптації організму

Ключові слова: функціональний стан організму, серцево-судинна система, антропометричні вимірювання, адаптаційний потенціал,  адаптаційні можливості, вегетативна регуляція, гіподинамія, спосіб життя.

 

 Сарова Н.О., Лазарь А.Д., Савицька К.О., Русакова М.Ю.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ШТАМІВ, ВИДІЛЕНИХ З ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, З ДЕЯКИМИ УМОВНО-ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Метою роботи було дослідження форми взаємодії штамів Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus sporogenes та Bacillus clausii, виділених із пробіотичних препаратів, з умовно-патогенними мікроорганізмами – Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Для визначення форми взаємодії досліджуваних мікроорганізмів використовували метод крапель за модифікацією Н. А. Глушанової та метод лунок в щільному поживному середовищі. Досліджувані штами мікроорганізмів за прямої взаємодії мають різні форми співіснування: антагонізм, нейтралізм та мутуалізм. З часом форма взаємного впливу може змінюватися: антагонізм змінюється на нейтралізм, а нейтралізм – на мутуалістичні відносини. Найбільш вираженою протимікробною активністю, яка опосередкована продукцією біологічно активних речовин, характеризувались пробіотичні препарати, в основі яких є Lactobacillus spp., зокрема L. acidophilus щодо всіх досліджуваних тест-мікроорганізмів.

Ключові слова: мікробіота людини, антагоністична активність, пробіотичні препарати, Lactobacillus sp.

 

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

 

 Біліченко В.В.

ШЛЯХИ ДО САМОЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЇ

У статті розглянуто перспективу прийняття закону України, щодо легалізації зброї в Україні, а також його доцільності для безпеки громадянського суспільства. Проаналізовано стан цього питання в українського суспільстві на сьогодні, а також встановленні основні причини виникнення необхідності легалізації зброї для України.

Ключові слова: зброя, вогнепальна зброя, легалізація, правові аспекти, громадянське суспільство, самозахист.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Ліщенко В.А.

ГРОШОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

У статті досліджено грошово-кредитне регулювання як впливає на економічне зростання в цілому. Визначено доцільність застосування дієвих засобів грошово-кредитного регулювання в умовах розвитку національної економіки. Розглянуто який має вплив НБУ на економічне зростання через грошово-кредитне регулювання. Національний банк сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику КМУ, що стимулює досягненню цілей щодо цінової та фінансової стабільності.

Ключові слова: НБУ (Національний банк України), грошово-кредитне регулювання, монетарна політика, національна економіка, економічне зростання.

 

 Соловйова Ю.Є., Горська К.Є.

LOVEMARKS БРЕНДИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ Б’ЮТІ-БАРІВ G.BAR)

У статті на прикладі світової франчайзингової мережі б’юті-барів G.bar розглядаються певні аспекти нової концепції брендингу, запропонованої К. Робертсом, – «Lovemarks бренд». Вказується на важливості емоційної складової між споживачем та брендом, визначаються ключові особливості, які дозволяють зараховувати бренд до категорії Lovemarks. Наголошується, що Lovemarks це не просто сучасна ідеологія бренду, це ґрунтовна розробка всіх ключових взаємодій із аудиторією, що в комплексі сприяє тому, яку емоцію викличе бренд у кінцевого споживача продукту.

Ключові слова: бренд, Lovemarks, реклама, еволюція бренду, емоційний брендинг.

 

 Ференчак Я.І.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННІ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ТА КОМЕРЦІЙНИМИ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ МОДЕЛІ

У статті було проаналізовано доцільність побудови імітаційних моделей для логістичних процесів, чи суттєво вплине мінімазація витрат з логістики на загальний стан суспільства тощо. Вказано на найбільш популярні інструменти, які використовують в імітаційному моделюванні. Окремо проаналізовано логістичні процеси в державному управлінні та для підприємств. Шляхом аналізу найбільш значущих характеристик кожної із сфер управління –викладено основні відмінності, які враховуються при побудові моделей для управління державними та комерційними логістичними процесами. На основі розгляду платформи Прозоро названо основні процеси, які мають враховуватися при побудові імітаційної моделі управління державними логістичними процесами. Основні процеси для побудови імітаційної моделі підприємства враховані умови ринкової економіки.

Ключові слова: моделювання, імітаційне моделювання, імітаційна модель, оптимізація логістика, державні логістичні процеси, логістичні процеси підприємства.

 

 Форикова В.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В статті проаналізовано ринок ІТ-послуг та виявленні основні тенденції його розвитку. Розглянуто проблему вибору набору конкурентних стратегій для міжнародної організації, яка діє на міжнародному ринку послуг у сфері інформаційних технологій в умовах інтенсивної конкурентної боротьби на прикладі організації International Business Machines використовуючи стратегічний матричний метод – SWOT-аналіз. В статті висвітлені основні фактори, які мають вплив на міжнародну організацію при розробці конкурентної стратегії. Розроблено практичні  рекомендацій  щодо  удосконалення конкурентної стратегії організації.

Ключові слова: ІТ-послуги, конкурентна стратегія, конкуренція, міжнародна компанія, SWOT-аналіз.

 

 Хоронжий А.Г., Василишин Р.З.

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття присвячена питанню мотивації праці державних службовці в умовах змін. Метою даного дослідження є аналіз стану мотивації праці персоналу та розробка напрямів її удосконалення в державних установах в сучасних умовах господарювання. Для цього було розглянуто сутність і методи мотивації праці державних службовців. Завданням даного дослідження стало виявлення основних напрямків по удосконаленню системи мотивації праці в  державних організаціях. Відповідно до поставленої мети проведено аналіз різних показників в діяльності працівника, що дало змогу більш повно охарактеризувати результати його служби, ефективність використання персоналу та умови праці. На основі проведеного аналізу існуючої системи мотивації праці авторами було розглянуто найкращі методи та ситуації в роботі державного службовця, які призведуть до створення на підприємстві ефективного мотиваційного середовища. Завдяки реалізації запропонованих заходів по удосконаленню системи мотивації праці державних службовців може бути досягнута мета будь-якого суб’єкта господарювання..

Ключові слова: мотивація державних службовців,державна служба, трудові показники, матеріальна мотивація, фонд оплати праці, ефективність діяльності.

 

 Шовкун Д.Ю., Манаєнко І.М.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню основних тенденцій функціонування ринку шоколадних виробів з метою визначення особливостей розвитку галузі, аналізу сучасного стану та окреслення перспектив. Оцінено динаміку реалізації шоколадних виробів, обсягу виробництва. Розглянуто імпортно-експортні тенденції та основні країни- партнери для збуту та імпорту продукції.  Виявлено переважання експорту у структурі зовнішньоекономічної діяльності ринку, а також особливості функціонування, зокрема наявність сезонності виробництва та збуту шоколадних виробів та високої концентрації підприємств - конкурентів.

Ключові слова: шоколадні вироби, експорт, імпорт, обсяг виробництва, сезонність, тенденції.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Скрипник М.І.

ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛОНІАЛЬНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ НОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ІНДОКИТАЇ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

У кінці XIX ст. Франція почала активно розширювати свої колоніальні володіння в Азії, продовжуючи вести боротьбу з провідними європейськими державами за розподіл світу. Одним із ключових напрямків французької колоніальної політики було створення системи адміністративного управління на захоплених територіях. У статті представлено зміни у системі адміністративного управління французького Індокитаю в умовах утвердження колоніальної адміністрації та повного оновлення нормативно-правової бази. Дана робота дозволяє дослідити та оцінити вплив різних факторів на утвердження цієї системи. Також у роботі визначено характерні риси колоніальної адміністрації та вказано на взаємозв’язок з аналогічними органами у метрополії. Встановлено місце та роль загальних та спеціальних методів впровадження колоніальної адміністрації. Описано складнощі, з якими зіткнулась колоніальна адміністрація, зважаючи на особливості тогочасного суспільства.

Ключові слова: Індокитай, колоніалізм, колоніальна адміністрація, служба ідентифікації, китайські мігранти, Індокитайський союз, Поль Думер, Альфонс Бертільйон, Вища рада Індокитаю.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Беримець Ю.Ю.

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗВО УКРАЇНИ

В статті розглядається розвиток моніторингових досліджень у  найпопулярніших закладах вищої освіти України. Проведений ґрунтовний аналіз робіт вчених та науковців, які досліджували застосування, проблеми якості освітнього моніторингу, а також питання присвячені модернізації освіти.  Проаналізована мета створення кожного відділу і центру при університетах.  Проведені дослідження завдань та функцій кожного з відділу та центра моніторингу закладів вищої освіти України. З’ясовано, що слугує об’єктом кожного відділу моніторингу українських університетів. Аргументовано головну мету моніторингу навчальних досягнення – поліпшення стану підготовки студентів вищих навчальних закладів шляхом його визначення і цілеспрямованого корегування. Затверджені законодавчо центри та відділи моніторингу якості освіти дозволять досліджувати, аналізувати напрямки підготовки, розвитку вищої освіти та кваліфікованих випускників.

Ключові слова: моніторинг, центри моніторингу, вища освіта, контроль знань, аналіз результаті, освітні послуги.

 

 Мельник С.В.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Однією з особливостей сучасного шкільного навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з різних предметів. Адже, застосування різноманітних програм дає можливість організувати творчу діяльність як вчителя, так і учня. Тому, в умовах сьогодення особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження освітніх програм, використання яких сприятиме адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. У світі досить активно розробляють програмне забезпечення, за допомогою якого дає змогу провести контроль знань учнів. Стаття присвячена аналізу програмних засобів, безкоштовних платформ, використання яких може допомогти учителеві під час контролю знань на уроках інформатики.

Ключові слова. програмний засіб, контроль знань, інформатика, педагогічний програмний засіб (ППЗ), сервіс онлайн.

 

 Мельник С.В.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Українська школа ХХІ століття проходить стрімкий процес реформування, що викликає низку питань та вирішення складних проблем. Однією з нагальних проблем є управління педагогічними системами. Стаття присвячена висвітленню сутності системи внутрішкільного моніторингу. Розглянуто стан, шляхи впровадження внутрішкільного моніторингу в Україні та проблеми, з цим пов'язані. На даний час в освітньому просторі України відбувається процес формування цілісної системи управління навчальними закладами, що відповідає новій освітній парадигмі. Проте, будь-які реформи повинні враховувати досвід та здобутки попередніх етапів розвитку освіти; використовувати лише позитивні моменти та прогресивні ідеї національної та світової освіти для подальшого руху вперед. Тому, актуальною є проблема впровадження внутрішкільного моніторингу в Україні, який є невід'ємною складовою сучасного навчально-виховного процесу, що дасть змогу його вчасно корегувати.

Ключові слова. внутрішкільний моніторинг, контроль знань, реформування, освіта, шляхи впровадження, навчальний заклад.

 

 Мінаєва А.О., Проскурова Я.О.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ І ПРАГМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

Принципи формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей залишаються недостатньо вивченими, незважаючи на їх важливість для кваліфікації вчителя і викладача. Отже, подана стаття робить певний внесок у вирішення нагальної методичної проблеми, що забезпечує її актуальність. Основною метою статті є вироблення принципів формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності в процесі навчання студентів педагогічних ВНЗ іноземної мови. Формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності не може обмежуватися мовними вправами; формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності має базуватися на автентичному матеріалі; спостереження за процесом спілкування і його аналіз має бути невід’ємною частиною формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності; студенти мають регулярно залучатися до симуляції і здійснення спілкування іноземною мовою у різних ситуаціях і з різними людьми. Дотримання зазначених принципів покликано забезпечити повноцінний розвиток основних компонентів професійно-комунікативної компетентності студентів педагогічних ВНЗ.

Ключові слова: соціолінгвістична компетентність, прагматична компетентність, комунікаційна компетентність формування, педагогічні спеціальності.

 

 Тищенко М.А.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

У статті визначено поняття віртуальної реальності, проаналізовані переваги та недоліки її використання в навчальному процесі. Проведено зіставний аналіз цієї технології з інформаційно-комунікаційними аналогами. Викладено власний досвід використання віртуальної реальності під час практичної та самостійної роботи студентів вищих технічних навчальних закладів України. Стаття містить рекомендації щодо реалізації запропонованого підходу під час практичних занять з англійської мови. Доведено актуальність подальшого дослідження запропонованого підходу.

Ключові слова: застосунок, платформа, навчальне середовище, віртуальна реальність, всесвітня мережа.

 

 Сукач Т.М., Чуйков А.С.

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

В статті розглянуто особливості викладання математики згідно нових вимог сьогодення при підготовці студентів коледжу як майбутніх конкурентоздатних фахівців на ринку праці. Для формування математичних знань і розвитку прикладних математичних навичок та умінь при підборі системи задач особлива увага приділена задачам професійної спрямованості.

Ключові слова: коледж, компетентність, математична компетентність, задачі практичного змісту, професійноорієнтовані задачі, диференціальне числення.

 

 Трегубова І.М., Трегубов Д.Г.

ПІДГОТОВКА РУКИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ПИСЬМА У КОНЦЕПЦІЇ STEM-ОСВІТИ

У статті розглянута проблема відповідності сучасних методик розвитку навичок письма віковим особливостям дітей наймолодшого шкільного віку. Акцентовано увагу, що для даної категорії дітей, як і для старшого дошкільного віку, необхідний інший підхід до розвитку здібностей, пов’язаних зі станом формування дрібної моторики руки та відповідних зон кори головного мозку. Показано важливість проведення відповідної навчально-виховної роботи у даному напрямку для формування в дитини здібностей до STEM-освіти. Наведено ключові положення методики розвитку навичок письма дитини дошкільного віку у концепції інтегрованого підходу до організації заняття. Акцентовано увагу на етапах, методах та вправах, рекомендованих для такого навчання. Проаналізовано причини виникнення та шляхи подолання дисграфії, як значної перешкоди на шляху розвитку дитини. Наведено використані критерії успішності розвитку здібностей дитини за викладеною методикою.

Ключові слова: навички письма, дрібна моторика руки, розвиток, старший дошкільний вік, методика, дисграфія, STEM-освіта

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Гуменюк І.О., Слюсаренко О.Є.

МЕТОД ВІДДАЛЕНОЇ ЗАХИЩЕНОЇ СЕРЕДНЬОАРИФМЕТИЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

Стаття присвячена проблемі середньоарифметичної фільтрації зображень, конфіденційність яких є надзвичайно важливою для користувачів, на віддалених потенційно відкритих обчислювальних платформах.

В статті пропонується метод організації захищеної середньоарифметичної фільтрації зображень на віддалених багатопроцесорних системах в рамках хмарних технологій. В роботі наведено детальний опис запропонованої процедури захищеної середньоарифметичної фільтрації, а також теоретичне обґрунтування та результати оцінки ефективності запропонованого методу. Доведено, що запропонований метод гарантує значне прискорення, в порівнянні з обробкою за допомогою лише обчислювальних ресурсів користувача. Також доведено, що запропонований метод гарантує достатній рівень захищеності для широкого класу зображень, під час їхньої середньоарифметичної фільтрації на віддалених відкритих обчислювальних платформах.

Ключові слова: середньоарифметична фільтрація, захищенні обчислення, хмарні технології, хмарні обчислення, захищена обробка зображень.

 

 Ткаченко І.А., Ткаченко А.М., Медведєва О.І.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО НАПРЯМКУ

У статті аналізуються теоретичні знання, які здобувають студенти Лозівської філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу, для ефективного використання інформаційних систем і технологій при автоматизації підприємства машинобудівного напрямку.

Ключові слова: інформаційні системи, автоматизація, виробництво, машинобудівний напрямок, виробничий процес.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Білоус В.М.

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ РОЗМІЩЕНИХ НА ВЕБ-САЙТАХ ШЛЮБНИХ АГЕНЦІЙ

Стаття присвячена аналізу лексичних та стилістичних засобів та їх особливостей використання на веб-сайтах шлюбних агенцій.     

Ключові слова: веб-сайт, оголошення, шлюбне агенство, тематичний критерій, аналіз.

 

 Великодна А.І.

ОНІМИ У ФЕНТЕЗІЙНИХ ТВОРАХ (НА ОСНОВІ РОМАНУ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»)

У статті розглянуто семантичні особливості ономастичного лексикону в сучасному художньому, зокрема фентезійному, дискурсі. За основу була взята серія романів Джорджа Р. Р. Мартіна «Гра престолів». У даному дослідженні увага приділяється проблемі детермінації ономастичної лексики та її ролі в процесі формування широкої панорами фентезійної реальності. Проведено аналіз з метою визначення основних засобів, що використовуються для позбавлення фентезійного твору автоматизованого та стандартизованого вигляду. Фентезійний дискурс вирізняється з-поміж інших жанрів емотивним забарвленням та додатковою естетичною функцією. Він практично не розглядається науковцями як окремий вид літератури при семантичному аналізі ономастичного лексикону. Між тим, можна виділити конкретні особливості зазначеного жанру, серед яких вагоме місце займає створення логічно завершеної та структурованої реальності та значна увага до деталей.

Ключові слова: ономастичний лексикон, фентезійний дискурс, семантичні особливості, художня деталь, антропонім.

 

 Карватська А.О.

МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “HOSPITALITY” В РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН «АРГУМЕНТИ РОЗУМУ»

У зв’язку з бурхливими політичними та соціальними змінами, що відбуваються на арені світових відносин та в Британії зокрема, нового значення набуває дослідження концепту “Hospitality” в британській мовній свідомості, оскільки попередні дослідження та стереотипи, що склалися у світовій спільноті щодо національного характеру британців та значення гостинності в їх світогляді достатньо суперечливі, через що часто постає загроза виникнення хибних стереотипів щодо національного характеру британців та конфліктів, як особистісних, так і загальнонаціональних, на підґрунті непорозуміння.

У статті розглядаються поняття концепту, підходи до його вивчення, види та зокрема способи ралізації лінгвокультурного концепту “Hospitality” в британській мовній свідомості в контексті короткого побутового роману Джейн Остін «Аргументи розуму».

Ключові слова: концепт, мисленнєва діяльність, лексикографічний опис, номінативне поле, мовні репрезентації.

 

 Ларіонова М.В.

КАЗКИ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ У ВІРШАХ Р. ДАЛА “REVOLTING RHYMES”

У статті йдеться мова про проблему інтертекстуальності літературного тексту, використання фольклорної традиції, як вияв метатекстуальності (за мотивами поетичної збірки поетичних творів віршів Роалда Дала ”Revolting Rhymes”, 1982). Наведено аналіз поняття інтертекстуальності через об'єктив семіотики культури. Особлива увага приділяється різним рівням інтертекстуальності, виявлених у літературному тексті. Осмислена проблема автора і героя, твори письменника трактуються по-новому, робиться спроба інтертекстуального аналізу творів Дала. Аналіз творів видатного письменника та спогадів його сучасників визначив основні поняття світогляду автора і виявив, що у своїх творах письменник приділяв особливу увагу інтертекстуальності та архітектекстуальності. Запропоновано підходи до семіотичного аналізу інтертекстуальності.

Ключові слова: текст, інтертекстуальність, інтертекст, прецедентний текст, метатекст, ремінісценція.

 

 Сіряк Ю.О.

ПРОСТОРОВІ МІФОЛОГЕМИ У РОМАНІ ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА «БОГ-СКОРПІОН»

У статті детально розглядаються просторові міфологеми, які Вільям Голдінг використовує у своєму романі «Бог-Скорпіон», головними міфологемами виступають Річка, Високий Дім та Давній Єгипет в цілому. Просторові міфологеми розглядаються як ключові символічні фігури у творах Вільяма Голдінга, через які письменник зображує картину світу. За допомогою символічних образів Голдінг звертається до вічних питань філософії та психології. У статті розкривається "приховане значення" головних просторових міфологем новели "Бог-Скорпіон". Просторові міфологеми, які виступають об'єктами реального світу, водночас є універсальними категоріями й, таким чином, поєднують мирський і сакральний простір (звідси їх амбівалентність, що стала джерелом конфлікту в романі Вільяма Голдінга).

Ключові слова: міфологема, притча, постмодернізм, історична новела, алегорична фабула.

 

 Шкварчук О.О.

ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ У ЗМАЛЮВАННІ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ПІДЛІТКІВ У РОМАНІ ДЖЕЯ АШЕРА «13 ПРИЧИН ЧОМУ»

Всі травми – з дитинства, кожна погана дитина – насправді недолюблена та пригнічена.

У статті визначається та проводиться аналіз особливостей відображення психології підлітків в романі Джея Ашера «13 причин чому».

Ключові слова: підлітки, психологізм, внутрішній світ, життєвий вибір людини, причини і наслідки дій героїв, психологічна травма, символи.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Клименко Д.О.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

В статті розкрито теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із міжнародно-правовим регулюванням забезпечувальних інтересів. У роботі, на основі аналізу положень законодавства України та законодавств ряду іноземних країн, а також основних положень теорії забезпечувальних правовідносин, досліджуються: поняття та правова природа забезпечення зобов’язань, сутність забезпечувального інтересу, визначення та правові ознаки міжнародного забезпечувального правочину, сучасні світові тенденції правового регулювання забезпечення зобов’язань.

Стаття спрямована на з’ясування особливостей міжнародно-правового регулювання забезпечувальних інтересів, а також на звернення до сучасֺних загалֺьних тендеֺнцій регулֺювання забезֺпечувальних правоֺвідносин в зарубіжних країнֺах, з метою уникнֺення проблֺем із терміֺнологічним та змістֺовним розумֺінням тих чи інших забезֺпечувальних інтерֺесів.

Також, аналізується колізійне регулювання забезпечувальних правовідносин, визначається застосовне право до міжнародних забезпечувальних правочинів і висвітлюються гармонізаційні процеси в цій сфері.

Ключові слова: забезпечення зобов’язань, забезпечувальний інтерес, міжнародний забезпечувальний правочин, принцип публічності, пріоритет, автономія волі сторін, закон місцезнаходження речі, уніфікація, гармонізація.

 

 Шумейко А.А.

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: ВИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ УМОВИ УКЛАДЕННЯ ТА НАЛЕЖНА ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

В статті досліджено теоретичні аспекти господарських договорів в Україні. Розглянуто їх особливості та характерні ознаки, аналізовано основні недоліки чинного  законодавства у сфері їх правової регламентації.

Акцентовано, що належне закріплення обов'язкових положень господарського договору на законодавчому рівні є необхідною умовою дотримання прав, свобод та інтересів його учасників. 

Ключові слова: господарський договір, умови господарського договору, універсальна модель господарського договору.

 

 

© Альманах науки, 2019