4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 2 (11) лютий 2018 р.

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Петренко О.В.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ

 

ІСТОРІЧНІ НАУКИ

 

 Мелешко Я.Г.

ФОРМУВАННЯ ОДЯГУ НА ОСНОВІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ЗНАХІДОК

У статті здійснено аналіз виникнення та формування українського народного костюма. На основі наукових праць Болтрика Ю. В., Шовкопляса І.Г., Щеглова О. А., Брашинского  І. Б., Симоненка О. В. розкрито внесок археологічних досліджень, де акцентована увага на унікальності зібранних матеріалів, що стосуються історії становлення українського одягу. За цими дослідженнями можна охарактеризувати особливості крою, оздоблення, прикрас, носіння, та поєднання в комплекси складових компонентів одягу. Подано характеристику народного костюма, як носія культурної інформації та ідентичності.

Ключові слова: народний одяг; курган; археологічні розкопки; прикраси; Скіфи; Сармати; орнамент.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Майстренко Ю.С.

 «ОТ ЛАТЕНТНОГО НОСИТЕЛЬСТВА К ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕТАМОРФОЗЕ. О СОВРЕМЕННОСТИ ВИРУСНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА И ПЕРСПЕКТИВАХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОРРЕГИРОВАНИЯ ДЕФЕКТНЫХ БЕЛКОВ»

Проблема онкологических заболеваний на сегодняшний день достигла своего апогея и стала как никогда актуальной  в современном мире медицины. Поскольку фундаментом для развития опухолевой патологии выступает множество факторов и причин, не последнее место из которых занимают вирусы, то в данной статье пойдет речь именно о вирусном онкогенезе. Мы рассмотрим  современные и популярные вопросы, связанные с причинами и механизмами, способствующими развитию опухолей под влиянием онкогенных вирусов. Нашей целью является на основании анализа вирусогенетической теории Л. А. Зильбера представить  основные механизмы трансформирующего действия онкогенных вирусов на организм человека, выяснить особенности иммунного ответа организма на опухоль и причины неэффективности такового ответа, используя методы анализа, синтез и обобщения, полученной информации. Также внести новое видение проблемы вирусного онкогенеза и осветить современные и перспективные  подходы генотерапевтического метода лечения опухолей при помощи коррекции дефектных белков с использованием самих вирусов.

Ключевые слова: вирусный онкогенез, онкоген, протоонкоген, конверсия, промотор, онкосупрессор, цитопатическое действие, антителоопосредованный клетками лизис, транслокация, транспозон.

 

 Міщенко О.М., Міщенко М.М., Денисенко Д.М., Храмова Е.Я.

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

В статті розкриті основні аспекти значної проблеми сучасності – емоційного вигоряння серед медичних працівників: вказані історичні механізми формування даної патології, окреслені групи професійного ризику та основні механізми виникнення й розвитку цього розладу; виокремлено цілу низку професійних стресових факторів, які призводять до розвитку емоційного вигоряння серед медичних працівників.

Окрім цього, стаття визначає саму сутність проблеми емоційного вигорання серед медичних працівників, вивчає особливості прояву даного розладу саме серед медичних працівників, досліджує взаємозв'язок емоційного вигоряння серед медичних працівників та їх особистісних особливостей. Також в роботі сформульовані основні механізми профілактичного втручання й визначені особистісні якості особистості, якими необхідно володіти медичному працівнику задля запобігання виникнення даного синдрому.

Ключові слова: емоційне вигорання, стрес, механізми психологічного захисту, хронічна втома, професійні стресори.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

     

 Присяжнюк Д.А.

ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ КОМПАНІЙ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Присяжнюк Д. А. Дизайн-менеджмент як міждисциплінарна діяльність девелоперських компаній у формуванні концептуального житлового середовища. У статті здійснено комплексний огляд поняття «дизайн-менеджмент» як базової складової успішної девелоперської діяльності з метою вдосконалення системи управління інвестиційними проектами та розбудови національної моделі дизайну в Україні. Продемонстровано залежність розвитку вітчизняного дизайн-процесу від глобальних тенденцій ведення бізнесу, а також історико-культурних і соціально-політичних умов національного поступу. Здійснено системний аналіз наукових підходів до дефініції поняття «концептуальний дизайн». Визначено роль інновації у формуванні конкурентних переваг девелоперської компанії. Запропоновано основні підходи щодо підвищення функціонування українського ринку житлової нерухомості в умовах поступового виходу з фінансової кризи.

Ключові слова: дизайн-менеджмент, девелопмент, житлова нерухомість, міждисциплінарний підхід, інноваційне дизайн-мислення, концептуальний дизайн квартир, елітне будівництво.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бичкова С.Ю.,

ЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ЯК РІЗНОВИДУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

У статті розглянуто важливість впровадження інноваційних технологій у логопедичну роботу, обґрунтовано доцільність використання цих технологій поряд із традиційними. Представлено персональний комп’ютер, як яскравий приклад інноваційних технологій, та використання ігрових методів навчання, що є універсальним засобом для вивчення нового матеріалу та закріплення вивченого. Визначено переваги комп’ютерної гри для логопедичної роботи з дітьми.

Ключові слова: інноваційні технології, логопедична робота, персональний комп’ютер, комп’ютерна гра.

 

 Боса В.П.

АВТОРСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНО-РЕЗУЛЬТАТИВНОГО КРИТЕРІЮ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

У статті охарактеризовано наявні критерії оцінювання рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін та виявлено, що одним із основних критеріїв оцінювання мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін є рефлексивно-результативний критерії, який у педагогічних експериментах виступає засобом оцінювання авторських інновацій; якісними характеристиками очікуваного результату впровадження умов і технології. Рефлексивно-результативний критерій мовленнєвої компетентності – це відображення здатності студентів адекватно оцінювати рівень власного комунікативного контролю.

Ключові слова. Критерії, мовленнєва компетентність, оцінювання, рефлексивно-результативний, самооцінювання.

 

 Гузун С.А.

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»

В статье представлен анализ симуляционного обучения студентов Одесского областного базового медицинского училища при изучении дисциплины «Анестезиология и реаниматология». В ходе работы было выявлено, что использование симуляционного обучения в фантомно-тренажерном учебном классе позволяет развить клиническое мышление и повысить качество знаний до 93%.

Ключевые слова: симуляционное обучение, активация клинического мышления, педагогическая технология.

 

 Дашевська І.М.

ВІЗУАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ СФЕРИ

Стаття присвячена проблемі формування візуального мислення як провідної професійної якості майбутніх фахівців туристсько-екскурсійної сфери. В якості навчально-педагогічної технології формування їхнього професійного візуального мислення розглядається технологія візуалізації, яка базується на таких процесах як сприйняття, розуміння, інтерпретація візуальних образів, вибудова нових смислів. Запропонована спеціалізована навчальна модель застосування візуалізації у професійній підготовці до екскурсійної діяльності.

Ключові слова: візуальне мислення, візуальна культура, візуальний образ, візуалізація, візуальне сприйняття, розуміння, інтерпретація, інформація, екскурсійна діяльність, фахівець туристсько-екскурсійної сфери.

 

 Корнієнко В.І., Грицина В.П., Гордєєва О.В., Корнієнко Є.Г.

ВАЖЛИВІСТЬ ВИХОВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

В статті розглядається важливість виховання просторового мислення в дітей та підлітків. Воно допомагає орієнтуватися на місцевості по мапі, оцінити віддаленість об'єктів, розуміти взаємозв’язок між об’єктами і, як наслідок, легше ними оперувати. Автори проаналізували досвід формування просторового мислення на уроках скульптури та композиції. Показали, що воно потрібне не тільки скульпторам та художникам, для створення об'ємно-просторової композиції, чи композиції з ілюзією об'єму, а і для того, щоб користуватися звичайним навігатором та керувати безпілотником, а також в багатьох інших випадках. Вміння просторово мислити потрібно усім без винятку: дизайнерам, інженерам, архітекторам, програмістам.

Ключові слова: образотворче мистецтво, просторове мислення, виховання дітей і молоді, скульптура, композиція.

 

 Косарук О.М.

ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ЯК ОДНА ІЗ БАЗОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДУАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

У статті розглянуто доцільність поєднання теоретичної та практичної складової навчання при підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей шляхом паралельного освоєння студентами робітничих професій, корельованих з майбутніми інженерними спеціальностями. Визначено переваги робочих триместрів при підготовці студентів інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей в розрізі реалізації концепції інтеграції навчання з виробництвом, яка розглядається як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти. Визначено способи нейтралізації негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на формування якісної професійної підготовки майбутніх фахівців.

Ключові слова: дуальна освіта,  професійна підготовка, робітнича професія, підвищення якості інженерної освіти.

 

 Райниш К.А.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КУРАТОРАМ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті розглядається проблема формування здорового способу життя студентської молоді, ставлення молоді до власного здоров’я.  Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми ведення здорового життя. На даний момент в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я людей. Майже 90% студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку, близько 60% - мають низький рівень фізичного розвитку. На сучасному етапі навчання і виховання молоді особлива увага приділяється проблемам здоров’я і здорового способу життя. Вищі навчальні заклади цю проблему вирішують завдяки оновленню відповідних педагогічних технологій, форм, засобів, змісту і методики навчання. Подано результати експериментального дослідження ведення здорового способу життя. Розроблено рекомендації для куратора щодо проведення виховної роботи зі студентами та визначено його роль в житті студентської молоді.

Ключові слова: студентська молодь, студенти, студентство, здоровий спосіб життя, здоров’я, куратор, наставник.

 

 Худякова А.А.

ПОНЯТТЯ ‘‘МОРАЛЬНОСТІ’’, “ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ” ТА ‘‘МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ’’ У ФІЛОСОФСЬКІЙ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури розкрито сутність понять “моральність”, “відповідальність” та “моральна відповідальність”. Встановлено, що моральність розглядається як характеристика особливого виду практичної діяльності людей, що мотивується моральними ідеями, нормами, переконаннями та принципами. Відповідальність трактується як якість особистості, яка відображає здатність людини відповідати за свої дії, право суспільства піддавати ці вчинки моральному оцінюванню, вміння правильно розуміти потреби інших людей як свої особисті. Моральна відповідальність характеризується як самостійно прийнята особистістю відповідальність, в її основі лежить виконання норм поведінки у суспільстві, що безпосередньо пов’язане зі свободою у моральному виборі, правильним розумінням інших і виявом поваги до кожного.

Ключові слова: мораль, моральність, відповідальність, моральна відповідальність, учнівська молодь.

 

 Юник Д.Г., Юник Т.І.

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДО СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено зміст інноваційних технологій підготовки студентів мистецької спрямованості до професійної діяльності, застосування яких забезпечить якісну інтерпретацію музичних творів в умовах сценічних виступів. Уточнено причини виникнення різних видів сценічного хвилювання та закономірності їх впливу на успішність діяльності.

Обґрунтовано потребу у швидкому і якісному запам’ятовуванні музичної інформації, яка забезпечить злагодженість відтворення виконавських дій навіть за умови тривалого негативного впливу стресорів на процес сценічної діяльності студентів мистецької спрямованості. Доведено, що висока надійність запам’ятовування матеріалу відбувається лише за умови, коли сукупна інформація про нього зберігається в короткостроковій пам’яті у формі, яка допускає як паралельну, так і послідовну обробку стимулів.

Ключові слова: студенти мистецької спрямованості, пам’ять, запам’ятовування, кодування інформації, сценічна діяльність, сценічне хвилювання.

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Голечек Р.

ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ  В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Розглянуто еволюцію інституту парламентаризму в Чеській Республіці  в умовах становлення демократії. З’ясовано, що успішний перехід до демократії в даній країні був зумовлений як факторами політико-культурного характеру, так і вдалим вибором чеськими реформаторами інституційної моделі суспільства. Показано, що рівень політичної культури чеського суспільства є високим. Активістське забарвлення політичної культури підтверджується високими даними участі на національному та місцевому рівні, а загальний рівень задоволення системою публічного управління можна підтвердити зростанням довіри до відповідних органів влади та структур. Зроблено висновок, що в Чеській Республіці утвердилася парламентська демократія, а сам парламент знаходиться в центрі політичної системи і сприяє її ефективному функціонуванню. Він має величезний вплив на політичний клімат та на розвиток нових ідей в чеському суспільстві.

Ключові слова: перехід до демократії, консолідація демократії, парламентаризм, Палата депутатів, Сенат, Чеська Республіка.

 

 Грушенко О.М.

ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І НЕОПАТРИМОНІАЛІЗМ: ПРОБЛЕМА НЕДОВІРИ ДО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Проаналізовано дослідження неопатримоніальних режимів та сприйняття громадськістю громадських об’єднань. Вироблено гіпотезу, щодо взаємозв’язку недовіри до громадських організацій та фактору неопатримоніального режиму. Виявлено, що відсутність довіри до громадської активної діяльності, як до форми участі у впливі на прийняття рішень, пов’язано з: низьким рівнем підзвітності та прозорості діяльності громадських організацій, страхом перед тиском з боку керівництва та влади та уявленням про те, що громадські об’єднання переслідують власні, корисливі цілі, аніж загально суспільні, прогресивні цілі. Встановлено недолік умовного стандарту досліджень суспільної думки про громадські об’єднання - відмежування релігійних та волонтерських організацій від громадських організацій, при відсутності альтернатив: громадські ради, молодіжні організації, соціально орієнтовані бізнес організації, тощо. Зазначено необхідність проведення додаткових досліджень, з урахуванням недоліків.

Ключові слова:  неопатримоніальний режим, рентоорієнтовна поведінка, громадські організації, довіра до громадських організацій, підзвітність, прозорість, політична лояльність.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Білецький О.М.

МЕХАНІЗМИ САМОПІЗНАННЯ В ГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена вивченню останніх досліджень основних механізмів самопізнання особистості. В роботі встановлено, що головну роль в конструюванні нового стилю життя і трансформації внутрішнього світу особистості сучасна психологія справедливо відводить посиленню процесів пов'язаних з таким феноменом самосвідомості, як самопізнання. Життя у колективі поступово привчило людей обмірковувати свої думки та вчинки перед тим, як діяти й говорити, ураховувати можливі наслідки висловлених думок і зроблених вчинків. Тому звернення до внутрішнього світу та внутрішнього життя людини є ключовим моментом в розумінні самої людини. Самопізнання – це вивчення особистістю власних психічних і фізичних особливостей, осмислення самого себе за допомогою таких механізмів як рефлексія та ідентифікація. Це дуже важливе положення вимагає наповнення конкретним психологічним змістом.

Ключові слова: самосвідомість, самопізнання, рефлексія, ідентифікація, проекція, інтроекція.

 

  Жебчук І.В.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті узагальнено науково-теоретичні знання про психологічний вплив та управлінську діяльність, досліджено психологічні основи управлінської діяльності та розкрито особливості професійної діяльності керівника, вимоги до його психологічних знань, умінь та особистісних якостей в умовах соціально-економічних змін, досліджено методи і засоби психологічного впливу та розкрито особливості їх використання в управлінській діяльності.

Ключові слова: управлінська діяльність, психологічний вплив, засоби психологічного впливу, навіювання, переконання, наслідування, фактори впливу, маніпуляція, актуалізація.

 

 Перевязко Л.П.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИМВОЛИКИ В СНОВИДЕНИЯХ

Статья посвящена исследованию наличия современной символики в сновидениях. Приводятся теоретические обоснования влияния среды на формирование символического ряда.  На основе анкетирования 80 респондентов выявлены сновидческие символы в современной культуре и их иерархия.

Подтверждается зависимость манифестного содержания сновидений от культуры и от личности сновидца. Появление новых современных символов в эпизодах сновидений приходит из окружающего опыта человека. Выявлено, что все современные символы вплетены в типичные сюжеты сновидений, связанные с тревогой сновидца. Обосновывается положение, что современные символы не влияют на типичный сюжет сновидения. Тем самым подтверждается концепция вневременности бессознательного, согласно которой в бессознательной психике нет представления о времени и пространстве. Следовательно,  сновидение как продукт бессознательного, содержит универсальные вневременные категории и несмотря на появление новых символов, типичные сюжеты сновидений остаются неизменными.

Ключевые слова: культура, сновидения, символы, истолкование символов, содержание сновидения, типичные сюжеты.

 

 Штанько Н.А.

ПРОГРАМА РОЗИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

У статті описуються результати дослідження направленого на вивчення лідерства керівників органів внутрішніх справ та розробку програми розвитку їх лідерських якостей в процесі професійної підготовки. За основу дослідження були взяті наукові праці закордонних та вітчизняних вчених. Розкрито значення розвитку лідерських якостей у керівників поліції у системі сучасної підготовки управлінських кадрів. Висвітлено теоретично-психологічні підходи до проблеми вивчення лідерських якостей у керівників правоохоронних органів. Визначено сутність поняття та особливості лідерських якостей керівника. Запропонований підхід для побудови програми розвитку лідерських якостей в сукупності з розвитком особистості керівника як двоєдиного процесу. Описано стадії програми розвитку лідерських якостей та їх особливості.

Ключові слова: керівники органів внутрішніх справ, лідер, лідерські якості, лідерські якості керівника ОВС, програма розвитку лідерських якостей, управлінська діяльність.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Пушкарьова-Безділь Т.М., Грабчак М.Ю., Безділь Р.В.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ, ОТРИМАНИХ ІЗ ВІДХОДІВ КРОЛІВНИЦТВА

За результатами проведених досліджень науково обґрунтовано і практично доведено екологічну доцільність та ефективність застосування органо-мінеральних добрив із відходів кролівництва в агроценозах кукурудзи звичайної в умовах Правобережного Лісостепу, що забезпечує зростання біопродуктивності агроценозів та поліпшення якості продукції. Розроблено методику переробки органічних відходів кролівництва методом вермикультивування в органічні добрива, визначено оптимальний склад і співвідношення компонентів субстрату для черв’яків E. foetida. Встановлено, що оптимальний ефект приросту чисельності популяції Eisenia foetida мав місце в варіантах, де одним з компонентів був кролячий гній в різних пропорціях.

Наведено результати досліджень щодо впливу цих компостів та органо-мінеральних добрив на їх основі на врожайність та якість кукурудзи.

Ключові слова: вермикультура, Eisenia foetida (червоні дощові каліфорнійські черв’яки), субстрат, органічне землеробство, культурфітоценози.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Бреславець М.В., Білоконська Ю.В.

МЕТОДИКА НАНЕСЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

Покриття з використанням вольфрам-карбідів (WC) і рідкоземельними домішками є одними з найпоширеніших при виготовленні інструментів, що вимагають високої твердості, корозійної стійкості, зносостійкості. Останнім часом цей тип покриття знайшов широке застосування для захисту деталей літаків. Це покриття наноситься на елементи електрогідравлічних систем управління літаками, шасі літаків, підшипники реактивних двигунів, вали турбін. Він забезпечує кращий захист від зносу, ударних навантажень, корозії.

Вакуумні методи нанесення карбідів вольфраму полягають в розпилюванні мішеней з вольфраму з додаванням карбідоутвороючого газу, або безпосереднім розпиленням мішені з WC в одному з типів генераторів плазми (ГП).

Ключові слова: генератор плазми, вольфрам-карбід, магнітна індукція, вакуумний метод, іонно-плазмове нанесення.

 

 Панаско О.М.

РОЗРОБКА ПІДХОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВНИХ МНОЖИН ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЛИКИХ РОЗМІРНОСТЕЙ

В задачах аналізу та синтезу дискретних пристроїв велика увага приділяється різним формам представлення логічних функцій, які виступають математичними моделями дискретних пристроїв. Численні публікації науковців та проведені дослідження демонструють позитивний ефект використання нетрадиційних способів представлення логічних функцій, оскільки дозволяють отримувати більш прості аналітичні вирази порівняно з класичною формою представлення і, як наслідок, кращі параметри структурної реалізації логічних функцій. Необхідність систематизованого дослідження повних множин логічних функцій L(n) для 2≤ n≤ 4 сприяла проведенню каталогізації зазначених множин. Надзвичайної актуальності і з теоретичної, і з практичної точок зору набуває проблема дослідження структури L(n) великих розмірностей. У зв’язку з цим в роботі запропоновано підхід для аналізу L(n) великих розмірностей на основі аналізу статистично достовірних виборок, які при визначенні статистичних показників забезпечують достатньо прийнятні рівні похибок, в результаті чого проаналізовано диференціацію структури L(5). 

 

 Сахнюк І.О., Кириленко Л.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Проаналізовані сучасні підходи щодо здійснення стандартизації у міжнародній та європейській практиці. Визначено переваги та основні умови їх використання. Доведено, що розвиток системи стандартизації за принципами, які діють в ЄС, зокрема, приведення правил і процедур української системи стандартизації у відповідність з міжнародною та європейською практикою, сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, а також усуненню технічних бар'єрів в торгівлі з країнами ЄС. Результати досліджень можуть бути застосовані для розробки нових ефективних принципів розбудови в української національної системі стандартизації.

Ключові слова: стандартизація, реформування системи стандартизації, міжнародна і європейська стандартизація.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Дехтяренко А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У статті розглядаються основні особливості англійської авторської казки. Новизна роботи полягає у систематизації та у визначенні особливостей перекладу семантичних особливостей сучасної англійської авторської казки згідно з їх функціонуванням в контекстах художніх творів. В статті розкривається специфіка такого мовного явища як англійська авторська казка. Проаналізовано теоретичні питання щодо походження та розвитку казкового літературного жанру.

Ключові слова : літературна казка, фолькльор, постмодернізм, міфологія, фентезі

 

 Захарчук С.В.

ПЕРЕКЛАД СОЦІАЛЬНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА: “МОСКОВІАДА”

Дане дослідження присвячено вивченню соціальної та культурної своєрідності українського та англійського субстандарта, а саме, кодуванню соціально-культурної інформації в структурі одиниць субстандарта, що і дає можливість розглядати дані одиниці як соціально-марковані, і можливості передачі даної інформації на англійську мову у порівняльному аспекті.

Ключові слова: соціально-маркована лексика, субстандарт, переклад

 

 Ісачук Н.В.

ПЕРЕКЛАДНІ ПОЕЗІЇ В. А. ЧАБАНЕНКА: ОНОМАСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

У статті розглянуто специфіку онімів збірки перекладів В. А. Чабаненка «Суголосся». Оніми є важливою складовою мікросвіту художнього твору і мають велике значення для виявлення неповторних компонентів індивідуального стилю письменника.  Професор В. Чабаненко – автор багатьох наукових розвідок у галузі мовознавства та літературознавства, літературної критики, публіцистики, поет та перекладач. У 2004 році В. Чабаненко видає збірку перекладів під назвою «Суголосся» – це переклади з білоруської, болгарської, німецької, польської, російської, сербської  і словенської мов. З’ясовано, що ономастичний простір збірки «Суголосся» представлений двома групами онімів: антропонімами та топонімами. Найбільш частотними  є антропоніми, які у перекладах виконують номінативну та експресивно-оцінну функції. Історичне минуле Білорусії, Франції, Болгарії, Німеччини у поезіях відтворено не тільки через антропоніми, але й через топоніми, адже їхні семантико-стилістичні можливості особливо широкі й різноманітні в поетичній творчості. Віктор Антонович не випадково обрав поезії білоруських, болгарських, німецьких та польських поетів, адже його хвилювали події, в яких відображено історичне минуле, яке часто навіювало на спогади про рідний край, затоплення Великого Лугу.

Ключові слова: антропонім, онім, ономастикон, поетичний переклад, топонім.

 

 Стельмах Х.М.

“ПРИВАТНЕ ЦЕ ПОЛІТИЧНЕ”: ФЕМІНІСТСЬКЕ ГАСЛО В РОМАНІ ІЗАБЕЛЛИ ФІЛІП’ЯК ”АБСОЛЮТНА АМНЕЗІЯ”

Досліджується функціонування гасла фемінізму ”приватне це політичне” через розуміння дихотомії ”приватне – публічне”. Поняття ”приватне – публічне” розглядається як елемент ієрархічних відносин. Проаналізовано відображення гасла ”приватне це політичне” у романі ”Абсолютна амнезія” польської письменниці Ізабелли Філіп'як, який є прикладом феміністичної прози. Простежено ідею перехідності, флюїдності меж приватного та публічного на прикладі складних взаємовідносин у сім’ї головних героїв роману. Проаналізовано модель сім'ї як копії моделі тоталітарного суспільства, з жосткою системою контролю над особистістю. Особливу увагу присвячено ідеї дорослішання як ”забуття себе”, коли дитина поступово стає частиною репресивної системи світу дорослих.

Ключові слова: фемінізм, феміністична проза, польська література, Ізабелли Філіп’як, приватне – публічне, приватне, політичне, образ дитини, сім’я.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

 

 Субота В.В.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАЛООТХОДНОГО И БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье рассмотрены актуальные вопросы экологизации производства.  Представлена связь между безотходным и малоотходным производством. Определены основные принципы создания безотходного производства. Обосновано применение производства при замкнутой системе. Приведены задачи решаемые при аппаратурном оформлении. Представлены отрасли, где применяется безотходное производство.

Ключевые слова: ресурсопотребление; безотходные технологии; малоотходное производство; замкнутая система; принцип системности.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Вальчук В.Д.

АДАПТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Цілі і принципи Концепції сталого розвитку, схваленої ООН, щодо гармонійного поєднання економічних, природоохоронних та соціальних підходів і рішень є орієнтирами для будь-якої науки, у т.ч. юриспруденції. Глобалізація світового економічного простору призводить до погіршення технологічних і організаційно-майнових умов видобутку та використання природних ресурсів, споживання яких різко зростає. Саме вони мають своїм завданням утримання цілісності правової регламентації найважливіших економічних діянь, пов’язаних із господарським використанням природних ресурсів та забезпеченням соціальної спрямованості природокористування.

Ключові слова: право, природні ресурси, сталий розвиток ООН, економіка, господарське  законодавство України, господарська діяльність.

 

 Дуліба Є.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У статті досліджуються місце і роль нормотворчої діяльності Державної фіскальної служби України у системі підзаконної нормотворчості центральних органів виконавчої влади. Виділяються основні проблемні питання у сфері нормотворчої діяльності у сфері оподаткування та формуються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства відомчої нормотворчої діяльності, ураховуючи процеси євроінтеграції.

Ключові слова: нормотворча діяльність, податкові відносини, податки, підзаконні нормативно-правові акти, фіскальна служба.

 

 Куліуш Є.В.

КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ

Соціальні, економічні та політичні напрямки є векторами розвитку будь-якої країни і Україна не є винятком. Не останню роль у цьому розвитку відводиться і корпоративним структурам. Їх існування і динамічний прогрес  здатен суттєво впливати на розвиток суспільства, регіонів та держави в цілому, а відтак динамічний розвиток корпоративних правовідносин в Україні передбачає необхідність приділення належної уваги правовій регламентації таких відносин зі сторони законодавця.

З огляду на зазначене у даній статті проведено аналіз теоретико-прикладних основ розвитку та становлення доктрини про корпоративні відносини в господарському праві, звернено увагу на особливості досліджуваних відносин: зазначено основні теоретичні підходи до визначення дефініції «корпоративні відносини», досліджено елементний склад корпоративних відносин в господарському праві; наведено основні класифікаційні ознаки корпоративних відносин в господарському праві.

На основі дослідження теоретичних основ корпоративних відносин в господарському праві було запропоновано шляхи удосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні на прикладі зарубіжних країн.

Ключові слова: господарське право, корпоративне право, корпоративні відносини, правова природа корпоративних відносин, уніфікація та гармонізація законодавства.

 

 Лисаченко Є.І.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ»

Стаття присвячена питанням тлумачення поняття підтримання публічного обвинувачення. Відзначено підходи до визначення правової природи обвинувачення в кримінальних справах. У статті аналізуються зміни до Конституції України щодо правосуддя, якими запроваджено функцію підтримання публічного обвинувачення в суді. Проаналізовано співвідношення державних і публічних інтересів у кримінальному провадженні. Автор обстоює позицію, що публічне обвинувачення, яке підтримується прокурором у суді, свідчить про спрямованість діяльності прокуратури на забезпечення публічних (суспільних) інтересів, що повністю відповідає засаді верховенства права та корелюється із завданнями кримінального провадження, визначеними у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України. Сформульовано поняття підтримання публічного обвинувачення в суді.

Ключові слова: прокурор, публічне обвинувачення, державне обвинувачення, функція прокуратури, підтримання публічного обвинувачення в суді.

 

 Онопрієнко О.П.

ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

В статті розглядаються проблеми визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні. Зокрема, проаналізовано законодавство та судову практику, яка стосується цього питання. Окрема увага приділена виконанню судових рішень в іноземній валюті.

Дія судового рішення, винесеного судом однієї держави, обмежена територією цієї держави. Причиною є те, що судове рішення розглядається в якості частини правопорядку тієї держави, в межах юрисдикції якої, воно було винесене. Проте у справах, ускладнених іноземним елементом постає питання визнання і виконання судового рішення на території іншої держави. Дані Єдиного державного реєстру судових рішень України свідчать про те, що юридичні і фізичні особи все частіше звертаються до судів з питань виконання рішень іноземних судів в Україні.

Ключові слова: виконання іноземних судових рішень, цивільно-процесуальний кодекс України, виконання судових рішень, арбітражний суд, визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.

 

  Стрельникова Т.В.

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО ТА РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ГЕНЕЗА, ВПЛИВ І НАСЛІДКИ

В даній статті було розглянуто та проаналізовано Магдебурзьке право як основу для змін в системі місцевого самоврядування. Було досліджено інформацію щодо виникнення, поширення та причин популярності Магдебурзького права на теренах Європи. В ході вивчення було встановлено, що це був юридичний кодекс, прийнятий у середні століття містом Магдебург та скопійований багатьма муніципалітетами Німеччини та Східної та Центральної Європи, включаючи Україну та Білорусь. Цей код був заснований на засадах німецького права (Саксонське зерцало) і мав мало спільного з римським правом. Магдебурзьке право поєднувало норми звичайного права з різними муніципальними нормами.

Метою статті було проаналізувати, які саме зміни відбувалися в системі самоврядування міст, що отримали Магдебурзьке право. Було з’ясовано, що набувши даного статусу міста мали більше свободи щодо того, як вести торгівлю та виробництво на своїй території та як розпоряджатися коштами, які вони з цього отримували. Під розпорядження місцевого самоврядування входили всі володіння міста, включаючи землі, ліси, виробництва, господарські угіддя і т.д. Було з’ясовано, що це давало більшої автономії містам та змогу націлити кошти на конкретні проблеми міста.

Ключові слова: автономія, війт, Магдебурзьке право, обмеження, правовий документ, самоврядування, сфери впливу. 

 

 Черевко М.О.

НАУКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРІОРІТЕТИ

В статті розкрито поняття «конституційне право» як науки, проаналізовано матеріали класичних підручників з конституційного права України та досліджено дисертаційні роботи науковців-конституціоналістів за останні роки, починаючи з 2012 року і до сьогодні. Перелічено етапи розвитку конституціоналізму в Україні. Визначено тенденцію змін вирішення наукових проблем в галузі конституційного права. Запропоновано визначити пріоритетними для науки конституційне право: включення в освітній процес при підготовці підручників, посібників результатів останніх наукових досліджень в галузі конституційного права, а також розширення методології науки конституційного права шляхом переходу від діалектики до синергії і розробки синергетичного методу в частині його теоретико-практичного використання в наукових дослідженнях.

Ключові слова: наука конституційного право, конституціоналізм, методологія конституційного права, синергія, синергетика.

 

 Sciurba M.

THE DEVELOPMENT OF BASIC RULES AND PRINCIPLES WITHIN WTO LAW AND FUTURE CHALLENGES

The development of a basic framework for world trade began with the establishment of international organisations after World War II. In comparison to the establishment of the United Nations, the International Monetary Fund or the World Bank, the establishment of the World Trade Organisation (WTO) is of more recent vintage and result of an attempt to shore up the legal fragmentation of the GATT system. The WTO has become the primary international organisation for the promoting of fair trade. It has reduced tariffs, increased market access and established procedural rules for dispute settlement. In the area of development, the WTO has played an important role in increasing access to low-cost medicine in developing countries and reducing agricultural subsidies in industrialised nations. The WTO practice of consensual decision-making allows developing countries to advocate their interests. However, developing countries are often disadvantaged, since only a few influential WTO members participate in theGreen Room Process”, the preliminary decision-making process of the WTO.

Keywords: World Trade Organization (WTO), GATT, Doha Declaration, trade policy, international trade, dispute settlement, intellectual property, and discriminatory trade practices

 

 

© Альманах науки, 2018