4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 4 (13) квітень 2018 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Карпюк  В.Є.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ

У статті подано оцінку та розглянуто фактори, які впливають на якість води у Кременецькому районі та здійснено порівняльний моніторинг якості проб води за основними фізико-хімічними показниками у водогонах м. Кременець. м. Почаїв та с. Білокриниця.

Ключові слова: антропогенний фактор, моніторинг, водогін, проба води

 

 Самарська А.Ю., Прудченко Р.Р.

ВПЛИВ ПЕДОТУРБАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СЛІПАКА ЗВИЙНОГО НА ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ ГУМУСУ ТА РН В ГРУНТІ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Досліджено вплив педотурбаційної активності сліпака звичайного на такі хімічні властивості ґрунту, як вміст гумусу та показник pH. Встановлено, що педотурбаційна активність сліпака звичайного впливає на весь спектр ґрунту, на його фізичну, хімічну активність, та на формування біологічної активності ґрунтів. Ця активність є дійовим біотичним чинником прискорення обмінних процесів, зростання інтенсивності ґрунтотворних процесів.

В результаті педотурбаційної діяльності тварин, як правило, перемішується верхній гумусовий горизонт з нижньолежачою материнською породою, що сприяє збагаченню нижнього горизонту органічною речовиною, збільшує потужність гумусового горизонту, сприяє утворенню гумусу.

Вплив на хімічні особливості проявляється насамперед у процесі перевідкладення  ґрунтового матеріалу, в переміщенні хімічних елементів і в інтенсифікації розкладання органічних речовин під впливом зміни фізико-термічного режиму, що сприяє збагаченню ґрунту гумусом. Зміна фізичних параметрів ґрунту викликає глибокі перетворення і в хімічних властивостях. Під впливом риючої діяльності з глибших ґрунтових горизонтів елементи і з'єднання виносяться на поверхню і більш інтенсивно втягуються в круговорот.

Також вивчення впливу педотурбаційної діяльності тварин займає одне з провідних місць в ґрунтовій зоології та біогеоценотичних дослідженнях.

Вплив екскреції тварин на хімічні властивості ґрунту відзначається в двох проявах: перше – це додаткове надходження цінного добрива, де в результаті деструкції ґрунт збагачується неорганічними і мінеральними речовинами; друге – екскреції є хімічним каталізатором, який пришвидшує деструкційний процес накопичення запасу органічної речовини. Обидва ці прояви обумовлюють зміни хімічних властивостей ґрунтів і підвищують ґрунтову родючість. Особливо сильний вплив екскреції позначається на процесі гумусоутворення і надходження комплексу азоту і зольних речовин. Екскреції сліпака звичайного є найважливішою вихідною частиною формування хімічного режиму надходження поживних речовин в ґрунт. 

Ключові слова: ґрунт, біологічні процеси, сліпак звичайний, хімічні властивості, гумус, pH, педотурбаційна діяльність, біотичні чинники, екскреція.

 

 Саматова Ш.А., Каттабоева Г.С.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ ИРИСОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО И СУХОГО КЛИМАТА

В статье приводятся результаты исследований фенологических и биоморфологических особенностей сортов (Carnival Song, Celebration Song, Coral Beauty, Mathinata, Soft Jazz) гибридного ириса в условиях Каршинского оазиса. Выявлено раннее начало фенофаз в Каршинском оазисе по сравнению с югом Крыма. Однако продолжительность фенофаз оказалась короче, чем в Крыму. В результате изучения некоторых биоморфологических особенностей сортов гибридных ирисов, мы пришли к выводу, что их можно успешно использовать в озеленении.

Ключевые слова: гибридные ирисы, субаридная зона, биоморфология, рост, развитие, корневище, фенофаза, цветение

 

 Ulizko P.Y., Bobrova O.M., Nardid O.A., Zubov P.M., Hovorova Y.S., Kovalenko I.F.

EVALUATION OF EFFICIENCY OF EQUINE ERYTHROCYTES CRYOPRESERVATION USING FLUORESCENT DYES

The possibility of fluorescent dyes applying to assess the condition of equine erythrocytes after cryopreservation was investigated. Combined cryoprotective media containing penetrating and non-penetrating cryoprotectants, such as dimethylsulfoxide, polyethylene oxide with a molecular weight of 1500, 1.2-propanediol and sucrose were used. Erythrocyte staining was performed with fluorescent dye MNBIS. The state of erythrocytes after cryopreservation was estimated by the level of hemolysis and by methods of fluorescence microscopy and flow cytometry. The fluorescent dye used in the work stains only membranes of whole red blood cells and it could be successfully used to assess the state of cryopreserved erythrocytes. However, it can likely penetrate through the damaged membrane.

Key words: cryopreservation, equine erythrocytes, combined cryoprotective media, fluorescent dyes

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Бірюкова М.Ю., Любкіна О.В.

СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито особливості методів визначення вартості позикового капіталу вітчизняних підприємств, а також факторів, що на неї впливають. Проаналізовано динаміку рівня зносу основних засобів в економіці України. Виокремлено етапи формування вартості позикового капіталу. 

Ключові слова: позиковий капітал, витрати на обслуговування позикового капіталу, знос основних засобів, фінансовий лізинг, облігаційна позика, банківський кредит.

 

 Мєсєчко І.М.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТНБ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ В КОНТЕКСТІ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ

У статті розкрито характер та специфіка розвитку транснаціоналізаційних процесів на світовому фінансовому ринку. Зроблено кластерний аналіз найбільших європейських ТНБ за критерієм кількості країн присутності. Визначено проблеми розвитку світового фінансового ринку в контексті міжнародної фінансової інтеграції та транснаціоналізації. Наведено механізм співпраці ТНБ з приймаючою державою з метою мінімізації конфлікту інтересів.

Ключові слова: транснаціоналізація, фінансовий ринок, банківська система, країна присутності, Європа, ТНБ.

 

 Мілюкова Н.О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті досліджено інноваційну активність Одеської області за період 2007-2016 рр., встановлено взаємозв’язок мінливості рівня ведення бізнесу Одещини із інноваційною активністю підприємств та виявлені шляхи подолання перешкод інноваційного розвитку. Визначено алгоритм моніторингу економічної діяльності області та проведено аналіз існуючої системи показників та статистичних даних, що стосуються оцінки інноваційного розвитку Одещини. Проаналізовано інвестиційне забезпечення та наведені джерела фінансування вітчизняних та іноземних інвесторів. Запропоновано здійснювати заходи оптимізації інноваційної діяльності та наведені шляхи подолання перешкод інноваційного розвитку, які полягають у необхідності  розробки  місцевої економічної  політики.

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційний клімат, інноваційне забезпечення,  підприємства Одещини.

 

 Сошенко Н.О.

МЕТОДИ МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Доступ до відносно дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів – актуальне питання для покращення конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках. Наявність достатнього обсягу фінансового забезпечення – це головна умова  для ефективної реалізації інноваційної стратегії компанії, що може допомогти вийти на новий рівень конкурентоспроможності.

Оскільки механізми традиційного фінансування для державних корпорацій в Україні є обмеженім через низький рівень прибутковості та рентабельності., державні корпорації змушені шукати фінансування за допомогою гібридних форм фінансування.

Ключові слова: державні корпорації, фінансові ресурси, власний капітал, залучений капітал, публічно-приватне партнерство, спеціальна проектна компанія, мезонінне фінансування, системи надання гарантій, механізм об’єднання ресурсів.

 

 Шелудченко М.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Проаналізовано поняття безробіття. З’ясовано, що найдоцільнішим є визначення безробіття як порушень рівноваги на ринку праці, які виникають у разі перевищення пропонування праці над попитом або за кількісно-якісного незбігу структури робочих місць і робочої сили, призводять до появи надміру робочої сили, тимчасово або тривало незадіяної у процесі суспільно корисної праці. Дано визначення безробітних за методологією МОП та за українським національним законодавством. Розкрито статистично-облікове, соціально-економічне значення безробіття та його роль як об’єкта соціально-економічної політики держави. Проведено динамічний аналіз показників безробіття в Україні за 2012-2017 роки, в результаті якого було відмічено зростання рівня безробіття починаючи з 2014 року і його стабілізацію у 2016-2017 роках на високому рівні. За даними офіційної статистики прораховано рівні зайнятості та безробіття за IV квартал 2017 року, що підтвердило тенденцію до зниження зайнятості економічно активного населення. Проаналізовано статеву структуру зайнятих та безробітних в Україні за 2017 рік, в результаті чого з’ясовано переважання показників безробіття серед чоловіків над безробіттям серед жінок.

Ключові слова: соціальна нестабільність, зайнятість, економічно активне населення, статева структура показників зайнятості.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Герасименко М.В.

ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЗЕМСТВАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

У статті висвітлюється діяльність земських закладів Півдня України з організації санаторного лікування. Визначається, що цей напрям земсько-медичної діяльності від самого початку (80-ті рр. ХІХ ст.) став сферою особливої уваги земських гласних Херсонщини та Таврійського краю. Вони намагалися оперативно вирішувати всі питання розбудови на Чорноморському узбережжі грязелікарень і завжди знаходили на їхній розвиток необхідні кошти. Тому, вже на початку ХХ ст. санаторно-курортне лікування стало невід’ємною складовою системи медичної допомоги Таврійської та Херсонської губерній. Влаштовані земствами в Саках і на Хаджибейському лимані бальнеогрязеві курорти користувалися великою популярністю і сприяли поліпшенню здоров’я населення всієї імперії.  

Ключові слова: земські заклади, земська медицина, санаторно-курортне лікування, грязелікарня, здравниця.

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 Бублик О.Г.

ДОСВІД ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У даній статті розглянуто інноваційні форми соціокультурної роботи, спрямовані на популяризацію читання, які набули поширення в останньому десятилітті. Зібрані дані проведених заходів з пропагування звернення до книг науковими бібліотеками вищих навчальних закладів та обласного рівня. Проведено порівняння активності застосування вказаних новітніх форм діяльності між обласними бібліотеками та бібліотеками ВНЗ.

Ключові слова: популяризація читання, українські наукові бібліотеки, соціокультурна діяльність, буктрейлер, селфі, флешмоб, букчелендж, флешбук, буккросинг

 

 Супончева  Є.М.

ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОДУ

Стаття присвячена висвітленню сутності та природи національного коду. Враховується специфіка національного коду для прочитання й розуміння  жанру казки. Національні символи та стереотипи, що закодовані у фольклорі,виявляють цей код культури.Крім того, розглядаються як спільні риси, так і відмінності національного і культурного кодів. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття «культурного коду». Автор акцентує увагу на проблематику національного коду сучасного народу.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Гузун С.А.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА

В статье раскрываются сущность и теоретические основания педагогического сопровождения преподавателя медицинского училища в развитии его профессиональной компетентности. Исследуются содержание и структура профессиональной компетентности, которая представлена четырьмя компонентами: личностным, когнитивным, мотивационно-цен-ностным и операционально-деятельностным. Дается описание форм, методов, приемов и условий эффективной организации педагогического сопровождения.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, преподаватель медицинского училища, профессиональная компетентность, профессионализм, педагогические условия.

 

 Селятенко О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФЕЛЬДШЕРІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

(ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Статтю присвячено питанням підготовки фельдшерського персоналу в Херсонській губернії для потреб сухопутного і морського військового відомств Російської імперії. Автор акцентує увагу на передумовах для створення військових фельдшерських шкіл в містах Херсонської губернії - Кримської і Російсько-японської війни, та наявності в достатній кількості професіоналів-лікарів для викладання в цих закладах. Основний зміст дослідження становить аналіз навчальної та виховної діяльності в військових фельдшерських школах, особливостей управління та організаційних основ таких закладів. Виділено й описано характер поєднання теоретичного та практичного навчання. З’ясовано, що теоретична підготовка складалася із загальноосвітніх дисциплін та предметів медичного спрямування, практична ж підготовка відбувалася у військових шпиталях, де вихованці практикувалися в якості помічників лікарів.

Ключові слова: фельдшер, військовий фельдшер, фельдшерська школа, військово-фельдшерська школа, Херсонська губернія.

 

 Смутченко О.С.

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО СУБКУЛЬТУРИ

У статті розглядаються складові субкультури майбутнього вчителя іноземної мови. Охарактеризовано поняття «культура мислення», «культура мовлення», «особистісна культура» як важливих компонентів становлення субкультури студентів – майбутніх учителів іноземних мов у педагогічній науці. Професійна культура майбутньго фахівця з іноземних мов визначається специфікою його професійно-предметних( дисципліни, які вивчаються) та індивідуально-психологічних умінь. Розглянуто специфіку дисциплін, на формування професійної культури та субкультури студентів.

Ключові слова: субкультура, культура мислення, культура спілкування, культура мовлення, особистісна культура, професійна культура, вчителя іноземної мови.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Лупеха І.М.

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

У статті проаналізовано процес концентрації виробництва пшениці озимої, який в кінцевому підсумку сприяє підвищенню конкурентоспроможності зерна на вітчизняному та світовому ринках. Так, концентрація виробництва створює сприятливі  умови для впровадження нової техніки і вдосконалення технології. Вивчення питання формування раціональної концентрації зерновиробництва на сучасному етапі структурних перебудов і трансформацій сільськогосподарських підприємств є надзвичайно актуальним, оскільки її досягнення є одним із резервів підвищення виробництва зерна та його ефективності на перспективу. На основі статистичних даних проаналізовано, що розміри сільськогосподарських підприємств повинні бути оптимальними, оскільки як малі, так і занадто великі мають недоліки. Встановлено, що збільшення обсягів виробництва пшениці озимої в розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство слід оцінювати позитивно з точки зору результативності використання земельного ресурсу.

Ключові слова: рівень концентрації, ефективність виробництва, валовий збір, зібрана площа, урожайність.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Гай А.Є., Коваль Р.Р.

ЗD МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ У ДОВКІЛЛІ

В статті розглядаються ЗD моделі поширення високочастотного електромагнітного забруднення навколишнього природного середовища. Виявлено просторовий характер розподілу фізичного поля від техногенних джерел випроміню-вання. Показано залежність характеру випромінювання від технічних параметрів джерела електромагнітного поля. Проаналізовано основні види небезпечного впливу потоків електромагнітної енергії. Показано приклад фізичного заб-руднення житлового району техногенними джерелами генерації.

Підхід просторового моделювання забезпечує виявлення специфіки та параметрів електромагнітного поля в районах розміщення антропогенних об’єктів, що дозволяє розробити санітарно-захисну зону  або підібрати ефективний метод захисту і зниження випромінювання.

У статті обґрунтовано застосування 3D моделей, як показника електромагнітного випромінювання окремого джерела генерації фізичного поля.

Ключові слова: ЗD модель, електромагнітне забруднення, високочастотне випромінювання, потоки енергії, частотний діапазон, житлова забудова, техногенне джерело.

 

 Гарасимович Г.В., Виноградов Ю.М.

МЕТОД ЗАХИСТУ ОПЕРАНДІВ МОДУЛЯРНОГО ЕКСПОНЕНЦІЮВАННЯ ВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ АНАЛІЗОМ ДИНАМІКИ СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Метою представлених в статті досліджень є аналіз небезпеки реконструкції операндів модулярного експоненціювання аналізом динаміки споживання потужності і розробка способів протидії. Показано, що ступінь модулярного експоненціювання, що є ключем алгоритмів RSA, El-Gamal, DSA може бути реконструйована тимчасовим аналізом споживаної потужності. Для протидії розроблений спеціальний алгоритм модулярного експоненціювання. Алгоритм не має умовних операторів і базується на використанні передобчислень і обробці коду експоненти фрагментами. На кожному циклі виконуються однакові операції, що виключають можливість застосування аналізу динаміки споживання потужності для відновлення коду експоненти. Застосування запропонованого підходу, крім захисту від аналізу споживання потужності, дозволяє прискорити приблизно в півтора рази процес реалізації криптографічних алгоритмів. 

Ключові слова: модулярне експоненціювання, аналіз динаміки споживання потужності, смарт-карти, криптографічні алгоритми, протоколи захисту даних, термінальні обчислювальні пристрої.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бойченко М.К.

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В АКТАХ ЄС ACQUIS COMMUNAUTAIRE ТА ЇХНЄ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС)

Стаття присвячення дослідженню категорії заперечення у правових актах ЄС, складених англійською мовою. Аналізуються засоби вираження категорії заперечення в англійській мові та засоби їхнього відтворення в українському перекладі. Розглянуто питання мови актів acquis communautaire та стану офіційного перекладу цих документів в Україні.

Ключові слова: Угода про асоціацію, acquis communautaire, категорія заперечення, засоби вираження, правовий акт.

 

 Існюк Т.А.

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄСИ С. БЕККЕТА «ЧЕКАЮЧИ НА ҐОДО»

Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу особливостей мовлення персонажів п’єси Самюеля Беккета «Чекаючи на Ґодо». Проведене дослідження дозволяє визначити шляхи реалізації комунікативних завдань мовлення персонажів твору крізь стилістично-смислову призму мовленнєвих актів та засобів художньої виразності. Проаналізовано авторське опанування дійсності за допомогою характерних жанрових ознак драми: відсутність логіки мовлення персонажів, мозаїчну побудову твору, недосяжність поставленої мети для героїв, їх ворожість до оточення, символізм атмосфери сценічної дії. Проаналізований матеріал стверджує кожну із вищенаведених характеристик. На підставі викладеного автор робить висновок, що комунікативні завдання актуалізуються драматургом за допомогою мовних структур та стилістичних засобів на всіх мовних рівнях, а поняття «абсурдного» набуває прагматичного значення.

Ключові слова: драма абсурду, лінгвостилістичний підхід,  комунікативна інтенція, алогізм, антиперсонаж

 

 Надточій К.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена структурно-семантичному дослідженню англійської науково-технічної термінології галузі енергетики. Розглянуто особливості текстів галузі енергетики та перекладацькі прийоми перекладу складних термінологічних випадків науково-технічної  літератури. Представлено короткий перелік характеристик, притаманних текстам галузі енергетики. Наведено короткий список основних труднощів, які виникають при перекладі термінів галузі енергетики.  З’ясовано основні вимоги до термінів галузі енергетики, а також особливостей утворення і розвитку та їхнього місця у системі загальновживаної та наукової мов. Наведено оптимальні шляхи вирішення труднощів лексичного характеру, що виникають під час перекладу наукових текстів.

Ключові слова: термін, науково-технічний термін, словоскладання, складний термін, скорочення, термінологічні словосполучення.

 

 Сорокіна Н.В.

ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ВИМІР РОМАНУ «ПЕТЕРБУРЗЬКІ НЕТРІ» В. КРЕСТОВСЬКОГО

У статті досліджено «соціальне дно» у соціологічному та психологічному вимірі в романі В. Крестовського «Петербурзькі нетрі».   Специфіка психології персонажів-злочинців  усвідомлюється в психоаналітичному вимірі, використовуючи такі поняття як «маргінал», «маргінальність», «поведінкова девіація», «емоція», «почуття»,  «стан» тощо, що дає можливість виявити індивідуальні психологічні характеристики та біопсихічний стан персонажів.

Ключові слова:  В. Крестовський, маргінал, соціальне дно, проза, повія

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Бегларашвілі Д.М.

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

У статті розкрито поняття джерел кримінального процесуального права. Визначено головне значення джерел кримінального процесуального права. Автором наведені різні погляди українських юристів-науковців щодо класифікації джерел кримінального процесуального права.

Ключові слова: джерела кримінального процесуального права, кримінально-процесуальні норми, кримінально-процесуальні відносини, закон, нормативний акт, Конституція України.

 

 Дацків Н.М.

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК СПОСІБ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІД ПЛАГІАТУ

Досліджено загальні положення щодо відшкодування моральної шкоди як способу цивільно-правового захисту прав особи. Встановлено особливості відшкодування моральної шкоди як способу захисту прав інтелектуальної власності від плагіату. Виявлені проблеми вирішення відповідних спорів з позицій судової практики. Доведена необхідність прийняття законодавчих змін. Сформована пропозиція щодо внесення змін до чинного законодавства України.

Ключові слова: відшкодування моральної шкоди, спосіб цивільно-правового захисту, плагіат, авторські права, інтелектуальна власність.

 

 Кукель А.Н.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛНИИ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В статье рассматриваются некоторые актуальные и проблемные вопросы правового регулирования особого производства в гражданском процессе Республики Беларусь. Наибольшее внимание уделяется проблемным вопросам законодательства и практики рассмотрения общими судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Автор подробно исследует и анализирует коллизии и пробелы национального законодательства Республики Беларусь, а в результате исследование предлагает способы и варианты их решения. Выводы, которые сделаны авто-ром помогут законодателю устранить существующие недочеты, а также развивать процессуальное законодате-льство с учетом интересов граждан и юридических лиц, нуждающихся в защите своих прав и законных интересов.

Ключевые слова: Гражданский процесс, кодекс, закон, особое производство, факты, имеющие юридическое значение.

 

 Пещанська А.Є.

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ

Судове почеркознавство – є доволі молодою галуззю науки. Ця галузь пройшла досить своєрідний шлях становлення та розвитку. Генезис почеркознавства можна представити у трьох періодах: виявлення та накопичення знань та досвіду; становлення та розвиток теоретичних основ; експериментальні дослідження із застосування новітніх методик отримання достовірних даних, які використовуються як докази у вітчизняному судочинстві. Вчення про почерк, як об’єкт криміналістичного дослідження, має на меті визначити поняття почерку й письмового-рухового функціонально-динамічного комплексу, який є в основі механізму процесу письма; основ формування письмово-рухових навичок й почерку людини. У ньому відображаються основні властивості почерку – індивідуальність, динамічна стійкість, варіативність, вибіркова мінливість тощо. Також, суть, природа та основи систематизації ознак почерку, які використовуються для вирішення різних видів завдань судово-почеркознавчої експертизи: ідентифікаційних, діагностичних та класифікаційних. Діагностичними дослідженнями в судово-почеркознавчій експертизі варто вважати такі дослідження, які направлені на встановлення зовнішньої обстановки і умов письма (факт виконання тексту у незвичній позі, викривленим почерком, з наслідуванням чужому почерку або підпису), а також внутрішнього стану виконавця (втома, стан збудження або гальмування, психічне захворювання тощо).

Ключові слова: Судове почеркознавство,  почерк,  дослідження,  експертиза,   судочинство,  ознака, підпис,  виконавець.

 

 

© Альманах науки, 2018