4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 10 (19) жовтень 2018 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Коц С.Н., Коц В.П.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Проведено исследование показателей вариабельности сердечного ритма у респондентов с различным уровнем двигательной активности. В работе определили реакцию сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки, что позволяет дать рекомендации по изменению образа жизни и характера тренировок. Показано прямая связь между уровнем двигательной активности и показателями регуляции сердечной деятельности у студентов. Определено, что показатели адекватности процессов регуляции в покое и после нагрузки у респондентов третьей группы (низкий уровень двигательной активности) были самыми высокими, как и показатели индекса вегетативного равновесия, что указывает на снижение активности парасимпатического и гуморального контуров регуляции работы сердца в группах. Сделано заключение, что систематическая нехватка двигательной активности приводят к соответствующему негативному смещению баланса вегетативной регуляции в сторону симпатического действия.

Ключевые слова: двигательная активность, вариабельность сердечного ритма, сердечно-сосудистая система, вегетативная регуляция, гиподинамия, образ жизни, физические нагрузки, индекс напряжения.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Мєсєчко І.М.

ПОЗИЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ БАНКІВСКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті досліджено та проаналізовано частку у статутному капіталі банків країн-інвесторів в національній банківській системі з урахуванням іноземної участі. Здійснена кластеризація інвесторів на підставі розміру частки від загального обсягу іноземного статутного капіталу в банківській системі України. Дослідження дозволить визначити вплив головних країн-інвесторів на розвиток вітчизняного фінансового ринку та національної економіки в цілому.

Ключові слова: транснаціоналізація, країна-інвестор, банківська система, кластер, іноземний капітал, фінансовий ринок.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Будянський Д.В., Манько О.О.

ДОСВІД РОБОТИ ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «МЕЛОДІЯ ДУШІ» З РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкривається досвід роботи творчого об’єднання «Мелодія душі» з розвитку творчих здібностей школярів у процесі конкурсно-фестивальної діяльності. Обґрунтовується думка, що заняття у творчому вокальному колективі сприяють формуванню навичок володіння голосом, артистизму, впевненості у собі, ознайомленню дітей з сучасними тенденціями розвитку вітчизняної і зарубіжної естради. Важливою складовою роботи дитячого вокального гуртка є участь його вихованців у конкурсах і фестивалях різного рівня та різного напрямку. Автор, на прикладі роботи очолюваного ним колективу «Мелодія душі», доводить що саме цей напрямок діяльності є надзвичайно ефективним для розвитку творчих здібностей вихованців, їх особистісного і артистично-виконавського становлення, набуття цінного практичного досвіду.

Ключові слова: творче об’єднання, гурток, творчі здібності, школярі, конкурсно-фестивальна діяльність.

 

 Солтисік Р.П.

ІКОНОПИС, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЖИВОПИСУ

Визначено поняття іконопису, як унікальний вид живопису та його особливості. Надано основні поняття та їх визначення, що дотичні до іконопису. Розглянено відмінності, вимоги та завдання, які стоять перед іконописцем в процесі писання ікони. Показано взаємозв’язок іконопису та академічних мистецьких дисциплін.

Ключові слова: іконопис, стиль, канон, церковне мистецтво, іконографія, духовний, графічне зображення, ікона, старовинний, художник- іконописець, естетичний, мистецький.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Monastyrnaya A.V.

ADVANTAGES OF COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES IN EFL CLASSES

Cooperative learning in EFL classes in Western countries is widely used to improve students' oral communicative competence and their motivation toward learning English. However, in Ukraine very little research has been done on this teaching approach and it is not frequently used in Ukrainian educational practice. The study is focused on students and their interaction within a group in cooperative learning-based classes. The article investigates the advantages of implementation of cooperative learning strategies in EFL classes and is aimed at describing the use of cooperative learning technique to enhance learning experience of students, their motivation and confidence in mastering the foreign language; at describing how students become actively and more directly involved in the learning process when cooperative learning strategies are applied. The light is shed on how the implementation of the cooperative learning in EFL classes helps to produce positive outcomes for all students. 

Keywords: cooperative learning, group work, interaction, learning process, English as a foreign language (EFL).

 

 Божко Н.В.

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В даній статті розглянуто підхід до визначення поняття «віртуальна лабораторія», здійснено огляд сучасних віртуальних засобів, що надають можливості для формування професійної компетенції студентів технічних спеціальностей, проведено дослідження процесу доцільності використання віртуальних лабораторій в навчальному процесі.

Ключові слова: віртуальна лабораторія; лабораторна робота; інформаційні технології, модель.

 

 Мацейків Т.І.

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

Стаття присвячена актуальній проблемі – формуванню громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії України. Проведено психолого-педагогічний аналіз предмету дослідження. Визначено та теоретично обгрунтовано структуру громадянської компетентності, потенціал курсу історії України в старшій школі для формування громадянської компетентності старшокласників. Проаналізовано публікації спорідненої тематики, що складають основу для визначення поняття громадянської компетентності та її структури. Автором схарактеризовано зміст когнітивної, аксіологічної та діяльнісної складової громадянської компетентності. Розглядаються методичні умови формування громадянської компетентності у процесі навчання вітчизняної історії.

Ключові слова: компетентність, громадянська компетентність, структура громадянської компетентності, когнітивна, аксіологічна. діяльнісна складова громадянської компетентності.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Якимчук Ю.В.

ВПЛИВ ПОХВАЛИ НА НАВЧАЛЬНУ МОТИВАЦІЮ СТУДЕНТІВ

У статті розглядається можливість позитивного чи негативного впливу похвали викладача на навчальну мотивацію студентів. Автор дає практичні рекомендації щодо ефективності використання похвали у вищих навчальних закладах. Якщо виконувати ці рекомендації, то похвала стимулює роботу студентів, стає інформативним та емоційним зворотнім зв’язком між викладачем та студентами, вчить студентів приписувати їхній успіх зусиллям, яких вони доклали до виконання завдання, а не зовнішнім факторам, а тому розвиває внутрішню мотивацію. Правильно подана похвала показує, що викладач відкритий, справедливий і щиро радий бачити академічний прогрес студентів. Якщо викладач хвалить правильно, то він/вона уникає збентеження студентів, розчарування у навчанні та зниження довіри до викладача. Щоб зробити похвалу ефективною, викладачу слід також брати до уваги особистісні якості кожного студента та її/його ставлення до похвали, до манери її надання та той факт, чи хоче він/вона отримати похвалу наодинці чи перед групою.

Ключові слова: похвала, зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, стимул

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Жила Н.В., Зенкіна С.М., Жила М.В., Зенкін А.С.

ВИБІР МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ І ВАРІАНТІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

У статті розглядається проблема, пов'язана з визначенням оптимального по заданому критерію набору вимірюваних параметрів і засобів вимірювань, що забезпечують економічну ефективність системи контролю при сертифікаційних випробуваннях автомобілів, а також критерії для оцінки вимірюваних параметрів, засобів контролю та діагностики, встановлена методика реалізації вибору засобів технічного діагностування, вказані перспективні напрямки розвитку апаратури спеціального призначення для випробувань автотранспортних засобів та вплив навколишнього середовища на вимірювання. Розглянуте завдання вибору засобів вимірювання при випробуваннях автотранспортних засобів, сертифікація характерних вузлів АТЗ та прилади для нормативної оцінки заданих параметрів та спеціальна апаратури для комплексних випробувань.

Ключові слова: автомобілі, метрологія, оцінка, сертифікація, випробування, критерії, методи.

 

 Соколовська І.Є.

МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЧАСТОК МАТЕРІАЛУ В ВИХРОВОМУ АПАРАТІ ПРИ ТЕРМООБРОБЦІ

У статті наводиться математична модель руху часток матеріалу в вихровому апараті при термообробці. Розроблено комплексну математичну модель нагріву і тривимірного руху часток у вихровому апараті.

Вивчення великої кількості отриманих результатів розрахунків дозволяє зробити якісний висновок про те, що в цілому частки, які потрапляють в вихровий апарат ближче до бічної стінки, довше витають в його обсязі, а, отже, і довше піддаються сушці, що краще з технологічної точки зору.

Тестові розрахунки, проведені по представленій моделі, свідчать про її якісну адекватність і можливість використання даної моделі для розрахунку різних режимів сушки матеріалів у вихрових апаратах.

Отримані дані можуть використовуватися в методиках розрахунку тепломасо-обмінних вихрових пристроїв. Ключові слова: вихровий апарат, турбулентність, тепломасообмін, траєкторія руху, термообробка, математична модель.

 

 Тимченко І.В., Калюжина І.Є.

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ  АВАРІЙ В ПОРТОВИХ КОМПЛЕКСАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

В статті представлено результати дослідження структури та алгоритму функціонування системи підтримки прийняття рішень з запобігання та ліквідації  аварій в портових комплексах Північного Причорномор’я. Запропоновано алгоритм, який дозволяє систематизувати основні фактори небезпеки при здійсненні технологічних операцій в портових комплексах, відстежувати основні причини аварій, накопичувати їх в базі знань та ці данні використовувати для запобігання  аварій. Запропонований алгоритм досліджено на прикладі портових комплексів Миколаївської та Одеської областей з урахуванням особливостей розповсюдження забруднених речовин в обмежених акваторіях. Запропоновано інформаційний ресурс, який дозволяє відображати екологічну інформацію та проводити попередній картографічний аналіз наслідків можливих (або реальних) аварійних ситуацій, програвати сценарії розвитку аварійних ситуацій.

Ключові слова: екологічна безпека; портові комплекси; обмежена акваторія; моніторинг; аварійна ситуація.

 

 Кулик Д.В.

ЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано роботу українських підприємств, задіяних в електронній промисловості України: Infomir та EKTA (компаній-гігантів, які є одними з найкращих на світовому ринку). Infomir (спеціалізується на електроніці, починаючи від систем обліку ресурсів, закінчуючи світлодіодним освітленням) та EKTA (виробник відео екранного обладнання). Аналіз основано на показниках ефективності господарської та фінансової діяльності даних підприємств. Запропоновано ідеї для активного включення України в міжнародний електронний бізнес: активне впровадження базового устаткування, комп'ютерів та телекомунікацій; стимулювання швидкого розвитку інфраструктури мережі; навчання професійним і загальним навичкам роботи в Інтернеті; підвищення купівельної спроможності шляхом досягнення стабільного економічного росту.

Ключові слова: електронна промисловість, показник ефективності господарської діяльності, показник  ефективності фінансової діяльності підприємств, електроніка, інтеграція підприємств.

 

 Чорненька О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВІЙНИХ РЯДІВ ДО ІНТЕГРУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

У даній роботі вивчено питання про побудову загального асимптотичного розв’язку сингулярно збуреного диференціального рівняння другого порядку

,

з коефіцієнтами

, .

Для проведення дослідження було використано теорію асимптотичного інтегрування та теорію подвійних рядів. Встановлено, що загальний розв’язок даного рівняння можна побудувати у вигляді подвійних розвинень за цілими степенями параметра та незалежної змінної.

Ключові слова: асимптотичні методи, диференціальні рівняння, малий параметр, загальний розв’язок, подвійні ряди.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Невмивака Ю.А.

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стаття є дослідженням основних проблем розмежування нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, вносяться відповідні пропозиції щодо його удосконалення. Автором визначено шляхи для вирішення існуючих проблем.

Ключові слова: охорона праці, контроль, нагляд, трудове законодавство, дотримання трудового законодавства.

 

 

© Альманах науки, 2018