4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 6 (15) червень 2018 р.

 

 

 

Географічні науки

 

 Василевський В.М., Костинян О.М.

РОЗВИТОК ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛІССІ АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Об’єктом дослідження в даній статті є етнокультурний регіон України Полісся, особливості традиційної культури та культурної ідентифікації корінного населення регіону. Розглянуто умови зародження та розвитку унікального культурного простору Українського Полісся. Ключовою проблемою статті є занепад автентичної поліської культури, пов’язаний із Чорнобильською радіаційною катастрофою та подальшим масовим переселенням корінного населення зі своїх споконвічних земель. Головне завдання статті показати, що стимулювання розвитку етнокультурного туризму на Поліссі є одним із шляхів збереження традиційного устрою та побуту поліщуків, а також створення додаткових джерел надходження коштів до місцевих бютжетів, що, зокрема, допоможе забезпечити соціальні потреби місцевого населення.

Ключові слова: етнокультурний туризм, Полісся, древляни, етнографічний регіон, архаїчні пережитки, поліщуки, етнотуристичний продукт, етноконтактна зона.

 

 

 Економічні науки

 

 Амельницька О.В., Мізіна О.В., Молчанова О.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

У статті досліджуються питання удосконалення системи розвитку персоналу енергопостачальної компанії. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення сутності поняття «розвиток персоналу», проаналізовано найбільш поширені принципи формування системи розвитку персоналу на підприємстві та визначено основні її елементи. Надано характеристику існуючої системи розвитку персоналу  досліджуваної енергопостачальної компанії, що використовують навчання працівників корпоративному університеті та проведення щорічної оцінки діяльності персоналу, на підставі якої визначаються рівні оплати праці всім категоріям персоналу компанії. Запропоновано заходи практичного характеру з удосконалення системи розвитку персоналу в енергопостачальній компанії: проведення неперіодичних і спеціальних атестацій персоналу, аутсорсінг персоналу компанії, проведення атестації  on-line.

Ключові слова: розвиток персоналу, система розвитку персоналу, складові системи розвитку персоналу, корпоративний університет, щорічна оцінка діяльності, неперіодична та спеціальна атестація, аутсорсінг персоналу.

 

 Богданова О.С.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан транспортної структури України та окремих її складових. Виявлено роль транспортної галузі в розвитку економіки країни і його взаємозв'язок з основними макроекономічними показниками. Було проаналізовано динаміку показники використання транспортної інфраструктури. Були виявлені основні проблеми транспортної галузі в сучасній економіці: зношеність основних фондів, недостатнє фінансування, нерівномірне покриття території транспортними мережами, недотримання технічних норм і правил експлуатації. Обґрунтовано ключова роль розвитку транспорту та його вплив на окремі галузі економіки. Визначено найбільш перспективні напрямки розвитку транспортної інфраструктури, які будуть сприяти сталому економічному розвитку країни, поліпшенню євроінтеграційних процесів, поліпшення якості життя населення.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, макроекономічні показники, економічне зростання, автодорожнє будівництво, елементи інфраструктури, логістичні схеми.

 

 Булгару А.М.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проведено аналіз та оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яке діє на ринку міжнародних вантажних перевезень та транспортно-логістичних послуг, розраховано показники ефективності експортної діяльності підприємства   за 2013 – 2017 рр. З метою обґрунтування ефективності експортної діяльності підприємства проведено  кореляційно-регресійний аналіз впливу показників експорту на рівень рентабельності підприємства. Зроблено висновок щодо достовірності і точності даних для побудови моделі впливу показників рівня рентабельності експорту, обсягу експорту на одного працівника та частки експорту в загальному обсязі на рівень рентабельності підприємства.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність,ефективність, експорт, рентабельність експорту, кореляційно-регресійний аналіз

 

 Вівчарик Д.В.

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ

Стаття присвячена дослідженню теми розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Канадою. Враховуючи той факт, що міжнародні торговельні відносини є одним із найважливіших напрямків у становленні економічних відносин між країнами, то для України це стратегічно важливо і це один із методів поглиблення дружніх відносин із країнами Північної Америки. Досліджено становлення та розвиток відносин між Україною та Канадою. Проаналізовано Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Ознайомлено із інвестиційними проектами Канадського уряду в Україні. Проаналізовано експортно-імпортні операції між Україною та Канадою. Розкрито основні перспективи розширення та підвищення ефективності торговельно-економічних відносин України та Канади.

Ключові слова: Канада, Україна, співробітництво, зовнішньоторговельні відносини, Угода про зону вільної торгівлі з Канадою (CUFTA), двосторонні відносини.

 

 Гандзій А.Р.

ВПЛИВ АЗІЙСЬКИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Стаття присвячена дослідженню впливу транснаціональних корпорацій Азії на світове господарство. Пояснено сутність ТНК та виявлено їх основні ознаки. Ідентифіковано фактори, що сприяють трансформації компанії в міжнародну корпорацію. Виділено основні етапи формування й розвитку ТНК. Здійснено аналіз класифікації та структури транснаціональних корпорацій. Досліджено найбільші транснаціональні корпорації Азії станом на сьогодні. Проаналізовано найперспективніші азійські компанії на світовому ринку електроніки й інформаційних технологій. Розглянуто діяльність найбільших ТНК Азії в Україні. Запропоновано використання стратегій успіху азійських ТНК для вітчизняних підприємств, що збираються виходити на зарубіжні ринки. Виявлено перспективи розвитку азійських ТНК у міжнародних економічних відносинах.

Ключові слова: транснаціональні корпорації (ТНК), міжнародні економічні відносини, світове господарство, ринок електроніки, стратегії успіху.

 

 Даценко В.В.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглядаються питання розвитку аграрного сектору в сучасних умовах, покращення стану якого неможливе без ефективного функціонування початкової ланки системи – сільськогосподарських підприємств. У статті висвітлено теоретичні засади ефективного розвитку аграрних підприємств, розглянуто основні фактори (економічні, соціальні, технологічні), що впливають на ефективність їх діяльності. Висвітлено питання фінансового аспекту функціонування сільськогосподарських підприємств безпосередньо через державне фінансування. Відзначено проблему недосконалості законодавчого регулювання діяльності аграрних підприємств, а також забезпечення прозорості і сприятливості державної політики. Наведено комплекс заходів щодо закріплення позитивної динаміки розвитку таких підприємств.

Ключові слова: аграрне підприємство, аграрний сектор, ефективність підприємств, засади економічного розвитку, економічна ефективність, соціальна ефективність, технологічна ефективність.

 

 Джафарова О.М.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В статті узагальнено наукові підходи до визначення економічної системи. Сформовано уявлення про зв'язок економічної системи та економічної безпеки держави. Розкрито зміст поняття фінансової складової економічної безпеки на різних рівнях економічної системи держави. Визначено ключові ознаки фінансово-економічної безпеки на рівні держави, регіону, підприємства, домогосподарства.

Ключові слова:  економічна система, безпека, фінансова безпека, економічна безпека, фінансово-економічна безпека, макрорівень, мікрорівень, підприємство, держава, регіон, домогосподарство

 

 Жмай А.В., Сербул Е.С.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

Для современного управления исследованиеважная характеристика профессионализма. Современный менеджер должен приобретать и осваивать навыки исследовательской деятельности. При этом человеческие ресурсы являются центральным звеном современной экономики, и именно поэтому сильной экономика может быть только при наличии достаточного количества высокопрофессиональных специалистов, способных более эффективно использовать существующие ресурсы для проведения исследований. Традиционно считается, что объектом исследования является организация или система управления, а проблемы, возникающие в этой системе, являются предметом исследования.

В статье рассмотрена проблематика взаимодействия науки и практики менеджмента. Изучены управленческие исследования как один из базовых методов взаимодействия науки и практики менеджмента, а также принципы и методы, по которым можно определить эффективность управленческого исследования.

Ключевые слова: управленческий процесс, управленческие исследования, научный менеджмент, принципы управленческого исследования, методы управленческого исследования, менеджмент.

 

 Кузьмик Л.В.

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті автором розглянуто та проаналізовано  сутність, особливості та види трансакційних витрат діяльності,  існуючі погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо їх поняття, починаючи від засновників неоінституціалізму та завершуючи сучасними вченими. Виділено особливості формування даних витрат. Обґрунтовано доцільність використання трансакційних витрат як для оцінки ефективності інституційного середовища, так і для вкладення в окремі фінансові активи. Сутність трансакційних витрат запропоновано розглядати на рівні підприємства як частини витрат обігу та втрачених вигод для просування товарів (робіт, послуг) на ринок.

Ключові слова: трансакційні витрати, трансакційні видатки, трансакції, фінансовий ринок, підприємництво

 

 Огороднік О.І.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглянуто розвиток  кризових явищ у глобальній економічній системі. Показано, сутність та еволюцію прояву економічних криз у світі.  Сформульовано визначення державного регулювання економіки з позицій теорії управління. Виявлено причини виникнення кризових явищ у світовій економіці. Досліджено основні тенденції антикризового регулювання національної економіки. Розглянуто та надано аналіз причин виникнення економічних криз в Україні та визначені основні проблеми національної економіки. Проаналізовано вплив світової економічної кризи на макроекономічну ситуацію країн Європи. Розроблено пропозиції щодо удосконалення стратегії і методів державного регулювання економіки в умовах глобалізації і кризи.

Ключові слова:  економіка, економічна  криза, глобалізація, національна конкурентоспроможність, дефолт, інфляція, методи антикризового регулювання.

 

 Петрищенко Н.А., Серьогіна Н.В., Унтілов А.О.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуто значення ефективності діяльності будівельних підприємств. Стабільний розвиток будівельного комплексу є важливим для економіки країни. Визначено, що результатом діяльності підприємств будівельної сфери є створення, оновлення чи реконструкція основних засобів підприємств інших галузей. Проведено дослідження основних економічних показників підприємств будівельної галузі за даними Державного комітету статистики. Наведено графіки, що ілюструють динаміку показників. Виявлено позитивні та негативні фактори впливу.  Визначено основні напрями подальшого розвитку будівельної галузі. Встановлено, що основними векторами побудови стратегії подальшого розвитку для будівельних підприємств має стати енергозберігання, використання новітніх технологій та матеріалів, ефективне використання ресурсів.

Ключові слова: ефективність, будівельне підприємство, будівельна галузь, стратегія розвитку, енергозберігання

 

 Покиньборода А.О.

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У статті проведено аналіз фіскальної ролі податку на доходи фізичних осіб на макроекономічному рівні через показники доходів зведеного та державного бюджету, структуру податкових доходів державного бюджету, частки доходів від податку на доходи фізичних осіб у структурі доходів державного бюджету України та аналіз планових та фактичних його надходжень. Досліджено рівень виконання надходження податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету. Розглянуто питання щодо подальшого вдосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні та визначено перспективні шляхи вдосконалення.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, фіскальна роль, Зведений бюджет, державний бюджет, місцевий бюджет.

 

 Романчук Л.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мета статті полягає в дослідженні проблем сучасного стану фінансового обліку витрат підприємств роздрібної та оптової торгівлі. Результати. На сучасному етапі економічного розвитку відбуваються суттєві зміни в механізмі функціонування підприємств торгівлі, що обумовлено євроекономічними реформами, що проводяться в країні. У статті досліджено особливості організації процесу бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах України. Визначено сутність торговельної діяльності і операцій з продажу товарів. З’ясовано завдання організації обліку реалізації товарів. Розглянуто поняття ліцензії на проведення торговельної діяльності та їх характерні ознаки. Проведено огляд законодавчих і нормативних джерел у сфері бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі. Дано рекомендації щодо удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі.

 Ключові слова: товари, роздрібна торгівля, оптова торгівля, торговельне підприємство, бухгалтерський облік, рахунок.

 

 Сілкіна Д.О.

СТРУКТУРА ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сприятливий корпоративний імідж сьогодні стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і тривалого ділового успіху, а також є головним фактором конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У сучасному світі про імідж в тій чи іншій мірі говорять всі. Це свідчить про те, що тема управління іміджем стала дуже популярною в діловому світі. Однак усвідомлення керівництвом і власниками компаній того, що імідж і репутація складаються десятиліттями і вимагають особливих заходів підтримки, не означає автоматичного переходу цих компаній до конкретних і усвідомлених дій в даній області.

У статті розкривається поняття «імідж організації». Приділено увагу видам корпоративного іміджу. Аналізуються структурні елементи і засоби формування іміджу організації, розглядається процес побудови і розвитку корпоративного іміджу. Викладено підходи до структури іміджу сучасної організації відповідно до нових ринковими чинниками господарювання.

Ключові слова: імідж організації, елементи іміджу, внутрішній імідж, зовнішній імідж, менеджмент, реклама, PR.

 

 

Педагогічні науки

 

 Kornienko A.

THE FEATURES OF TEACHING AND LEARNING IN FINLAND

The article analyzes the main criteria determining the success of the Finnish system of higher education. The main ones are characterised by significant attention to the professional training of teachers, as well as their prestige and decent pay; the division of higher education into university and polytechnics, which in turn gives the opportunity to focus on research in the fundamental and human sciences or master applied sciences and acquire practical skills; a close tie between education and the labor market; free education for all students and autonomy of higher education institutions.         

Key words: Finland's educational model, polytechnics, applied sciences, autonomy, joint recruitment services, decentralised model of administration

 

 Миколайко В.

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОДУКТИВНІЙ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ

У статті висвітлено питання виникнення та розвитку гри як однієї з провідних видів діяльності, здійснено порівняльний аналіз гри та ігрової технології. Проаналізовано роль і місце та доцільність використання ігрових технологій у загальній системі формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розглянуто основні етапи проведення ігрової діяльності з фізики. Доведено, що ігрова діяльність, як педагогічний чинник, спрямована на розширення та поглиблення знань з фізики, розвиток стійкого інтересу до вивчення фізики, формування в учнів умінь самостійно та творчо працювати. Крім основної дидактичної мети, ігрова технологія покликана реалізовувати ще й комплекс інших цілей: надання дитині можливості самовизначення; розвиток творчої уяви; набування досвіду співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свою думку, набуття досвіду колективної діяльності та взаємоповаги.

Ключові слова: продуктивне навчання, фізика, гра, ігрова технологія, пізнавальна активність

 

 

Соціальні комунікації

 

 Ченька М.

CAMBRIDGE ANALYTICA ТА ІНФОРМАЦІНА БЕЗПЕКА У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

У статті проведено аналіз впливу Cambridge Analytica на інформаційну безпеку у соціальних мережах. Проведено дослідження, яке демонструє можливість викрадення персональних даних з метою використання у власних цілях, зокрема для маніпуляції цільовою аудиторією за допомогою таргетованої реклами. Cambridge Analytica використовувала персональні дані користувачів для того, щоб проводити рекламні кампанії, зокрема компанія була долучена до президентської кампанії Дональда Трампа. У статті описано принцип роботи API додатка, який збирав дані користувачів Дана тема гостро піднімається ЗМІ, які проводять журналістські розслідування з метою викрити незаконну діяльність компанії. Окрім того, визначено, як саме персональні дані використовуються компаніями для створення цільової реклами.

Ключові слова: інформаційна безпека, соціальні мережі, соціальні медіа, Facebook, Cambridge Analytica, персональні дані, інформаційні технології.

 

 

Психологічні науки

 

 Курочка Н.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ СТРАХІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Проаналізовано сучасний стан проблеми виникнення шкільних страхів молодших школярів, визначено шляхи їх корекції. Надано визначення поняттям «страх», «лялькотерапія», «казкотерапія». Розкрито особливості молодшого шкільного віку, принципи формування страхів в учнів 1-4 класу. Визначено, що молодший шкільний вік – важливий етап дитинства, від позитивного перебігу якого залежить розвиток інтелекту особистості, бажання й уміння навчатися, віра у свої сили і, поза всяким сумнівом, подальша життєдіяльність людини, а страх – це емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню людини, спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. У ході дослідження доведено, що найбільш ефективними психолого-педагогічними методиками діагностування та корекції дитячої тривоги, страхів виступають казкотерапія та лялькотерапія.

Ключові слова: страх, молодший шкільний вік, корекція, казкотерапія, лялькотерапія

 

 Мурасова Ю.О.

ВПЛИВ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ НА ДИНАМІКУ СТИЛІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ

Стаття присвячена визначенню та дослідженню впливу студентської групи на динаміку стилів саморегуляції поведінки студентів. Описано характеристику понять «саморегуляції» та «стилів саморегуляції», умови успішного формування саморегуляції в навчальній діяльності студентів, а також принципи та компоненти саморегуляції. Розглянуто стилі саморегуляції поведінки, їх якості: гнучкість, ініціативність, надійність, самостійність. Описано модель, за якою функціонує процес саморегуляції, та її основні складові. Здійснено експериментальне дослідження, в результаті якого проаналізовано та доведено вплив підтримки на розвиток рівнів стилів саморегуляції поведінки особистості. Увага зосереджується на описі психологічних основ динаміки стилів саморегуляції поведінки студентів під впливом підтримки студентської групи.

Ключові слова: саморегуляція, стилі саморегуляції, студенти, підтримка, динаміка.

 

 

Технічні науки

 

 Барченко О.А.

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Питання обміну даними посідає чільне місце в списку аспектів технологічного розвитку. Грошовий обіг також є аспектом обміну даними особливої специфікації, оскільки відбувається обмін матеріальними ресурсами, який має відображення як в матеріальній формі, так і в електронному вигляді. Грошовий обіг електронного формату має чітко контролюватись спеціалізованими комп’ютерними системами та протоколами передачі даних. Транзакції електронної комерції викликають складні автоматизовані процеси, що включають низку гравців, основними з яких є фізична особа  та банк. Крім того, технологічні досягнення у гаджетах та електронних гаманцях, зміна схем покупки та попит на транскордонні електронні платежі збільшують ризик ненадійної передачі даних. В статті описані головні проблеми платіжних систем, існуючі шляхи їх подолання та можливі варіанти вирішення проблем ненадійного обігу електронних грошей.

Ключові слова: грошовий обіг, транзакції, електронні платежі, платіжні системи,  передача даних, спеціалізовані комп’ютерні системи.

 

 Литвиненко В.А.

ЗАСТОСУВАННЯ УСТАНОВКА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СПАЛЮВАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ ВІД ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ НА ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

У статті представлено підходи до очищення стічних вод хімічного підприємства «Чернігівське Хімволокно». Метою є забезпечення ефективної очистки стічних вод підприємства «Чернігівське Хімволокно» які містять гексаметилендіамін, після високотемпературної обробки стічної води. У роботі вибрано метод високотемпературного спалювання рідких відходів який забезпечить високоефективне очищення стічної води . Об’єктом даної роботи є процес очистки стічних вод на установці. Предметом дослідження є стічні води які містять гексаметилендіамін до і після процесу очистки.

У статті розглянуто і науково обґрунтовано процеси які спричиняють забруднення вод на підприємстві, розглянуто технологічний процес виробництв «Анід» та «Капрон» на ПАТ «Чернігівське Хімволокно»; зроблений аналіз методів очистки стічних вод які містять гексаметилендіамін та запропоновано найбільш ефективний метод; запропоновано технологічну схему вибраної установки та розраховані основні параметри установки для високотемпературного спалювання рідких відходів які містять ГМД.

Ключові слова: гексаметилендіамін, високотемпературне спалювання, стічні води, синтетичні волокна, очищення промислових вод.

 

 

Фізико-матеметичні науки

 

 Глібовицький Б.І.

ПРО ДЕЯКІ АЛГЕБРАЇЧНІ ЧИСЛА

Комплексні числа є невід’ємною і вагомою складовою сучасної математики. Виникнення і розвиток теорії комплексних чисел зумовлені ефективністю їхніх застосувань до багатьох математичних задач. У багатьох випадках використання комплексних чисел набагато спрощує розв’язання, деякі задачі неможливо розв’язати без їх застосування. Але майже завжди такі методи вирізняються певною красою й елегантністю.

В даній роботі ми коротко виклали теорію комплексних чисел разом із доведеннями їхніх властивостей. Також вдалося отримати самостійні результати. Зокрема, доведено деякі тригонометричні формули, виражено значення синуса і косинуса деяких кутів через радикали, доведено, що cosmπ/n, де m – ціле, n – натуральне, є алгебраїчним числом. Написано програму в системі комп’ютерної алгебри Mathematica, яка за трьома точками із межі кругової області, однією точкою із внутрішності цієї області і параметрами дробово-лінійного відображення будує образ області при дії відображення.

Ключові слова: алгебраїчні числа, виведення тригонометричних формул, дробово-лінійні відображення, система комп’ютерної алгебри Mathematica, властивості комплексних чисел.

 

 

Філологічні нАуки

 

 Басюк К.В.

СИМВОЛІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПОТТЕРІАНІ ДЖ.К. РОЛІНҐ

Стаття розглядає проблему дискримінації, зображену у гепталогії Джоан Кетлін Ролінґ про Гаррі Поттера. Виокремлено різні типи упередженого ставлення та образи, за допомогою яких письменниця його зобразила. У статті висвітлено проблеми рабовласництва, расизму, дискримінації за походженням та на підставі культури й звичаїв, а також упереджене ставлення до хворих на невиліковні хвороби. Виокремлено найяскравіші художні образи та сюжетні лінії, які автор гепталогії використовує для висвітлення проблеми дискримінації: ельфи-домовики, кентаври, русалії, ґобліни, вовкулаки та чарівники, які походять з родин чаклунів, нечаклунів та змішаних родин.

Ключові слова: Поттеріана, дискримінація, упередження, гепталогія, Ролінґ, расизм, стереотипи

 

 Івасюта М.І.

СИМВОЛІЗАЦІЯ НАЗВ ДОВКІЛЛЯ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті на матеріалі поетичних, прозових та драматичних творів письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглянуто символізацію назв довкілля, схарактеризовано загальнонаціональні та регіональні функціональні вияви українських мовних символів у художніх текстах буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття, визначено роль письменників у створенні нових українських символічних позначень явищ, з’ясовано значення символу для самоідентифікації українців у культурному просторі, окреслено подальші перспективи дослідження. Аналіз особливостей функціонування українських мовних символів на матеріалі творчості буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття дає змогу глибше збагнути специфічні питомі риси української символіки, регіональні особливості символовикористання доповнюють мовну картину світу українців.

Ключові слова: символ, етнокультура, загальнонаціональні, регіональні, індивідуально-авторські особливості.

 

 Лагдан С.П., Григоренко А.Д.

ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Жаргонна лексика характерна для мовлення не лише окремих соціальних груп. Нею послуговуються в усному виробничому спілкуванні й працівники багатьох галузей. Предметом дослідження цієї статті є жаргонна лексика працівників залізничного транспорту, утворена за допомогою вторинної номінації. Цей спосіб належить до найдавніших способів термінотворення, в його основі лежить метафоричне перенесення, асоціації з певними реаліями навколишньої дійсності. У творенні жаргонної лексики залізничників зазнали вторинного переосмислення загальновживані слова здебільшого на підставі зовнішньої схожості. Найбільш поширеними є зооніми, антропоніми та предмети побуту. Специфікою залізничних жаргонізмів є також їх творення за звуковою чи буквеною схожістю найменувань серій транспортних засобів.

Ключові слова: жаргонна лексика, залізничний транспорт, вторинна номінація.

 

 Ніколаєв В.В.

ВІДЕО-КОНТЕНТ ІЗ СУБТРИТРАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ

У статті пропонуються методи використання українського відео-контенту, що перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет, для самостійної роботи студентів-іноземців, які вивчають українську мову.  У якості прикладів відповідного контенту розглядаються відео-кліпи на пісні відомих вітчизняних виконавців, уривки з фільмів, мотиваційні ролики, трансляції спортивних подій, промови відомих людей тощо. Автор подає варіанти практичних завдань для студентів на основі перелічених відеоматеріалів, розкриває питання узгодження даного методу з календарним планом, підкреслює переваги та доцільність такого підходу.  Завдання класифікуються за рівнями підготовки студентів, проте на кожному з них особлива увага приділяється проблемам засвоєння фонологічної системи української мови,  правильній вимові, зокрема - наголосу.

Ключові слова:  українська мова як іноземна,  методика викладання, інтерактивні методи вивчення мови, робота з текстами пісень,  практичні завдання, фонологічна система, наголос і вимова.

 

 Прядко А.М.

АНАЛІЗ СЛЕНГУ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРІАЛІ «МІСТЕР РОБОТ»

У статті представлений аналіз вживання сленгу в молодіжному серіалі «Містер Робот». Також, проаналізовано вживання загальної лексики у серіалі. Використовується загальна характеристика та приклади сленгу, на основі яких, проаналізовано вживання сленгової мови в серіалі. Також вжиті приклади, де персонажі серіалу розмовляють між собою. У серіалі вжито декілька видів сленгу, які є описані та охарактеризовані у статті. Вживаються та аналізуються дослідження відомих авторів робіт із теми «Сленг в Англійській мові».

Ключові слова: сленг, лексика, мовні норми, діалект, вульгаризми, професіоналізми.

 

 Сайко Н.О.

ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ (ДОБРО ТА ЗЛО) МОВНИМИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ КАЗКИ

У даній статті універсальні поняття добра і зла розглядаються під різними кутами зору. Розглядаються різні підходи до вивчення цих категорій та описані основні особливості процедури формалізованого аналізу лексичної семантики. Аналізується семантична структура іменників, що позначають добро і зло в українському та англійському мовах, обговорюються їх особливості в казках.

Ключові слова: добро, зло, лексична семантика, семантична структура, формалізований аналіз казок.

 

 Черноусова А.О.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ (КОРПУСНЫХ) МЕТОДОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОЛЛОКАЦИИ С РОДНОГО ЯЗЫКА НА ИНОСТРАННЫЙ

В статье рассматриваются определения коллокации, представленные западными учеными и используется определение Халлидея: “ключевое слово и его ближайшее окружение”, комбинация слов, значение которой не выводится из суммы значений его элементов, “единица перевода”, приравненная к “единице смысла”, которая представлена в корпусах. Мы рассматриваем механизм работы с электронными ресурсами (корпусы-гиганты: The British National Corpus, The Corpus of Contemporary American English, параллельный корпус, тезаурус, электронный словарь), чтобы выработать определенный алгоритм действий при передаче коллокации, что позволит наиболее оптимально и корректно передать коллокацию с родного языка на неродной. Автор показывает на примерах свойства коллокации, а также результаты и подборку вариантов перевода, полученные с помощью словаря и корпусов, которые были проверены носителями языка (двух вариантов английского языка - Британского и Американского).

Ключевые слова: коллокация, корпус, передача коллокаций, перевод, частотность

 

 Черткова О.В.

ЕСХАТОЛОГІЧНІ НАСТРОЇ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ФЕДЮКА

У статті аналізуються есхатологічні настрої та апокаліптичні тенденції творчості відомого поета сучасності Тараса Федюка, а також основні концепти есхатологічного мислення письменника, представлені  мотивом смерті та увиразненою апокаліптичною образністю. Автор визначає основні концепти есхатологічного мислення письменника; окреслює специфіку репрезентації апокаліптичних візій у творчості митця та роль драматичного становища людської цивілізації на зламі тисячоліть у формуванні есхатологічного світовідчуття творчості поета.

Ключові слова: есхатологічне відчуття, апокаліптична картина, смерть, мотив.

 

 

Хімічні науки

 

 Веснянка В.М., Осип Ю.Л.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОЛІЙ НАСІННЯ ЦИТРУСОВИХ

Методом вичерпної екстракції н-гексаном у апараті Сокслета було встановлено, що у насіння лимонів містить 66 % жирної олії, насіння апельсинів – 52%, насіння мандаринів – 34% та насіння грейпфрутів 25 %. Методом високоефективної газорідинної хроматографії встановлено вміст та співвідношення жирних кислот досліджуваних олій.

Ключові слова: олії цитрусових, вичерпна екстракція, газорідинна хроматографія, жирні кислоти, лимони, апельсини, грейпфрути, мандарини.

 

 

Юридичні науки

 

 Михайлова Ю.В. 

ПРОГРЕСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

В статті досліджено поняття, характерні ознаки та особливості протидії «білокомірцевій» злочиності. Надана кримінально-правова характеристика основних груп посягань, що можуть бути віднесені до злочинів цієї категорії. Проведена аналогія щодо регламентації даних злочинів у кримінальному законодавстві США та України. Визначено вплив економічної злочинності на євроінтеграційні процеси держави.

Ключові слова: білокомірцевий злочин, економічна злочинність, корупційні діяння, тіньова економіка, євроінтеграція.

 

 Тюлюбаєва К.Д.

ПРАВОВИЙ ІНФАНТИЛІЗМ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Явище правового інфантилізму з кожним роком стає все більш глобальним. Саме в цьому і полягає актуальність дослідження та висвітлення поданої теми. Звичайно, багато теоретиків звертаються до цієї проблеми у своїх працях, проте мало хто виокремлював фактори виникнення та шляхи зменшення й усунення цього явища. Зокрема, це інформування молоді, поширення інформації в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, для формування в майбутньому усвідомленого та всебічно розвинутого покоління; проведення різноманітних акцій та заходів, які будуть відігравати світоглядну та виховну роль; удосконалення освітньої сфери в Україні, бо саме на початковому рівні, коли майбутній юрист тільки набуває тих чи інших знань, в різноманітних юридичних аспектах, формується власна позиція щодо правової системи та усвідомлення юридичних знань. Подані методи вирішення проблеми дають можливість удосконалити власну позицію людей щодо юридичної сфери та правової системи.

Ключові слова: правовий інфантилізм, деформація правосвідомості, політична еліта, фактор правового інфантилізму, шляхи подолання.

 

 Шумейко А.А.

РЕФОРМУВАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

В статті досліджено питання необхідності і доцільності прийняття нового Трудового кодексу, що має з’явитися на зміну чинному Кодексу законів про працю України, прийнятому ще 1971 року. Здійснено аналіз основних новації Трудового кодексу, порівняно із чинним трудовим законодавством, обґрунтовано власне бачення деяких змін.

Акцентовано, що проект трудового договору містить цікаві пропозиції, проте потребує детальнішого, прогресивнішого, європейського підходу до реалізації громадянами права на працю. Запропоновано основоположні принципи розробки нового Трудового кодексу України для сучасного регулювання умов праці.

Ключові слова: проект Трудового кодексу, трудове законодавство, нормативно-правовий акт, трудові правовідносини, працівник, роботодавець.

 

 

© Альманах науки, 2018