4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 9 (18) вересень 2018 р.

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Балан М.І.

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень проблем державного реагування на загрози суспільно-політичному стану України, а також визначено основні напрямки таких досліджень, виявлено та узагальнено основні загрози суспільно-політичній стабільності держави.

Ключові слова: державне реагування,  державна безпека України, загрози суспільно-політичної стабільності.

 

 Бурик З.М.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ : АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті визначено та проаналізовано діяльність основних інституцій (державних установ), що беруть участь у процесі державного регулювання сталого розвитку. Встановлено, що більшість органів, створених для консультативних цілей, функціонували формально. Доведено необхідність утворення спеціального консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України – Національної Ради з питань сталого розвитку та економічного зростання для забезпечення та моніторингу відображення у національних документах Глобальних Цілей сталого розвитку та їх реалізації; сприяння формуванню та реалізації державної політики сталого розвитку національної економіки; участі у розробці нормативно-правового забезпечення сталого розвитку економіки, внесення відповідних пропозицій; координації взаємодії органів виконавчої влади з питань розподілу функцій для реалізації стратегії, цілей та завдань сталого розвитку.

Ключові слова: інституція, орган влади, сталий розвиток, функції, повноваження, Національна Рада.

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Ляшенко Р.В.

АГРОАУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРОБІЗНЕСІ

У вітчизняній економіці агробізнес, не зважаючи на високу інвестиційну привабливість, яка постійно зростає, залишається також і одним із найбільш ризикованих видів господарської діяльності, що зумовлено непередбачуваним впливом як погодно-кліматичних, так і ринкових чинників. Наявність ризикових факторів вимагає об’єктивну потребу в оцінці ефективності агробізнесу, пошуку його слабких сторін. Системне передбачення, виявлення, усунення та уникнення впливу ризикових факторів на агробізнес вимагає здійснення постійного моніторингу, оцінки та аналізу стану агропідприємства. Ринкове реформування вітчизняної економіки і постійне загострення конкуренції товаровиробників за ринки збуту, ресурси та необхідність запобігання загрозам фінансових ризиків підвищують в агробізнесі вимоги до менеджерів відповідальних за результативність і наслідки прийняття управлінських бізнес-рішень. В цих умовах стратегічною складовою бізнесу може стати агроаудит, як відповідь на стійку тенденцію до ускладнення ведення бізнесу в сільському господарстві через об’єктивні процеси його інтеграції у світову економіку.

Ключові слова: аудит, агроаудит, агробізнес, системний менеджмент, управління підприємством.

 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 Данник К.О.

УКРАЇНСЬКО-ВІРМЕНСЬКІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ: ПЕРСОНАЛІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті викладено роздуми щодо причин, особливостей та визначних рис вірменської культури в середньовічній та сучасній Україні. Проведено паралелі між цими двома історичними періодами та прослідковано, яких змін зазнала громадська ініціативність за певний проміжок часу. Здійснено нарис із українсько-вірменських літературних та театральних взаємовідносин, наведено яскраві приклади такої взаємодії. Спираючись на думки вірменологів, мистецтвознавців та етнологів вдалось ідентифікувати, власне, явище вірменської культури в Україні та її визначні риси, що і по сьогодні впливають на етнокультурну життєдіяльність вірменської діаспори. Наведено декілька прикладів прояву патріотичних налаштувань з боку вірменської меншини в умовах нестійкої політичної ситуації в Україні та на етапі проголошення незалежності. Підсумовуючи результати дослідження виявлено, що вірмени здавна є активними учасниками збагачення культурної палітри України.

Ключові слова: соціокультурна інтеграція, міжнаціональні взаємини, національна меншина, вірмени, сучасна українська культура, поліетнічне суспільство, вірменська діаспора.

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бондаренко Т.С.

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

У статті розглянуто поняття «компетенції» та «компетентності» у контексті вітчизняної педагогіки, подано основні підходи до їх класифікації в нормативно-правових освітніх документах України. Розглянута дефініція «життєва компетентність», звернуто увагу на закономірності її формування у школярів XXI століття як передову умову самореалізації, самоідентифікації, самоактуалізації, творчого  сприйняття  світу  та  соціально  значущої діяльності, спрямованої на розвиток суспільства. Доведено актуальність її формування у підростаючого покоління (розглянуто сучасний стан сформованості життєвої компетентності та шляхи розвитку в цьому напрямку в найближчі роки). Проаналізовано основні підходи щодо визначення сутності життєвої компетентності, розглянуто її структуру, доведено багаторівневість категорії «життєва компетентність».

Ключові слова: компетенція, життєва компетентність, самореалізація, сомоідентифікація, нова українська школа

 

 Сташкевич І.А.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті окреслено різницю між поняттями загальної і спеціальної методики викладання. Розглянуто основні типи та особливості уроків української мови як іноземної (УМІ). Висвітлено специфіку проведення, дидактичні та методичні вимоги, що ставляться до кожного уроку. У статті йдеться про важливість підбору вправ комунікативного характеру для досягнення конкретної практичної мети уроку. Висловлено думку щодо інтерактивних занять як найефективніших форм навчання. Тому що на уроці української мови як іноземної всі рівні мови – фонетичний, лексичний, граматичний взаємопов’язані й взаємозумовлені. А завдання викладача організувати навчальний процес таким чином, щоб він мав максимальний ефект. Викладач навчає, мотивує, спонукає та спрямовує пізнавальну діяльність студентів. Застосування різних типів вправ, перерахованих у статті, допоможе викладачеві уникнути одноманітності на занятті. Розкрито зв’язок методики викладання УМІ з іншими науками.

Ключові слова: українська мова як іноземна, типи уроків, методика викладання, мотивація, мовна компетенція.

 

 Томенко Ю.М., Томенко І.І.

ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

У статті розглядається питання формування орфографічних навичок у школярів молодших класів при вивченні англійської мови. Розкрито особливості графемо-фонемних відповідностей іноземної мови, які становлять значні труднощі для учнів. Запропоновано тренувальні вправи, які є головною запорукою успішного формування орфографічних навичок. Рекомендовано методику навчання англійського правопису слів, які не викликають особливих труднощів у учнів, а також слів, які потребують особливої уваги для написання. Стаття може бути корисною для вчителів початкових шкіл, в яких вивчення іноземної мови здійснюється з першого класу.

Ключові слова: орфографія, англійський правопис, орфографічні вправи, орфографічні навички, графемо-фонемні відповідності іноземної мови.

 

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Литовченко К.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ІСПАНСЬКОЇ ПАРТІЇ ПОДЕМОС

У статті розглядається процес становлення організаційної структури політичної партії Подемос. Приділяється увага внутрішньопартійні боротьбі, зокрема розглядається форма обрання посадових осіб та кандидатів від партії. Відзначається двоїстий характер формування організацій та робиться акцент на прямі відкриті праймеріз, як головною особливості внутрішньої організації партії.

Ключові слова: Іспанія, Подемос, організація, праймеріз, лідерство

 

 Прокоп М.,  Грегоровіч А.

"ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ" І "РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ" ЯК ВИМІР ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕПОКОРИ В УКРАЇНІ?

Події, що відбулися в Україні на рубежі 2004-2005, і 2013-2014 були названі революціями. Перша з них була проявом незадоволення суспільства  результатами президентських виборів - ії названо „помаранчевою революцією”. Майже десять років потому українці не погодились з рішенням  президента України В. Януковичeм, який не підписав угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Подія закінчилася кривавим зіткнення на лінії громадяни-влада і отримали звання „революція гідності”. Мета роботи полягала, щоб відповісти на питання чи ми можемо визначити "помаранчеву революцію" і "революції гідності" як вимір громадянської непокори в Україні?  Oбидві революції на нашу димки можна розглядати як прояв громадянської непокори. Тому що вони несли характеристики  непослуху: вони були остаточною формою  для суспільства мирним шляхом боротися за реалізацію спільних інтересів і суспільство було свідоме  наслідків дій.

Ключові слова: Україна, громадяньська непокора, помаранчева революція, революція гідності, суспільний протест

 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Карпович А.В.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ КАСКАДІВ ХААРА

Данна стаття присвячена каскадам Хаара і базується на статті Віола П., Джонс М. «Швидке виявлення об'єктів за допомогою розширеного каскаду простих особливостей». Тут описані деякі тонкощі навчання каскадів, які не були описані в оригінальній статті. Зокрема, це метод перебору порогів слабких класифікаторів, а також оптимізований метод побудови каскада класифікаторів. Тренованиц каскад Хаара, приймаючи на вхід зображення, визначає, чи є на ньому потрібний об'єкт, тобто виконує задачу класифікації, розділяючи вхідні дані на два класи (є іскомий об'єкт, немає іскомого об'єкта). Правильно тренований  каскад Хаара має хорошу швидкість виконання класифікації, а також високу стійкість до різного роду відхилень. Перш за все даний спосіб був призначений для виявлення осіб, проте його можна використовувати і для виявлення інших об'єктів.

Ключові слова: розпізнавання образів, машинне навчання, класифікація, обробка образів.

 

 Нємчук Б., Яковлєва М., Меркель А., Димар О.

ВПЛИВ ПРИКЛАДЕНОЇ НАПРУГИ НА РОЗКИСЛЕННЯ КИСЛОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ

З огляду на доцільність використання вторинних продуктів виробництва молочної промисловості, було обрано молочну сироватку в якості об’єкта дослідження. Оскільки сиру сироватку не можна використовувати у сирому вигляді, покращення властивостей сирної сироватки зазвичай проводиться з допомогою процесу електродіалізу із застосуванням стандартної напруги у 10 В. У цій роботі використовувались різні напруги від 15В до 30В. Спершу кислотна сироватка була отримана з підприємства у Чеській Республіці, після чого була оброблена до нанофільтрованої сироватки. Після того було проведено п'ять дослідів електродіалізу, застосовуючи різні напруги. Під час та після експериментів вимірювалось декілька параметрів, які вказані у таблицях у розділі результатів. Отриманні дані показали, що середній рівень напруги 20 В є найбільш вигідним з використанням такого типу нанофільтрованої сироватки. При 20В продукт може бути отриманий з меншим енергоспоживанням (118% від стандартної напруги), і електродіаліз реалізовано за короткий час (зменшення на 39%). При збільшенні напруги тривалість електродіалізу зменшується.

Ключові слова: електродіаліз, нанофільтрація, кисла сиворотка, молочна кислота, демінералізація.

 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Ворожбіт Л.В.

АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ В КОГНІТОСФЕРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ

У статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої процесам синтаксичного термінотворення, розглянуто основні теоретичні засади синтаксичного термінотворення, розглянуто поняття “терміноелемент”, “ідеальна та оптимальна довжина терміна”, перераховано всі основні способи термінотворення, розглянуто взаємозв’язок між поняттям і судженням, витлумачено термін “судження”.

Ключові слова: терміносполучення, терміноелемент, синтаксичний спосіб термінотворення, термінотворчі моделі, когнітивні моделі, кореляція, атрибутивне словосполучення, атрибутивні судження.

 

 Тур Ю.Г.

КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

Дана стаття присвячена проблемам та труднощам, що виникають у процесі перекладу кінотекстів, розглянуто поняття «кінотекст», наведено типові приклади, проаналізовано культурну обумовленість кінотексту та лінгвістичну систему кінофільму, особливу увагу приділено культурній адаптації та проблемам перекладу мовних реалій під час культурної адаптації кінострічки. У статті кінопереклад розглядається як вид культурного перенесення та ставить собі за ціль  пояснити актуальність перекладацької адаптації у контексті перекладу кіно, виходячи з положень сучасної концепції культурного перенесення та з особливостей самого тексту перекладу. Також на прикладах, що наведені з різних жанрів сучасного кіно, проаналізовано типові помилки, які допускають перекладачі при адаптації мовних реалій, запропоновано власні варіанти перекладу, досліджено стан українського перекладу фільмів на сучасному етапі.

Ключові слова: переклад, реалія, перекладацька стратегія, кінотекст, культурна адаптація, перекладацька компетенція.

 

 

© Альманах науки, 2018