4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 8 (листопад) 2017 р.

 

 

 

Біологічні науки

 

 Терещенко В.О.

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ ПОВНОРОЗМІРНИХ ГЕНОМІВ УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ

Вірус шарки сливи — це карантинний вірус, який є надзвичайно патогенним для кісточкових видів рослин і викликає епідемії та значні економічні втрати у ряді країн. Вірус поширений на території майже всієї України, але його штамова та ізолятивна різноманітність досліджується дуже нечасто. Оскільки вірус є серйозною загрозою як для малих садово-фермерських  господарств, так і для великих посадкових територій, важливим є вивчення саме генетичного різноманіття вірусу віспи слив. Саме тому метою нашої роботи було дослідження повнорозмірних геномів вірусу шарки сливи (зокрема, українських ізолятів), встановлення приналежності окремих ізолятів до певних штамів, дослідження взаємовідносин між ними і визначення часу дивергенції штамів.  У ході досліджень за допомогою методів молекулярної філогенії встановлено роки дивергенції усіх досліджуваних штамів та ізолятів вірусу шарки сливи та показана їх спорідненість.

Ключові слова: вірус шарки сливи, штами, ізоляти, філогенетичний аналіз, повнорозмірні сіквенси, дивергенція

 

Економічні науки

 

 Єфременкова Н.А.

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ

Стаття має за мету пошук ефективних шляхів розвитку швейних підприємств з метою подолання кризового стану та насичення вітчизняного ринку якісними товарами. Дослідження базувалось на використанні загальнонаукових методів дослідження, таких як спостереження, опис; теоретичних, таких як аналіз, узагальнення, систематизація, класифікація. Визначено чинники досягнення ефективності діяльності швейних підприємств в сучасних умовах, підкреслено важливість впровадження елементів народної творчості в дизайні одягу. Запропоновано впровадження елементів народної творчості в дизайн швейних виробів. Практична значимість використання елементів народної творчості в дизайні швейних виробів сприяє унікальності готової швейної продукції та слугує чинником самоідентифікації особистості.

Ключові слова: конкурентоспроможність, народні традиції, національна самоідентифікація, неофольклоризм.

 

 Лагутіна А.Є.

УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПРОСТІР

У даній статті розглядаються умови виникнення міжнародної банківської діяльності, охарактеризовано чотири типи банків, які виконують міжнародні операції. Зазначено позитивні наслідки від інтегрування комерційних банків України до європейського банківського простору, таких як залучення іноземного капіталу, розширення доступу до кредитних ресурсів з боку населення та реального сектору.  Розглянуто проблеми, що уповільнюють інтеграційні процеси, такі як нерівномірність розташування банків, втрата довіри населення через непрозору діяльність банків, низька капіталізація, низький рівень обслуговування клієнтів. Зазначено умови інтеграції до європейського банківського простору як стандартизація банківської діяльності шляхом виконання Базельських рекомендацій та рекомендацій FATF, які сприяють прозорості банківської діяльності та опосередковано впливають на інвестиційну привабливість комерційних банків України, а також розробка стратегій виходу на європейські банківські ринки.

Ключові слова: міжнародна банківська діяльність, транснаціональні банки, інтеграція до європейського банківського простору, FATF, рекомендації Базельського комітету.

 

 Макар Н.М.

ПСИХОЛОГІЧНІ МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ

В статті розглянуто особливості процесу формування ціни та фактори внутрішнього і зовнішнього характеру, що на неї впливають на сучасному етапі розвитку рекламних технологій. Досліджено важливість і роль політики ціноутворення для ефективної збутової діяльності підприємства. В роботі аргументовано значення впливу психологічних маркетингових стратегій на вибір споживача. Також приділена увага ціноутворенню, як інструменту дієвого маркетингу, що дає можливість збільшувати прибутки завдяки наданню потенційному клієнту змоги порівнювати ціни та ступінь задоволення своїх потреб. Автором вивчені мотиви споживача, якими він керується під час вибору потенційної покупки, а також результати маркетингових досліджень стосовно впливу рекламних заходів на збільшення продажів товару. У статті наведено психологічні маркетингові підходи до ціноутворення та особливості їх втілення на практиці, враховуючи специфіку психології споживача.

Ключові слова: ціна, політика ціноутворення, психологія споживача, конкурентоспроможність, товар

 

 Палій А.С.

МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АВС / XYZ – АНАЛІЗУ ІНОЗЕМНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Управління запасами для організації торгівлі є актуальним завданням, що вимагає обробки значних обсягів інформації. Застосовуючи ABC / XYZ-аналіз номенклатури в корпоративної ERP-системі можна значно підвищити ефективність цього процесу, сконцентрувавшись відповідно до закону Парето на управлінні саме тими категоріями запасів, які мають для підприємства найбільше значення.

У статті розглядається методика і ключові проблеми застосування ABC / XYZ-аналізу в рамках інформаційної системи управлінського обліку підприємства.

Ключові слова: ABC / XYZ-аналіз, управління запасами і закупівлями, ефективність оборотного капіталу.

 

 Яковенко К.А.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті розглянуто основні поняття стандартизації та сертифікації. Досліджено їх вплив на експорт продукції вітчизняних підприємств на ринок Євросоюзу. Розглянуто механізм подолання даних бар’єрів. Розроблено рекомендації щодо процедури виконання відповідності продукції українських підприємств вимогам Євросоюзу.

Ключові слова: стандартизація, сертифікація, продукція, євроінтеграція, ринок ЄС.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Грицюк Т.Д.

ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

У статті наведені результати дослідження 120 пацієнтів з перенесеним ішемічним інсультом, яким визначено концентрацію біоелементів (цинку, міді та кобальту) в еритроцитарній масі. У всіх хворих виявлено прояви дизелементозу – збільшення  концентрації Zn у 71,8% хворих, Cu – збільшення у 69,2 % хворих, зменшення у 12,8 %, та Со – збільшення у 48,7 %, зменшення у  39% пацієнтів. Кореляційний аналіз виявив взаємозв’язки між біоелементами й ступенем неврологічного дефіциту, когнітивних та тривожно-депресивних порушень.

Ключові слова: біоелементи, цинк, мідь, кобальт, ішемічний інсульт, дизелементоз, когнітивні порушення.

 

Педагогічні науки

 

 Балабан О.Г.

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

У статті проаналізовані основні принципи функціонування відкритих, нерівноважних систем. Доведено, що система освіти є саме такою системою і підпорядковується тим самим законам що і інші синергетичні системи. З’ясовано, що визначальним фактором сталого розвитку системи освіти є використання в її структурі новітніх інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційні технології, сталий розвиток, інформаційна культура, синергетика.

 

 Богданова О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕО ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Стаття присвячена використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови. Розкривається перспектива застосування відеоматеріалів на уроці англійської мови та вимоги до їх відбору.

Ключові слова: автентичні відео засоби, навчання, вимоги.

 

 Жданович Ю.М.

ВПЛИВ РЕФЕРЕНТНОЇ ГРУПИ НА АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

У статті визначено поняття референтної групи, розглянуто її функції, види та вплив на соціалізацію особистості. Розкрито поняття ідентифікації в референтних групах. З’ясовано, яким чином вибір референтної групи дітьми-переселенцями зумовлює їхню дезадаптацію. Представлено, як зміна референтної групи може покращити процес адаптації дітей вимушених переселенців у новій громаді.

Ключові слова: референтна група, адаптація, психосоціальна дезадаптація, соціалізація, ідентифікація, діти вимушених переселенців, діти-переселенці, підлітки.

 

 Misiura Y.Y.

FIRST STEPS TOWARDS IMPLEMENTATION OF LEARNER’S AUTONOMY IN STUDYING ENGLISH AT UNIVERSITY

Development of learner’s autonomy has become an important element of English language teaching for students of various specialties. Foreign language teachers have already dedicated great amount of research papers to this issue but the question about how to start or how to introduce autonomous learning to the classroom is still open. This article elaborates the initial steps towards implementation of learner’s autonomy.  It begins with overview of various approaches towards learner’s autonomy understanding and offers different points of view on definition of this term. Main attention is centered around creation of friendly and positive environment, boosting studentsmotivation, selecting an appropriate context for learning and discussing the teacher’s role in autonomous educational process. Positive environment is viewed as friendly atmosphere where students are eager to work, share their own experience, discuss their problems and ask for help if necessary. If friendly atmosphere is maintained it becomes easier for learners to word their motives or reasons for studying English and goals or what they think they can achieve with the help of their English skills. Learning context is considered to be one of the ways to motivate students since if the student is interested in the topic, he or she is willing to discuss it even in foreign language and learn more about it. Focusing on the teacher’s role as the instructor helps us understand teacher’s responsibilities and duties in the process of learner’s autonomy implementation and defines direction of further research.

Key Words: learner’s autonomy, English language classroom, autonomous learning, independent studying, autonomous learning implementation, educational process, independent work, learning context.

 

 Підгурська В.П.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У статті висвітлено поняття патріотичного виховання, його мета і напрями на сучасному етапі; значення загальноосвітніх шкіл у формуванні учня як громадянина; педагогів у становленні учня-патріота задля того, щоб школярі могли реалізувати себе на теренах України; акцентовано увагу на культурі та історії, досвіді з життя держави, що виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді; на «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», на підготовці педагогічних кадрів для реалізації національно-патріотичного виховання молоді; запропоновано шляхи вдосконалення системи національно-патріотичного виховання у школах України; розкрито етапи розвитку патріотичної свідомості дитини. Необхідною умовою розвитку патріотичного виховання є формування широкої громадської підтримки, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань.

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, школа, стратегія виховання, виховний простір, громадські об’єднання.

 

 Продоус Л.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДРУЧНИКІВ ТА ОНЛАЙН-САЙТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ

Стаття присвячена проблемі вибору вчителями та учнями навчальних ресурсів, що містять типові завдання ЗНО частини «Читання». Розглянуто підручники, посібники та онлайн-сайти, які мають на меті підготувати учнів до тестування та пропонують широкий спектр автентичних текстів та завдань до них. Доведено, що пошук ресурсів для підготовки – це, перш за все, важливе завдання вчителя, який ознайомлює учнів з ними та дає настанови щодо використання. На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови, стаття буде корисною для студентів педагогічних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Інформація слугуватиме цінним матеріалом для викладачів та вчителів.

Ключові слова: англійська мова, читання, зовнішнє незалежне оцінювання, старшокласники, ресурси, автентичний текст, завдання.

 

Психологічні науки

 

 Відлацька Т.Ю.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У статті висвітлено проблему психологічних особливостей ставлення батьків до дітей з особливии потребами. Проведено аналіз досліджень та публікацій щодо взаємовідносин членів сімей, в яких зростають на виховуються діти з особливими потребами. Розглянуто періодизацію кризових станів емоційної сфери батьків за Е. Шугардтом. Проаналізовано основні труднощі сімей, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку. Описані проблеми нерозуміння батьками особистісного розвитку дитини, прийняття/неприйняття батьками дитини з особливими потребами, невідповідності між вимогами, сподіваннями та можливостями і потребами дитини, неадекватне батьківське ставлення до неї, порушення структури родини та ускладнення взаємин між її членами, виникнення цілого ряду емоційних проблем батьків, відсутності порозуміння та підтримки подружжя, конфліктості між батьками та дітьми.

Ключові слова: дитина з особливими потребами, несприйняття, гіперсоціальність, конфліктність, недовіра.

 

 Гірняк Г.С., Домбровський І.В.

ЗНАКИ І СИМВОЛИ ЯК ОБʼЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

У статті розглядається категорійно-понятійне поле й особливості знаково-символічного опосередкування культури та психіки в контексті когнітивної психології, яка вивчає різні аспекти сприйняття інформації, її відображення у свідомості людини, опрацювання, зберігання у пам’яті і переходу у знання, та епістемології як теорії про природу знання. Розуміючи психічне як діяльність, у тому числі як неперервні процеси побудови індивідуальної картини образу світу, автори здійснюють аналіз змісту поняття інформація у динаміці співвідношень понять психіка, свідомість, ідеальне, ментальна презентація та культура (значення, мовний знак тощо). Також доводиться, що наявні у свідомості моделі, несуть не просто інформацію як певну структуру, що може бути перенесена від одного об’єкта до іншого, а ієрархічно структуровану інформацію, тобто знання, що формується чи активізується у свідомості суб’єкта у вербальному, образному чи змішаному вигляді.

Ключові слова: знак, символ, мова, соціальний код, культура, свідомість.

 

Соціологічні науки

 

 Буценко О.В.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ ЕМПІРИЧНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА США

У даній статті здійснюється порівняльний аналіз формування та розвитку емпіричних соціальних досліджень у країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Америки у ІІ половині ХІХ – І половині ХХ століття. Авторка виділяє чотири критерії для порівняння: передумови інституціоналізації емпіричних соціальних досліджень, їх наукова направленість та методологія, напрямки реалізації, потенціал та значення досліджень для суспільства. Орієнтуючись на представлені критерії, здійснюється спроба власне авторського аналізу історії розвитку емпіричних соціальних досліджень, що лягли у основу сучасної емпіричної соціології. Запропонований варіант аналізу полягає у визначенні та деталізації спільних та відмінних характеристик історичного розвитку емпіричних досліджень суспільства на територіях Західної Європи та США.

Ключові слова: емпіричні соціальні дослідження, емпірична соціологія, порівняльний аналіз, історія соціології, історія емпіричних досліджень.

 

Технічні науки

 

 Васильєва Л.В., Клюєв Є.І.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСІВ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ

Розроблене програмне забезпечення для дослідження імпульсів в електричному полі. Розглядаються основні результати дослідження позитивних та негативних стримерів, які використовуються в обох структурованих і неструктурованих мережах. Наводиться ефективність цієї програмного забезпечення, пов'язана зі значним поширенням досліджуваного явища і полягає в необхідності розробки рекомендацій щодо вдосконалення роботи в даній області. В результаті комп’ютерна програма видає результат, який дозволяє користувачеві отримати інформацію про поширення стримера в повітрі і надалі використовувати її для інтерпретації експериментальних даних та передбачення поведінки розряду у сильно неоднорідному електричному полі в зарядженому газі.

Ключові слова: програмне забезпечення, поширення стримера, неоднорідне електричне поле.

 

 Вічурін А.А.

ПОШУК ДУБЛІКАТІВ ЗОБРАЖЕНЬ У ВЕЛИКИХ БАЗАХ ЗА ЛОКАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

Метою роботи є аналіз і визначення алгоритмів пошуку дублікатів зображень по локальних ознакам в великих базах зображень. Розглядаються проблемні питання по обробці зображень, зберіганні великих даних і швидкого доступу до них. Проведено тести для порівняння різних методів пошуку дублікатів за допомогою сучасних методів аналізу зображень і сховищ даних.   Поставлені завдання, які необхідно вирішити для розширення можливостей системи. Основна увага приділяється методам пошуку локальних точок і швидкого пошуку по цим точкам. Результати даної роботи можуть використовуватися в подальшому для поліпшення алгоритмів пошуку і збільшення масштабів системи з практичною метою.

Ключові слова: ЛОКАЛЬНІ ТОЧКИ, ПОШУК ДУБЛІКАТІВ, ПОШУК ПО ЗОБРАЖЕННЯХ, ХЕШУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ПОШУК НАЙБЛИЖЧИХ СУСІДІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ОЗНАК

 

 Маслюк О.О., Яценко О.В.

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Стаття присвячена висвітленню проблеми передобробки даних для подальшого їх аналізу та доцільності розробки програмного забезпечення для автоматизованої передобробки даних. Було проаналізовано існуючі додатки на ринку на сьогоднішній день і представлений один з аналогів, на основі якого будувалися вимоги до програмного продукту, що планується розробити. Проведено аналіз проблемних місць даних, які необхідно обробити. Автор концентрує увагу на основних видах обробки даних, яких достатньо для подальшого статистичного аналізу. В статті розглянуто процес та етапи обробки даних, на прикладі програмного продукту, що було вирішено розробити. В якості даних було обрано  електронні медичні записи, які часто включають в себе велику кількість записів про стан здоров'я, які були зібрані для клінічних цілей, а саме для проведення статистичного аналізу.

Ключові слова: обробка даних, програмне забезпечення, статистичний аналіз, автоматизований, електронні медичні записи.

 

 Молодецька Т.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРНИХ ЗОН НА РУЙНУВАННЯ БУРЯКОРІЗАЛЬНИХ НОЖІВ

В роботі представлені результати дослідження зносостійкості бурякорізальних ножів в процесі роботи на цукровому виробництві. Показано, що в першу чергу зношування ріжучих кромок ножів відбувається по абразивному механізму. Досліджено напружено-деформований стан заготовок бурякорізальних ножів при формоутворенні згином. Виявлені характерні області деформацій, які є небезпечними з точки зору деформівності.

Ключові слова: бурякорізальний ніж, зношування, згин, напружено-деформований стан, деформівність.

 

 

© Альманах науки, 2018