4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 1 (10) січень 2018 р.

 

 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 

 Бабій М.І.

ТУРИСТИЧНО – РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Стаття присвячена аналізу туристично-рекреаційної привабливості гірських районів Українських Карпат, які охоплюють західні регіони України та формують Карпатський регіон, до якого входять Львівська, Чернівецька, Закарпатська та Івано-Франківська області. Більшість населених пунктів гірських районів депресивні та мають обмежені перспективи для соціально-економічного зростання, зокрема внаслідок віддаленості від адміністративних і промислових центрів, специфічних кліматичних умов та особливостей географічного розташування. При цьому гірські райони Карпатського регіону характеризуються наявністю унікальних туристично-рекреаційних, природних ресурсів та багатою екосистемою, відтак володіють ресурсним потенціалом для розвитку туризму й рекреації, що на сьогодні використовується мало ефективно. Тема статті є актуальною, оскільки виникла потреба у вивченні заходів, які сприятимуть ефективному використанню туристично-рекреаційного потенціалу гірських районів західних регіонів України, реалізація яких забезпечить стабільний соціально-економічний розвиток, зростання ділової активності та підприємницької ініціативи, розвиток туристичного бізнесу, ділової та комунікаційної інфраструктури, збільшення зайнятості, зростання надходжень до місцевих бюджетів та підвищення якості життя населення. Мета статті полягає в обґрунтуванні пропозицій, які сприятимуть розвитку туризму і рекреації та активізації туристичного бізнесу у гірських районах Українських Карпат. При проведенні дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема, такі як аналіз, синтез, абстрагування, систематизація, узагальнення, а також методи емпіричного дослідження: спостереження, оцінювання, порівняння. Особлива увага у статті приділена дослідженню основних проблем, що перешкоджають ефективному використанню наявного на території гірських районів західних регіонів України туристично-рекреаційного потенціалу та, на цій основі, запропоновано заходи, спрямовані на підвищення рівня фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення туристично-рекреаційного бізнесу, а також формування привабливого інвестиційного середовища для реалізації проектів у сфері туризму та рекреації, що у перспективі сприятиме соціально-економічному розвитку Карпатського регіону. Перспективами подальших досліджень є розробка механізму практичної реалізації запропонованих заходів.

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, проблеми, інфраструктура, інвестиції, перспективи, розвиток.

 

 Яремчук А.В.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

Стаття присвячена стратегії розвитку історико-культурної спадщини ЮНЕСКО в Карпатському регіоні. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що незважаючи на багату історико-культурну спадщину України, досліджень теоретичних і практичних у цій сфері розвитку спадщини ЮНЕСКО недостатньо. На сьогоднішній день недостатня оцінка спадщини, не дає змогу оцінити її потенціал, який можливо використати для розвитку регіону як туристичного центру. Різноманіття історико-культурної спадщини регіону дає поштовх для формування стратегії розвитку. Як відомо, Карпатський регіон є один з найбагатших регіонів України.

Стаття присвячена визначенню історико-культурної спадщини Карпатського регіону, досліджено передумови розвитку туризму в регіоні, а саме визначена кількість історико-культурних пам’яток, які знаходяться в регіоні. Обґрунтування визначення сакральні пам’ятки і визначення сакральних об’єктів, які входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і відіграють вирішальну роль у розвитку регіону.

Ключові слова: стратегія розвитку, культурні цінності, історико-культурна спадщина, ЮНЕСКО, Карпатський регіон, туристичний потенціал, сакральні пам’ятки.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Антонець З.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Культура управління трудовою діяльністю працівників в Україні на сьогодні знаходиться на етапі становлення та розвитку, тому виникає реальна потреба використання існуючого світового досвіду розвинених країн щодо управління трудовою поведінкою персоналу та вибору найбільш прийнятних елементів досліджуваних систем з метою їх впровадження на вітчизняних українських підприємствах. У роботі розкрито важливість використання соціально-психологічних методів управління персоналом на підприємствах, відображено їх вплив на розвиток людських ресурсів. Розглянуто та проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду, розкрито можливість його застосування на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: менеджмент, управління персоналом, методи управління, соціально-психологічні методи управління, зарубіжний досвід, трудова діяльність.

 

 Борщ В.І., Герасимчук В.В.,

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан трудових ресурсів України, розглянуто кількісний та якісний склад трудових ресурсів країни. Було визначено основні тенденції розвитку трудових ресурсів в Україні на підґрунті таких базових показників, як їх демографічний, професійний і освітній потенціал, а також рівень матеріального стану населення. Визначено основні причини, що впливають на стан трудового потенціалу країни.

Метою дослідження було проаналізувати наявні трудові ресурси України. Для цього було використано статистичні дані Державної служби статистики України, дані рейтингів Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2016 та Education Index 2016.

Основними методами, що були використані у процесі дослідження, були статистичний та аналітичний методи.

Аналіз трудових ресурсів показав негативні тенденції у формуванні кількісного та якісного складу трудових ресурсів України. У межах аналізу було визначено проблеми у динаміці та структурі трудових ресурсів та їх причини.

Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, демографічні показники, кількісний склад трудових ресурсів, якісний склад трудових ресурсів. 

 

 Євтушенко В.А., Пастухова Н.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Проаналізовані особливості виходу українських підприємств на міжнародні ринки. Досліджено сучасні основні форми організації зовнішньоекономічної служби підприємства (функціонування на ринку через посередників, зовнішньоторговельна фірма, відділ зовнішньоекономічних зв’язків), їхні переваги та недоліки, а також фактори, за яких доцільно використовувати ту чи іншу форму проведення зовнішньоторговельних операцій. Виявлено глобалізаційні вимоги щодо здійснення господарської діяльності з метою досягнення сталого розвитку. Доведено необхідність включення до організаційних структур зовнішньоекономічної діяльності національних підприємств окремого сектору з соціальної відповідальності. На інституційному рівні запропоновано систему завдань та функцій сектору з корпоративної соціальної відповідальності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: відділ зовнішньоекономічних зв’язків, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоторговельна фірма, організація зовнішньоекономічної діяльності, соціальна відповідальність.

 

 Заболотна Н.Л.

IНФOРМAТИЗAЦIЯ ТУРИСТИЧНOГO БIЗНEСУ НA ГЛOБAЛЬНOМУ РИНКУ

Узагальнено погляди науковців щодо вимог до інформаційних технологій у туризмі, які забезпечують його стрімкий розвиток і є невід’ємною частиною успішного функціонування суб’єктів туристичної діяльності; висвітлено теоретико-методологічні aспeкти iнфoрмaтизaцiї туристичнoгo бiзнeсу в умовах глобалізації; наведено характеристику основних систeм брoнювaнь для автоматизації роботи підприємств туристичної галузі; зроблена оцiнкa впливу iнфoрмaтизaцiї тa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть туристичних підприємств.

Ключові слова: інформатизація, комп’ютерні технології, туристичне підприємство, туристичний бізнес, глобальний ринок.

 

 Зощук К.В., Шандова Н.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ РОЗХОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Зважаючи на історичні, культурні, політичні та соціальні відмінності, характерні для розвитку різних країн та регіонів, учені відзначають значні розбіжності у сферах прояву, об’єктах і заходах бізнесу з соціальної відповідальності. Однак, незважаючи на це, багато факторів виявляють схожий вплив на формування системи соціальної відповідальності в країні. У сукупності це формує модель соціальної відповідальності. У статті проаналізовано концептуальні засади моделей американської, європейської та української корпоративної соціальної відповідальності, сформовано порівняльну характеристику американської, європейської та української моделей корпоративної соціальної відповідальності за ознаками та проаналізовано їх суть, вказано концептуальні розходження та приділено увагу розвитку української корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, американська модель, європейська модель, українська модель

 

 Жмай А.В., Петрова А.М.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Тайм-менеджмент, как составляющая самоменеджмента, – техника правильного использования времени. Актуальность темы данной статьи связана с тем, что в рыночных условиях, которые постоянно меняются, нужно гибко реагировать и умело, рационально использовать рабочее время. Это позволит менеджеру повысить производительность и укрепить свои позиции на рынке труда.

Статья посвящена раскрытию понятия управления временем, его значимости для современного руководителя. Предложены практические советы применения технологий тайм-менеджмента в процессе управленческой деятельности. Рассмотрены методы контроля и организации временного ресурса, которые помогают менеджеру повышать свою эффективность, а также причины, способствующие нерациональному использованию своего времени руководителем. Обосновано эффективное использование времени как жизненно важной ценности.

Ключевые слова: тайм-менеджмент, время, управление временем, планирование, эффективность, менеджмент, самоменеджмент.

 

 Крисько Р.О.

ІННОВАЦІЙНІ КАНАЛИ ЗБУТУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

У статті розглянуто проблеми впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів у банківській сфері. Здійснено аналіз інноваційних каналів збуту банківських послуг, зокрема мобільного та цифрового банкінгу, соціальних мереж, фінансового супермаркету. Надано визначення перелічених каналів збуту, а також досліджено світову та вітчизняну практику їх впровадження. Так, зокрема, наведено перелік банків, які надають найкращі можливості для використання мобільного банкінгу. Крім того, визначено найбільш популярну соціальну мережу для збуту банківських послуг, також на прикладі німецького банк Fidor пояснено як працює дана система. Сутність цифрового банкінгу наведена на прикладах, такого зарубіжного банку, як британський Atom та служби цифрового банкінгу Monese. Наведено термін «фінансовий супермаркет», та описано, де в світі найбільш поширений, даний інноваційний канал збуту банківських послуг. Хоча в Україні фінансові супермаркети не набули такої популярності, проте першими вітчизняними банками, що  відкрили фінансові супермаркети, є Брокбізнесбанк, Кредитпромбанк, Укрсиббанк.

Визначено, що основними перевагами переходу до концепції цифрового банкінгу є широкі можливості проведення операцій по особовим рахункам, простота в використанні, оперативність, зручність застосування, масштабність, автоматизація платежів, що в цілому дозволяє банку не лише утримати клієнтів, але і значно зменшити витрати. За результатами здійсненого дослідження зроблено висновок, що в Україні існує ряд проблем переходу банківського сектору до цифрового формату. Основними проблемами виступають: надлишок мережі відділень банків, значний обсяг паперової роботи, висока частка операцій з готівкою, відсутність нормативної бази, недовіра значної частки населення до таких банківських послуг та наявність шахрайських схем.

Ключові слова: інновації, альтернативні канали збуту, мобільний банкінг, соціальні мережі, інтернет-банкінг, фінансовий супермаркет.

 

 Левченко К.А.

ПРОБЛЕМИ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

У статті окреслено проблеми та охарактеризовано особливості формування маркетингової стратегії підприємств на ринку промислових товарів. Охарактеризовано поточні умови та передумови формування ефективної маркетингової стратегії підприємства, систему факторів, що впливають на формування та реалізацію маркетингової стратегії підприємств на ринку промислової продукції. Актуалізовано залежність змісту маркетингової стратегії підприємства від якості промислової продукції та поточного рівня конкурентоспроможності, для підвищення якої в сучасних умовах підприємства повинні визначити таку послідовність дій, яка б найбільш повно відповідала їх можливостям і вимогам ринку.

Ключові слова: маркетингова стратегія, конкурентоспроможність, конкурентна перевага, ринок, промислова продукція, промислові товари, фактори.

 

 Лупаштян В.К.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО, ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ

У статті визначено особливості розвитку сільського (зеленого) туризму в світі. Побудована динаміка частки робочих місць у сільськогосподарському секторі в країнах ЄС за 2016 р. Проаналізовано річний темп зростання європейського ринку зеленого туризму в 2016 р. Обґрунтована динаміка попиту на зелений туризм у країнах ЄС. Проаналізована динаміка прибутку від зеленого туризму в лідируючих країнах Європи за 2013–2016 рр. На основі проведеного аналізу розвитку сільського, зеленого туризму у світі виявлені принципи управління розвитком зеленого туризму.

Ключові слова: туристична галузь, туризм, зелений туризм, сільський туризм, міжнародний досвід розвитку сільського туризму.

 

 Рекуненко І.І., Зубко Н.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розглянуто особливості управління оборотними активами на виробничих підприємствах. Проаналізовано сутність та особливості оборотних активів. Визначено та систематизовано основні завдання процесу управління оборотними активами. Виділено зовнішні та внутрішні чинники які впливають на процес управління. Визначено та подано етапи процесу розробки та реалізації політики формування оборотних активів. Зроблено висновок щодо доцільності вдосконалення політики управління оборотними активами у напрямі забезпечення фінансової стійкості підприємств.

Ключові слова: оборотні активи; управління оборотними активами; виробничі підприємства; політика управління оборотними активами; основні завдання; фінансова стійкість.

 

 Рекуненко І.І., Рудняк А.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена розгляду системи оплати праці, посадові оклади якої розраховуються на основі єдиної тарифної сітки. У роботі охарактеризовано особливості оплати праці медичних працівників в Україні, а також проблеми державного забезпечення, пов'язаних з їх діяльністю. На основі нормативно-правових актів розкрито порядок розрахунку місячного окладу працівників. Проаналізовано фактори, що впливають на збільшення оплати праці, здійснено аналіз доплат і надбавок, які передбачені умовами оплати праці працівників медичної сфери. Проведений порівняльний аналіз мінімальної заробітної плати медичного працівника і максимальної заробітної плати з урахуванням всіх можливих доплат і надбавок. За результатами дослідження були зроблені висновки і запропоновані методи оптимізації оплати праці медичних працівників в Україні.

Ключові слова: медичний працівник, місячний оклад, посадовий оклад, єдина тарифна сітка, тарифний розряд, тарифна ставка, надбавка, оплата праці.

 

 Харитонова Ю.Ю., Хитрова О.А.

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Стаття розкриває основні умови вступу України до Європейського Союзу, обґрунтовує важливість інтеграції України до ЄС з метою вдосконалення та подальшого розвитку туристичної галузі; висвітлює основні переваги та недоліки для туристичної сфери зі вступом України до ЄС.

Ключові слова: Україна; Європейський Союз; туризм; інтеграція; міжнародна співпраця; недоліки; переваги.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Zelentsova S.

CHARACTERISTICS SOURCES BASE ON HISTORY OF ANARCHISM IN UKRAINE 1903-1914 YEARS

The article deals with features of forming the source base on the history of the anarchist movement in Ukraine 1903-1914 years. Basic places of documents were found; archival collections were described. The article examines the impact of anarchist ideology and tactics of struggle on the nature and number of historical sources. The article includes the classification of the sources according to origin: anarchistic and not anarchistic. Sources of anarchist origin include several groupsdocuments. Organizational-institutional sources are resolution, programs, regulations and letters of extortion money for the party. Propaganda and agitation sources are press periodic and non-periodic, leaflets, journalism. Personal documents are memoirs, letters and autobiography. The documents of not anarchist origin includes: state institutions documents - police and gendarmerie. These sources have appeared in anti-government and criminal activities of member’s anarchist groups. As to the sources of anarchist origin should not be attributed documented political parties which found to reflection anarchistic activity. The article deals with an analysis of causes and conditions for the formation of complex sources on the history of anarchism in 1903-1914 years.

Key words: anarchism, archive source, documents, leaflets, resolution, source materials, classification.

 

 Мазурчак Л.М.

Й. ПЕЛЕНСЬКИЙ ЯК ДОСЛІДНИК ЛІТОПИСНОГО ГАЛИЧА

У статті аналізується процес вивчення столичного міста Галича археологом Йосифом Пеленським. Висвітлюється його життя та наукова діяльність. Він народився в Комарно, навчався в Академії Мистецтв у Кракові. Йосип Пеленський почав досліджувати літописний Галич на початку ХХ ст.

Він виявив локалізацію княжого міста. Це село Крилос. Його найвідоміша робота називається «Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych» і опублікована в 1914 році. Автор акцентує увагу на здобутках дослідника у вивченні історії літописного Галича та на його внесоку у подальші наукові студії. Подано характеристику найважливіших пам’яток, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати.

Ключові слова: розкопки, локалізація, Галич, дослідження, церква.

 

 Савицька О.С.

УКРАЇНО-ФРАНЦУЗЬКІ ВЗАЄМИНИ 1991-2004 РР.: ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

З проголошенням незалежності перед Україною постало питання щодо налагодження зовнішньополітичних зв’язків, насамперед - співпраці з ЄС, НАТО, та однією з країн-членів цих організацій - Францією. Процес інтеграції України в політичному, економічному, культурному просторі відбувається (і змінюється сьогодні) з певними труднощами, сповільнюється внутрішніми та зовнішніми ускладненнями перехідного періоду.

Мета доповіді полягає у виявленні та історіографічному аналізі наявного комплексу публікацій присвячених питанню україно-французьких взаємин 1991-2004 рр., з точки зору концептуальних і змістовних особливостей відображення проблеми в історіографічній літературі. Головне завдання - з'ясувати стан наукової розробки теми вітчизняною історіографією.

Ключові слова: Україна, Франція, політика, культура, міжнародні відносини.

 

 Яковенко К.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ-ВЛАСНИКІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Робота присвячена актуальній проблемi характеристики суб’єктів iнтелектуальної власності за українським законодавствoм. Проведено аналiз норм чинного українського законодавства у сферi інтелектуальної власностi.

Ключові слова: інтелектуальна власність, автор, творчість, українське законодавство, правовий статус.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Нгуєн Тхі Лієн, Ковальова К.А., Нгуєн Хоанг Ієн

СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ

У даній статті ми провели дослідження реактивності вегетативної нервової системи у студентів медичного ВНЗ віком 19-20 років. Для дослідження ВНС використовували анкету «Дослідження вегетативного тонусу» (автор Чернов Ю.М.). Підрахунок результатів відбувався в балах, за сумою яких судили про переважання тонусу симпатичної ВНС (симпатикотонії), парасимпатичної ВНС (ваготонії) або змішаного тонусу. Об'єктивне оцінювання вегетативної реактивності було проведено за допомогою окосерцевого рефлексу, ортостатичного рефлексу, ртутної термометрії, дослідження дермографізму, проби на «гусячу шкіру» після холодового подразнення, проби на гідрофільність шкіри і дослідження вегетативних больових точок Маркелова-Бірбраїра. Зроблені висновки про стан тонусу вегетативної нервової системи на підставі отриманих результатів суб'єктивного та об'єктивного досліджень.

Ключові слова: вегетативний тонус, дослідження ВНС, симпатикотонія, ваготонія, змішаний тонус.

 

 Мороз Г.З., Ткачук І.М.

ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА РІВНІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

В статті розглянуті основні концептуальні підходи щодо необхідності удосконалення моделі профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців з використанням медичних технологій, втручань з доведеною ефективністю і безпекою для пацієнта, що дасть можливість забезпечити необхідний рівень якості медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України. Метою статті є: узагальнення досвіду щодо необхідності удосконалення доказової первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців на рівні військової первинної медичної допомоги. Під час підготовки статті використані методи дослідження: бібліографічний, аналітичний та системного підходу. На основі комплексного та системного підходу обґрунтовано необхідність удосконалення моделі профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців на засадах доказової медицини.

Ключові слова: військовослужбовці, модель, профілактика, первинна медична допомога, хвороби системи кровообігу

 

 Регеда М.С., Ковальська М.Є.

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У НАДНИРНИКАХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛЕРГІЧНОМУ АЛЬВЕОЛІТІ В УМОВАХ СТРЕСУ

Мета. Вивчити зміни показників про- та антиоксидантної систем у наднирниках у морських свинок із експериментальним алергічним альвеолітом в умовах стресу.

Матеріал і методи. Дослідження проводили на морських свинках, статевозрілих самках масою 0,18-0,20 кґ. Модель екзогенного алергічного альвеоліту відтворювали за методом О. О. Орєхова, Ю.А. Кирилова. Експериментальну модель іммобілізаційного стресу – за методом П.Д. Горизонтова Забір матеріалу (наднирників) проводили на 34-ту добу захворювання. Активність процесів пероксидного окиснення ліпідів оцінювали за вмістом дієнових конюґат і малонового діальдегіду. Функціонування антиоксидантної системи оцінювали за вмістом ферментів супероксиддисмутази та каталази.

Результати й обговорення. У дослідній групі ми спостерігали вірогідне збільшення показників малонового диальдегіду дієновихкон'юґатів, та супероксиддисмутази та каталази у порівнянні із контрольною групою тварин. У тварин із екзоґенним алергічним альвеолітом в умовах стресу відбуваються наступні зміни: збільшення показників малонового діальдегіду, дієнових кон'юґатів та вірогідне збільшення активності каталази та супероксиддисмутази. Порівнюючи групи тварин із екзоґенним алергічним альвеолітом та групи тварин із екзоґенним алергічним альвеолітом в умовах стресу, спостерігали зменшення показників: дієнових кон'юґатів, активності каталази .

Ключові слова: експериментальний алергічний альвеоліт, експериментальний імобілізуючий стрес, антиоксидантний захист.

 

 Шевченко О.М., Поліков Г.О., Лихман В.М., Шевченко В.О.

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ПАРЕЗИ КИШЕЧНИКА ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

Парез кишечника часто зустрічається як функціональний розлад в ранньому післяопераційному періоді, який клінічно проявляється метеоризмом, здуттям живота і затримкою відходження газів. В даний час частіше використовується термін «післяопераційний парез кишечника» (ППК), який має на увазі, що головним є порушення рухової функції кишечника, що з'явилося в післяопераційному періоді. Проаналізовано результати лікування 47 пацієнтів, які перенесли реконструктивно-відновлювальні та обструктивні операції на товстій кишці. Виходячи з методик профілактики парезу кишечника хворі були розділені на дві групи. Запропонована програма сприяє ранньому відновленню функцій шлунково-кишкового тракту і попереджає розвиток ускладнень.

Ключові слова: парез кишечника, операції на товстій кишці, декомпресія шлунка і кишечника, інфузія полііонних розчинів, застосування прокінетиків і b-адренолітиків, профілактика.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бичкова С.Ю.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТЬ

У роботі розглянуто необхідність впровадження різноманітних інноваційних технологій у навчально-виховний процес дітей з порушеним мовленням та обов’язкове використання різноманітних технічних засобів у логопедичній роботі для покращення навчального процесу та мотивації дитини з порушенням мовлення до корекційного процесу. Важливість даного питання посилюється насиченістю та появою нових сучасних технологій у повсякденному і навчальному середовищі дітей нового покоління та неготовністю частини педагогів активно впроваджувати інноваційні технології в освітній процес.

Ключові слова: інноваційні технології, логопедичне заняття, порушення мовлення, корекція

 

 Васютіна Т.М., Осіпова І.В.

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ТА ЙОГО ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті охарактеризовано підходи до визначення суті та моделей змішаного навчання у педагогічній теорії та практиці, з’ясовано його позитивні сторони та недоліки. Наведено узагальнену класифікацію дослідницьких умінь школярів. Встановлено дидактичні можливості змішаного навчання, зокрема елементів ротаційної (обертальної) моделі, для формування дослідницьких умінь в учнів початкової школи.

Ключові слова: змішане навчання, моделі змішаного навчання, дослідницькі уміння молодших школярів.

 

 Ратинська І.О.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ КОЛЕДЖУ

У статті здійснено аналіз результатів експериментальної перевірки моделі та методики формування професійної компетентності майбутніх фахівців із залученням інформаційних технологій під час вивчення економічних дисциплін. Впровадження розробленої моделі та методики призвело до якісних змін в структурі рівнів професійної компетентності в експериментальних групах.

Ключові слова. Професійна компетентність, модель, методика, експериментальна перевірка, рівні сформованості.

 

 Чекан О.І.

ЗМІСТ ОСВІТИ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВАРІАТИВНІЙ ЧАСТИНІ БКДО

У статті подано аналіз поняття «комп’ютерні технології» та його варіанти «сучасні інформаційні технології», «інформаційно-комунікаційні технології», «інноваційні технології в освіті». Теоретично обґрунтовано нову редакцію державного стандарту - Базового компонента дошкільної освіти. Проаналізовано інваріантну і варіативну складові, які подано у змісті БКДО. Визначено зміст освіти інформатичної компетенції у варіативній частині БКДО. 

Ключові слова: комп’ютерна грамотність, комп’ютерні технології, сучасні інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні технології в освіті.

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Кольвах А.С.

РЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ОРДЛО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛЕГІТИМНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Стаття присвячена дослідженню можливості використання реміфологізації, як інструменту легітимації української влади у населення ОРДЛО. У статті був використаний дискурс-аналіз як метод дослідження політичної міфології ОРДЛО. Було виявлено специфіку формування політичних міфів, їх характерні символи, основні міфологеми та кореляцію їх із політичною культурою жителів Донбасу. Результатом цього аналізу було виявлено, що політична міфологія ОРДЛО не має таких архетипних основ, які б дійсно базувалися на унікальній та автентичній культурі жителів Донбасу. Було доведено, що основні символи та ідеї політичної міфології ОРДЛО повністю відповідають моделі політичної міфотворчості Російської Федерації, через що ОРДЛО можна вважати штучно створеним політичним проектом. Також були надані рекомендації щодо проведення ефективної політики реміфологізації ОРДЛО, пріоритетом якої має стати формування довіри внутрішньо-переміщених осіб до української влади.

Ключові слова: політичний міф, реміфологізація, масова свідомість, контр-міф, ОРДЛО

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Білоус Р.М., Деркач М.А.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Статтю присвячено проблемі комунікативної компетентності підлітків. Базуючись на актуальних проблемах сучасної психологічної науки, створено та обґрунтовано проблематику дослідження. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, проаналізовано поняття спілкування та комунікативної компетентності особистості, розглянуто їх структуру, представлено різні тлумачення цих термінів. Теоретично досліджено особливості спілкування та комунікативної компетентності у підлітковому віці. Проведено емпіричне дослідження комунікативної компетентності та товариськості учнів підліткового віку, наявності у них емоційних бар’єрів, які проявляються під час спілкування. Проаналізовано результати констатувального експерименту. Висвітлено перспективні напрямки подальших досліджень.

Ключові слова: спілкування, комунікація, комунікативна компетентність, особистість, підлітковий вік, товариськість.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Доробан А.С.

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ЛУЖНО-ГІДРОЛІЗОВАНОГО АЗОТУ В ҐРУНТІ ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗА ПОВЕРХНЕВОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Досліджено кореляційний зв’язок між рівнями мінерального удобрення та вмістом лужно-гідролізованого азоту в ґрунті за поверхневого основного обробітку у ланці польової сівозміни. Проведено стаціонарні польові дослідження на дерново-підзолистому ґрунті, на дослідному полігоні кафедри «Агрохімії та ґрунтознавства» природничого факультету.

Ключові слова: лужно-гідролізований азот, дерново-підзолистий ґрунт, мінеральні добрива, поверхневий основний обробіток, ланка польової сівозміни, коефіцієнт кореляції.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Ярмолюк Ю.В., Лагуш Н.І.

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ГРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

У статті  представлені результати досліджень впливу строків проведення азотного підживлення в комплексі з хeлатними добривами Квантум Олійні і Квантум-Бор-Актив на продуктивність ріпаку озимого на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу. Встановлено, що найвищу продуктивність посіви озимого ріпаку гібриду Рохан  формували за  дворазового азотного підживлення N120 + N50 +  Квантум Олійні  + Квантум –Бор- Актив. Приріст відносно контролю N30 Р78К78  склав 1,65-20,6т/га або 75,3-94,0% та 0,59-0,80т/га або 18,2-23,2% відносно фону азотних добрив. Азотні добрива зменшували вміст олії в насінні з 45,77% до 41,16 %. Комплексні добрива «Квантум Олійні» та «Кванум – Бор- Актив» згладжували негативну дію азотних добрив на вміст олії в насінні, підвищуючи її вміст порівняно з фонам мінеральних добрив.

Ключові слова: озимий ріпак, азотне підживлення, комплексні халатні добрива, продуктивність.

 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Трофімова А.С., Черненко А.Ю., Шуба Т.П.

ПЕНСІЇ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті були розглянуті проблеми та перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні, результати порівняно із станом пенсійного страхування в Німеччині. Було проведено аналіз пенсійного забезпечення в Україні та Німеччині, а також розглянута порівняльна характеристика пенсійних виплат. У статті обґрунтовано поняття та елементи соціального захисту населення. Пенсійне страхування виділено, як одне з головних складових усіх елементів соціального захисту. Було виявлено, що соціальне забезпечення, а саме пенсійні виплати, відіграють важливу роль у житті населення. Зазначено про недостатню ефективність пенсійних реформ в Україні.

Ключові слова: соціальний захист населення, бідність, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, пенсійне страхування, пенсійне забезпечення.

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 

 Шквір М.Я.

ВЕБ-САЙТ БІБЛІОТЕКИ ЯК ЗАСІБ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

В статті розглянуто створення і функціонування веб-сайту бібліотеки. Виначено і проаналізовано основні проблеми, серед кількох бібліотек різного статусу та тематики. Проаналізовано структуру та дизайн веб-сайту. Розглянуто питання доступу до електронного каталогу, електронного репозитарію, бібліографічних ресурсів, соціальних бібліотечних мереж та бібліотечного блогу, наукометричних баз даних, соціальних мереж для науковців, гіперпосилань на інші сайти. Визначено позитивні аспекти бібліотечного веб-сайту, автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, електронного каталогу, електронного репозитарію та соціальних мереж. Також надано рекомендаії покращення ефективності роботи бібліотечного веб-сайту та електронних ресурсів, соціальних мереж бібліотеки. Також, рекомендовано співпрацювати з іншими бібліотеками за схожим статусом.

Ключові слова: веб-сайт, дизайн, структура, електронні ресурси, інтернет-ресурси, автоматизована бібліотечна інформаційна система, електронний каталог, електронний репозитарій, соціальні мережі, блог, наукометричні бази даних, гіперпосилання.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Волошина І.В.

ПРОБЛЕМАТИКА СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

(на матеріалі художнього тексту Дж. Роулінг "Гаррі Поттер")

Стаття присвячена висвітленню проблематики сприйняття художнього тексту в аспекті перекладу. Базою для дослідження стали роботи видатних науковців у сфері лінгвістики та художні тексти Дж. Роулінг “Гаррі Поттер”. Актуальність обраної теми дослідження зумовлена одночасно і складністю, і зацікавленням перекладу з мови оригіналу, враховуючи насиченість обраного матеріалу неологізмами, особливою лексикою, вигаданими іменами тощо, які зумавлені реаліями вигаданого автором магічного світу. Особливу цінність для дослідження представляє художній текст та варіації його перекладу для україномовного читача. У статті розглянуто проблеми сприйняття художнього тексту реципієнтами та описано проблеми, що виникають при відтворенні унікальності тексту при перекладі. Акцентовано увагу на необхідності використання перекладачем різноманітних трансформацій.

Ключові слова: художній текст, ідеальний переклад, граматичні трансформації, реалії.

 

 Кияшко В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В. С. МОЕМА “МІСЯЦЬ І МІДЯКИ”

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що при перекладі українською мовою англійських інфінітивних конструкцій та зворотів граматичне поняття інфінітива  в англійській мові спричиняє труднощі у виборі українських семантичних еквівалентів та адекватного перекладу. Основною перешкодою стає відсутність точного відповідника англомовним інфінітивним конструкціям в українській мові. Це зумовлює значні труднощі у розумінні іншомовного тексту,  впливаючи на якість професійного перекладу.

Ключові слова: художній текст, інфінітив, конструкція, модуляція, компресія.

 

 Осадчук Д.О.

ПРOCOДIЯ ПEРEКOНАННЯ В УCНOМУ АНГЛOМOВНOМУ ДИCКУРCI (ПEРEКЛАДАЦЬКИЙ АCПEКТ)

У cтаттi рoзглядаєтьcя паралiнгвicтичнe значeння прocoдiї, а такoж пeрeкoнання прocoдичних кoмпoнeнтiв в уcнoму тeкcтi англoмoвнoгo диcкурcу з їхнiм впливoм на адрecата, дocлiджeна за мeтoдoм ceмантичнoгo дифeрeнцiалу. Лiнгвicтична iнфoрмацiя iнтeнцiйнo пeрeдаєтьcя мoвцeм за дoпoмoгoю cпeцифiчнoї рeалiзацiї мeлoдiйнoгo кoнтуру, акцeнтуацiї, паузацiї та ритмoтeмпу як cвiдoмo кoнтрoльoваних мeханiзмiв прoдукування eфeктивнoгo мoвлeння.

Ключoвi cлoва: прocoдiя, лiнгвicтика, пeрeкoнання акцeнтуацiя, паузацiя  ритмoтeмп

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

 Шевченко К.Ю.

ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТСЬКОЇ ХРОНІКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЖУРНАЛУ VOGUE US)

У статті розглядається жанрова природа світської хроніки як жанру медійного дискурсу (насамперед, жіночої преси), конститутивними ознаками якого є інформація про моду, образ життя популярних особистостей та просування цінностей масової культури. Були охарактеризовані жанроспецифічні особливості, що стосуються тематичного наповнення, структурної організації, авторської позиції, експресивно-виражальних засобів, тональності, оцінності, інтертекстуальності, настанови на розмовність або художність та інших мовно-стилістичних особливостей. Основні положення щодо даних жанрових особливостей були проілюстровані на матеріалі американських журналів Vogue та TeenVogue. Було відзначено, що світські хроніки якнайкраще відповідають потребам цільової аудиторії на рівні психічних особливостей, ціннісних орієнтацій та естетико-художніх смаків та запитів.

Kлючові слова: світська хроніка, жіноча преса, американські жіночі журнали, жанрові особливості, публіцистичний дискурс.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Spirin V.G.

REFLEXES AND AUTOMATISMS AS FEATURES OF INSANITY IN CRIMINAL DOCTRINE: GUILTY OR NOT?

The article defines the problem of the qualifications of insanity of people who were accused in committing a crime in condition of involuntary processes such as reflexes and automatisms. Moreover we will look through international experience and compare the definitions of that processes in different legislative families. Also, it there is a problem in legislative regulation of such cases, so we need to look deeper on this topic.

Key words: insanity, reflexes, automatisms, offence, «actus reus», the internal component.

 

 Геков М.В.

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

У статті викладені теоретичні узагальнення і пропозиції щодо удосконалення моделі норми, яка встановлює кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Проведено порівняльний аналіз законодавства України з законодавством зарубіжних країн, аналіз норм міжнародного права та матеріалів судової практики. Встановлено, що рівень розкриття та притягнення до відповідальності за злочин передбачений ст. 149 КК в Україні є дуже низьким, а тому зважаючи на досвід зарубіжних країн запропонована нова редакція ст. 149 КК, яка дозволить  її правильно  тлумачити та застосовувати відповідним органам. Аналіз наукових робіт українських та зарубіжних вчених, кримінального законодавства України та зарубіжних країн; міжнародно-правових актів дозволяє стверджувати, що у міжнародній спільноті не існує єдиного погляду щодо визначення поняття торгівлі людьми. Але можна виділити наступні ознаки цього діяння, які визнаються більшістю дослідників та правників: головною ознакою є продаж (або інша оплатна передача) людини, продаж людини, що призводить до отримання елементів прав власності над нею її покупцем, мета будь-якої експлуатації людини. Зроблені у статті висновки можуть бути використані для внесення змін у ст. 149 КК.

Ключові слова: торгівля людьми, закон, кваліфікація, злочин,  експлуатація людини.

 

 Жилюк В.Р.

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 369-2 КК УКРАЇНИ

У статті розглянуто проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за зловживання впливом. Висвітлюється дискусія серед науковців щодо визначення суб’єкта зловживання впливом. Пропонується визнавати суб’єктом цього злочину не тільки службову особу, а й загального суб’єкта злочину. Розкрито особливості об’єктивної сторони зловживання впливом. Проаналізовано типові помилки судової практики кваліфікації зловживання впливом. Розглянуто відмінності цього складу злочину від суміжних злочинів. Вирішено питання щодо конструкції вимагання неправомірної вигоди у складі зловживання впливом. Запропоновано нову редакцію ст. 369-2 КК України для усунення проблем кваліфікації.

Ключові слова: зловживання впливом; суб’єкт зловживання впливом; злочини у сфері службової діяльності або діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; корупційні злочини; корупція; неправомірна вигода.

 

 Колеснікова В.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК ФОРМА ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО

У статті досліджуються особливості імплементації міжнародних кримінально-правових норм як форми впливу міжнародного права на національне право. Аналізуються основні доктринальні підходи вчених щодо визначення поняття «імплементація» і відмежування його від інших подібних понять. Виявляється специфіка впливу правових норм міжнародних конвенцій на правові норми кримінального права окремих держав.

Ключові слова: імплементація, форма впливу, міжнародні кримінальні правові норми, міжнародне право, національне право.

 

 Кузьмін А.Р.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

У статті визначається поняття необхідної оборони та крайньої необхідності за кримінальним законодавством України, визначаються їх ключові ознаки та особливості, розглядаються умови правомірності необхідної оборони та крайньої необхідності.

Ключові слова: необхідна оборона, крайня необхідність, обставини, що виключає злочинність діяння, захист прав.

 

 Митошоп В.В.

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  ТА ОЗОНОВОГО ШАРУ

Стаття присвячена аналізу  міжнародно-правових актів щодо охорони атмосферного повітря та озонового шару. Висвітлює проблеми міжнародного регулювання даної сфери, які постали перед міжнародним співтовариством в XX – на початку XXI ст. Неймовірні  темпи індустріалізації та, як наслідок, неконтрольоване забруднення атмосфери поставили під загрозу існування  усі живі організми, в тому числі, - і людину. Але незважаючи на всі міжнародні акти, які були прийняті в зв’язку з цим, національні інтереси держав продовжують  переважати інтереси людства. Таким чином забруднення атмосферного повітря та виснаження озонового шару стає все більш реальною загрозою існуванню життя на Землі.

Ключові слова: міжнародно-правові акти, міжнародне співтовариство, атмосферне повітря, озоновий шар, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародна глобальна екополітика.

 

 Попелюшко О.А.

ЕВТАНАЗІЯ, ЯК ВИЯВ ПРАВА ЛЮДИНИ РОЗПОРЯДЖАТИСЬ ВЛАСНИМ ЖИТТЯМ

У статті розглядаються поняття та концепція виникнення та існування евтаназії в сучасних умовах. Висвітлюються позиції науковців щодо доцільності впровадження евтаназії та її правовий бік. Розглядається право на смерть, як похідне право основоположного права на життя та гідність людини.

Ключові слова. Право на життя, евтаназія, легалізація, активна евтаназія, пасивна евтаназія, права невиліковно хворої людини, право на смерть.

 

 Турецька Я.П.

«ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА» НОВЕ ПОНЯТТЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано термін «внутрішньо переміщена особа», закріплений у Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який вперше з’явилась за часів існування незалежної України. Досліджено поняття «вимушені переселенці», «вигнанці», «внутрішньо переміщені особи», «особи, переміщені всередині країни», характерне для законодавства Грузії, Російської Федерації, Азербайджану, Хорватії та країн Африки. Також автором сформовано висновки та пропозиції, щодо поняття «внутрішньо переміщена особа», з урахуванням положень закріплених в «Керівних принципах з питань переміщених всередині країни осіб» 1998 року.

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, особа переміщена всередині країни, вимушений переселенець, вигнанець, тимчасова окупація, збройний конфлікт, наслідки природного чи техногенного характеру, екологічний мігрант.

 

 Туркевич І.В.

ФАКТОРИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

У статті розглядаються фактори криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань. Подана інформація, що становить основне коло факторів криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань. Визначаються міжнародно-правові фактори криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань, які закріплені у вимогах міжнародно-правових актах, котрі є ратифіковані Україною. Робиться акцент на національно-правових факторах, що відображенні у національній правовій базі. Виділяються також наступні фактори криміналізації злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань, а саме: соціально-психологічні, пенітенціарні та кримінологічні. Соціально-психологічні фактори спрямовані на визначення рівня правосвідомості осіб, котрі відбувають покарання у вигляді позбавлення волі та обумовлені їх психологічним ставленням до можливості вчинення злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань. Пенітенціарні фактори характеризуються ступенем та суспільною небезпекою діяння, передбаченого у ст. 391 КК України. Кримінологічні фактори визначають можливості вчинення злочину злісної непокори вимогам та забезпечення заходів протидії вищезазначеному представниками адміністрації установи виконання покарань.

Ключові слова: міжнародно-правові фактори, національно-правові фактори, соціально-психологічні фактори, кримінологічні фактори, пенітенціарні фактори, криміналізація, злісна непокора, покарання.

 

 

© Альманах науки, 2018