4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 12 (21) грудень 2018 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Андреюк Н.Л.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ, ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ ТА СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ

У статті наведені результати експериментальних досліджень, що мали на меті визначення взаємозв’язку між вегетативним статусом, вестибулярною стійкістю та результативністю спортсменів-фехтувальників високої кваліфікації. Для визначення вихідного вегетативного статусу спортсменів розраховувався вегетативний індекс Кердо за показниками частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. При визначенні вестибулярної стійкості фехтувальників відповідного вегетативного статусу здійснювався замір фізіологічних характеристик до і після вестибулярних подразнень за методом різнонаправлених лінійних прискорень. Дослідження виявили неоднорідність досліджуваної групи спортсменів за вегетативним статусом. У результаті аналізу вестибулярних реакцій виявлено, що найгіршу вестибулярну стійкість показали спортсмени парасимпатотоніки, а найгірші результати змагальної діяльності показують спортсмени симпатотоніки.

Ключові слова: вестибулярна стійкість, вестибулярне навантаження, метод різнонаправлених лінійних прискорень, вегетативний статус, фехтувальники.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Гнідіна В.С.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН БРІКС

У статті проведено детальний аналіз інноваційного розвитку БРІКС та визначено його характерні відмінності в кожній країні союзу. З метою позиціонування країн і виявлення інноваційних лідерів та аутсайдерів БРІКС було проаналізовано субіндекси інноваційного виходу та входу Глобального інноваційного індексу (ГІІ) за період 2016-2017 рр.  Для зіставлення витрат на НДДКР у країнах БРІКС та виділення лідерів з інвестування в наукові дослідження був проведений порівняльний аналіз цього показника за період 2012- 2017 рр. Також були визначені спільні фактори, що здійснюють стримуючий та негативний  вплив на інноваційний розвиток країн БРІКС.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, країни БРІКС, Глобальний інноваційний індекс, витрати на НДДКР.

 

 Гонта Д.С., Опалько В.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто сучасний стан органічного сільського господарства. Розкрито позитивні аспекти виробництва органічної продукції для екологічного та соціально-економічного розвитку України. Проаналізовано динаміку земель, що призначені для ведення органічного сільського господарства, а також виявлено позитивні тенденції щодо їх зростання. Спрогнозовано зростання площ органічних сільськогосподарських угідь протягом 2019-2021 років. Оцінено ступінь розвитку органічного ринку в Україні відносно зростання кількості операторів на ньому. Визначено основні показники споживчого ринку органічної продукції в Україні та з’ясовано основні причини та проблеми, які зумовлюють його повільний розвиток. Запропоновано основні перспективні напрями вдосконалення контролю та регулювання органічного ринку, а також виявлено основні заходи, що вживає держава задля підтримки виробників органічної продукції.

Ключові слова: органічна продукція, сільське господарство, ринок органічної продукції, експорт, органічні оператори.

 

 Долгова Д.О.

ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ УКРАЇНИ

Визначено стан науки  та основні перспективи її розвитку  для економічного росту України. Проаналізовано погляди вчених України та зарубіжжя на важливість ролі науки . Висвітлено основні недоліки та проблеми, що стосуються наукової діяльності в Україні. Проаналізовано динаміку кількості наукових досліджень в Україні за їх видами, кількості наукових працівників в числі науковців, кандидатів наук та докторів наук.

Запропоновано методи покращення становища сектору науки та методи його вдосконалення в Україні. На основі даного дослідження зроблено висновки  щодо зростання важливості ролі науки для економічного росту та необхідності її подальшого вдосконалення.

Ключові слова: наука, економічний ріст, розвиток економіки, наукове дослідження,  наукова діяльність.

 

 Назарова  Д.В.

РОЛЬ І МІСЦЕ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Стаття присвячена розгляду проблем впровадження інтернет – технологій в банківській сфері. Проведено аналіз основних причин які заважають повному переходу на дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою інтернет – технологій.

Ключові слова: інтернет – технології, банківські послуги, інтернет – банкінг.

 

 Сидоренко Л.В., Ратнікова А.С.

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

У статті проаналізована економічна ситуація в Україні та ефективність використання збалансованої системи показників (далі – ЗСП). Проаналізовано основні переваги та недоліки. Визначено основні показники для кожної з чотирьох складових системи. Запропоновано використання збалансованої системи показників на підвищення операційної ефективності, для нового інструменту управління.

Ключові слова: збалансована система показників (BSС),стратегічна карта, переваги, недоліки, операційна ефективність, інструмент управління.

 

 Чорната В.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

У статті розглянуто та охарактеризовано специфіку виходу вітчизняних підприємств на зовнішній ринок, досліджено основні етапи проникнення на міжнародний ринок українських підприємств, наведено найсуттєвіші недоліки та переваги, розглянуто основні методи ціноутворення при виході вітчизняних підприємств на зовнішній ринок. У науковій роботі наведено основні передумови, що спричиняють мотивацію для підприємств займатись зовнішньоекономічною діяльністю, розширювати асортимент товарів та послуг, займатись експортно-імпортними операціями. Вихід підприємства на зовнішній ринок відбувається послідовно у декілька етапів, які детально розглянуто і досліджено у даній науковій роботі. Описано методи вибору міжнародного ринку для підприємства, та наведено основні заходи для підтримки вітчизняних підприємств, що виходять на міжнародний ринок.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортна політика, зовнішній ринок, менеджмент, конкуренція.

 

ІСТОРІЧНІ НАУКИ

 

 Дєдуш О.В.

ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано основні нормативно-правові акти України, де було згадано поняття «національна ідентичність» та змістовно близькі до нього терміни. Досліджено контекст вживання вищезгаданого словосполучення та його еволюцію у зіставленні зі змінами у суспільно-політичному житті України.

Ключові слова: українська національна ідентичність, нормативно-правові акти України, законодавство України, націогенез, українська термінологія.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Nepomneshchaya H., Habitova L.

INFLUENZA VACCINE: A METHOD OF PREVENTION OR A CHANCE TO DAMAGE HEALTH?

This article covers the current issue of vaccine against influenza. Every year the incidence increases, so it is advisable to consider all the advantages and disadvantages of preventive medecine to protect themselves and their relatives from possible complications, to study contraindications and to find out the benefits of vaccination for the body. After that, after weighing all the aspects, you can make a choice yourself, since vaccination against influenza in our country is not obligatory.

Key words: vaccination, allergies, vaccine types, contraindications to vaccination, possible complications, family doctor, immunity, hypersensitivity to the vaccine, flu virus antigens, post-vaccination recommendations

 

 Дяченко К.І.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ

У статті висвітлено сучасні погляди на проблему деменції, наводяться актуальні на сьогодні дані про частоту захворювання і його розповсюдженність, як на території України, так, і в країнах Європи. Проведена диференціальна діагностика основних клінічних синдромів, характерних для різних видів деменції. Розглянуто сучасні уявлення про діагностику і лікування деменції. Виділено, що головним проявом даного захворювання є порушення когнітивних функцій. Наведено основні аспекти своєчасної діагностики когнітивних проявів, на основі використання нейропсихологічних і психометричних шкал, сучасних методів нейровізуалізації, які допомагають попередити розвиток захворювань і вжити необхідних заходів для запобігання прогресування хвороби. Розглянуто основні препарати холінергічної фармакотерапії на сьогоднішній день з урахуванням використання і немедикаментозних методів лікування, які розглядаються в якості профілактики та терапії деменції різного генезу. Зроблено висновок про необхідність подальшого вивчення ефектів різних препаратів щодо когнітивних порушень, поведінкових розладів і повсякденної активності.

Ключові слова: деменція, когнітивні функції, нейропсихологічні шкали, нейровізуалізація, холінергічна фармакотерапія.

 

 Савчук Г.Б., Кошелєва Н.В., Добинда І.Р.

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2012-2017 РОКИ

У запропонованій статті розкрито суть проблеми лептоспірозу на території України та Буковини. Також розкрито основні особливості етіології, епідеміології лептоспірозу. Звернено увагу на те, що Чернівецька область являється ендемічною зоною по лептоспірозу, де найбільш частим джерелом інфекції являються гризуни. Надані дані аналізу захворюваності лептоспірозом за 2012-2017 роки, проведеного шляхом обробки показників захворюваності за нормативними документами галузевої звітності санітарно-епідемічної служби. Крім того, наведені дані ураженості лептоспірозом гризунів на території Чернівецької області та особливості географічного поширення даного захворювання, показана тенденція до підвищення рівня захворювання лептоспірозом за останні роки, ураження гризунів сероваром лептоспір, який викликає найбільш важкі форми перебігу лептоспірозу, які призводять до розвитку важких ускладнень в організмі пацієнта та летального наслідку.

Ключові слова: «лептоспіроз», «лептоспіри», «захворюваність», «ураженість», «сезонність»

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Прокопчук В.В.

«МОУШН-ГРАФІКА ТИТРІВ, ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ КІНОФІЛЬМУ»

Стаття присвячена розгляду використання моушн-графіки титрів у кіно та їх сприйняття глядачем. Розглянуто хронологічно історію використання незвичних дизайнерських прийомів для оформлення титрів кінофільму: Отто Премінгер «Людина із золотою рукою» (1955), Джордж Лукас «Зоряні Війни: Епізод 4 - Нова надія» (1977), Річард Доннер, «Супермен» (1978). Вплив таких новинок на готовий продукт. Розглянуто моушн-графіку титрів як створення нового візуального образу, що розробляється за допомогою інструментарію типографіки, режисерського монтажу кінофільму. Особливої уваги заслуговує американський дизайнер Саул Басс, він перший здійснив сміливий експеримент з анімацією титрів до фільму «Людина із золотою рукою». Розглянуто вплив побудови композиції та монтажу кадру на створення моушн-графіки титрів(принцип монтажу Л.Кулєшова, принцип «Монтаж Атракціонів» С.Ейзенштейна). Виділена важливість  психологічного сприйняття глядачем композиції кадру і його видозмінну за допомогою Ефекту фон Ресторф. Зазначені моделі використовують автори для виділення свого творіння серед конкурентів, надання йому новітнього вигляду.

Ключові слова: моушн-графіка, титри, кінофільм, шрифт, анімація.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Дуванська К.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАННОГО З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ

У статті розглянуто організаційні засади виховної роботи з неповнолітніми, засудженими до мір покарання, не пов’язаних з позбавленням волі. Охарактеризовані ряд суттєвих переваг у застосуванні до неповнолітнього покарання не пов’язаного з позбавленням волі, такі як: гуманність, соціальні переваги, економічні переваги. Розкриті основі принципи на яких базується робота з неповнолітніми правопорушниками та функції, щодо запобігання скоєння ними злочинів у майбутньому. Окреслений  певний зв’язок між процесами виховання та перевиховання особистості неповнолітнього, який вчинив правопорушення. Виділені принципові положення у роботі з неповнолітніми правопорушниками: цілісне комплексне вивчення особистості неповнолітнього; вивчення соціального оточення неповнолітнього, в якому він реально виховується; індивідуальний підхід до виховання особистості неповнолітнього.

Ключові слова: покарання, не пов’язане з позбавленням волі, гуманність,  виховний вплив, індивідуальний підхід, пробація, "перспективні лінії".

 

 Юхно В.В., Шевченко В.В.

ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ "ДЖУРА"

У статті розглянуто вплив військово-патріотичної гри. Розглянуто проблеми спортивного та патріотичного виховання. Знайден спосіб вирішення проблем. Досліджені результати гри. Визначено вплив наставника у грі. Проаналізовано наслідки гри.

Ключові слова: ДЖУРА; СОКІЛ; ГРА; ЗМАГАННЯ; ВИХОВАННЯ.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Білецький О.М.

«ВІДОБРАЖЕНЕ Я» В СТРУКТУРІ САМОСВІДОМОСТІ

Стаття присвячена визначенню та розкриттю нових, більш дієвих механізмів самопізнання, які мають сприяти більш якісному саморозвитку особистості. У результаті дослідження виявлено важливий вплив емоційної складової на процес самопізнання. Вперше визначено «Відображене Я», яке розуміється як механізм самопізнання в основі якого лежить ідентифікація зі значимим іншим, що полягає у рефлексії суб’єкта ідентифікації виділених у значимого іншого якостей (характеристик) як власних. Встановлено, що у свідомості суб'єкта «Відображене Я» семантично оформлюється (когнітивна складова) та переживається (емоційна складова). «Відображене Я» може використовуватися особистістю як механізм самопізнання, сприяючи позитивним змінам в структурних компонентах самосвідомості. Що зумовлює необхідність подальших досліджень в напрямку наповнення цього поняття конкретним практичним змістом.

Ключові слова: «Відображене Я», самосвідомість, самопізнання, ідентифікація, рефлексія.

 

 Голованова Т.М.

ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Проблема самореалізації особистості належить до основних проблем людського буття. Кожна особистість реалізує себе у різних сферах життєдіяльності. В даній роботі концепція самореалізації розглядається з точки зору гуманістичної психологічної школи, відповідно до якої поняття самореалізації використовується в розумінні самоактуалізації. Було виконано теоретичний аналіз концепцій впливу віртуального середовища на осіб юнацького віку. Глобалізація та інформатизація сучасного світу, формування інформаційного суспільства спричиняє зміну особистості сучасної людини. Зважаючи на інформатизацію суспільства, важливим стає питання щодо самореалізації особистості саме у віртуальному просторі та про зв'язок між рівнем її самореалізації у реальному та віртуальному світах.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити психологічні особливості самореалізації осіб юнацького віку у віртуальному просторі.

Ключові слова: самореалізація, самоактуалізація, віртуальний простір, юнацький вік.

 

 Лукасевич О.А., Капелюш А.В.

СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО РОЛЬ У СПІЛКУВАННІ

У статті наведено основні типи сприйняття інформації (візуальний, аудіальний, кінестетичний та дігітальний), надано їх характеристику, представлені результати дослідження та на основі проведеного тестування наведено рекомендації для ефективного спілкування залежно від типів сприйняття інформації різних людей.

Ключові слова: інформація, сприйняття інформації, спілкування, ефективне спілкування.

 

 Цукурова Д.В.

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У статті аналізується поняття “комунікативної компетенція”, особливості його встановлення та зміст. Приділяється уваги до різного визначення поняття дослідниками в науці психології, педагогіки та лінгвістиці. Визначаються особливості розмежування поняття “комунікативної компетенції” з такими синонімічними поняттями, як: “комунікативна компетентність”, мовлення, мовленнєва діяльність, спілкування, мовленнєва здібність. Задля цього визначаються особливості методики формування поняття “комунікативної компетенція” в науці психології різними авторами. Окремо досліджуються особливості визначення “комунікативної компетентності” та “комунікативної компетенції” у законодавстві України та ЄС. Встановлюється відсутність єдиного наукового підходу до визначення поняття “комунікативної компетенції” та необхідність у застосуванні єдиного понятійного апарату.

Ключові слова:  комунікативна компетенція, комунікативна компетентність, мовлення, мовленнєві здібності, мислення та мова, комунікація, здатність до мовлення, міжособистісні стосунки.

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 

 Калашник Н.Б., Новаков М.О.

ПРАНК ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Розвиток мультимедійних технологій, їх доступність для масового користувача спричинили вибух аматорської журналістики. Технологічний прорив збігся у часі із кризою довіри до традиційних засобів масової інформації. Медіа у боротьбі за симпатії читача звертаються до розважального формату. У статті розглядається пранк як медіафеномен. Розпочавшись як жарт у вигляді телефонного розіграшу, пранк розширив межі застосування із побутової комунікації в сферу PR-комунікації, продукуючи інформаційні приводи для обговорення несподіваної реакції об’єкта розіграшу. Об’єктами пранкінгу, як правило, є  відомі медіаперсони – діячі розважальної індустрії, політики, журналісти. У статті здійснюється огляд проявів пранку в медіапросторі, їх суспільний резонанс. Досліджуються мета і функції  пранкінгу з огляду на об’єкт розіграшу і медіапродовження комунікативної ситуації. Результатом дослідження є висновок про потенційні широкі можливості використання пранку як комунікативної технології у сфері стратегічних комунікацій. 

Ключові слова: пранк, провокація, журналістський експеримент, жарт, інфотейнмент, комунікативна технологія, комунікація, медіа, журналістика.

 

 Кейрибарян Д.П., Ізюмцева Н.В.

ІННОВАЦІЇ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядається поняття менеджменту інновацій. Його слід оцінити як сукупність дій, яка забезпечує становлення підприємства. Інновації в кадровому менеджменті використовується для ефективного управління персоналом підприємства. Увагу приділено сучасним  методам розвитку, мотивації та інноваційного навчання персоналу. Проаналізовано основні кадрові проблеми, запропоновано основні методи їх вирішення.                   

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, менеджмент, управління персоналом, планування персоналу, мотивація і стимулювання персоналу, організація інноваційної діяльності персоналу.

 

 Тарасюк С.М.

ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЮВАННЯ ФАКТАМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

Стаття присвячена проблемі маніпулятивних технологій, які застосовуються електронними засобами масової інформації в сучасному дискурсі. Розглядаються актуальні питання ролі ЗМІ як головного каналу, який визначає напрямок інформаційного тиску на масову свідомість. Обґрунтовується думка про те, що в ситуації ведення інформаційної війни функція впливу засобів масової інформації є головною, відсуваючи на другий план навіть інформаційну функцію. Результати аналізу думок різних вчених дозволили зробити висновок, що головною метою інформаційної агресії є навмисне введення мас в оману і навіювання певної інформації з метою ідеологічного підпорядкування. Зазначено, що електронні ЗМІ використовують інструменти маніпулювання активніше, ніж інші медіа. Висновки і рекомендації, відображені в роботі, можуть бути взяті до уваги при уточненні концептуальних основ інформаційної політики українських інтернет-ЗМІ.

Ключові слова: маніпулювання, інтернет-ЗМІ, електронні медіа, інформаційна війна, пропаганда.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Бурейко А.С.

ДОСЛІЖДЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ШАРНІРНО-СТЕРЖНЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

У роботі пропонується використання генетичного алгоритму для вирішення завдань дискретної оптимізації контролюючих шарнірно-стержневих конструкцій. В більшості існуючих робіт оптимізація кородуючих шарнірно-стрижневих конструкцій здійснювалася на безперервному безлічі змінних параметрів, що істотно ускладнювало їх безпосереднє застосування в техніці. В запропонованій постановці оптимізаційної задачі варійованими параметрами є не власне розміри профілей, а їх індекси в деякій матриці профілей, що зберігає розміри стандартних профілей різного типу (двотавр, швелер, рівнополичний та нерівнополичний кутники). Для запропонованого генетичного алгоритму обґрунтовується модель еволюції, розглядається принцип кодування хромососи і формування простору рішень.

В результаті розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє визначати оптимальні параметри шарнірно-стержневих конструкцій.

Ключові слова: коррозия, дискретна оптимізація, генетичний алгоритм, модель еволюції

 

 Галушка Є.П., Сазанишвили З.В

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ

В работе рассмотрены хромоникелевые стали аустенитного класса типа 12Х18Н10Т. Проведены исследования коррозионной стойкости данных сталей и их сварных соединений. Рассмотрены факторы, влияющие на возникновение межкристаллитной и контактной видов коррозии. Предложены способы предотвращения межкристаллитнoй кoррoзии аустенитных сталей: закалка на аустенит, понижение содержания углерода, введение дополнительных стабилизирующих карбидообразующих элементов

Для повышения коррозионной стойкости рекомендовано дополнительное легировании сталей медью, ниобием и другими элементами.

При изготовлении различных емкостей, а также длинномерных трубопроводов ракет-носителей, возникает необходимость сварки листов и труб из стали аустенитного класса типа 12Х18Н9Т. При этом очень остро встает вопрос о стойкости самих сварных соединений. Для обеспечения качественного сварного шва деталей из хромоникелевой стали необходимо тщательно подходить к выбору технологии сварки, а также их термической постобработке.

Ключевые слова: Сталь, сплав, коррозия, сваривание, аустенит

 

 Єфременкова Н.А.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стаття має за мету дослідження особливостей процесу впровадження автоматизованих систем управління в легкій промисловості, виявлення ефективних шляхів досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємств. В статті розглянуто необхідність враховування специфіки підприємства, важливість систем диспетчерського контролю, обліку та планування, забезпечення захисту їх від кібератак. Дослідження базувалось на використанні загальнонаукових методів дослідження, таких як спостереження, опис; теоретичних, таких як аналіз, узагальнення, систематизація, класифікація. Визначено чинники досягнення ефективності в діяльності швейних підприємств, підкреслено важливість здійснення експертизи технологічних та управлінських процесів з метою виявлення ефективних шляхів досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, автоматизація, САПР, SCADA-системи, облік.

 

 Книш І.С.

ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗМІРОСТАБІЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ

Сучасну ракетно-космічну техніку важко уявити без використання композиційних матеріалів (КМ). При розробці засобів дослідження космічного простору потрібні нові матеріали, що витримують навантаження космічних польотів (високі температури і тиск, вібраційні навантаження, глибокий вакуум, радіаційний вплив і т.п.), маючи при цьому низьку масу. Застосування КМ дозволяє знизити вагу виробу на 10 ... 50% і скоротити витрату палива, підвищивши при цьому надійність. На сьогоднішній час при проектуванні і створенні космічних телескопів, що працюють при різних температурах, виникає термооптична аберація збільшення і розфокусировки оптичної системи за рахунок зміни розмірів силового корпусу, який зв'язує оптичну систему. Особливо актуальна ця задача при розробці корпусів космічних телескопів дистанційного зондування Землі. До числа найбільш важливих вимог, що вимагають від конструкцій сучасних літальних апаратів (ЛА) відносяться: мінімальна маса; максимальна жорсткість і міцність вузлів; максимальний ресурс роботи конструкцій в умови експлуатації;  висока надійність.

Значною мірою перераховані вимоги до конструкції забезпечуються вибором матеріалу і вдосконаленням технології виготовлення конструкції з даного матеріалу.

Ключові слова: розмірна стабільність, коефіцієнт лінійного термічного розширення, вуглепластик, оптико-електронний комплекс, конструкційні матеріали.

 

 Петриченко В.І.

СИСТЕМА ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА. ОСНОВНІ ВИМОГИ

У цій статті з’ясовано роль та місце системи простежуваності  у межах структурованої системи управління виробника, що функціонує на будь-якому етапі виробництва житньо-пшеничного хліба, а також розглянуто загальні принципи й основні вимоги щодо результативного розроблення та запроваджування СП.

Ключові слова: простежуваність, система простежуваності, система управління безпечністю харчових продуктів, виробництво, житньо-пшеничний хліб.

 

 Побережняк В.О.

ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИМОГ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ ISO 25010:2011

Проведено аналіз наявних методів і рішень в галузі оцінювання якості програмного забезпечення. Після аналізу було вирішено розробити таблицю оцінювання достатності інформації специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення (з використанням стандарту ISO 25010:2011). Розроблено алгоритм формування висновку про достатність інформації у специфікації вимог. Запропоновано таблицю та реалізовано програму для  оцінювання достатності інформації специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення.

Наукова новизна результатів роботи полягає у розробленні таблиці оцінювання достатності інформації специфікації вимог для визначення якості програмного забезпечення, яка базується на стандарті ISO 25010:2011, а саме на атрибутах характеристик котрі у сукупності дозволять отримати оцінку кількості інформації потрібної для оцінювання якості ПЗ. На основі наявних у специфікації атрибутів та показників можна підвищити рівень оцінювання якості на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ.

Ключові слова: стандарт, таблиця, ISO, специфікація вимог, оцінювання,  вимоги

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Куліш М.Р., Малиш М.І.

ЗМІНА ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА ПРИ НАГРІВАННІ ОДНОВІСНИХ КРИСТАЛІВ

Показано, що при послідовному проходженні світла крізь поляризатор, одновісний кристал і аналізатор його інтесивність залежить від температури одновісного монокристала і супроводжується поворотом площини поляризації. Ці ефекти вносять систематичні похибки під час поляризаційних досліджень нелінійних процесів у напівпровідниках. Для мінімізації їх негативного впливу потрібно виконувати поляризаційні дослідження при сталій температурі зразка. Наприклад, під час поляризаційних дослідженнях нелінійних процесів в CdS температуру зразків потрібно підтримувати з похибкою, що не перевищує 1 К.

Ключові слова: CdS, монокристал, поляризація світла, температура, поляризатор, аналізатор

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бордан Л.І.

ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ЯК МЕТАЖАНР У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

В статті розглядається поняття «художньо-документальна проза» як мета жанр в наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідниках. Досліджується історія питання виникнення художньо-документальної прози та подаються різні визначення цього поняття. З’ясовується термінологічна визначеність даного питання в філософсько-літературознавчому аспекті. Визначається три основні метажанрові концепції: філософська, феноменальна та типологічна. Доведено, що жанри художньої документа-лістики відносяться до метажанрової структури. До жанрових різновидів зараховано епістолярій, щоденники, мемуари, записні нотатники, некролог, автобіографію. Художня документалістика характеризується наявністю формально-змістових ознак.

Ключові слова: проза, метажанр, художньо-документальна проза, нефікційна література, документалістика.

 

 Сачук О.М.

КУЛЬТУРНІ ТА МОВНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ІНШОМОВНИХ АНЕКДОТІВ

Розглядається адекватність перекладу англомовного гумору українською мовою, на основі досліджень рейтингових англомовних жартів, за версією англійського (Mirror) та американського (BuzzFeed, Reader’s Digest) інтернет-видань та сайти з анекдотами. У результаті дослідження було виявлено, що далеко не всі анекдоти можна перекласти українською мовою, внаслідок відмінностей мовної системи та культури народів.

Ключові слова: анекдот, жарт, каламбур, культура, мовна система, функціональність, перекладність.

 

 Ходачек В.С.

ОБРОБКА ТЕКСТІВ ПРИРОДНОЇ МОВИ В РІЗНИХ МОДЕЛЯХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

У даній статті досліджено методи інформаційного пошуку, досліджено специфіку технологічних і методологічних проблем, що виникають при організації пошуку. У статті також розглянуто основні труднощі, що виникають при обробці текстів на ПМ. Особливу увагу у статті приділено лінгвістичній стороні пошуку інформації, зокрема лексемам, синонімії, омонімії, морфології та лінгвістичному аналізу.

Ключові слова: пошукова система; природна мова; лінгвістичний аналіз; методи пошуку; омонімія; лексема.

 

 Чекменьова В.А.,

СТИЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АДРЕСАТА В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглядаються проблеми вiдокремлення та опису ознак адресата, авторських стратегій і тактик, стилістичних особливостей адресата існуючих у сучасному англомовному інформаційному полі. Досліджуються конкретні типи аудиторій, на які орієнтуються видавничі проекти. Факт наявності такої орієнтації в свою чергу впливає на стилістику. Автор медійних текстів неминуче включає фактор адресата до своєї творчої діяльності. Звертаючись до «свого» читача, автори конкретних медіатекстів змушені висловлювати своє уявлення про нього. Авторська спрямованість на певну аудіторію проявляється як в змістовному наповненні медіатекстів, так і в формуванні їх стилістичної концепції. Досліджуються наступні аспекти цієї концепції: лексика самих медіатекстів, різноманітні характеристики адресата та звернення до нього, вибір жанрів. Отже, у сучасній комунікативній ситуації текст аналізується не як застиглий продукт, розглядається не тільки його структура, але і процес створення нового сенсу для «свого» читача.

Ключові слова: автор, читач, адресат, стилістичні прийоми, мовленнєвий вплив, медіатекст, медійний дискурс, англомовні видання.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Yushchenko V., Drobchak A.

THE LAWFULNESS OF A PAID COMPLAINT AGAINST THE ACTIONS OF A LAWYER

This article reflects the current problems of providing poor-quality legal assistance in Ukraine. Highlighted by the versatile statement of the lawyers on the introduction of fees for filing a complaint against a lawyer. Most researchers believe that the introduction of this board is for the better. That is, people who constantly write now will wonder if there are grounds for this. Our state stands in the way of increasing accountability to the people of lawyers and improving the regulation of legislation and increasing respect for lawyers in society. The laws of Ukraine precisely regulate the activities of lawyers and their duty to observe the rules of lawyer ethics.

Key words: lawyer, client, advocate, legal aid, Council of Advocates of Ukraine, Uniform register, judicial precedent, agreement on granting legal aid, complaint

 

 Анісевич Я.В.

ПРОБЛЕМИ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Соціально-економічні перетворення, що відбулись останнім часом в Україні, викликали суттєву модифікацію змісту суспільних відносин, що регулюються цивільним правом. Зокрема, це стало поштовхом до появи нових видів договірних відносин між фізичними та юридичними особами, серед яких своє особливе місце зайняли лізингові відносини.

Складність і недостатнє розуміння сутності лізингових відносин стало причиною неодноразових спроб їх законодавчого врегулювання нормами цивільного законодавства України. Як наслідок, чинні акти цивільного законодавства України дотепер не забезпечили адекватного та ефективного механізму регулювання цих відносин. Однією з причин такого становища є відсутність у вітчизняній науці цивільного права завершених комплексних монографічних досліджень, присвячених проблемним аспектам цивільно-правового регулювання лізингових відносин.

Ключові слова: договірні відносини, лізинг, договір лізингу, проблемні аспекти лізингу.

 

 Білик О.Р.

ОСОБЛИВОСТІ ФІКТИВНОГО ПРАВОЧИНУ ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ІНШИХ ЮРИДИЧНО ЗНАЧИМИХ ДІЙ

У статті з’ясовано чіткі вимоги цивільного законодавства, за умови додержання яких правочин вважатиметься дійсним. Визначено поняття фіктивного правочину та його ознаки, які спрямовані на задоволення інтересу особи та наділено окремими ознаками, зокрема, це своєрідна мета, яка має опосередковане відношення до самої юридичної дії, воля особи та факт введення в оману іншого учасника, в тому числі третьої особи, щодо фактичних обставин. Досліджено питання фіктивного правочину з поміж інших юридично значимих дій з дефектом волі. Виділено відмінність удаваного правочину від фіктивного. Описано характер правовідносин між сторонами, при невідповідності юридичній дії, яку було вчинено. Проаналізовано судову практику та вказано рекомендації щодо її однорідності вирішення спорів.

Ключові слова. Правочин: фіктивний, удаваний, недійсний, учасники, юридично значима дія, воля.

 

 Буткевич Л.П., Станчак О.І.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Дана стаття присвячена аналізу законодавчого врегулювання здійснення судової експертизи та практики її застосування на стадії досудового розслідування. В статті вказано на суперечності між нормативними актами та проблеми, які виникають на практиці призначення судової експертизи у зв’язку із даними розбіжностями. Проаналізовано  вплив на практику судової експертизи Закону України №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» та наголошено про невідповідність внесених змін принципам кримінального процесу. Також вказано  на негативний  вплив монополії державних установ на проведення судової експертизи в кримінальному процесі, що не дозволяє ефективно та повно здійснити досудове розслідування.

Ключові слова: судова експертиза, висновок експерта, форма закріплення процесуального рішення про проведення експертизи, правка «Лозового», досудове розслідування.

 

 Гнатик Н.І., Сливка А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Акцентовано увагу на доцільності системи електронного документування. Наведено основні нормативно-правові акти в сфері електронного документообігу. Досліджено та висвітлено переваги та недоліки електронної форми документування.

Ключові слова: електронне документування; електронне декларування; електронна документація; електронний документ; митна декларація; декларант; митний брокер.

 

 Шумейко А.А.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ У ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИНАХ, ЯК ОЗНАКА ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

В статті досліджено поняття та характерні ознаки державного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. Аналізовано різні правові позиції, щодо можливості країнами збереження свого державного суверенітету та зміни його ролі в процесі сучасного співробітництва з різноманітними міжнародними організаціями.

Акцентовано, що у сучасних міжнародних відносинах роль державного суверенітету знаходить нове вираження, відбувається «об’єднання суверенітетів», трансформація його ролі в обмін на додаткові гарантії захисту територіальної цілісності і реалізації інтересів держав в процесі міжнародного співробітництва.

Ключові слова: держава, державний суверенітет, міжнародні відносини, міжнародне співробітництво, трансформація ролі суверенітету.

 

 

© Альманах науки, 2018