4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 11 (20) листопад 2018 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Коц С.Н., Коц В.П.

ПОРІВНЯННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ВОЛОНТЕРІВ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ ПЕРЕБУВАННЯ У ГОРАХ КАРПАТАХ

У роботі досліджено зміну показників функціонального стану та адаптивних можливостей організму досліджуваних віком 16-17 років в гірських клімато-географічних умовах. Показано, що у після перебування в  горах протягом 12 днів збільшуються функціональні можливості серцево-судинної і дихальної систем. Виявлена перебудова кардіогемодинамічних показників свідчить, що гірські умови оптимізують вплив вегетативної нервової системи на систему кровообігу. Відпочинок в умовах гір дає суттєве розширення адаптаційних можливостей у волонтерівів. Відмічено достовірне збільшення величини затримки дихання на вдиху проба Штанге на 6,8 %, зростання систолічного об’єму крові у спокої на 6,04%,  зниження артеріального тиску систолічного після періоду перебування на гірському відпочинку на 3,1 %, зниження пульсу на 3,91%, зростання показників PWC170. Перебування в горах є ефективним засобом мобілізації функціональних резервів і зростання рівня адаптації організму.

Ключові слова: функціональні показники, адаптаційні можливості, дихальна система, серцево-судинна система, вегетативна регуляція, гіподинамія, спосіб життя, середньогір’я, фізична працездатність.

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 

 Василець Л.С.

КАРТОГРАФУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА ІМПОРТНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ УКРАЇНИ

У статті описано особливості створення тематичних суспільних довідкових карт експортних та імпортних вантажопотоків залізницею України станом на 2015¬ рік у світовому масштабі. Проведено роботу з вивчення та аналізу для відбору тематичних показників експортних та імпортних вантажних залізничних потоків для картографічного моделювання об’єкту картографування, підібрано способи та графічні засоби картографування. На багатоаспектній понятійній базі, аналізі методичного та практичного досвіду картографічного відображення, а також на основі загальнонаукових і окремо наукових підходів сформульована концепція дослідження і відображення перевезення вантажів і вантажопотоків залізницею України. Практична апробація дослідження представлена двома створеними картами, які відображають експортні/імпортні залізничні перевезення.

Ключові слова: карта, тематичні карти, карти транспорту, картографування вантажопотоків, ПАТ «Укрзалізниця».

 

 Кіндзерська Т.В.

КАРТОГРАФУВАННЯ ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

В статті подано основні особливості картографування економічних процесів та явищ на динамічних картах. Визначено передумови застосування динамічних карт, їх важливість для відображення руху та розвиток будь-якого явища та процесу в часі або його переміщення в просторі. Охарактеризовано способи відображення динаміки в умовах сучасності: застосування графічних змінних, анімацій, шкал наростаючих значків. Також визначено поняття динамічної генералізації.

Практичне значення статті полягає в створенні та оформленні карти динаміки прямих інвестицій в економіку України станом на 2010-2016рр. Для створення карти була вивчена та проаналізована інформаційна база, визначена територія картографування, підібрано способи зображення та умовні позначення. В роботі подана характеристика тематичних картографічних блоків карти. Описано особливості технології виготовлення у програмі Adobe Premiere Pro.

Ключові слова: карта, картографування динаміки інвестицій, іноземні інвестиції України, динамічна карта, картографічні анімації, способи відображення динаміки.

 

 Савенко Л.М.

КАРТОГРАФУВАННЯ ЕКОСТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ

В статті подано основні особливості створення карт екостану за допомогою геоінформаційних систем. Визначено передумови розвитку напрямку екологічного картографування, необхідність даного виду картографування, можливості спеціалізованого програмного забезпечення. Виокремлені основні принципи формування баз даних різних інформаційних джерел, а також виявлено особливості роботи програмного забезпечення з різними видами даних. Окреслено алгоритм створення карт екологічного стану у середовищі MapInfo Professional та охарактеризовано кожний етап алгоритму.

Практичне значення статті полягає у створенні карт, що відображають стан повітряного басейну і поверхневих вод території України. Для створення даної карти був використаний визначений алгоритм створення картографічних моделей у програмному пакеті MapInfo Professional. Визначено спектр використання даних карт.

Ключові слова: карта, геоінформаційна система, ГІС, екологічне картографування, екостан, картографічна модель, бази даних.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Закашевська Ю.Ю.,

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТРУМЕНТИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

У статті розкрито сутність завдань та цілей мерчандайзингу. Запропоновано характеристику інструментів мерчандайзингу торгового підприємства у відповідності до поставлених завдань та цілей. Виявлено напрями застосування окремих інструментів мерчандайзингу на торговому підприємстві відповідно до бажаних результатів на ринку. З’ясовано, що мерчандайзинг є багатофункціональним та реалізовує свої функції за допомогою широкого асортименту інструментів.

Ключові слова: мерчандайзинг, інструменти мерчандайзингу, торгове підприємство, маркетинговий комплекс, суб’єкти ринку.

 

 Качула С.В., Юдіна К.В., Меліхова Є.Д.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті розглянуто та досліджено стан фінансової політики України у сфері бюджетних видатків, які склалися у сучасній фінансовій системі при наявних соціально-економічних та політичних умовах. Зображено структуру за функціональною класифікацією видатків та проаналізовано динаміку основних бюджетних показників державних видатків.

Ключові слова: бюджетні видатки, фінансова політика держави, структура видатків бюджету, бюджетна стратегія, бюджетні показники.

 

 Меліхова Є.Д.

ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

З’ясована взаємодія  грошово-кредитної політики та фінансової стійкості банківської системи країни; виділено основні інструменти грошово-кредитної політики, які використовуються Національним банком України для управління фінансовою стійкістю банківської системи України. Важливим завданням для підтримки фінансової стійкості банківської системи України є приріст рівня капіталізації невеликих банків, виведення неплатоспроможних банків із ринку, зниження рівня кредитного боргу та повернення довіри користувачів до банків, щоб збалансувати їх ліквідність.

Відзначено, що в сучасних умовах базовою ціллю грошово-кредитної політики України є забезпечення цінової стабільності шляхом дотримання кількісних цілей щодо інфляції, а основним інструментом її реалізації виступає зміна ключової процентної ставки грошово-кредитної політики,  адже саме вона чинить найбільш суттєвий вплив на стан грошово-кредитного ринку. Проведено аналіз статистичних даних щодо динаміки облікової ставки НБУ.

Ключові слова: фінансова непорушність банківської системи, грошово-кредитна політика, системні фінансові ризики, облікова ставка, ставка рефінансування.

 

 Михайлова А.В., Дяченко В.В.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У статті розглядається енергозбереження як важливий енергетичний потенціалом держави. Проаналізовано статистичні дані проміжком з 90-х років до нашого часу. Розглянуто історичні аспекти, які вплинули на формування ситуації сьогодення та розкрито прогнозований потенціал енергозбереження України у 2030 році. Державна підтримка енергозбереження виступає як основний важіль до розвитку всіх галузей, які впливають на енергозбереження, а загалом і на економічну ситуацію в цілому.

Ключові слова: ВВП, стратегія енергетичні ресурси, енергоємність, енергозбереження, енергоефективність, потенціал енергозбереження, ЕСКО, «теплі» кредити, термомодернізація.

 

 Прилепа Ю.О.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛІВ КЛАСУ ЛЮКС

Стаття присвячена вивченню та систематизації ключових ознак, що характеризують сегмент готелів класу люкс. Як вони впливають на задоволення потреб і лояльність відвідувачів на ринку готельних послуг. Розглянуто розвиток сприйняття гостей готельних послуг класу люкс. Запропоновано підходи до розуміння готельного сектору класу люкс. Тема сегменту готельних послуг класу люкс займає все більш важливе місце в практиці сучасного готельного  бізнесу. На даний момент можна відшукати багато літератури яка б визначала цей сектор гостинності та розкривала б проблематику , в тому числі реалізації даного сегменту на ринку туристичних послуг. Адже поняття «люкс» не можна асоціювати лише з високою вартість та з терміном привілейованості, так як дорогі товари та послуги не завжди можна розглядатися в якості предметів розкоші.

Ключові слова: готелі класу люкс, готельні послуги, сектор гостинності, сегмент, готельний бізнес, ринок туристичних послуг.

 

 Чорногуз О.Г.

МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА БАНКІВСЬКІ КРЕДИТНІ ПОСЛУГИ

В умовах економічного розвитку, тенденції якого регулярно змінюються, банкам як основним фінансовим посередникам на фінансовому ринку України, необхідно постійно слідувати змінам кон’юнктури ринку та загальних ринкових тенденцій серед споживачів банківського кредиту. Періодично враховувати вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів, здійснювати їх оцінку та аналіз. Кредит сприяє еволюції та розвитку всіх секторів національної економіки. Він є важливим джерелом капітальних інвестицій, тому традиційно виділяється його вагома роль у розвитку і реструктуризації економіки та інвестиційній діяльності. В сьогоднішніх умовах ціноутворення на банківські кредити стає визначальним фактором у конкурентній боротьбі між банками. Банківський кредит за своєю сутність є специфічним, тому і формування ціни на нього залишається процедурою, яка має ряд власних особливостей. Ціноутворення на банківські кредити в банках залишається недосконалим та має ряд недоліків.

Ключові слова: банк, банківська система, кредит, депозит, процентна ставка.

 

 Яковенко С.Л.

ЕФЕКТИВНІСТЬ І РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

У сучасному світі особливо гостро постає проблема економічних криз локального та глобального характеру. Бухгалтерський облік є унікальним інститутом, що забезпечує порозуміння та керованість у соціально-економічних середовищах різних рівнів.  У статті доведено інституціональну природу розвитку методології облікової оцінки та визначальний вплив «глобального» інституту на її сучасний стан. Базуючись на інституціональній теорії, виявлено суперечливу внутрішню природу формування методології та практики застосування оцінки в обліку. Сформовано наукову гіпотезу необхідності дотримання діалектичного закону єдності та боротьби протилежностей (інтересів, інститутів) для дієвості оцінки (та в цілому бухгалтерського обліку) в попередженні економічних криз. Запропоновано нове трактування сутності та природи облікової оцінки, її місії в соціально-економічному середовищі. Підтверджено доцільність розбудови інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

Ключові слова: теорія бухгалтерського обліку, інституціональна теорія бухгалтерського обліку, оцінка, методологія облікової оцінки, філософія, закон єдності і боротьби протилежностей, місія бухгалтерського обліку в запобіганні економічним кризам.

 

ІСТОРІЧНІ НАУКИ

 

 Білун П.Г.

ІДЕЯ МІЖМОР’Я СЬОГОДНІ: ПЛАЦДАРМ НОВИХ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПИ АБО ЧЕРГОВА УТОПІЧНА ІДЕЯ

У статті йдеться про можливість втілення ідеї створення Балто-Чорноморського союзу на сьогоднішньому етапі розвитку геополітичних відносин європейських держав. Також порушуються питання необхідності такого об’єднання, його позитивні сторони і недоліки.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що можливо саме такий союз зміг би встановити баланс політичних сил у Європі, а також надати значні привілеї країнам-учасникам.

Ключові слова: ЄС, Україна, Польща, Міжмор’я, Балто – Чорноморський союз, Інтермаріум.

 

 Кольнобрицька І.О.

ВПЛИВ АРАБСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ АНДАЛУЗІЇ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ СТИЛІВ ІСПАНІЇ

Стаття присвячена аналізу культурного панування ісламської культури на Піренейському півострові та її впливу на іспанську культуру на основі дослідження архітектурних стилів арабської Андалузії (Аль-Андалуз) на загальний розвиток архітектурних форм та стилів Іспанії. На архітектурну основу Іспанії здійснили вплив цивілізації Візантії та Сходу, що дало потужний поштовх для розквіту блискучою мавританської цивілізації Іспанії. Архітектурні пам’ятки середньовічної Андалузії збереглися до нашого часу, що дає можливість порівняти характерні іспанські архітектурні стилі з художнім стилем арабської Іспанії часів правління Омейядів, Аббасидів, Альмохадів та Насридів. Аналізуються такі стилі: стиль мосарабів, мудехар, романський, готичний, платереко, чурригереско, архітектура міських кварталів Андалузії, стиль Антоні Гауді. В цих стилях найскравіше простежується мусульманська художня традиція. Аналізуються художні архітектурні форми, які були запозичені в церковному будівництві та забудові населених пунктів. Автор описує найвеличніші приклади мусульманського зодчества в Аль-Андалузі, а саме сивільський Алькасар, Велику мечеть в Кордові. Окремо розглядається архітектура та особливості міст Андалузії.

Ключові слова: архітектурний стиль, Андалузія, іслам, християни, мудехар, мосараб, платереско, чурригереско, архітектурний елемент, декор.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Клименко С.І.

ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ МОВНИКІВ НА СУЧАСНОМУЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Створення системи профільного навчання є одним з положень міжнародних стандартів. У статті розглянуто проблеми та перспективи профілюючого навчання. Запропоновано огляд нової Концепції профільного навчання в профільній школі. Представлено інформацію щодо важливих напрямів диференціації змісту навчання в шкільній освіті. Розглянуто питання якості організації профільного навчання та рейтингових оцінок.  Коротко охарактеризовано найбільш усталені моделі. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх учителів-мовників у зв’язку із модернізацією освіти в Україні. Визначено вимоги до змісту професійної підготовки. Здійснений аналіз основних якостей майбутнього фахівця. Наголошено на необхідності впровадження профільної підготовки в сучасний освітній процес.

Ключові слова: профілююче навчання; науково-методичні рекомендації; учителі-мовники; модернізація освіти.

 

 Корнюхіна А.В.,

ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Доповідь присвячена проблемам мотивації навчальної діяльності учнів на початковому етапі музичного виховання та визначення її важливості в педагогічному процесі; розглядаються загальні аспекти та особливості мотиваційної сфери учнів.

Ключові слова: мотив, мотивація навчання, пізнавальні інтереси, навчальний процес.

 

 Кравець Л.В.,

ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто поняття «обдарованість», визначено основні ознаки обдарованості. Описано специфіку навчання та проблеми роботи з обдарованими школярами. Окреслено основні завдання, що постають перед вчителем у роботі з обдарованими учнями. А також, на основі теоретичного та практичного дослідження виділено чотири стратегії навчання академічно обдарованих дітей, що можуть застосовуватися в різних комбінаціях у навчально-виховному процесі початкової школи.

Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, учитель початкової школи, молодший школяр.

 

 Кравченко О.В.

ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ, ЕГО СУЩНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ

В данной статье рассматривается важность професионального самовыражения преподавателя для развития его самого, а также для более эффективной организации программ дополнительного образования молодёжи и взрослых. Приводятся веские аргументы того, что самовыражениеэто первоначальная задача, преподаватель сначала должен сам проявить себя как в жизни, так и в профессиональной деятельности, а потом учить этому других.

Ключевые слова: самовыражение, дополнительное образование, современный, подход. професиональный, педагогический.

 

 Лакович А.М.

РОЛЬ ЕФЕКТИВНОГО РОДИННОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ.

Всестороннее развитие ребенка поможет становлению и развитию не только его одаренности, но и личности. Родители при этом исполняют главную роль. Важно, чтобы ребенок получил надлежащую поддержку семьи и смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал в полном объеме.

Ключевые слова: проблема одаренной личности; чувствительные и уязвимые; желательное отцовство; общий язык; правильное русло; комплексный подход; подготовка к отцовству.

 

 Мігальчич Р.І.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У даній статті досліджується патріотичне виховання молодших школярів в умовах шкільного навчання. Одним з провідних принципів державної політики України є виховання патріотизму. Доведено, що формування в учнів любові до своєї держави має починатися з дитинства. Перед сучасними вчителями стоїть питання збагачення патріотичного досвіду учнів шляхом впровадження продуктивних педагогічних технологій.

Ключові слова: патріотичне виховання, молодші школярі, форми патріотичного виховання, методи патріотичного виховання.

 

 Папазова А.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У статті розглядається актуальна проблема удосконалення системи формування мотивації у студентів в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Один з ефективних шляхів її вирішення автор бачить в роботі з розвитку досвіду використанняінноваційних процесів в університеті, що  припускають педагогічну підтримку студента і викладача, що вивчають науку в розвитку. У статті розглянуті існуючі погляди на структуру мотивації студентів до підвищення рівня знань та інтересу до вивчення педагогічних дисципліни.

Ключові слова: мотивація, педагогічні технології, педагогічні дисципліни, професійна підготовка.

 

 Попова Н.О.

СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

В статті досліджено теоретичні питання проблеми формування  професійної  позиції  майбутнього медичного працівника як обов’язкової умови професійного становлення фахівця під час навчання в медичному коледжі. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури щодо сутності формування професійної позиції майбутніх медиків. Визначено основні підходи до аналізу сутності та структури професійної діяльності: Окреслено критерії готовності до професійної самореалізації майбутніх фахівців. Розглянуто структуру готовності медичних працівників до професійної діяльності, яка включає в себе взаємопов’язані компоненти: мотиваційний, пізнавальний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-організаційний. Досліджено філософськи та психологічні погляди на структуру готовності до професійного самовдосконалення та саморозвитку.

Ключові слова: професійна позиція, готовність до професійної діяльності, мотиваційний компонент, пізнавальний компонент, операційно-діяльнісний компонент, рефлексивно-організаційний компонент.

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Леванчук І.В.

УКРАЇНА У ВІЙСЬКОВІЙ СТРАТЕГІЇ США ПІСЛЯ 2014 РОКУ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Розглянуто місце та роль України у військовій стратегії США після 2014 р., тобто після анексії Росією Кримського півострова та агресії на сході нашої держави. Визначено ключові аспекти військово-оборонної співпраці між сторонами (зокрема, надання фінансової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів та проведення спільних військових навчань). Виявлено, що офіційний Вашингтон розглядає агресивну політику РФ як загрозу міжнародному миру, безпеці й стабільності не тільки в Європі, а й у світі в цілому. На основі аналізу наявних документів та практичних напрямів співробітництва сторін доведено, що сьогодні США готові допомагати Україні на політико-дипломатичному рівні, проте не мають наміру втручатися в російсько-український конфлікт збройним шляхом. Відповідно, сьогодні Україна посідає другорядну роль у рамках військової стратегії Сполучених Штатів.

Ключові слова: військова стратегія, оборонне співробітництво, Україна, США, Росія, анексія, Крим

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Біляєва А.П.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО БУЛІНГУ

Досліджено теоретичні питання проблеми булінгу. Центральна тема статті – булінг у школі та як йому протистояти. Ця тема пізнавальна. У даній статті розглянута проблема знущання над підлітками. Проаналізовано характерні особливості булінгу. Виявлено та обґрунтовано необхідність боротися з цим. Стаття розкриває зміст поняття "булінг". Стаття присвячена детальному аналізу цієї проблеми. Особливу увагу приділено булінгу в школі. Дана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень. У даній статті зроблена спроба розкрити основні причини цькування над дітьми. Значна увага приділяється причинам агресії. У статті наведено аналіз поглядів психологів. Метою статті є аналіз вивчення такого поняття як «булінг» та  як його частково викорінити з нашого життя. Обґрунтовується думка про те, що без психолога складно обійтися в цій ситуації. Такий погляд буде цікавий фахівцям в області психології. Розкривається проблема причини жорстокості дітей і аналіз понять, пов'язаних з булінгом.

Ключові слова: булінг, діти, підлітки, кібербулінг, жертва, агресія.

 

 Райдберг Д.А.

«ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ» В ПСИХОЛОГИИ

Анализ различных взглядов на дальнейшее развитие психологической науки и симбиотическое сочетание рассмотренных взглядов . Упоминание современной проблематики кризисной ситуации в психологии , а так же описание предположительных вариантов неизбежного разрешения переломного периода науки на основе цифровых технологий будущего . Рассмотрение путей развития психологии совокупно с технологическими вызовами общества на основе тех прорывов в рамках цифровых технологий , которые доступны уже сейчас . На базе досягаемых научных изобретений и предполагаемых данных о постепенно развивающихся , но еще не зримых  основной массе общества , формирующихся  технологических открытий и новых способов упрощения жизни человека . Так же , упоминание разработок как статей научных деятелей , так и описание актуальных статистик .

"Чем искусственнее окружающая нас среда, тем сильнее мы зависим от технологии." (с) Станислав Лем.

Ключевые слова: будущее психологии , кризис психологии , IT-технологии , социальные сети, искусственный интеллект ,нове направления, «мозгкомпьютер», персонализация, дистанционное консультирование.

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 

 Журавська І.В.

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Проаналізовано існуючі в ресторанному бізнесі сучасні нововведения які застосовуються для полегшення обслуговування відвідувачів та для того, щоб бути клієнтоорієнтованим та тримати конкурентні позииції в ресторанній індустрії.

Розглянуто основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу, зокрема нові форми та інноваційні підходи, які застосовуються в закладах ресторанного господарства для утримання постійних та залучення нових (потенційних) відвідувачів, в умовах ринкової конкуренції.

Дану проблематику, а саме розвиток ресторанного бізнесу та інноваційні аспекти розглядалися у праця іноземних та вітчизняних  авторів: В. Найдюк,В. Архіпова, Л. Нечаюк, В. Пивоварова, А. Аветисової, К. Егертон-Томас, Т. Шталь, Г. П'ятницької, В. Антонової,Н. Телеш, В. Варфоломеєвої,О. Сватюк, та ін.

Мета: виявити та охарактеризувати сучасні підходи і тенденціїв сфері ресторанного бізнесу.

Ключові слова: іновації, інноваційні підходи, сучасні тенденції, нововедення, розвиток ресторанного бізнесу, , ресторанна індустрія.

 

 Мазурець К.А.

ПИСЬМЕННИЦЬКА ПУБЛІЦИСТИКА ЯК СПЕЦИФІЧНЕ ЯВИЩЕ МЕДІАПРОСТОРУ

У статті проаналізовано явище письменницької публіцистики в сучасному медіапросторі, визначено його особливості та значення для мас-медійного середовища України.  Встановлено, що публіцистична діяльність – один з найбільш ефективних механізмів впливу на читача, важливий інструмент осмислення соціального життя. Письменницька публіцистика – важливий аспект журналістики й публіцистики, який аналізує історичні події та допомагає зрозуміти тенденції нашого сьогодення та майбутнього. У статті розглянуто жанрові особливості матеріалів письменницької публіцистики, проаналізовано впливовість та їх ефективність в журналістиці. Стаття може бути корисною для студентів-журналістів, а також для викладачів дисциплін «Публіцистика», «Історія української літератури», «Історія української журналістики», а також при розробці навчальних посібників і методичних рекомендацій для студентів. 

Ключові слова: публіцистика, письменницька публіцистика, журналістика, медіапростір, жанр.

 

 Онисковець І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто проблемні питання функціонування та розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Проаналізовано рівень споживання консалтингових послуг та конкуренції у цій сфері, а також особливості діяльності, конкурентні переваги та клієнтська база консалтингових компаній, що діють на вітчизняному ринку. Було виділено найважливіші причини стрімкого розвитку зростання попиту на консалтингові послуги на світовому ринку.

Ключові слова: консалтинг, клієнт, послуга, конкуренція, ринок       

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Telichko D.V.

ACCOUNTING FAILURES WHEN CREATING THE CONTACTLESS POWER SUPPLY OF IMPLANTS

The problems of long-term use of implants are considered. Particular attention is paid to the problem of power supply of artificial organs with sufficient energy consumption, the solution with the power supply of low-energy buildings today is more or less solved. Well-known developments ofartificial heart"devices were used as a test object. The heart is one of the most important human organs, and the creation of a completely mechanical heart for long-term use is the most urgent and problematic task, both for engineers and for physicians in General.  The choice of non-contact current supply through the skin is proved. The assessment of the possibility of failure of its nature and the main characteristics when using devices, and presents methods for solving a failure. After all, the occurrence of emergency situations when using the device such as" artificial heart " should be as minimal as possible, because any failure can cause the death of the patient.

Keywords: implants, noncontactcurrentsupply, electromagnetic induction, thermal conditions

 

 Борщ Д.О.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЧІВ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У статті проаналізовано причини внаслідок яких в цифрових вимірювачах показників якості електроенергії виникають електромагнітні завади та наведена їх класифікація, охарактеризовані основні джерела завад, що виникають в промисловому обладнанні, приведена класифікація кондуктивних завад (в залежності від походження і характеру поширення). Охарактеризовано основні види завад (мікросекундна та наносекундна імпульсні завади). Наведено перелік стандартів, які чітко регламентують форму напруги випробування, ступінь жорсткості випробувань, вимоги до випробувального устаткування, методи випробувань та ін. Таким чином вони також жорстко визначають типи завад, що перевіряються та їх допустимі рівні. Приведено приклад приладів, що застосовуються для забезпечення заданих стандартами параметрів електромагнітної сумісності, які стосуються кондуктивної завадозахищеності та завадоемісії. Описана методологія забезпечення завадозахищеності.

Ключові слова: електромагнітна сумісність, технічний засіб, електроенергія, завада, завадозахищеність, завадоемісія.

 

 Воропай В.С., Черкасова В.В., Ягмурджи А.А.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗВЕНЬЕВ ПРИПОРТОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТАВКИ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛЯНИСТЫХ КУЛЬТУР

Работа посвящена вопросам повышения эффективности функционирования транспортной системы промышленного района припортовой логистической цепи. Разработана методика управления процессом устойчивого взаимодействия транспортных систем промышленного района в ПЛЦЗ путем «встраивания» в нее органа-координатора- ЛРЦ. Произведено моделирование  процесса устойчивого взаимодействия припортовых транспортных систем обслуживающих деятельность ЛРЦЗ. Восстановлена гармония сопряжения  между составляющими звеньями, обрабатываемых потоки зерновых, что приводит к устойчивости всей логистической цепи. Стохастическая модель, метод мониторинга и его математический аппарат создают возможность разработки единой информационной системы оценки эффективности работы ЛРЦ. Создан алгоритм для определения  протекающих процессов в логистической цепи. Что позволяет рассматривать реверсивность потоков во временном и фазовом пространстве, в следствии исследования было принято, что разрабатываемая модель должна обладать устойчивостью. Дальнейшее развитие получил метод мониторинга сложных объектов, заключающееся в замене мониторинга с основанного на лингвистической оценке эффективности логистической цепи зерновых на количественную оценку.

Ключевые слова: организация перевозок, логистический распределительный центр (ЛРЦ), промышленное логистическое централизованное звено (ПЛЦЗ, реверсивная цепь, численные методы, припортовая логистическая цепь.

 

 Доновська Н.С., Хаітов В.О.

МЕТОДИ БАЛАНСУВАННЯ НАБОРІВ ДАНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ АЛГОРИТМІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Дана стаття присвячена дослідженню методів балансування незбалансованих даних та з’ясуванню, чи призводить балансування даних до покращення якості роботи алгоритмів класифікації. Розглядається задача бінарної класифікації, в якій кількість екземплярів одного з класів набагато більша чим у другому класі. Розглядаються різні методи балансування даних, серед яких частина методів вимагає зміни оригінальних даних шляхом видалення, додавання або генерації нових екземплярів (андерсемплінг, оверсемплінг, синтетична генерація нових даних (SMOTE)), а інша частина вирішує проблему дисбалансу даних на алгоритмічному рівні, а саме: шляхом зміни порогу прийняття рішення або приписання ваги класам. В статті описані деякі тонкощі балансування даних, стосовно рівня врівноваження класів. Проводиться дослідження кожного методу балансування з використанням ряду обраних методів класифікації. З’ясовується який з методів балансування може давати найбільше покращення якості роботи алгоритмів класифікації.

Ключові слова: машинне навчання, класифікація, незбалансовані данні, дисбаланс класів, sampling,  SMOTE, андерсемплінг, оверсемплінг.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Зарудняя Т.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В статье обращено внимание на трудности возникающие у преподавателей и учеников школ при написании творческих работ и участии в творческих конкурсах.Проведен анализ личного опыта учителя,а также других педагогов,на основании которого  и представлены подходы и наработки для решения этих проблем.Проведенный анализ показывает недостаточный уровень творческих подходов в педагогической деятельности.На основе полученных данных и результатов в творческих конкурсах даются рекомендации для учителей в повышении эмоционального и умственного потенциала учащихся.Предложено использовать подходы, позволяющие повысить потенциал учителя для применения на практике решений и принципов , основанных на знании психологии и философских концепций , которые позволяли бы создать на уроке творческую атмосферу, научить учителя и ученика импровизации в процессе обучения.В результате создается позитивная и продуктивная среда для развития творческого потенциала как учителя так и ученика.

Ключевые слова: творческие способности, философские концепции, импровизация, творческий потенциал, самореализация.

 

 Іваночко М.Б.

РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ІЄНА МАК’ЮЄНА “СПОКУТА”

У данній статті розглядається стильове новаторство сучасного британського письменника Ієна Мак’юена. Робиться спроба пояснити особливості майстерності Ієна Мак’юена як романіста, його вибір тих або інших письменницьких стратегій у контексті сучасного культурно-історичного процесу. Пропонується реалізація форм інтертекстуальності у романі Ієна Мак’юєна “Спокута”, що дозволяє уявити картину суттєвого оновлення письменником особистої оповідної стратегії, пов'язану з приналежністю автора до англійської постмодерністської літератури.

Ключові слова: пратекст, інтертекстуальність, епіграф, рефлексії, цитати, Ієн Мак’юєн, “Спокута”, роман.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Дєордєв М.С.

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ “МІЖНАРОДНИХ ПАРАОРГАНІЗАЦІЙ”

Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню поняття та визначення статусу ”міжнародних параорганізацій”, характеристики їх міжнародної правосуб’єктності та визначення їх основних ознак.

Ключові слова: міжнародні параорганізації, міжнародні квазіорганізації, міжнародні організації, “м’яке право”, морально-політична відповідальність, фрагментарна правосуб’єктність.

 

 Митошоп В.В.

ЗМІШАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Взяття курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, бурхливий розвиток ринкових відносин та інформаційних технологій, глобальна інформатизація та електронізація суспільства, посилення конкуренції в сфері бізнесу викликало потребу в приведенні національного законодавства у відповідність до вимог суспільства, а також європейських та міжнародних стандартів. У зв’язку з цим почався процес оновлення законодавство у сфері аудиторської діяльності, що має на меті покращення інвестиційної привабливості національної економіки, підвищення якості аудиторських послуг, а також створення ефективної системи контролю за аудиторами.

Стаття спрямована на вивчення питань контролю якості надання аудиторських послуг, а також окреслення основних аспектів щодо моделі контролю за аудиторами в Україні.

На основі аналізу ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та наукових праць з даного питання, в статті здійсненна спроба проаналізувати нинішню систему контролю якості аудиторської діяльності в Україні.

Ключові слова: законодавство, ринкові відносини, аудит, аудиторська діяльність, аудитори, глобалізація, професійна етика, зовнішній незалежний контроль, Аудиторська палата України.

 

 Пещанська А.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ, ВИКОНАННОГО В НЕЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

Почерк - це технічна сторона письма, зафіксована в рукопису системи звичних рухів, в основі формування якої лежить письмово-руховий навик. Як вважав фізіолог Павлов, то процес вироблення навичок почерку має умовно-рефлекторну природу.

Зміна почерку навмисна, чи ні, завжди пов’язана зі зміною сформованої навички письма. В залежності від факторів, які впливають на зміну почерку, навички письма змінюються у більшій або меншій мірі. Ступінь викривлення ознак залежить як від характеру умов, які впливають на почерк, так і від стійкості й варіаційності почерку.

Однак повного руйнування системи навичок, які визначають стереотипність системи рухів при письмі, як правило, не відбувається. Стереотипність у більшій або меншій мірі все таки зберігається. У зв'язку з цим у рукописах, які виконані зміненим почерком, у тому числі й зміненим навмисно, зображаються ознаки звичайного почерку виконавця, що дає можливість його ідентифікувати.

Саме завдяки наявності незмінених ознак дослідження навмисно зміненого почерку базується на загальних положеннях методики дослідження почеркознавства.

Ключові слова: почерк,  почеркознавство,  стереотипність системи рухів, рукопис, «збиваючі фактори», напрямок руху,  експерт,  судово-почеркознавча експертиза,  підпис.

 

 Шихелілі А.О.

СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні. Подано аналіз різних джерел права з урахуванням законодавчих норм різної юрисдикції. Визначено співвідношення в застосуванні джерел права в окремих аспектах функціонування трубопровідного транспорту. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення функціонування трубопровідного транспорту в Україні.

Ключові слова: правове регулювання, транспортне право, трубопровідний транспорт, законодавство, магістральний трубопровід.

 

 

© Альманах науки, 2018