4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 9 (грудень) 2017 р.

 

 

 

Архітектура

 

 Лобовко О.В.

ЗАХИСНІ ВІКОННІ ПЛІВКИ У СПРАВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ПРАЦІ

Забезпечення нормальних умов праці (мікроклімат, освітлення, захисту від травм) є головним завданням будь-якого роботодавця. Пропонується широко використовувати енергозберігаючі віконні плівки, що дозволяють одночасно забезпечити енергозбереження, травмобезпеку і комфортне освітлення при дуже малих витратах.

Ключові слова: мікроклімат, освітленість, захисні покриття, енергозберігаючі віконні плівки.

 

Біологічні науки

 

 Трішина В.Ю., Шквиренко Л.А., Четверикова К.С.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

В статті запропоновано удосконалення технології виробництва слабоалкогольного напою на основі плодово-ягідної сировини з комбінованим складом. Виробництво відноситься до харчової промисловості, а саме до виноробної галузі, зокрема до виробництва яблучних слабоалкогольних напоїв типу сидр та призначено для приготування, освоєння та впровадження нових харчових продуктів з метою покращення якості споживчого ринку України. Проаналізовано існуючий ринок слабоалкогольних напоїв, їх класифікація, та популярність.

Досліджено вплив на організм людини ряд алкогольних та слабоалкогольних напоїв.Запропоновано додавання  лактози та фруктози у якості покращення органолептичних показників якості сидру.

Була розроблена власна технологія виробництва слабоалкогольних напоїв типу сидр на основі патентів. Також було проведено фізико-хімічний та мікробіологічний аналіз напою власного виробництва з дотриманням чинних нормативних та законодавчих актів.

Ключові слова. Яблуко, сидр, органолептичний аналіз, мезга, зброджування.

 

Економічні науки

 

 Булах І.І., Шиманська О.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз тенденцій сучасного етапу розвитку фондового ринку України. Досліджено процеси випуску емісійних цінних паперів. Показано випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій. Проаналізована динаміку обсягу та кількості випусків облігацій. Досліджено діяльність організаторів торгівлі за останні три роки. Проведено аналіз структури обсягів біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі. Суттєве місце відводиться аналізу індексів фондової біржі: ПФТС, UX та WIG-Ukraine. Індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш ліквідних акцій вітчизняних компаній, він виконує роль індикатора цінової ситуації на українській біржі. Індекс UX є зваженим за капіталізацією з врахуванням вільних акцій. Індекс WIG Ukraine є першим індексом за межами України, портфель якого складається лише з українських акцій. У статті проведено аналіз динаміки фондових індексів та побудовано їх трендові моделі. Встановлено, що український фондовий ринок сьогодні значно відстає у своєму розвитку від фондових ринків промислово розвинутих країн. Фондовому ринку України необхідна підтримка і ефективне регулювання.

Ключові слова: фондовий ринок, акції, облігації, фондовий індекс, інвестиційний портфель, динаміка.

 

 Денищук А.В., Миськів Л.П.

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Здійснено класифікацію витрат обліку виробництва продукції технічних культур. Проведено порівняння методу обліку витрат директ-костинг і стандарт-костинг. Особлива увага приділяється первинним документам та їх удосконаленню. Запропоновано удосконалення робочого плану рахунків з обліку витрат виробництва продукції технічних культур шляхом запровадження нових субрахунків. Проведено порівняння методу визначення собівартості витрат «Директ-костинг» і «Стандарт-костинг», визначено основні недоліки та переваги. Відповідно до запропонованого методу директ-костинг для визначення витрат, запропоновано вдосконалити окремі первинні документи.

Ключові слова: облік, витрати, виробництво, первинні документи, субрахунки, технічні культури.

 

 Калантиря Ю.С.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ АГРОБІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглянуто етимологію поняття терміну агробізнес. Обґрунтовано недоречність ототожнення поняття «агробізнес» з поняттям «сільськогосподарське виробництво». Досліджено сучасні дефініції даного терміну з різних авторських поглядів, н-д агробізнес як сукупність економічних відносин в аграрному секторі країн, агробізнес як сектор національної економіки, агробізнес як економічні відносини між людьми тощо. Запропоновано власне визначення терміну агробізнес. Сформовано основні риси сучасного агробізнесу.

Ключові слова: агробізнес, сільське господарство, комерційна діяльність, агропромисловий комплекс, продовольчий сектор, економічні відносини, продовольча система.

 

 Речка К.М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ  НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

На всіх етапах розвитку економіки, управління персоналом є однією з найбільших сфер життя підприємства здатного підвищити його ефективність. Система управління персоналом забезпечує безперервне вдосконалення методів роботи з кадрами . Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів – це характер продукції, яка випускається  на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом  зовнішніх факторів – це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці. Від забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежать організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, усі показники діяльності підприємства. 

Ключові слова. Персонал, управління персоналом, система управління персоналом, трудовий потенціал, ефективність виробництва.

 

 Рябоконь І.В., Недбалюк О.П.

АНАЛІЗ ЗБУТУ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

В статті розкрито сутність збуту в експортній діяльності як специфічної економічної категорії, розглянуто можливості вдосконалення методики аналізу в процесі управління збутом в експортній діяльності підприємства. Оцінено склад, динаміку та структуру збуту основних видів продукції ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», проаналізовано структуру та динаміку експорту продукції та витрат на збут в цілому та за елементами витрат, що дозволяє внести пропозиції по вдосконаленню системи збуту в експортній діяльності підприємства.

Ключові слова: збут,аналіз збуту, експорт, реекспорт, управління збутом в експортній діяльності.

 

 Чухліб В.Є.,

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

З метою виведення із затяжної кризи виробничих підприємств України, необхідно шукати нові способи управління підприємствами. У статті проведено аналіз ефективності проектної діяльності на виробничих підприємствах. Визначено основні проблеми виробничих підприємств, які допомагає вирішити проектна діяльність. Виявлено переваги проектної діяльності, та їх обґрунтування. Надана класифікація проектів на виробництві за різними ознаками. Наведено рекомендації щодо оптимізації організаційних структур, та їх характеристика. Впровадження на підприємстві системи управління проектами забезпечить ефективну роботу підприємства, забезпечить взаємодію між підрозділами, дозволить краще планувати свою діяльність, підвищиться продуктивність праці та якість робіт, оскільки з’являться відповідальні за конкретні участки робіт.

Ключові слова: проекти, управління проектами, проектний менеджмент,  стратегія підприємства, промислове підприємство.

 

 Шелест  Х.М.

РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито сутність поняття рейдерство, та основні чинники, які йому сприяють. Розглянуто особливості організації рейдерських атак, та охарактеризовано типові cпособи та методи протиправного захоплення підприємств. Проаналізовано статистику рейдерських атак в агропромисловому комплексі та типову схему “недружнього поглинання” у секторі, здійснено аналіз відповідальності за фінансові злочини пов’язані з фальсифікацію документів, протиправним заволодінням майном та умисним доведенням до банкрутства. Проана-лізовано сутність “антирейдерського закону” та ефект від його впровадження. Розкрито особливості функціо-нування сервісів для моніторингу реєстрів, що спрощують процес отримання інформації. Визначено основні шляхи протидії рейдерству та охарактеризовано алгоритм швидкого реагування, у випадку рейдерського захоплення.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, схеми і технології рейдерства, агрорейдерство, захист прав власників, фальсифікація документів, кримінальна відповідальність за фінансові злочини, алгоритм швидкого реагування.

 

 Шуляк І. П.,

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Новий підхід до подолання глобальних економічних, екологічних та соціальних проблем, що отримав назву — концепція сталого розвитку, в певній мірі став продовженням концепції ноосфери, сформульованої академіком Володимиром Вернадським на початку ХХ століття. В статті визначено сутність концепції сталого розвитку, здійснено порівняльний аналіз індикаторів стійкості розвитку України і країн Західної Європи та запропоновано шляхи їх покращення.

Ключові слова: сталий розвиток, соціально-економічний розвиток, концепція сталого розвитку, екологія, економіка, суспільство.

 

Історичні науки

 

 Кемал Е.Р.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ ОСМАНСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ КНЯЗІВСТВА ФЕОДОРО

Дана стаття присвячена темі динаміки ісламізації населення завойованого османами князівства Феодоро та дослідженню найголовніших чинників активного розповсюдження ісламу серед місцевого населення. Автор статті ґрунтується на писемних джерелах, а також на документальних відомостях, де були представлені свідчення про чисельність населення південного берега Криму. У статті містяться відомості про історію Князівства Феодоро і її релігійно-етнічний стан до завоювання цих земель Османською імперією. Також наводиться графік динаміки розвитку ісламізації на території південного берегу Кримського півострову з кінця XV століття до 1783 року. У статті приведені основні  причини інтенсивної ісламізації населення південного берегу Криму. Автор приходить до висновку, що османське завоювання князівства Феодоро у 1475 році започаткувало серйозні зміни як в етнічній, так і в конфесійній структурі його населення.

Ключові слова: іслам, Князівство Феодоро, Османська імперія, Крим, християни, мусульмани, іудеї.

 

Культурологія

 

 Кашуба Г.В.

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ХЕРСОНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Досліджено головні напрямки культурного розвитку міста, визначені особливості дозвілля міського населення. З’ясовано місце, яке посідало театральне мистецтво в контексті міської культури взагалі і безпосередньо під час роботи у місті театральної трупи під керівництвом Вс. Мейєрхольда. Висвітлено реакцію відвідувачів театру на репертуар, який було відтворено на сцені херсонського театру під час провінційних сезонів Вс. Мейєрхольда.

Ключові слова: провінція,  міська культура, театр, Вс. Мейєрхольд, репертуар.

 

Медичні науки

 

 Быченко О.В.

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  САРКОИДОЗОМ С ПОРАЖЕНИЕМ ПАРЕНХИМЫ ЛЕГКИХ

Учитывая увеличение заболеваемости саркоидозом в последнее время, все большую значимость приобретает раннее выявление заболевания. Несмотря на большое значение профилактических медицинских осмотров, при которых часто выявляется бессимптомный дебют заболевания, большая часть пациентов имеют жалобы и активно обращаются за медицинской помощью. Такие неспецифические жалобы, как общая слабость и повышенная утомляемость, встречаются в начальном периоде заболевания значительно чаще, чем респираторные симптомы. Поэтому пациенты обычно обращаются к семейному врачу/врачу общей практики. В этой связи важна осведомленность семейных врачей о клинических проявлениях саркоидоза, что обеспечит своевременное направление больного для дальнейшей рентгенологической диагностики. В данной статье рассмотрены основные клинические проявления, выявленные у больных саркоидозом с поражением паренхимы легких, в том числе экстрапульмональные. Произведена оценка частоты распостраненности различных клинических симптомов.

Ключевые слова: саркоидоз, диагностика, клинические проявления, органы дыхания, экстрапульмональные поражения.

 

 Грек Л.П.

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  ЦИТОКІНОВОГО БАЛАНСУ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ

Мета: визначення взаємозв'язку порушень психологічного статусу, ендокринного гомеостазу, маркерів морфогенезу (ER, PGR, Ki-67, VEGF, COX-2, NF)  з балансом про- і протизапальних інтерлейкінів( IL - 10, IL - 6, TNF -α) у пацієнток з генітальним ендометріозом у поєднанні з доброякісною патологією геніталій - 120 пацієнток (1-а клінічна група), та пацієнток з хронічним сальпінгітом і оофоритом - 90 жінок (2-а клінічна група), з синдромом хронічного тазового (СХТБ). Проведений кореляційний аналіз показав наявність сильних взаємозв'язків між цитокіновим балансом, показниками психостатусу, високими балами ВАШ в обох групах. Визначена наявність статистично значущих прямих кореляцій: маркера COX-2 із IL-6 та TNF-α в 1-й групі і пролактина з прозапальним індексом (ПІ) TNF-α/IL-10. За даними ROC аналізу, прогнозувати високий ризик СХТБ ми можемо при значення ПІ >0,484.

Ключові слова: синдром хронічного тазового болю, COX-2, пролактин, цитокини ІL-10, ІL-6, TNF-α

 

 Кононова О.В.

РЕАКЦІЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНОМУ СТАНІ ПАЦІЄНТА

Резюме: Ступінь тяжкості і характер перебігу захворювань пародонта залежать від низки факторів, зокрема психологічного стресу. Враховуючи дані обставини представляло інтерес визначити можливий взаємозв’язок між психосоматичним станом пацієнтів та станом їх тканин пародонта. Вимірювання рівня тривоги визначає особливості активної діяльності організму, впливає на його стан здоров’я і тканини пародонта.

Мета: визначити реакцію тканин пародонта при психосоматичному стані обстежених осіб.

Матеріал і методи дослідження. Для вивчення суб'єктивних реакцій людини на дію різних факторів довкілля використовували спеціально розроблені анкети. Діагностику самооцінки рівня тривожності проводили шляхом визначення тесту реактивної та особистісної тривожності Спілбергера. Стан тканин пародонта оцінювали на основі клінічних та індексних показників.

Результати. Показано, що більше половини опитаних - 204 (58,29%) суб’єктивно вважали свій стан здоров'я незадовільним. Згідно даних анкетування вони скаржились на наявність загальносоматичних захворювань. Проведене тестування за допомогою тесту Спілбергера показало у опитуваних помірний рівень реактивної тривожності - 34,72+2,45 і високий рівень особистісної тривожності - 50,64+3,58. У пацієнтів з високим рівнем особистісної тривожності виявлений значно більший рівень розповсюдженості захворювань пародонта, особливо генералізованого пародонтиту.

Висновки. Результати опитування показали, що більше половини опитаних – 204 (58,29%) суб’єктивно вважають свій стан здоров'я незадовільним. Проведене тестування за допомогою тесту Спілбергера показало у опитуваних високий рівень особистісної тривожності - 50,64+3,58. Разом ці фактори приводять до значного зростання розповсюдженості захворювань пародонта - 95,096,7%, особливо генералізованого пародонтиту - 88,726,5%.

Ключові слова: реактивна і особиста тривожність пацієнтів, захворювання пародонта

 

 Мицик Ю.О.

ВИКОРИСТАННЯ  МІКРОРНК-15А У ЯКОСТІ ДІАГНОСТИЧНОГО БІОМАРКЕРУ НИРКОВО-КЛІТИННОГО РАКУ

Нирково-клітинний рак (НКР) – найбільш розповсюджена первинна пухлина нирки. Частка недіагностичних черезшкірних пункційних біопсій нирки варіюється від 5 до 40%. Застосування променевих методів обстеження, таких як КТ чи МРТ не гарантує 100% чутливість та специфічність у діагностиці НКР, залишаючись у межах 88-96%. 

Мета. Метою дослідження було оцінити можливість використання експресії miRNA-15а у сечі хворих у якості біомаркеру для діагностики НКР.

Матеріали і методи. У дослідження ввійшло 67 дорослих хворих із солідними нирковими новоутворами: НКР (n=58), доброякісні пухлини нирки (n=15). Середній вік становив 60,19±6,36 років, середній розмір пухлини складав 7,01±2,08 см. Всі хворі були  проліковані хірургічним шляхом. За 1 день до та на 8-й день після оперативного лікування у всіх хворих та одноразово у 30 здорових волонтерів без ниркової патології була зібрана сеча в об’ємі 100-150 мл, з подальшим виділенням miR-15а та визначенням її експресії за допомогою зворотної транскрипції та ПЛР у реальному часі.

Результати. Вперше було виявлено достовірну різницю (р<0,05) між середніми значеннями експресії miR-15а в сечі хворих із НКР, доброякісними пухлинами нирок та здорових осіб: 2,50E-01±2,72E-01 УО проти 1,32E-03±3,90E-03 проти 3,36E-07±1,04E-07 УО відповідно. Спостерігали кореляцію між розміром НКР та рівнем експресії miR-15а (r=0,87). Чутливість та специфічність при диференціації НКР та доброякісних пухлин нирки при пороговому значенні 03±5,18E-03 УО становили 98,1% та 100% відповідно.

Висновки. Визначена у сечі miR-15а може застосовуватись у якості біомаркеру НКР для діагностики цього захворювання. Необхідні подальші дослідження із включенням більшої кількості хворих із різними гістологічними підтипами НКР та ступенями його диференціації, доброякісними пухлинами нирок для більш поглибленого аналізу діагностичної цінності miR-15а. Необхідні подальші дослідження для з’ясування причин гіперекспресії miR-15а у сечі хворих із НКР, враховуючи її туморопротекторні властивості, що описані у літературі.

Ключові слова: нирково-клітинний рак, біомаркер, мікроРНК-15а, діагностика

 

 Шевченко О.М., Поліков Г.О., Лихман В.М., Шевченко В.О.

ГОСТРІ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВІ УРАЖЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Стаття присвячена вивченню гострих ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного тракту в ранньому післяопераційному періоді.  Представлений огляд пропонованих способів профілактики ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в ранньом післяопераційному періоді, в тому числі при операціях на органах заочеревинного простору.

Ключові слова: ерозивно-виразкові ураження, оперативні втручання,  інгібітори протонної помпи,  блокатори Н2-рецепторів.

 

Педагогічні науки

 

 Бичкова С.Ю.

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

У роботі розглянуто необхідність впровадження різноманітних технічних засобів у навчально-виховний процес дітей з порушеним слухом та обов’язкове використання різноманітних слухових апаратів, протезів  та кохлеарних імплантів для покращення життєдіяльності нечуючих дітей.

Ключові слова: діти з порушенням слуху, технічні засоби навчання, комп’ютерні технології, сурдотехнічні засоби, сучасні технології.

 

 Волкова Л.В.

ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ДІЛОВОЇ ГРИ

В статті проаналізовані основні структурні елементи ділової гри для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Доведено важливість розуміння основних структурних елементів ділової гри для її ефективного використання у процесі вивчення іноземної мови.

Ключові слова: структурні елементи ділової гри, формування іншомовної комунікативної компетенції.

 

 Гузун С.А.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»

В статье представлен анализ внеаудиторной самостоятельной работы студентов Одесского областного базового медицинского училища с использованием мультимедийной презентации при изучении дисциплины «Анестезиология и реаниматология». В ходе работы было выявлено, что использование мультимедийной презентации как формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов мотивирует их к изучению дисциплины, стимулирует их познавательный интерес и интеллектуальный потенциал, позволяющий повысить эффективность обучения.

Ключевые слова: мультимедийная презентации, самостоятельная работа студентов, внеаудиторная работа, познавательный интерес, активация мышления, педагогическая технология.

 

 Зубкова Л.М.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ПЕРШОГО КЛАСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті розглядаються особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу, принципи навчання, використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Обґрунтовується їх вплив на формування молодшого учня як активного суб’єкта процесу учіння.

Ключові слова: комунікативна компетентність, іншомовна діяльність, принципи навчання іноземної мови, ситуативність, мовленнєво-мисленнєва діяльність, новизна, функціональність, індивідуалізація, діалог культур.

 

 Мордовцева Н.В., Починкова М.М.,

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ

ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Статтю присвячено актуальній проблемі особливостей наукової роботи студентів майбутніх учителів початкових класів на заняттях з дисциплін філологічного циклу, таких як: „Сучасна українська літературна мова з практикумом”, „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Культура мови”, ,,Основи лінгвістичних досліджень” та інші. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено специфіку дослідницької діяльності та вплив науково-дослідницької роботи викладачів на розвиток інтересу студентів до науки. У статті приділяється увага формам і видам науково-дослідної роботи студентів з дисциплін філологічного циклу, розкривається особливості самостійної та комплексної роботи студентів з науковими керівниками. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики особистісного розвитку студентів педагогічних спеціальностей.

Ключові слова: наукова робота, наукова робота зі студентами майбутніми учителями початкових класів, наукова робота у ВНЗ, наукова робота на заняттях філологічного циклу.

 

 Підгурська В.П.

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА

У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення основних складових управлінської культури керівника навчального закладу. Розглянуто взаємозв’язок поняття «управлінська культура» з термінами «самооцінка», «комунікативність». Акцентовано увагу на питанні управлінської культури керівника навчального закладу в сучасному соціумі, на суперечність між соціальними вимогами до професіоналізму керівників, з одного боку, та рівнем їх комунікативної підготовленості, на комунікативні уміння, які  формуються в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Зясовано, у чому полягають нові вимоги до змісту післядипломної освіти, його спрямованості щодо формування управлінської культури керівника. Вказано на складові, що входять до управлінської компетентності. Звертається увага на необхідність подальшої розробки змісту і структури управлінської культури керівника.

Ключові слова: керівник навчального закладу, управлінська культура, самооцінка, комунікативність.

 

 Соловей Л.П., Андреєва Т.Т.

ІГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розкривається  роль та значення театралізованих ігор,  їх вплив на формування творчих здібностей дітей шостого року життя. Виявлено, що здібності – це  психічні властивості індивіда, які є передумовою успішного виконання певних видів діяльності (набуття знань, умінь і навичок; використання їх у діяльності), а творчість – це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення, у процесі якої особистість, задовольняючи потреби в реалізації своїх здібностей, створює нові знання, об’єкти, схеми поведінки, робить власні «відкриття». Творчі здібності - це здатність дивуватися, пізнавати, вміння знаходити вихід із нестандартних ситуацій; це спрямованість на відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення. Гра-драматизація потребує від дітей таких творчих здібностей, як поетичний слух, виразного мовлення, здатності швидко сприймати й усвідомлювати зміст літературного твору, уміння зберігати жвавість вражень, передавати їх при створенні образу героя в грі, виражати до нього свої ставлення і почуття, що виникли на цій основі, користуючись при цьому мовою, рухами, мімікою. Найдієвішими формами роботи вбачаємо творчі музичні етюди, розвиваючі ігри та ігри драматизації на прості сюжети.

Ключеві слова: здібності, творчість, креативність, творчі здібності, театралізовані ігри, музичні етюди, розвиваючі ігри, ігри – драматизації.

 

Політичні науки

 

 Гевко Н.Р.

ПОЛЬСЬКІ ЮРИДИЧНІ І ІНСТИТУЦІЙНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА ДОПОМОГИ В ІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ

У статті проаналізоване правове забезпечення захисту мігрантів та біженців та його вплив на інтеграцію біженців у польське суспільство. Дослідження базується, у першу чергу, на аналізі законодавства та національних і регіональних програмах інтеграції біженців.

Ключові слова: міграційна криза, біженці, інтеграція, адаптація.

 

 Пікалова Т.О.

Участь Литви у навчаннях та програмах НАТО

Стаття присвячена висвітленню проблеми процесу становлення, розвитку та перспектив участі Литви в програмах НАТО у XX та XXІ столітті. Автор розкриває поставлені завдання, аналізує періодизацію співпраці Північноатлантичного блоку з Литвою від моменту встановлення відносин та початку їх співробітництва до сьогодення. Автор подає статистичні дані щодо кількості проведених операцій, у яких участь брала Литва та детально аналізує кожну із програм, учасником якої вона є. Детально розглядаються всі операції на європейському континенті, ініціатором яких була дана держава. Особлива увага приділяється питанню процесу вступу Литви до НАТО, укладанню двосторонніх відносин, участі Литви у програмах «Партнерство заради миру», «Програма НАТО з інвестицій в безпеку». На основі дослідження автор формулює свою власну думку щодо стану литовської армії, її готовності брати участь в миротворчих операціях та перспективи розвитку відносин з Північноатлантичним блоком.

Ключові слова: політика, миротворча операція, військовослужбовець, командування, міжнародне співтовариство.

 

Психологічні науки

 

 Бикова С.В.

РИЗИК - СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Проаналізовано у досліджені основні напрями вивчення проблеми ризику, уточнено зміст цього поняття, розглянуті теоретичні підходи щодо сутності проблеми ризику у сучасній психологічні літературі. Встановлено, що проблема ризику розглядається в основному за трьома напрямками:   спрямований на вивчення зовнішніх чинників ризику, зовнішніх детермінант, в якості яких виступають ситуації, що несуть в собі загрозу ризику. Умовно цей напрям можна зазначити як об`єктивний. Наступний напрямок розглядається, як суб`єктивна категорія, яка характеризує психологічне відношення суб’єкту до своїх дій, вчинків, діяльності з урахуванням можливих альтернатив. Третій напрямок інтегративний, спрямований на вивчення ризику, як специфічної діяльності в умовах невизначеності і ситуації вибору.

Ключові слова: ризик, ситуація невизначеності, суб’єктивний ризик, діалектична єдність суб’єктивного та об’єктивного

 

 Брилевська В.В.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Стаття розкриває поняття «страх», «тривога» і їх відміну. Автори виділяють і описують теорії виникнення дитячих страхів, їх основні види, та способи психологічної корекції. Особлива увага в роботі приділена особливостям страхів молодшого шкільного віку, а саме способам їх корекції. Розкривається сутність створеної корекційно-розвивальноної програми  для  психологічної підтримки дітей, що мають різні страхи. Анкета була створена спеціально для даного дослідження з метою більше детального та повного вивчення дитячих страхів. Створена анкета для батьків, яка спрямована на дослідження непрямих проявів страху в житті дитини, наприклад, особливості процесу засинання, характеристика сну дитини, реакції на ситуацію страху та способи їх подолання. А також встановлення частоти та інтенсивності прояву страхів у дітей. В результаті аналізу отриманої інформації автори приходять до висновку, що страхи у дітей молодшого шкільного віку мають  статеві відмінності, а психологічна корекція  сприяє частковому подоланню страхів у молодших школярів.

Ключові слова і фрази: страх; тривога; дитячі страхи; невротичні страхи; корекція.

 

 Кукуруза Е.С.

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ САМОЗАЩИТЫ

Статья посвящена  актуальной проблеме исследования особенностей развития нравственной сферы у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыто содержание нравственного развитиякак процесса, предполагающего усвоение нравственных норм, формирование нравственного сознания и нравственного поведения. В свою очередь нравственные качества выступают в качестве постоянных свойств личности, проявляющиеся во всех ситуациях, связанные со стремлением ребенка следовать нравственным нормам. Проведён анализ педагогических стратегий, направленных на развитие нравственной сферы.

Ключевые понятия: старший дошкольный возраст, нравственное развитие, нравственные нормы, нравственное поведение, нравственное сознание, информационная самозащита.

 

Соціальні комунцікації

 

 Парфенюк Н.В.

загальна характеристика текстів полемічної літератури як складових комунікативного дискурсу кін. xvi – пер. пол. xvii ст.

У статті досліджено поняття полемічної літератури як складової комунікативного дискурсу кін. xvi – пер. пол. xvii ст., охарактеризовано особливості написання полемічних текстів, визначено основні комунікативні риси полемічної літератури кін. xvi – пер. пол. xvii ст., її місце та роль у комунікативному процесі.

Ключові слова: полеміка, полемічна література, комунікація, комунікативний процес, комунікативний дискурс.

 

Технічні науки

 

 Бровко Д.Ю., Шаховська Н.Б.

ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БОТА В ЗАДАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті приведена загальна методологія оцінки ефективності роботи бота в заданому середовищі. Наведені загальні відомості про таке явище в інформаційних технологіях як бот, для спрощення розуміння роботи методології. Використання даної методології передбачає наявність багатьох факторів оцінки, що ускладнює її уніфікацію і можливість використання без будь яких змін для роботи з різноманітними типами ботів. Наявність великої кількості факторів оцінки не дивлячись на ускладнення методології в цілому дозволяє проводити досить точну оцінку ефективності роботи бота та дозволяє проводити первинний аналіз бота тільки на основі результатів отриманих під час використання методології оцінки ефективності роботи бота в заданому середовищі.

Ключові слова – оцінка ефективності роботи бота, бот, первинний аналіз

 

 Гаркавенко Д.А.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА ШКАФА СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Был проведен анализ дефектов электронных компонентов, который показал, что с целью предотвращения их появления необходимо дополнительно проводить сушку элементов и печатных плат или хранить компоненты в специальной среде с пониженной влажностью. Учитывая проведенный анализ было выявлено, что помимо негативных внешних воздействий, например, содержания масла, влаги и пыли в воздухе, наиболее опасным фактором при хранении элементов является повышенное или пониженное значение температуры. Поэтому задача обеспечения температурных режимов внутри шкафа, в котором хранятся электронные компоненты, является актуальной. Проведен анализ видов охлаждений, в результате которого, в качестве системы охлаждения воздуха в шкафу сухого хранения был избран фильтрующий вентилятор. Были рассчитаны необходимые параметры системы охлаждения и системы обогрева. Предлагается разработать 3D-модель нового шкафа сухого хранения на основе полученных результатов проведенного анализа и расчетов. Она будет использоваться для моделирования распределения температуры внутри нее.

Ключевые слова: шкаф сухого хранения, дефект, температура, вентилятор, моделирование, 3D-модель.

 

 Горбачевський І. Я.

ПРУЖНА ЗАДАЧА ДЛЯ ТІЛА З СИСТЕМОЮ КОМПЛАНАРНИХ ТУНЕЛЬНИХ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНЬ ЗМІННОГО ПОПЕРЕЧЧЯ

Розглядається плоска задача для пружного тіла, що містить систему тонких взаємодіючих циліндричних включень довільної жорсткості. Включення моделюємо стрибками напружень та переміщень при переході через їх границю. На базі закону Гука отримано співвідношення, що зв’язують ці невідомі стрибки. Запропоновано пружну задачу розв’язувати як суперпозицію сингулярної задачі для тіла з навантаженими тріщинами, що дає дальнє поле напружень, і задачі для матриці з тонкими концентраторами, що визначає ближнє поле. Розглянуто частковий випадок, коли в тілі розташувалася компланарно періодична система включень зі змінною формою перерізу у залежності від їх зближення. Отримано аналітичні розв’язки як для напружень, сконцентрованих біля неоднорідностей, так і всередині їх. Результати є цікавими для інженерів, що можуть впливати на введення необхідних інтрузій у процесі виплавки металів.

Ключові слова: плоска задача, тонкі пружні включення, напруження і деформації, періодична система компланарних включень

 

 Іванов В., Камінський Р.М., Шаховська Н.Б.

ПРОСТИЙ АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ РЕКУРЕНТНИХ ДІАГРАМ  КОРОТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА З ОДНОТИПНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У статті приведена реалізація алгоритму побудови рекурентної діаграми коротких часових рядів значень часу розпізнавання обʼєктів заданого класу на послідовності тестових зображень, що з’являються на екрані монітору під час тестування операторів. Запропоновано вигляд інтерфейсу подання результатів побудови рекурентних діаграм та деяких їх кількісних характеристик. Використання лінійних та нелінійних методів для задач оцінювання операторського персоналу на підставі лабораторно-дослідницького тренінгу претендентів дає достатньо велику групу різних показників. Використання таких показників в якості ознак для кластерного аналізу уможливлює розбиття групи реципієнтів на окремі кластери за якістю їх підготовки та рівнем отриманої кваліфікації.

Ключові слова – рекурентний аналіз, рекурентні діаграми, фазові траєкторії.

 

 Левчук К.О., Задорожна Г.Ю.

АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Статтю присвячено аналізу стану виробничого травматизму на підприємствах України. Здійснено порівняльний ана-ліз стану нещасних випадків в Україні за 9 місяців 2017 року з 9 місяцями 2016 року в динаміці за областями, основними травмонебезпечними галузями економіки та видами робіт. Визначено головні причини виробничого травматизму та особливості стану безпеки праці, на основі яких подані раціональні шляхи запобігання нещасним випадкам.

Ключові слова: безпека праці, виробничий травматизм, нещасні випадки, охорона праці.

 

 Майорова И.Н., Черкасова В.В., Куркчи К.А.,

 «УБЕРИЗАЦИЯ» УКРАИНСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В статье обозначена история развития «убера»,  указаны ученные, которые занимались проблематикой «уберизации», цель разработок, их вклад и достижения в развитие транспортной индустрии с поддержкой данной системы. Непосредственно, исследуется сам процесс «уберизации» в логистических цепях и звеньях, рассматриваются основные нюансы и последующие преимущества, недостатки данной технологии, используя мировой опыт. Изучается  влияние этого тренда на транспортные системы и входящие в нее информационный, материальный и финансовые потоки.  Производится анализ дальнейшей перспективы развития процесса «уберизации» в логистике, а также последующее теоретическое изменение логистических цепей, далее выделены аспекты, которые тормозят внедрение передового мирового тренда на территории Украины. Представлены предложения, которые позволят украинским предприятиям и компаниям адаптироваться к современным условиям, для поддержания конкурентоспособности.

Ключевые слова: уберизация, «убер», уберизация в транспортной логистике, уберизация в Украине, адаптация убериции.

 

 Намчук С.І., Аверьянова О.А.,

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКА ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ – EHEALTH

Нова медична реформа, що стартувала наприкінці 2016 року передбачає створення та впровадження комплексної електронної системи охорони здоров’я в Україні -  eHealth. Дана система, яка буде поступово впроваджуватися протягом кількох років має на меті переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.

Оскільки система міститиме всю медичну історію пацієнта, то її впровадження дозволить лікарям правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта, зробить неможливим підроблення лікарських рецептів, а також з’явиться можливість за допомогою деперсоніфікованих даних з системи прогнозувати поширення захворювань та запобігати їм

У статті розглянуто основні цілі та моделі побудови електронної системи охорони здоров’я на державному рівні та розробку самого веб-додатка для взаємодії з системою eHealth.  

Ключові слова: eHealth, веб-додаток, МІС, REST API, Spring, Hibernate, J2EE. 

   

 Пастернак В.О.,

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Неефективне витрачання енергоресурсів є проблемою номер один в Україні. Ефективне та раціональне використання суб’єктом господарювання паливно-енергетичних ресурсів характеризується багатьма поняттями. В статті виявлено, що найбільш поширеним та загальноприйнятим у світовій практиці є поняття «енерго-ефективність». В статті описано переваги впровадження систем енергетичного менеджменту (СЕМ) в усіх сек-торах вітчизняної економіки, а надто – в промисловому секторі. Впровадження СЕМ також повністю корелюєть-ся з концепцією Держенергоефективності щодо стимулювання промислових підприємств до енергоефективності.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, енергоефективність, потенціал, промисловий сектор, система енергоменеджменту.

 

 Степаненко О.О., Мусієнко В.М.

ПОЧАТОК "ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ" ІЛОНА МАСКА

В статті здійснено аналіз публікацій щодо розробки та впровадження однієї з найвідоміших платіжних систем. Розглядаються основні бібліографічні дані Ілона Маска – програміста, інженера, топ-менеджера та винахідника. На початку 21  століття лише певне коло людей розуміли перспективи розвитку інтернету і зокрема інтернет-маркетингу, але ті хто розумів змогли втілити задум в життя. Також досліджено та проаналізовано основні моменти, які вплинули на подальший шлях кар’єрного розвитку Ілона Маска, зокрема, платіжної системи PayPal. Охарактеризовано її розвиток та подано короткий опис її інтерфейсу та можливості для користувача. Висловлені думки та спогади про даний програмний продукт з вуст засновника та співзасновника, де зазначені основні проблеми його створення та їй вирішення. Також увага була звернена на успішний шлях, маркетингові ходи та економічний рух інвестицій підприємця починаючи від першої програми і закінчуючи продажом PayPal.

Ключові слова: біографія, платіжна система, PayPal, Ілон Маск, інтернет.

 

 Худоба Б., Катренко А.В., Шаховська Н.Б.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТЕКСТНОГО СИНТЕЗУ ПОТОКУ НОВИН

У статті наведено основні завдання, для яких створюється інтелектуальна система контекстного синтезу потоку новин та способи користування системою. Проаналізовано основні джерела з яких буде надходити інформація. Виділено методи для створення новин за певним шаблоном – продукційні правила. Також ці правила дадуть змогу розділяти новини за певною тематикою. Приведено архітектуру системи – сервіс-орієнтована архітектура. Виділено основні частини системи та розділено між різними сервісами системи. Завдяки використанню сервіс-орієнтованої архітектури кожен сервіс матиме лише одне завдання в роботі системи, що відповідатиме принципу єдиного обов’язку і дасть можливість якісно протестувати систему та у майбутньому швидко добавляти або/і змінювати можливості системи.

Ключові словапродукційні правила, сервіс-орієнтована архітектура, потік новин.

 

Фармацевтичні науки

 

 Шолойко Н.В., Матвєєва О.В., Лисенко Т.І., Гайдук К.С.,

Тяжкі побічні реакції як наслідок застосування лікарських засобів

Зростання рівня освіти населення та розвиток інформаційних технологій надають можливість людині самостійно визначати своє лікування та ставитись до цього відповідально. Використання лікарських засобів (ЛЗ), як безрецептурних (ОТС), так і рецептурних (Rx) може спричиняти  побічні реакції (ПР). Особливу небезпеку являють ПР, що мають тяжкий клінічний перебіг, оскільки можуть спричинити серйозні та необоротні зміни здоров’я людини та мати летальні наслідки. Зазвичай, усунення тяжких ПР потребує значних затрат. Важливу роль у попередженні виникнення таких ПР відіграє медичний працівник, який може та повинен попередити споживача ліків про можливість виникнення ПР, їх наслідки для здоров’я і надати поради щодо мінімізації їх виникнення та проявів. 

Ключові слова: побічні реакції, лікарський засіб, захворювання, лікування, фармакологічна корекція.

 

Фізико-математичні науки

 

 Волкова Ю.Є,

РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ЗОВНІШНЬОГО ПОВЗДОВЖНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ В УСТАНОВЦІ КСПП-М

Метою цієї роботи є розрахунок зовнішнього повздовжнього магнітного поля для квазістаціонарного плазмового прискорювача (КСПП) нового покоління КСПП-М. Необхідність розробки КСПП-М зумовлена створенням нового плазмового пристрою для вивчення поведінки матеріалів під впливом циклічних плазмових навантажень, під час розвитку перехідних явищ у ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), таких як зриви струму (disruptions) і граничні локалізовані моди (Edge Localized Modes - ELM), які залишаються однією з найбільш важливих проблем, що визначають роботу токамака. Нова установка є комбінацією звичайного КСПП та стаціонарного прискорювача, які можуть використовуватись одночасно для цілей дослідження взаємодії плазми з поверхнею (Plasma Surface Interaction – PSI) при розміщенні на протилежних кінцях вакуумної камери [4]. У даній роботі проаналізовано результати отримання першої плазми у КСПП-М та зроблено висновки стосовно подальших досліджень і необхідності корегування системи зовнішнього магнітного поля з метою оптимізації параметрів плазмового потоку при його транспортуванні у зовнішньому магнітному полі.

Ключові слова: фізика плазми, взаємодія плазми з поверхнею, плазмодинамічні системи, квазістаціонарний плазмовий прискорювач, розрахунок магнітного поля.

 

 Салюк О.Ю., Азарх Д.П., Азарх О.С.

МАГНІТНІ, МАНІТОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ГРАНУЛЯРНИХ СТРУКТУР Fe/MgО.

Проведено порівняння магнітних, транспортних і магнітодинамічних властивостей гранулярних багатошарових структур Fe / MgO, осаджених на двох різних підкладках: аморфному склі Corning No.0211 (CG) та монокристалічній підкладці MgO (001).

Ключові слова: гранулярні багатошарові структури, магнітоопір, феромагнітний резонанс.

 

Філологічні науки

 

 Pechena A., Taranenko L.I.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE INFINITIVE AND INFINITIVAL CONSTRUCTIONS

The article is devoted to the highlighting of the grammatical, syntactical, lexical and morphological features of the infinitive and the infinitival constructions in order to determine the main problems concerning with its correct usage both in the oral and written speech. The presenting of the main material of the article is based on the fundamental works of the well-known grammarians such as  V. L.  Kaushanskaya, N. A. Kobrina, M. Y. Blokh, V. Evans, etc. The results of the careful analysis and the conducting research show that the infinitive possesses the nominal and verbal features. In the utterance the Objective Infinitive Constructions, the Subjective Infinitive Constructions and the For-to-infinitive constructions preserve analytical structure of the English language and particularly is used after the verbs denoting perception, mental activity, emotions, wish or intention, declaring, inducement, requiring a prepositional object and after certain word-groups.

Key words: the Infinitive, the nominal features, the verbal features, the Objective Infinitive Constructions, the Subjective Infinitive Constructions, the For-to-infinitive constructions.

 

 Гальчак Ю.Л.

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ (на матеріалі українськомовного перекладу роману Г.Д. Робертса «Шантарам»)

У статті розглянута проблема відтворення художнього простору у художньому творі, а саме досліджено специфіку локальних образів в оригіналі та перекладі. Доведено, що просторові маркери відіграють ключову роль у описі локального континууму, а відтак є обов’язковими у відтворенні перекладачем. Роль топосу є вкрай важливою під час перекладу художнього твору, оскільки визначає просторову локацію персонажів, що, своєю чергою, розкриває характер героїв, їх уподобання, внутрішні переживання, а відтак, виконує одну з жанротвірних функцій. Смисловий розвиток, додавання та контекстуальна заміна є домінантними перекладацькими трансформаціями у відтворенні художнього простору. Переважаючими образами у зображенні художнього простору виступають запах, спека та свобода.

Ключові слова: художній простір, переклад, перекладацькі трансформації, локальні маркери, функції художнього простору.

 

 Жумаев Рашид

Влияние «Месневи» Джалалиддина Руми на узбекскую литературу ХVII-XVIII вв.

Данная статья посвящена проблемам литературных связей и взаимовлияний в Восточной литературе. Эффективное влияние произведений «Месневии маънави» великого суфийского поэта Мевляна Джаллалиддина Руми на литературу восточных народов, на формирование и развитие социально-философского, а также образовательно-нравственного мировоззрения творчества известных представителей узбекской классической литературы XVII-XVIII веков раскрываются на примерах поэмы «Месневи Мевляна Хароботи» Мухаммеда ибн Абдуллаха Хароботи и творчества Боборахима Машраба. Особо отмечено, что произведения «Месневии маънави» Джалалиддина Руми явилось толчком для появления целого ряда новых произведений религиозно-просветительского и образовательно-нравственного содержания в узбекской классической литературе.

Ключевые слова Литературные связи, взаимовлияние восточных литератур, Джалаладдин Руми, Абдуллах Хароботи, Боборахим Машраб, персидская литература, тюркская литература, узбекская литература, уйгурская литература, суфизм, литературные традиции.

 

 Кіндрас Н.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІДІОМ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

У статті аналізуються основні ознаки та характеристики ідіом. Особливості перекладу ідіом у медійному дискурсі. Особлива увага приділяється інформації, щодо вживання ідіом у повсякденній комунікації та у засобах масової інформації.

Ключові слова: ідіоми, особливості перекладу, медійний дискурс, комунікація, лексичні одиниці.

                               

 Паук Л.О.

СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОРІВНЯННЯ У ЗОБРАЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГЕРОЯ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ

(на матеріалі роману Поли Гоукінз «Дівчина у потязі»)

У статті розглянута проблема зображення психологічного портрета у художньому творі, а саме досліджено стилістичний потенціал порівняння в оригіналі та перекладі. Доведено, що психологічний портрет відіграє ключову роль у описі внутрішніх переживань героїв, а відтак є обов’язковим у відтворенні перекладачем. Психологічний портрет художнього персонажа включає опис не тільки зовнішнього вигляду (риси обличчя, фігура, міміка, хода, голос, одяг, вік), рухів персонажа і його жестів, а й опис поведінки в різних життєвих ситуаціях, його роздумів, емоцій і переживань. Еквівалентний переклад, контекстуальна заміна та вилучення є домінантними перекладацькими трансформаціями у відтворенні порівняння. Переважаючими образами у порівняннях виступають тварини та природні явища.

Ключові слова: психологічний портрет, переклад, перекладацькі трансформації, порівняння, стилістичний потенціал.

 

 Пачковська Н.І.

МОВНІ РЕАЛІЇ ЯК ВИРАЖЕННЯ РИС АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Стаття присвячена визначенню мовник реалій як  способу вираження рис національної культури та проблемі перекладу  художніх творів з англійської на українську мови на основі порівняльного аналізу перекладів романів О. Генрі. Доведено, що реалія відрізняється не тільки яскравим конотативним значенням, але й передачею культурного чи історичного колориту. Виявлено, закономірність залежності методів перекладу реалій від ступеня новизни тієї чи іншої реалії в мові оригіналу, а також від рівня її розповсюдження в країні, на мову якої здійснюється переклад.

Ключові слова: реалія, національний колорит, засоби перекладу, конотація, слова-реалії, дефініція, лакуни.

 

 Рахимкулов Г.Н.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПЕЧАТИ УЗБЕКИСТАНА

(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «ОВОЗИ ТОЖИК»)

Предлагаемая статья посвящена вхождению и функционированию в языке таджикской периодической печати новых лексических единиц русско-интернационального происхождения. В статье обращено внимание на классификационный отбор и уместность использования различных неологизмов, поступивших в язык таджикской прессы за годы независимости Республики Узбекистан. В то же время в статье содержатся ценные рекомендации по правильному и целевому включению в язык таджикской периодической печати слов и словосочетаний, которым на сегодняшний день альтернативы нет и, вместе с тем, отказать от применения неудачных заимствований, которые могут нанести ущерб таджикскому литературному языку.

Ключевые слова: Периодическая печать, развития языков, языка печато, «Овози тожик», лексика, фразеология,  язык таджикской прессы, лексического богатстсва, словарных единиц, политических терминов, слов экономической сферы.

 

 Сорокіна Н.В.

ТЕМА СОЦІАЛЬНОГО «ДНА» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І. ФРАНКА: СОЦІАЛЬНИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Темою дослідження є "соціальне дно" у соціологічному та психологічному вимірі в роботах І. Франка («Тюремні оповідання», «Дилогія про Борислава» («Boa constrictor» і «Борислав сміється»), романи «Лель і Полель», «Для домашнього огнища»). Крім того, простежуються зміни у розумінні письменником причин зниження персонажів до периферії суспільного життя з урахуванням його психічних та етичних, соціальних та психологічних аспектів. Специфіка психології персонажів-злочинців усвідомлюється в психоаналітичному вимірі, використовуючи такі поняття як «маргінал», «маргінальність», «поведінкова девіація» тощо, що дає можливість виявляти індивідуальні психологічні характеристики та біопсихічний стан персонажів. Крім того, серед важливих факторів, що впливають як формування особистості, розглядається генезис, мотиви злочину, проблеми спадковості.

Ключові слова: І. Франко, маргінал, проза, література, соціальне дно

 

 Ткачик О.В., Куліда Ю.В.

ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ ІМЕННИКІВ ТА ЗАПЕРЕЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МИВИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

У статті розглядається проблема омонімії іменників та заперечних форм дієслів англійської мови та способи її подолання. Зняття формального співпадіння заперечних форм англійських дієслів і відповідних іменникових форм є досить складним процесом, який створює необхідність розробки комп’ютерної програми, яка дозволить зняти омонімію автоматично. Важливим є одночасне використання двох підходів: формально-морфологічного, або флективного,  та контекстного підходів.

Для того, щоб розробити програму, необхідно дослідити явище омонімії та встановити формальні ознаки дієслова. Комп'ютер повинен співвідносити значення слова і форму даного слова в контексті, використовуючи певні правила, а саме формальні ознаки даної частини мови.

Ключові слова: омонімія; заперечні форми англійського дієслова;  анотація, розмітка; диференційні ознаки; контекстний аналіз; морфологічний аналіз.

 

Філософські науки

 

 Беркаль М.Д.

РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ

У роботі досліджується рецепція ідей Ніцше у «Анти-Едипі» Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі. Насамперед, розкриваються три моменти цієї рецепції, що пролягають у антропологічному, етичному та культурно-історичних полях. У дослідженні антропологічних засад прослідковано переосмислення французькими авторами фундаментальних понять фройдизму та марксизму, виявлено суть шизоаналітичного вчення Дельоза і Гваттарі. В етичних засадах досліджено роль пам`яті. У сенсі культурно-історичному прослідковано рецепцію філософії Ніцше крізь поняття кодування та детериторіалізації. Також прослідковуються впливи філософії Ніцше на розуміння французькими авторами проблеми суб`єкта; досліджуються головні понятійні трансформації деяких засад філософії Ніцше у концептуальному апараті Дельоза і Гваттарі

Ключові слова: воля до влади, бажання, марксизм, фройдизм, машина бажання, тіло без органів, відповідальність, безвідповідальність, фашизм.

 

Юридичні науки

 

 Велтаурі Г.Д.

ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄС

У даній статті на основі ряду джерел аналізується становлення четвертого покоління прав людини, за основу беруться найбільш економічно розвинені країни Європи. Розглядаються підходи провідних країн світу до аналізу історичного розвитку прав людини і формування концепції. Наведено покоління прав людини в традиційній класифікації, розглянуті різні погляди щодо віднесення прав людини до четвертого покоління. Робиться висновок про те, що розвиток поколінь прав людини це постійний процес, який визначається розвитком і контекстом певної історичної епохи. Дається висновок, що науковий і технічний прогрес, особливо в галузі медицини, генетики, біології та хімії відкривають багато можливостей і ставлять багато проблем для нас. Таким чином, ми можемо говорити про нове четверте покоління прав людини.

Ключові слова: четверте покоління, права, людина, захист, інформаційні права, евтаназія.

 

 Гребеник Є.І.

ЗМІСТ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття присвячена теоретичному дослідженню юридичної відповідальності при порушенні трудового законодавства України. Розкривається зміст трудової відповідальності роботодавця та працівника відповідно до досліджень науковців. Аналізуються окремі види юридичної відповідальності, що виникають при порушенні законодавства про працю. Вказується розмежування трудової відповідальності від адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, трудоправова відповідальність, трудове законодавство, правопорушення, правовідношення.

 

 Лучінська М.С.

СПІВВІДНОШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ТА ПРАВА СТОРОНИ ЗАХИСТУ ЩОДО ДОВЕДЕННЯ ОБСТАВИН ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ

Стаття присвячена актуальним питанням співвідношення обов’язку та права сторони захисту щодо доведення обставин предмета доказування із огляду на чинне законодавство України та європейську практику. Розглянуто процесуальні права та обов’язки сторони захисту у контексті реалізації конституційно закріпленого принципу змагальності сторін у кримінальному судочинстві. Вказано проблемні місця, які звужують права сторони захисту щодо доведення обставин предмета доказування. Наголошено на  необхідності забезпечення права сторін (обвинувачення та захисту) на рівноправне та самостійне представлення перед судом своїх правових позицій.

Ключові слова: доказування, сторони кримінального провадження, сторони захисту, права сторони захисту, збирання доказів, суд.

 

 Рудюк А.С.

ПРОМОВА ПРОКУРОРА В СУДОВИХ ДЕБАТАХ: ТВОРЧИЙ АСПЕКТ

У статті представлене дослідження творчого аспекту промови прокурора в судових дебатах з огляду на застосування творчого підходу до подання і резюмування зібраних під час досудового розслідування та безпосередньо досліджених під час судового розгляду доказів. Автор обґрунтовує необхідність активізації процесів творчого мислення під час підготовки та проголошення публічним обвинувачем промови в судових дебатах з урахуванням особистої інтелектуальної праці прокурора. Проведене теоретичне дослідження наукових точок зору дослідників у сфері юриспруденції надало змогу сформулювати власне наукове бачення сутності творчого аспекту промови прокурора в судових дебатах.

Ключові слова: прокурор,  судові дебати, промова прокурора в судових дебатах, тези обвинувальної промови, творчий аспект, творче мислення.

 

 Шпіляревич В.В.

ІНСТИТУТ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ ГЕРМАНСЬКОЇ ГРУПИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Стаття присвячена дослідженню та аналізу інституту заходів безпеки за кримінальним законодавством окремих держав германської групи романо-германської правової системи. Зокрема, автором констатується, що наукове осмислення зарубіжного кримінального законодавства дає можливість краще зрозуміти власне кримінальне законодавство, бо очевидно, що достоїнства і недоліки останнього найбільш рельєфно проявляються саме при порівнянні його з іноземним законодавством. Більше того, знання зарубіжного кримінального законодавства дозво-ляє використати позитивний досвід інших держав і одночасно уникнути помилок при вирішенні відповідних питань у національному кримінальному праві.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, заходи кримінально-правового характеру, заходи соціального захисту, «небезпечний стан» особи, кримінально-правові заходи безпеки.

 

 

© Альманах науки, 2018