4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

10 (31) жовтень 2019 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Гудований Д.В.

ТЕМОЦЕНТРИЧНА АКЦІЯ, ЯК ЗАПОРУКА ПРОДУКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ГОТЕЛЮ

В статті розглядається сутність темоцентричної акції в готельній індустрії та її ролі у сервісній діяльності. У продуктивній активності готелю об'єднуються в одне ціле матеріальні умови готелю з ефективністю сервісної діяльності. Встановлено, що розвиток темоцентричної акції захищає практичну сутність готельного господарства і визначає його конкурентоспроможність. Темоцентричні ефекти досягаються за рахунок: адаптаії, домістикації, сервісних дій, ергономіки, софтизації. В статті детально розглянуті ці складові. Зазначено, що поселення в номер готелю – подія об'ємного характеру. Темоцентрична акція, усуваючи «дрібниці», формує домістикацію, яка враховує як соціально-психологічний чинник, так і національно-культурну особливість відвідувачів. Головною умовою домістикації в цьому процесі стають сервісні дії серед яких пріоритет надається технології гостинності. Розвиток софтизації в готельному господарстві допомагає забезпечити значний організаційно-технологічний комплекс заходів. Встановлено, що темоцентрична акція передбачає пріоритет в подоланні перепон, виправленні порушень, що пов’язані з комфортним перебуванням гостя в готелі.

Ключові слова: темоцентрична акція, готель, продуктивна активність, сервісне обслуговування, домістикація, софтизація, ергономіка.

 

 Колещук О.Я.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ

В статті розглянуті основні напрямки формування корпоративної стратегії. Визначено, що в сучасних перманентних умовах господарювання вибір ефективних методів управління  інноваційністю підприємства є  однією з головних проблем при формування корпоративної стратегії. Результати досліджень підтверджують, що управління  інноваційністю підприємства є основним елементом корпоративної стратегії, що є основою для розвитку підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Визначено, що при формулюванні системи управління  інноваційністю підприємства необхідно враховувати вплив екзогенних і ендогенних факторів, а саме: прогнозування рівня впливу економічного середовища, аналіз потенціальних можливостей підприємства, відповідність системи та методів управління  інноваційністю підприємства загальній стратегії підприємства тощо.

Виокремлено основні проблеми, які необхідно вирішити при розробці системи управління інноваційністю підприємства. Розглянуто та охарактеризовано види корпоративних стратегій при формуванні системи управління інноваційністю підприємства.

Ключові слова: управління  інноваційністю підприємства, корпоративна стратегія, розвиток, потенціал підприємства, ринок.

 

 Павленко О.В.

СИСТЕМА «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» ЯК ОДНА ІЗ ІННОВАЦІЙ ТА НОВОВВЕДЕНЬ У РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

У даній статті розглядається застосування інноваційної автоматизованої системи контролю і управління в діяльності та розвитку готельного бізнесу. Досліджується необхідність впровадження інноваційних технологій в готельний бізнес. Розглядається сутність основних понять «автоматизована система контролю і управління», «розумний будинок», «мультирум». Наведено, які автоматизовані системи контролю і управління, а також об’єкти автоматизації для готельного комплексу входять в систему «розумного будинку». З’ясовано особливості системи створення «розумного будинку». Встановлено, що концепція системи «Розумний будинок» є перспективною для України і має потенціал для розвитку. Розкриті причини, які стримують розвиток «інтелектуальних» будинків в Україні: брак інвестицій на устаткування будинків системами інтелектуального керування; замало виконавців для реалізації складних проектів; недостатня поінформованість інвесторів; проблеми із сертифікацією устаткування; недосконалість страхової системи; порівняно низька вартість енергоносіїв.

Ключові слова: автоматизована система контролю і управління, система «Розумний будинок», інновації, мультирум, готельний бізнес.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Гулак І.В.

У BИТОКІВ ПОДАТКІВ…

Особливе місце у сфері державних відносин посідають фінансові інструменти й важелі економічного процесу. Зокрема податки та уся податкова система загалом.

Мета статті є спроба  виділити основні етапи становлення податків від найдавніших часів до початку ХХ ст.

Встановлено основні етапи формування  податків та проаналізовано кожен з них.

Ключові слова: економіка, історія, податки, податкова система, фінанси.

 

 Мелешко Я.Г.

ПІДПІЛЬНИЙ РУХ ОУН В КРЕМЕНЧУЦІ ПІД ПРОВОДОМ МИХАЙЛА ЩЕПАНСЬКОГО

У праці детально розглядається діяльність Організації Українських Націоналістів із формування антинацистської позиції та розгортання інформаційно-пропагандистської роботи. Висвітлюються методи реалізації антинацистської пропаганди ОУН на території Полтавщини. Особливу увагу приділено видавничій  діяльності ОУН в Кременчуці  періоду радянсько-німецької війни і повоєнного десятиліття. Показано схему діяльності пропагандистських структур і підпільних друкарень. Проаналізовано тематику друків, висвітлено еволюцію ОУН у сфері ідеології та політики. Розкрито образ одного з діячів ОУН на територїї Кременчуччини.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, інформаційно-пропагандистська робота, антинацистська пропаганда, газета «Дніпрова хвиля», Михайло Щепанський.

 

 Синичків Ю.В.

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ КАМЯНОЇ ДОБИ НИЖНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я І ПРИАЗОВ'Я

У статті проаналізовано репрезентативну історіографію археологічних пам’яток Приазов'я та Нижнього Подніпров'я, незалежної України. Основний масив матеріалу це згадки в узагальнюючих історичних та археологічних працях монографіях, дисертаційних дослідженнях які охоплюють територію півдня України; працях, що описують археологічні пам'ятки окремих адміністративно-територіальних одиниць, районів, або географічних регіонів (до прикладу: Пн. Присивашшя, Степове Придніпров'я, чи долини рік тощо) котрі входять до описуваної  території; окремі статті, що описують проведені археологічні розвідки на даній території, чи мають опис різнохронологічних досліджень декількох археологічної пам'яток.

Автор робить висновок, що дана тематика є малодослідженою, проте доволі велика кількість синтетичних історичних матеріалів відносно конкретних пам’яток надає перспективу до їх узагальнення та виділення локального історіографічного процесу вітчизняної археологічної науки.

Ключові слова: історіографія археології, археологічні дослідження, історіографічний матеріал

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Andreeva Elena

THE CONCEPT OF UNIVERSAL HUMAN VALUES AND PERSONAL VALUES ORIENTATION

The Aim of the Article: to analyze, summarize, and systematize the general knowledge about the universal human values and personal values orientations.

The article presents the presentation, generalization and systematization of material on the topic of the concept of universal values and personal values orientations. Systematization and hierarchy of values are considered. Value orientations are a particular meaningful value-semantic dimension that characterizes the subject as an individual. Over the years of the formation and development of axiological science, different views on the nature, nature, structure, and function of values have developed. Currently, value theory is undergoing a revival in connection with new social, scientific and technical realities of reality. The development of modern axiology is marked by the affirmation of the priority of the human and humanistic in the context of different cultures. Now, more than ever, there is a need for an interdisciplinary synthesis of human knowledge.

Key Words: universal human values, personal values orientation, self-knowledge, interialization.

 

 Бартко Т.Л.

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА НА УРОКАХ  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто питання розвитку умінь креативного письма, конкретизовано поняття «креативне письмо» та «творча особистість». Визначені ознаки креативного письма як особливого виду діяльності. Досліджено технології, які сприяють підвищенню навичок творчого письма учнів на уроках англійської мови.

Ключові слова: креативне письмо,творча особистість, навички, розвиток, технології, учні, формування.

 

 Сахно К.П.

КОРЕКЦІЯ ШКІЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ ЗАСОБАМИ ГРИ

У статті розглянута проблема шкільної неуспішності та один із засобів боротьби з нею. Це явище є досить поширеним зараз. Тому що здобувачі освіти не завжди достатньо змотивовані, не до кінця використовують власні можливості.  Вчителі початкових класів щодня самостійно проводять діагностику причин шкільної неуспішності і шукають засоби боротьби з нею. Саме діяльність вчителя, спрямована на профілактику та корекцію неуспішності, є одним з основних чинників подолання неуспішності молодших школярів. Дуже важливо вчасно виявити причини та усунути їх. Адже з кожним роком їх кількість не зменшуватиметься, а тільки збільшуватиметься. Варто не допустити педагогічної занедбаності. Одним з найефективніших засобів боротьби із шкільною неуспішністю є використання гри під час уроків. Вона сприяє розвитку у дітей пам'яті, вербально-логічного мислення,  довільної уваги, просторових уявлень, які є одним з основних факторів успішного навчання.

Ключові слова: корекція, шкільна неуспішність, молодший шкільний вік, діагностика, гра.

 

 Чепелєв О.О.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРІЇ, США ТА УКРАЇНИ

У даній статті порівнюються освітні системи Швейцарії, США та України, розглядаються особливості їх функціонування, управління, типи закладів, зміст навчальних програм, фінансування. Відмінними рисами є високий рівень децентралізації вищої освіти Швейцарії, США, тоді як українська вища освіта характеризується високою централізацією управління. Наступні відмінні риси – це різні типи вищих навчальних закладів, відмінності в змісті навчальних програм, академічна мобільність студентів і викладачів. Спільним є використання кредитних одиниць в системі освіти обох країн, а також в рамках всеукраїнської реформи освіти перевірку якості підготовки випускників шкіл проводять у формі тестів.

Ключові слова: вища освіта, освітній простір, система освіти, навчальний заклад, досвід, спільні риси, університет.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Берест В.С.

СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА КОНОТАТІВ У РОМАНІ ЛЮБКА ДЕРЕША «ПОКЛОНІННЯ ЯЩІРЦІ»

Стаття присвячена виявленню конотативних відтінків жаргонної та сленгової лексики в романі Любка Дереша «Поклоніння ящірці». Здійснено аналіз деяких лексем в семантико-прагматичному аспекті, під час якого розглядається взаємозв’язок прагматичного, семантичного й конотативного компонентів у структурі лексичного значення слова. Автором окреслено поняття семантика, конотації, проаналізовано семантичні відтінки та прагматичні мотиви конотативної лексики в тексті роману. Встановлено, що конотацію як додаткове суб’єктивне значення до основного лексичного значення слова можуть зумовлювати такі компоненти, як оцінність, емотивність та експресивність мовців (персонажів або автора), їхня байдужість / небайдужість, важливість / неважливість щодо об’єкта чи змісту повідомлення. Конотативними можуть бути розмовні конструкції, жаргонізми, діалектизми, суржик, фразеологічні сполуки тощо.

Ключові слова: конотат, семантика, прагматика, лексичне значення слова, експресія, оцінка, сленг, жаргон.

               

 Бідняженкова А.С.

КОНЦЕПТ «FREEDOM» У РОМАНІ «КОЛЕКЦІОНЕР» ДЖОНА ФАУЛЗА

У статті розглядається концепт волі у романі «Колекціонер» Джона Фаулза. Зробивши аналіз вибраного твору, було встановлено, що для героїв  роману «Колекціонер» поняття «волі» та «свободи» різне. Це залежить від їхнього психологічного стану здоров’я. Автор показує різноманіття психологічних станів людини та їх наслідків для особистісної волі. Поняття волі змінюється відповідно з ростом внутрішнього світу героїв роману.

Ключові слова: Концепт, воля, особистість, Джон Фаулз.

 

 Галушко С.С., Філіпенко В.В.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНОГО СУБСТРАТУ ЛАТИНСЬКОЇ ТА ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ МОВИ

Стаття присвячена аналізу актуальності використання класичної латинської та давньогрецької юридичної термінології в межах сучасної професійної мови лікарів та іншого медичного персоналу за умови впровадження змін в охороні здоров’я в рамках медичної реформи в Україні. Розглядається міждисциплінарне застосування як юридичних так і медичних вузькопрофільних термінів в повсякденному спілкуванні між пацієнтами та лікарями. Наведені практичні приклади застосування класичної латинської термінології в мовлені лікарів та пацієнтів. Надано для ознайомлення медико -  юридичний лексичній мінімум. Розкрита актуальність його вивчення здобувачами вищої професійної освіти . Проаналізована етимологія найпоширеніших спеціальних термінів. Окреслено важливість вільного володіння класичною латинською та давньогрецькою медико — юридичною термінологією сучасним спеціалістом, що працює в сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: латинська юридична термінологія, медико — юридична терміногологія, медична реформа, професійна мова, медична юриспруденція.

 

 Нетикша Є.Ю.

СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС

Рекламний дискурс є “стрижнем” мовної культури, що змінюється разом із торгівельно-виробничими можливостями країни так і суспільним ладом. Багатовікова літературна традиція та глибока мовна культура англійської мови - вирізняється стилістичною диференціацією. Саме це розмаїття сприяє створенню та успішному функціонуванню реклами як культурного, соціального й мовного феномену.

У нашій роботі ми описали дoслідження теoрії дискурсу в нaукoвій літерaтурі, охарактеризували  рекламний дискурс, проаналізували лексико-семантичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу. Здійснена спроба нового підходу до вивчення особливостей сучасного англомовного рекламного дискурсу.

Виділено загально прийняту класифікацію реклами: друковані засоби реклами, як безкоштовні місцеві газети і журнали (freshets); рекламні проспекти (booklets, pamphlets, prospectus); рекламні листівки та інформаційні листи (circulars); рекламні листки (dodgers, handbills); теле- та радіо реклама (сommercials), яка може бути тематично пов’язана або не пов’язана з передачею (відповідно: integrated and straight commercials).

Ключові слова: реклама, дискурс, лінгвістика, комунікатор, сугестія.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Митошоп В.В.

КОНСЕРВАТИВНІ ДОКТРИНИ США ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Екологічні проблеми, котрі почали фіксуватися з середини XX ст. в індустріально розвинених країнах (США, Великій Британії та ін.), вже давно стали проблемами всього світу, в тому числі й України, відповідно екологічну політику та екологічне право неможливо розглядати суто в межах певної держави.  В сучасних умовах, виявляється надзвичайно важливим для України в сфері екологічної політики брати до уваги позицію країн-гегемонів, однією з яких є США. Дана країна має тривалу історію та традиції ведення політики навколишнього середовища, яка не є ідеальною, але в той же час має багато позитивних аспектів, які являються надзвичайним досвідом для України.

Стаття спрямована на вивчення консервативних течій США щодо захисту навколишнього середовища та їх вплив на екологічну політику Дж. Буша.

Консерватизм, як зазначає Томсон, в сучасному американському політичному розумінні цього терміна, не має єдиного, уніфікованого визначення. Політики, котрі мають консервативні погляди, дотримуються різних напрямків нормативного мислення, кожен з яких виявляється в дуже різних підходах до урядової політики в конкретних галузях.

Ключові слова: екологічна політика, консерватори, адміністрація, консерватизм, охорона навколишнього середовища, лібертарійці, США, законодавство.

 

 

© Альманах науки, 2019