4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 5 (14) травень 2018 р.

 

 

 

Архітектура

 

 Лобовко А.В.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проведен анализ энергосберегающих оконных систем, в том числе с низкоэмиссионным покрытием, самоклеящимися низкоэмиссионными пленками, а также Smart-окон. Показано состояние термомодернизации в аспекте замены окон в Германии, США и Украине. Дана информация о рынке оконного стекла.

Ключевые слова: оконный блок, низкоэмиссионная пленка, самоклеящаяся пленка, Smart-окна, термомодернизация.

 

 

Географічні науки

 

 Мережко В.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ШКІЛЬНО-КРАЄЗНАВЧОГО АТЛАСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано забезпечення регіональної складової шкільної географії, досвід картографування рідного краю, визначено його пріоритетні напрями і запропоновано структуру і зміст соціально-економічної складової шкільно-краєзнавчого атласу Харківської області для шкільних регіональних курсів – для школярів середнього та старшого шкільного віку. Ефективність засвоєння матеріалу з цього курсу залежить від наявності повного комплексу засобів навчання, у якому одне з найголовніших місць належить картографічним творам рідного краю. Формування уявлень школярів про територіальний різновид світу в природному господарському, соціальному, етнічному та інших відношеннях на локальному рівні дозволяє зробити процес вивчення географії більш значним для особливості сприйняття школяра, підняти рівень загальної культури, розширити краєзнавчі знання. Визначено математичні елементи, способи зображення та оформлення карт атласу.

Ключові слова: шкільно-краєзнавчий атлас, соціально-економічна складова, область, основна карта, додаткова карта, розділ, географічна основа, математична основа.

 

 

Економічні науки

 

 Ляшенко Р.В.

АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ КОНЦЕПЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

В сучасних умовах забезпечення темпів економічного розвитку для таких країн, що розвиваються і оріетірованих на західну економіку, ринкових систем, як українська, дуже важливо цілеспрямоване використання прогресивного міжнародного досвіду в області організації ефективного менеджменту, що дозволяє істотно підвищити конкурентоспроможність підприємств і допомогти зайняти гідне місце на відповідному товарному ринку. У зв'язку з цим і зростає об'єктивна необхідність гармонізації вітчизняних систем менеджменту до міжнародних стандартів, що діють, перш за все, в області підвищення якості продукції. Слід мати на увазі, що і в розвинених країнах триває активний пошук оптимальних управлінських підходів до підвищення якості продукції на базі вже апробованих системних концепцій.

Ключові слова: аналіз, концепція, менеджмент, система, управління підприємством.

 

 Меліхова Є.Д., Юдіна К.В.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті проаналізовано основні проблеми демографічного, економічного та політичного характеру  пенсійного забезпечення, що гальмують проведення пенсійної реформи в Україні та можливості його реформування. Проаналізовано статистичні дані, які підтверджують тенденції старіння населення та підвищення навантаження на державу з питань пенсійного забезпечення. Проблема пенсійного забезпечення осіб похилого віку є актуальною для всіх країн світу. Оскільки ні солідарна, ні накопичувальна система не вирішує тиску з боку старіючого населення, фінансові можливості не відповідають вимогам фінансування, весь час зростає потреба для їх забезпечення. А також, окреслюються шляхи вдосконалення солідарної системи, запровадження накопичувальної пенсійної системи та подальші перспективи недержавного пенсійного забезпечення.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, демографічні процеси, пенсійне страхування, недержавні пенсійні фонди, трирівнева пенсійна система.

 

 Харитонова Ю.Ю., Присакар І.І.

МОНІТОРИНГ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розкрито зміст поняття «електронна комерція» на основі праць відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, наведено фактори, що провокують популярність розвитку e-commerce, охарактеризовано нормативно-правові засади здійснення е-комерції в Україні, а також висвітлено основні недоліки та можливості у вдосконаленні нормативно-правової бази функціонування електронної комерції. Автором проаналізовано динаміку зміни обсягів електронної комерції в Україні та динаміку товарообігу за 2014-2017 роки. Досліджено найпопулярніші категорії Інтернет-покупок українцями і наведено темпи зростання продажів в Інтернеті протягом 2017 року. Окреслено перспективи та шляхи подальшого розвитку української електронної комерції за умови вдосконалення Інтернет-сайтів та залучення більшої кількості користувачів.

Ключові слова: електронна комерція, бізнес-онлайн, Інтернет-магазини, нормативно-правові засади, Інтернет-покупки, перспективи.

 

 

Історічні науки

 

 Тоцька С.І.

ПОЛОГИ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.)

У статті схарактеризовано участь населення м. Пологи у подіях Революції Гідності (листопад 2013р. – лютий 2014р.). Виокремлено етапи та встановлено хронологічну послідовність Майдану у м. Пологи. Дані дослідження встановлено на основі опитувань пологівців – учасників київського та пологівського Майдану.   

Ключові слова: Європейська інтеграція, майдан, Революція Гідності, мітинги, народні віче, Пологи.

 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Мирошниченко О.П.

ПОРІВНЯННЯ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ І ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ

Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел літератури виявив дані про високу епідеміологічну, клінічну та економічну значимість особливослей протікання вітряної віспи серед іноземних студентів і населення Закарпаття.

Особливості відмінностей у протіканні захворювання залежить від: терміну звернення по медичну допомогу і вікової категорії.

Ключові слова: вітряна віспа, клініка, епідеміологія, особливість протікання, вакцинопрофілактика, ефективність.

 

 Чоботарь  А.І.

ПЕРЕБІГ ПСОРІАЗУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ТА м. КРОПИВНИЦЬКОМУ

Наведені дані відносно розповсюдженості псоріазу в різних країнах світу з урахуванням географічних , расових, статевих і вікових особливостей хворих.

Відмічено, що псоріаз – це захворювання – космополіт, розповсюдженість якого залежить від регіону і коливаються в межах від 0,1% до 11,8%.

Відмічена розбіжність офіційних і фактичних даних відносно розповсюдженості псоріазу в Україні.

Встановлена тенденція до зростання розповсюдженості псоріазу в Кіровоградській області та м.Кропивницькому (з 216,6 хворих на 100 тис. населення в 2007 р. до 235,3 випадків в 2009 році і в 2014 році  – 2834 осіб, а в 2015 році - 3185  )

 Звернуто увагу на незадовільний рівень організації лікувальної допомоги хворим псоріазом в нашій країні і визначені основні напрямки вирішення проблеми псоріазу і попередження його ускладнених форм.

Ключові слова: псоріаз, статистичні дані, розповсюдженість, захворюваність.

 

 

Педагогічні науки

 

 Lachynov S.

PECULARIATIES OF THE BOLOGNA PROCESS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

The article deals with the main challenges faced by Ukrainian educational institutions and participants of the educational process during the implementation of the Bologna process. The research has been done on the use of the credit-module system, the expansion of the autonomy of higher educational institutions, the academic mobility of the participants of the process, the introduction of a three-tier higher education system (Bachelor-Master-Doctor) and preparation of higher education graduates of the PhD degree and Doctor of Science in Higher Educational Institutions. The state of implementation of the Bologna Process in Ukraine on the priority directions of integration into the European Higher Education Area has been analyzed. There were identified the key problems of the national system of higher education on the whole as well as the actual problems and positive changes that occurred during the implementation of the basic principles of the Bologna process. Proposed measures to preserve positive changes on the way to improving the quality and competitiveness of domestic educational services in the world market.

Key words: the Bologna process, European Educational Space, academic mobility, ECTS scale, autonomy.

 

 Кушнірук С.А.

ЛЕКСИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ГРУП ВІТЧИЗНЯНОЇ ДИДАКТИКИ  (XVII – XVIII ст.)

У статті представлено поняттєво-термінологічні групи, які дозволяють простежити походження, введення в обіг і особливості функціонування головних категорій та понять дидактики досліджуваного періоду, які  й сьогодні виступають складовими поняттєво-категорійного апарату вітчизняної та світової дидактики. Проаналізовано поняттєво-термінологічні групи «Зміст освіти» (термінологічні підгрупи «Заклади освіти в Україні» та «Керівник освітнього закладу»), «Процес навчання» (термінологічні підгрупи «Викладач», «Учень», «Навчання»). Структуровано відповідні термінологічні поля.

Ключові слова: поняття, термін, дидактика, вчитель, навчання, освіта форма, метод, контроль.

 

 Шевченко О.М.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

На основі аналізу наукових джерел та власного досвіду автор розкриває поняття «культура», розглядає шляхи застосування культурологічного компоненту у професійній підготовці іноземних студентів-медиків, зокрема під час вивчення дисципліни «Іноземна мова (українська)». Автор пропонує впровадити вивчення спецкурсу “Основні аспекти спілкування іноземною (українською) мовою в міжкультурному просторі”. Це, на думку автора,  сприятиме формуванню у студентів-іноземців умінь і навичок володіння мовою в усній і писемній формах відповідно до цілей, мотивів та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях. Адже саме на заняттях з іноземної мови (української) формуються базові механізми іншомовного спілкування й засвоюються знання про культуру країни, мову якої студенти вивчають.

Ключові слова: культурологічний компонент, професійна підготовка, іноземні студенти, вищий медичний навчальний заклад, спецкурс

 

 

Психологічні науки

 

 Гаркавенко Д.О.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА

Підготовка кваліфікованого працівника, який буде конкурентоспроможним на ринку праці, компетентного, відповідального, що орієнтується в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом, готового до постійного професійного зростання, мобільності є основним завданням професійної освіти. На сучасному етапі підготовки інженера-конструктора в наявності проблеми необхідності підвищення рівня професійної компетентності студентів. Одним з ефективних шляхів вирішення проблем, які складаються в підготовці майбутніх інженерів є психологічна підготовка кадрів. В першу чергу її мета – виховати відповідальність за свій вибір, свої вчинки і діяльність, навчити відповідати за наслідки прийнятих рішень, сформувати психологічну готовність до успішної роботи в умовах ринкової економіки.

Ключові слова: інженер-конструктор, працівник, креслення, психологічна-підготовка, освіта.

 

 

Сільськогосподарські науки

 

 Щербина О.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ КУРЕЙ ЯЄЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

У статті розглянуті питання, пов'язані з оцінкою впливу на продуктивні якості птиці яєчного напрямку, диференційованої в ранньому віці на класи і розподіленої по різних ярусах утримання

Ключові слова: птахівництво, параметриі, крос, яєчна продуктивність, ярус утримання.

 

 

СОЦіальні комунікації

 

 Алавацька С.М.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИНИ «КАНА» ЯК МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР ДЛЯ СУЧАСНОГО ЧИТАЧА

У статті аналізується розвиток релігійної журналістики на прикладі християнського видання для родини «Кана». Досліджується вплив конфесійних ЗМІ на аудиторію та способи вираження ними ключових позицій інституту церкви. Мета дослідження полягає у формуванні морально-ціннісної картини публікацій журналу «Кана». Визначено, що видання має різнорідну рубрикацію й розгалужену тематику. Завдяки цьому редколегія має змогу охопити якнайповніше всі сфери життя та дати якнайширшу відповідь на численні питання звичайного сім’янина через призму християнських традицій та цінностей. Водночас розмаїття видання не заважає тому, щоб сприймати його як цілісне контекстне полотно, адже через кожну публікацію проходить вектор морально-етичних орієнтирів християнина.

Ключові слова: релігійна журналістика, видання для родини, морально-ціннісні орієнтири, християнський журнал.

 

 

Технічні науки

 

 Mariia M. Orlova, Dmytro V. Shytyi

THE WAY TO BUILD THE SCHEDULER AND PROVIDE THE STATE SYNCHRONIZATION OF THE PROTOCOLs FOR TRANSFERRING DATA AND OpenWRT IN IPV6 NETWORKS WITH MULTIHOMING

The modern communication systems are expected to meet multipath access requirements. These are messengers, on-line video conferencing, the use of gaming applications in on-line mode and the other high-speed and reliability requiring transmissions. These requirements are presently met in communication systems particularly Ethernet, LTE, WI-FI technologies.

However, the question of increasing immunity against connection interruption in wired and wireless systems is still actual. Therefore, there is a point of interest to determine the effect of various factors on immunity of wired and wireless communication systems to quantify and evaluate their use to construct the data of mobile communication systems.

Key words: networks, protocols, IPv6, multipath, OpenWRT.

 

 Береза В.М.

ПРИСТРІЙ РОЗПІЗНАННЯ ГОЛОСУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ КЛІМАТОМ В ПРИМІЩЕННІ

Останнім часом спостерігається значне зростання інтересу до технологій, пов'язаних з розпізнаванням мови. Завдання управління пристроями за допомогою голосових команд, інтерактивні платформи які надають інформацію після запиту в більш природній формі - за допомогою голосу, все е знаходить широкого застосування в сучасному світі. Багато задач виникає при бажанні взаємодіяти за допомогою голосу з мобільними пристроями. Наприклад, введення голосових команд для отримання інформації з Інтернету, прокладання маршруту руху, запуск програм користувача, диктування тексту. Останнім часом з'явилася можливість управління домашньою, офісною технікою за допомогою електронних пристроїв голосовими командами.

Передумовою розвитку голосових технологій є значне збільшення обчислювальних можливостей, обсягу пам'яті при значному зменшенні габаритів комп'ютерних систем. Слід також відзначити розвиток математичних методів, що дозволяють виконати необхідну обробку аудіо сигналу шляхом виділення з нього інформативних ознак.

Для прикладу, широко використовується дискретне перетворення Фур'є, яке відоме з теорії цифрової обробки сигналів. Останнім часом використовується вейвлет - перетворення, результати якого більш інформативні для виділення акустичних складових. Подальша обробка виконується з використанням акустичної моделі, яка ставить у відповідність виділених параметрах конкретні звуки (фонеми). Слід зазначити, що в статті розглядається можливість використання методу динамічного програмування і метод нейронних рекурентних мереж, а також реалізація інтерфейса взаємодії людини і побутових приладів який реалізовується на базі Arduino та ОС Android, за допомогою голосових команд. Тут передбачається, що обробка аудио сигналу, побудова текстового рядка на основі виголошеній фрази виконується спеціальними бібліотеками (класами, методами).

Ключові слова: перетворення, управління, голосові команди, рекурентні нейронні мережі, обробка, динамічне програмування.

 

 Гаркавенко Д.О.

ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ЯВИЩ ТРАНЗИСТОРІВ ЗМІНЮВАТИ СВІЙ КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ ПРИ ЗМІНУ ВІДБУВАЄТЬСЯ НАГРІВАННЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ В ЗАДАЄТЬСЯ ТОЧЦІ

Інтенсивний розвиток цифрової мікроелектроніки, а також оптоелектроніки сприяв розробці та створенню промислових пристроїв для автоматичного вимірювання та контролю температури. У пристроях такого типу широко застосовуються мікроконтролери (перевагами яких є компактність, низька вартість та простота введення), операційні підсилювачі (ОУ). Характеристики автоматизованих пристроїв контролю температури дуже більшою мірою визначаються експлуатаційно-технічними показниками мікроконтролерів, ОУ та інших подібних елементів. Використання сучасних інтегральних мікросхем дозволяє створювати системи з удосконаленими робочими параметрами. Сьогодні існує величезна елементна база, на які можуть бути побудовані подібні пристрої. Метою даної роботи є розробка пристрою для точного вимірювання та автоматичного контролю температури в заданій точці.

Ключові слова: мікроелектроніка, оптоелектроніка, пристрій, операційний підсилювач, елемент.

 

 Кравцов В.І.

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

У статті, враховуючі високу складність і вартість показників якості складних технічних систем, показано роль сертифікаційних випробувань в оцінці відповідності вузлів техніки. Наведені короткі пояснення про якість технічних систем та їх контрольовані характеристики. Приведено приклади номенклатури геометричних показників та контрольованих ознак технічних систем. На прикладі оцінювання якості покриттів вузлів тертя  показано можливість побудови математичної моделі для врахування відповідних груп властивостей покриттів як компонентів показників якості. Приведено аналітичні залежності, що  визначають межи практичного використання побудованої моделі, оцінювання узагальненого показника якості. Визначення чинників, що впливають на забезпечення встановлених показників якості та встановлення шляхів цілеспрямованого керування цими чинниками дозволить скоротити і оптимізувати дослідження щодо покращення якості технічних систем.

Ключові слова: технічні системи, сертифікація, стандартизація, якість, покриття, модель оцінювання якості.

 

 Левковский И.С.

КОНЦЕПЦИЯ МОРСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

В статье описаны трудности совершения летательными аппаратами перелетов над океанами по причине неэффективности современных общепринятых методов взаимодействия между диспетчером и пилотом в этих условиях. Данная проблема делает трансокеанические перелеты менее безопасными, так как повышается риск возникновения опасных ситуаций в результате отсутствия полноценной диспетчерской поддержки. Для решения данной проблемы в статье предлагается концепция взаимодействия самолета и автономного морского судна, оборудованного радиолокационной станцией и другим необходимым оборудованием.

Ключевые слова: Управление воздушным движением, Трансокеанический авиаперелет, Трансатлантический авиаперелет, Североатлантические треки, Центр управления воздушным движением, АЗН-Р, Отслеживание полетов.

 

 Яременко В.В.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ПРИ МАЛОСЕРІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ПОЛІМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті розглядаються особливості різних процесів малосерійного виробництва просторових полімерних деталей; розкрито сутність, мету, особливості зниження витрат при штучному та малосерійному виробництві, визначено найбільш ефективні процеси при заданих умовах; виявлено сфери застосування та найбільшого попиту для даних технологій; представлено порівняльний аналіз різних процесів, які орієнтують виробників на підвищення конкурентоспроможності за рахунок зменшення витрат на виробництво. В якості основного чинника зниження витрат визначається перехід до більш ефективних технологій та удосконалення виробничих процесів. Наведено ряд рекомендацій, щодо розробки конструкції корпусної деталі для процесу вакуумного термоформування, який визначено найбільш ефективним в даних умовах. Також розглядається досвід міжнародних компаній, аналізуються статті професійних видавництв.

Ключові слова: полімерна продукція; малосерійне виробництво; пластмаси; технологія; термоформування.

 

 

Філологічні науки

 

 Бойчук Е.М.

ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ

Проаналізовано лінгвопрагматичний аспект використання гендерно-маркованої лексики в англомовних рекламних текстах періодичних видань чоловічої та жіночої орієнтації. Досліджено закономірності використання гендерних аспектів в рекламі та визначено типізацію гендерно-маркованої лексики.

Ключові слова:  гендерно-маркована лексика, англомовна реклама, гендерний стереотип, маскулінність, фемінність, реципієнт рекламного повідомлення.

 

 Гайдук І.

ВІД ТЕРНІВ – ДО ЗІРОК: ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РОБЕРТА БЕРНСА ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ

У статті окреслено життєвий та творчий шлях великого шотландського поета – Роберта Бернса.  Відображено мотиви поета викривати тогочасний лад, плебейську ненависть до влади, до тих, хто її уособлював, а також любов до  простих людей і до праці в умовах історичних подій XVIII століття.

Розкрито причини викриття поетом тогочасного ладу у сатирах та епіграмах, де прослідковується поєднання свіфтового гніву та глузливість народної пісні.

Ключові слова: політичний дискурс, політична комунікація, основні підходи, мова, політика.

 

 Дейнега Ю.В.

РОЛЬ ЗАГОЛОВКІВ ЯК ВАЖЛИВИХ ТЕКСТОТВІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РОМАНАХ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Темою нашого дослідження стане теоретичне осмислення взаємозв’язку заголовка як важливого текстотвірного елементу й художнього тексту. Основа аналізу – романістика І. Нечуя-Левицького 1870-1890-х рр. («Причепа», «Не той став», «Поміж ворогами», «Навіжена»). Встановлено, що феномен авторського коду закладено саме в заголовках, які репрезентують смислове ядро тексту. Крім того, номінація твору відображає внутрішні психологічні колізії, що відбуваються в душі персонажа. 

Ключові слова: І. Нечуй-Левицький, заголовок, проза, текст, номінація

 

 Коляда М.Л.                                                                            

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті з’ясовується значення поняття «дискурс» та його еволюція. Визначено термін «політична комунікація», а також «політичний дискурс». Виокремлено два основних підходи:  дескриптивний та критичний для трактування відношень між політикою і мовою.

Ключові слова: політичний дискурс, політична комунікація, основні підходи, мова, політика.

 

 Кондратенко О.П.

АФОРИЗМИ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті з’ясовується  поняття «афоризм» та його значення. Визначено характерні особливості та ознаки афоризму як окремого жанру. Розглянуто комплекс параметрів афоризмів. Виокремлено певну групу афоризмів за джерелами поширення, за ступенем вираження авторського ставлення та за відтворюваністю. Окреслено смисловий зміст афоризму та його структурованість. Виокремлено функції афоризмів.

Ключові слова: афоризм, окремий жанр, комплекс параметрів афоризмів, джерела поширення, авторське ставлення, відтворюваність, смисловий зміст.

 

 Коркач С.А.

СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТАМИ «HOUSE» ТА «HOME»

У статті проаналізовані різні підходи та проблеми класифікації фразеологічних одиниць англійської мови. Наведено критерії класифікації сталих фразеологічних виразів, якими вчені користувалися під час їхнього розподілу. Наведено приклад власної семантичної класифікації фразеологічних одиниць з компонентами «house» та «home».

Ключові слова: семантична класифікація, фразеологічні одиниці, критерії, компоненти.

 

 Курбатова І.С.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ В РОЗРІЗІ ОРАТОРСЬКОГО ДИСКУРСУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕНЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

У статті розглядаються питання використання студентами засобів вираження експресії у процесі навчання задля покращення своєї мовленнєвої діяльності.

Надається характеристика мовних категорій «емоційного» для вираження почуттів, та «експресивного» – для посилення виразності та образотворчості, визначається поняття емоційно-експресивної забарвленості, узагальнюється визначення мовної експресії, наводиться її класифікація.

Ключові слова: мовна експресія, експресивний, емоційний, ораторський дискурс, мовленнєва діяльність.

 

 Мартовицька А.І.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ СКАРБУ УКРАЇНСЬКИМИ МИТЦЯМИ ХІХ СТОЛІТТЯ

У роботі здійснено спробу дослідити особливості інтерпретації мотиву скарбу українськими письменниками ХІХ століття на прикладі творів Г. Квітки-Основ’яненка («От тобі й скарб», 1841), П. Куліша («Огненний змій», 1841), О. Стороженка («Скарб», 1861), І. Франка («Петрії й Довбущуки», 1876, «Борислав сміється», 1881, «Лель і Полель», 1887). У студії проаналізовано способи вияву скарбу в представлених творах. Зроблено спробу простежити художню специфіку змістового наповнення скарбу, особливості його введення автором у твір, обставини, за яких його знайдено. Проаналізовано символіку його втілень, насамперед релігійну, фольклорну, міфологічну. Досліджено інші образи-символи твору, пов’язані з виявом скарбу. У роботі простежено особливості використання авторами народних уявлень про скарби, їх заховання та пошуки. Зроблено висновки щодо спільних і відмінних рис у трактуванні скарбу в українській прозі ХІХ ст. – від просвітницько-дидактичного у Г. Квітки-Основ’яненка до реалістично-романтичного у І. Франка.

Ключові слова: мотив, скарб, образ, проза, символіка.

 

 Меньківська Н.С.

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРІЇ РОМАНІВ ДЖ. РОУЛІНГ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА)

Розглянуто поняття сленгу, його визначення та характерні ознаки. Виділено фактори, які впливають на розвиток сленгу, а також проаналізовано роль сленгу у художніх творах. Досліджено стилістичні особливості англійського сленгу у романах Дж. Роулінг про Гаррі Поттера.

Ключові слова: мова, лексика, лексична одиниця, слово, сленг.

 

 Сварчевська С.М.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті з’ясовуються історичні основи зародження англійської мови на території Великобританії.

Виокремлюються п’ять етапів історії розвитку британської англійської мови. Визначається вплив інших мов на формування британського варіанту англійської мови та дається характеристика сучасної англійської мови у Великобританії

Ключові слова: історичні основи, британський варіант англійської мови, етапи розвитку, сучасна англійська мова.

 

 Стаховський Є.С.

РОЛЬ ВАГАДАНИХ МОВ У ТВОРАХ ДЖ. Р.Р. ТОЛКІНА: СТИЛІСТИЧНІ ТА ЛЕНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Ключові слова: штучні мови, искуственные языки, artificial languages, лінгвістичний детермінізм, лингвистический детерминизм, linguistic determinism, стилістика, стилистика, stylistic, лінгвістика, лингвистика, linguistic, структура дерева, структура дерева, tree structure

 

 Сташкевич І.А.

ЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ / СУБ’ЄКТИВНОСТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ МОВИ

У статті розглянуто засоби мовного вираження об’єктивності та суб’єктивності оцінки в літературно-критичному дискурсі. У результаті дослідження виявлено, що оцінну функцію виконують одиниці мови номінативного й комунікативного планів – від слова до тексту, утворюючи складні структури, що допомагають розкрити додаткові аксіологічні відтінки. У нашій статті ми спиралися на структурні компоненти оцінки: суб’єкт оцінки, тобто особу (або соціум); об’єкт оцінки – предмет або явище; оцінний предикат; характер оцінки (або оцінну шкалу); оцінний стереотип та мотивацію оцінки. Ми з’ясували, що основною функцією семантико-стилістичної категорії оцінки є вираження ставлення суб’єкта мовлення до об’єктивної дійсності в ході комунікативного процесу. Працюючи над дослідженням лексико-семантичної системи вираження оцінки в літературно-критичному дискурсі, аналізуючи аксіологічно марковані лексеми ми виявили, що всі лексеми можна поділити на дві групи: із загальнооцінним та частковооцінним значенням. Після комплексного аналізу було здійснено спробу розмежувати засоби вираження об’єктивності та суб’єктивності репрезентованої автором оцінки.

Ключові слова: аксіологічна категорія мови, об’єктивність, суб’єктивність, оцінка, оцінне значення, літературно-критичний дискурс, , загальнооцінне та частковооцінне значення, скалярно-антонімічний комплекс

 

 Сяо Ваньнин

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАФОРИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА РУБЕЖА XX–XXI ВВ.

В данной статье представлены результаты статистического анализа метафорических номинаций, извлеченных из русскоязычных толковых словарей рубежа XX–XXI вв. На основе предварительно полученных количественных данных установлены высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные типы метафор по параметрам лексико-грамматической принадлежности и денотативно-понятийной отнесенности. Определена также частотность отдельных тематических групп метафор. Выявлены основные тенденции и закономерности узуальной метафоризации в современном русском языке: в лексико-грамматическом отношении доминантными являются глагольные метафоры, по характеру денотативно-понятийной отнесенностисоциоморфные метафоры, что не совпадает с общепринятым в лингвометафорологии мнением о преобладании соответственно субстантивной и антропоморфной метафорики.

Ключевые слова: метафора, метафорическая номинация, метафорика, толковый словарь, русский язык.

 

 

Філософські науки

 

 Дев’ятко Н.В.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ЯК ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОСТІ: ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

У статті досліджуються принципи та особливості аналізу міфологічного світогляду. Метою статті є аналіз базових наукових праць, які стали основою для сучасного розуміння методів дослідження міфологічного світогляду і світоглядного міфу. Протягом тривалого часу міф та міфологічний світогляд протиставлялися логічному мисленню та історичній правді. Це значно вплинуло на філософську думку.

У науці нині прослідковуються дві тенденції розуміння міфу: як десакралізованого утворення (технологічний, політичний, рекламний, ідеологічний, постмодерний) і природного міфу (національний, культурний, літературний, авторський).

За допомогою дослідження міфологічного світогляду можливо прискорити процеси національного відродження і скерувати суспільство у позитивний вектор розвитку шляхом національно-патріотичного виховання молодого покоління.

Ключові слова: міф, міфологема, світогляд, національне відродження, десакралізовані світоглядні утворення, природний міф.

 

 

© Альманах науки, 2018