4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 3 (12) березень 2018 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Романенко Я.І., Богдан А.М., Казначєєва М.С.

UREAPLASMA UREALYTICUM ЯК ЗБУДНИК ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Давно відомо, що не існує абсолютно здорової людини. Якщо вас нічого не турбує, це не означає, що ви повністю здорові. В організмі кожної людини мешкає величезна кількість усіляких «співмешканців», що і перерахувати важко. Інколи, саме вони і стають серйозною проблемою на шляху до бездоганного здоров'я.

Статеві інфекції сьогодення стали настільки різноманітними, що в них дуже легко заплутатися. Всі симптоми їх прояву практично однакові, причини виникнення також дуже схожі, а загроза здоров'ю завжди висока. Уреаплазма - інфекція, яка досить часто зустрічається у жінок. Передається в основному статевим шляхом, рідше контактно-побутовим.

Уреаплазмою заразитися можуть і новонароджені під час пологів і навіть у внутрішньоутробному періоді. Жінки, які ведуть активне статеве життя і не мають постійного партнера -  найчастіше хворіють уреаплазмою. Ці мікроорганізми можуть спокійно існувати в дитячому організмі і не давати про себе знати практично до старості, а іноді навіть спостерігається самолікування (зазвичай у чоловіків).

Ключові слова: статеві інфекції, уреаплазма, мікроорганізми, шляхи зараження, діагностика, попередження захворювання.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Бальоха А.О., Григорук П.М.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено поняття та необхідність діагностики фінансового стану підприємства. Розглянуті методи оцінки фінансового стану підприємства. Описана методика розрахунку показників фінансової стійкості. Запропоновано антикризове управління фінансами підприємства.

Ключові слова: діагностика,фінансовий стан,підприємство,платоспромож¬ність, ліквідність,рентабельність,фінансова стійкість.

 

  Гнідіна В.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

У статті проведено аналіз сучасного стану іноземної інвестиційної діяльності України з країнами ЄС. Проаналізовано обсяги, динаміку та структуру інвестиційних надходжень з країн Європейського Союзу в економіку України, визначено найпріоритетніші сфери вкладання інвестицій та найбільших європейських інвесторів в українську економіку. З метою виявлення впливу деяких макроекономічних показників на інвестиційну діяльність України з країнами ЄС було здійснено багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз статистичних даних за період 2005 – 2016 рр. За допомогою аналізу кореляційної матриці зроблено висновки щодо напрямку та сили зв’язків між обсягами прямих іноземних інвестицій з країн ЄС в економіку України та головними макроекономічними показниками національної економіки.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, країни Європейського Союзу, зовнішня заборгованість, експорт послуг, імпорт послуг, обсяг ВВП, курс долару, рівень податкового навантаження.

 

 Покровська Н.М.

МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Проаналізовано динаміку індексів виробництва промислової продукції в цілому та продукції машинобудування зокрема. Розглянуто основні фінансові показники діяльності промислових і машинобудівних підприємств. Виокремлено зовнішні та внутрішні чинники  сповільнення зростання та відставання машинобудівного сектору. Визначено основні напрями активізації діяльності машинобудівних підприємств.

Ключові слова: машинобудівна галузь, промислова продукція, стан, проблеми, тенденції розвитку

 

 Сілантьєв О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКУВАННЯ БАГАТСТВА МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Проаналізовано особливості продукування багатства в умовах широкого запровадження технологічних основ виробництва матеріальних та нематеріальних благ згідно принципам «Індустрії 4.0». Обґрунтовано важливість четвертої промислової революції для економічного розвитку сучасних макроекономічних систем. У результаті дослідження виявлено зберігання тенденції до укрупнення виробництва.  Аргументовано доцільність широкого впровадження адитивних технологій та кібер-фізичних систем у процес суспільного відтворення багатства.

Ключові слова: багатство, економічний розвиток макроекономічних систем, «Індустрія 4.0»

 

ІСТОРІЧНІ НАУКИ

 

 Мелешко Я.Г.

БИТВА ЗА ДНІПРО

У статті розглянуто питання наступальної операції Червоної Армії, здійсненої із серпня по грудень 1943 року, силами чотирьох Українських фронтів з метою визволення Лівобережної України, Донбасу, форсування Дніпра та виходу на Правобережну Україну. Розкрито низку взаємозв’язаних стратегічних операцій Другої Світової війни, проведених у другій половині 1943 року на берегах Дніпра. Подано характеристику Битви за Дніпро, яка стала однією з найбільших та найкровопролитніших битв світової історії.

Ключові слова: операція, Дніпро, форсування, плацдарм, орден.

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 Кантемирова А.Т.

ЕТНОГЕНЕЗ У ВИЗНАЧЕННІ КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ МОЛДОВИ

Завдання наукового дослідження –– систематизація  матеріалів з історії Молдови в ракурсі специфіки розвитку в ній традицій Православ'я і його аристократичної підтримки, із виходом на музичне взаємопроникнення виразності молдовсько-румунського леутарського і кобзарського мистецтва в Україні.

Методологія та наукові підході - культурологічний, міждисциплінарний, системний і компаративний підхід, зафіксований в працях А.Лосєва і співзвучний музикознавчій стильовій компаративістиці праць Б. Асаф’єва та його послідовників в Україні.

Висновки дослідницької наукової роботи. Історичні дані, що фіксують складення романомовної молдавської нації з православно-візантійського кореня, ведуть до усвідомлення ґрунтовності шанування Православ’я і вченості в аристократичних родах Молдавії і пов’язаних з нею творчих особистостей  рівня родини Кантемирів. Релігійно-мистецька витонченість учня Ф.Шопена К.Мікулі, народженого в Буковині, спадкоємна до носіїв лицарського Служіння бандуристів-кобзарів України, що берегли заповіти провізантійського князівства Древнього Київа.

Рамки дослідження– XVIII – XIX ст.  

Практична цінність дослідження визначенаможливістюрозширенняматеріалів з історіїкультуриувідповідних курсах середніх і вищихнавчальнихзакладів.

Ключові слова: етногенез, молдавська нація, аристократія, культурний феномен.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Горб-Гаврильченко І.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

Досліджено метаболізм кісткової тканини у жінок після оваріоектомії з метою оцінки ефективності диференційованого підходу, при призначенні остеотропної терапії в лікуванні генералізованого пародонтиту у даного контингенту хворих. Результати досліджень підтверджують необхідність виділення трьох форм активності остеопорозного процесу в альвеолярній кісткі з метою розробки для кожної групи хворих індивідуальної тактики лікування. Жінкам після тотальної оваріоектомії з малоактивними вогнищами остеопорозу досить застосування монотерапії остеотропними засобами. При наявності середньо-активних і активних вогнищ остеопорозу в альвеолярної кістки, більш доцільним є призначення остеотропних і антирезорбтивних засобів в комплексі з препаратами,що нормалізують гормональний фон.

Ключові слова: генералізований пародонтит, оваріоектомія, лікування, остеотропна терапія.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Годунко Л.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОВНОЇ ОСВІТИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ

У дослідженні проводиться аналіз використання Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти для навчання, викладання та оцінювання іноземних мов у державах-членах Ради Європи. Обґрунтовано актуальність планування та розробки нових навчальних планів та програм. Акцентується увага на необхідності використання описових категорій, дескрипторів та масштабів, запропонованих в Рекомендаціях, для визначення рівнів володіння іноземними мовами. Авторами відмічено важливість Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти у розвитку педагогічної освіти. У дослідженні розглядаються результати анкетування щодо імплементації Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти в іншомовну освіту на національному рівні європейських країн у рамках дослідницького проекту, проведеного в 2008 році.

Ключові слова: Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, іноземні мови, іншомовна освіта.

 

 Кочура Л.В., Гладун Н.І.

МЕТОДИЧНІ АСПЕТИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ (В ЛУБЕНСЬКОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ПДАА)

У пропонованій статті йде мова про цілеспрямоване використання методів, прийомів і засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, а саме, про застосування діалогічних методів навчання, різноманітних форм самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, які створюють сприятливі умови для розвитку навчально-пізнавального інтересу, формування мотивів і мотивації навчання. Активізація пізнавальної діяльності студентів  є основою модернізації та удосконалення навчання студентів економічних спеціальностей. Процес навчальної діяльності у вищих навчальних закладах сьогодні все більше направляється на збільшення самостійної роботи студентів, що базується на активній навчально-пізнавальній діяльності. В статті визначено мету цієї діяльності. Обґрунтовано необхідність впровадження у навчальний процес прогресивних технологій, форм і методів активного навчання для підвищення рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, студент, знання, навчання, метод кейсів, активність, мотивація, активізація.

 

 Кошель А.П., Головко В.Г.

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В «ЦЕНТР ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ «УНІКУМ» (САДОК НЕПОВНОГО ДНЯ)»

У статті йдеться про інновації сьогодення в освіті, а саме в дошкіллі. Кожна дитина обдарована від природи в тій чи іншій сфері, а розкриття потенціалу залежить від бажання та можливостей дорослих. Саме тому, одним із завдань забезпечення оновлення змісту та якості дошкільної освіти є переведення системи дошкільної освіти в режим інноваційного розвитку, трансформування наукових ідей, сучасних інноваційних технологій у практику, забезпечення інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладів.

Ключові слова: інновація, інноваційні технології, садок неповного дня, обдарованість, якість підготовки майбутніх вихователів.

 

 Лайко Ю.В.

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

В даній статті автором розкривається сутність поняття комунікативна компетентність та її складові. Висвітлені результати теоретичного дослідження сучасних проблем формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку як складової загальної професійної компетентності у процесі підготовки до педагогічної діяльності. Окреслені три основні сучасні підходи до формування комунікативної компетентності у майбутніх педагогів дошкільної освіти, розкрита сутність цих підходів і доведена важливість впровадження їх у процес педагогічної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Також представлені висновки, до яких автор дійшов у ході дослідження.

Ключові слова: професійна компетентність, комунікативна компетентність, професійна підготовка, майбутній вихователь, компетентнісний підхід, особистісно орієнтоване навчання, діяльнісний підхід.

 

 Папушина В.А.

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

У статті процес формування естетичної культури під час вивчення художньої літератури у ВНЗ розглядаємо як педагогічну систему, що ґрунтується на загальнонаукових концептуальних підходах. Комплексне використання рис синергетичного підходу у формуванні естетичної культури студентів розглянуто в межах самої сутності поняття синергетика, в основі якого лежить поєднання загальнонаукових підходів, що підсилюють дію один одного, відкритість до нової інформації, синтез позитивних елементів кожного з видів освітньої діяльності.  Практичне значення дослідження полягає у використанні запропонованих концептуальних підходів для оптимізації процесу підготовки студентів філологічних спеціальностей. Взаємодія підходів до формування естетичної культури створює фундаментальну методологічну основу і відкриває простір для осмислення і практичного втілення сучасних вимог суспільства до підвищення естетичного рівня випускника ВНЗ.

Ключові слова: естетична культура, педагогічна система, системний, синергетичний підходи, самосвідомість, самовиховання, самореалізація, самоосвіта.

 

 Рихтер Т.О.

ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті розкривається психологічна сутність морального виховання особистості дитини в системі дошкільної освіти, виходячи з соціальних запитів, поставлених розвитком сучасного суспільства. Автором проаналізовано поняття «виховного ідеалу» за педагогічною спадщиною  українських педагогів, що включає у себе основні ціннісні орієнтири (Бог, земля, родина, громада), християнські чесноти (працьовитість, чесність, доброта, безкорисливість). На думку автора виховний ідеал того чи іншого народу визначається державним устроєм, релігійним світоглядом і загальним рівнем культури й цивілізації. Виховний ідеал має витримати іспит історії, найбільше відповідати психології народу, його менталітету, увійти в душевно-моральну структуру народних мас. Цей ідеал відбивається в народній творчості, у творах кращих митців і письменників, що стали духовними провідниками свого народу.

Ключові слова: виховний ідеал, моральне виховання, особистість, дошкільний вік, моральний розвиток, моральна сфера, моральна вихованість

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Палінчук О.В.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ З ПСИХІЧНИМ   ЗДОРОВ’ЯМ ОСОБИСТОСТІ

У статті досліджується проблема взаємозв’язку автобіографічної пам’яті з психічним здоров’ям особистості. У зв’язку з цимпроаналізовано поняття «автобіографічна пам'ять» та «психічне здоров’я»; наголошено на особливостях автобіографічної пам’яті; теоретично досліджено чинники психічного здоров’я особистості.

Ключові слова: пам'ять, автобіографічна пам'ять, психічне здоров’я, психічна травма, особистість.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Беженар М.В., Бундєв С.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОВОЇ КАРТИ ПК В ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ

У представленій  роботі поданий опис програмного пакету LabView, вхідні дані для практичного виконання моделі стенда,та практично виконана  модель стенда для виводу сигналу з віртуального приладу на зовнішні пристрої у вигляді скріншотів.

Ключові слова: LabVIEW, віртуальний прилад, амплітудно-частотна характеристика, частотний діапазон

 

 Горбачевський І.Я.

ДО ПИТАННЯ ПРО МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ СИСТЕМУ ПАРАЛЕЛЬНИХ ТОНКИХ ТУНЕЛЬНИХ  ВКЛЮЧЕНЬ

Розглядається плоска задача для пружного тіла, що містить періодичну систему тонких циліндричних включень довільної жорсткості, серединні площини яких паралельні. На безмежності до тіла прикладені взаємно перпендикулярні однорідні зусилля. Слід визначити напружено-деформований стан композитного тіла і встановити які чинники найбільше впливатимуть на працездатність такого матеріалу Включення моделюємо стрибками напружень та переміщень при переході через їх границю. На основі закону Гука отримано співвідношення, що зв’язують ці невідомі стрибки. Використано наближений підхід, за яким постав-лена задача розглядається як суперпозиція граничної задачі для тіла з навантаженими тріщинами, яка визначає дальнє поле напружень, і задачі для матриці з тонкими порожнинами замість включень,яка дає нам ближнє поле напружень. Розглянуто частковий випадок, коли тіло піддавалося симетричному однорідному навантаженню, а включення обмежувалися граничними поверхнями, які змінювалися у залежності від зближення включень. Отримано в замкненій формі вирази як для напружень всередині включень, так і для зусиль, що концентруються поблизу таких неоднорідностей. Результати є цікавими для інженерів, металургів, технологів.

Ключові слова: плоска задача, тонкі пружні включення, напруження і деформації, періодична система паралельних включень.

 

 Зозюк М.О.

АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОЧАСТКИ AU ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ТРАНЗИСТОРА

У статті  було проведено аналіз параметрів наночастки золота для створення одноелектронного транзистора. Побудовані графіки залежності повної енергії системи від параметрів наночастки золота і на їх основі проведений аналіз оптимальних параметрів наночастки золота для одноелектронного транзистора.

Ключові слова: наночастка золота, одноелектронний транзистор, повна енергія.

 

 Моісейкін О.С., Мацюк Р.С.

МЕТОД ШИФРУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ У НЕЗАХИЩЕНОМУ ПРИКЛАДНОМУ ПРОГРАМНОМУ ІНТЕРФЕЙСІ

У статті розглянуті криптографічні методи захисту передачі текстових даних в незахищених каналах зв’язку з використанням прикладного програмного інтерфейсу. Описані практичні причини використання обраного криптографічного алгоритму для забезпечення властивостей інформації (конфіденційність, цілісність, доступність) при здійсненні її передачі, на основі роботи з системою аналізу відеопотоків. Розкрито причини використання однобічних функції. Досліджено залежність роботи шифру від розміру шифрованого тексту. Була перевірена робота алгоритму при різній розмірності таємного ключа та доречність його використання з точки зору криптостійкості. Виявлені основні недоліки обраного методу шифрування. Пояснені основні переваги його використання. Проведено аналіз можливих криптографічних атак на шифр.

Ключові слова: обмін даними, криптографія, Інтернет, протокол, повідомлення, безпека, відеоаналітика

 

 Целина С.В., Панков С.А.

МУЛЬТИРАДАРНАЯ (ТРЕТИЧНАЯ) ОБРАБОТКА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Даная информация предложена для изучения методов и алгоритмов мультирадарной (третичной) обработки радиолокационной информации, поступающей от нескольких РЛС.

Ключевые слова: обработка РЛИ, обработка радиолокационной информации.

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

 

 Хіврич І.І.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ШЛЯХОМ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

У даній роботі розглядається одна з найголовніших проблем сьогоднішнього часу-здоров'я учнів. За допомогою введення традиційних та інноваційних технологій можна підвищити рівень здоров'я студентів. Завдяки розвитку індустрії спорту існує безліч способів мотивувати і залучити молодь до заняттям фізичною культурою. Сучасна оздоровча фітнес-аеробіка - є одим із способів який допоможе поліпшити фізичний і психологічний стан сучасної молоді в процесі навчання.

Ключові слова: здоров'я, фізична культура, фітнес-аеробіка, студентська молодь, педагогічні умови

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Солтисік І.В.

ІНТЕГРОВАНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Розглянено особливості функціонування інтегрованого методу в процесі навчання іноземних мов, як ефективного, мотиваційного засобу на шляху оволодіння іноземними мовами. Подано основні визначення таких понять як «інтеграція», «інте¬грація навчання», а також встановлено зв'язок та логічну співставленість цих понять з методичною наукою. Автором зроблено аналіз основних функцій, форм та принципів даного методу, а також особливості інтегрованого заняття, як  роботи на занятті.

Ключові слова: інтеграція, метод, інтегроване заняття, освітній простір, комунікативний принцип, гуманістичний підхід,між предметні зв’язки.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Кахнова М.Г.

ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  КРИПТОВАЛЮТИ В  УКРАЇНІ

Стаття присвячена   проблемним питанням  визначення правового статусу крипто валюти в Україні . Зазначена тема є досить актуальною, зважаючи на те, що криптовалюта  є новим явищем не тільки для нашої країни, але і для всього світу. До того ж крипто валюта  має тенденцію швидкого розвитку та проникнення в усі сфери суспільного життя.  Відповідно,  правова неврегульованість питання придбання, накопичення, зберігання, обміну криптовалют призводить до порушення прав суб’єктів цього  обігу.  Стаття знайомить  з дослідженням проекту Закону  України «Про обіг криптовалюти в Україні». Особлива увага акцентується на правових колізіях, які містить  зазначений законопроект . Автор простежує  також   можливе визначення  правового статусу крипто валюти з точки зору положень, що містяться в  Міжнародному  стандарті  Бухгалтерського обліку № 38 та Податковому  кодексі  України. Стаття, спираючись на останні рішення вітчизняних судів,  знайомить читача  з сприйняттям  правового статусу  крипто валюти працівниками української Феміди.

Ключові  слова: Біткоїн, майнінг, криптовалюта, правовий статус, обіг криптовалюти, судова практика.

 

 Рубцова І.М.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

У статті розглянуто правове регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Звернуто окрему увагу на конституційні засади діяльності Національної поліції України. Детально проаналізовано положення чинних нормативно-правових актів щодо визначення основних завдань та принципів роботи органів поліції загалом і дільничного офіцера зокрема. Приділено увагу деяким нормам міжнародних документів, які регламентують діяльність органів Національної поліції України.

Ключові слова: Національна поліція України, дільничний офіцер поліції, правове регулювання, завдання поліції, завдання дільничного офіцера поліції.

 

 

© Альманах науки, 2018