4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 7 (жовтень) 2017 р.

 

 

 

Географічні науки

 

 Сердюк С.Н., Бородина В.В.

УСПЕШНОСТЬ НАРОДНЫХ ПРИМЕТ К ПРОГНОЗУ ПОГОДЫ КРУПНЫХ ТЕХНОГЕННО-УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье рассматриваются вопросы об успешности прогнозирования погодных условий с помощью народных примет. Приводится анализ возможности прогнозирования погоды с помощью народных предсказаний на крупных техногенно-урбанизированных территориях (на примере г. Днепр). Установлено, что каждая третья народная примета относительно метеорологического прогноза оправдана (достоверность составляет 44,4 %). При этом, народные приметы о предсказаниях погодных условий осенью имеют максимально высокую достоверность – 62,5%. Невысокая оправдываемость прогнозов погоды с помощью народных примет объясняется тенденциями к глобальному изменению климата, а также трансформацией микро- и мезоклиматических условий за счет техногенных факторов, сконцентрированных на незначительной площади современных мегаполисов.

Ключевые слова: народные приметы, прогноз погоды, успешность прогнозов, урбанизированные территории.

 

Економічні науки

 

 Білик А.В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Здійснення діяльності на підприємстві як, «управління зовнішньоекономічним розвитком», спрямована на ухвалення економічно обґрунтованих рішень з управління проектами, що при ефективному здійсненні приносить підприємству нові більш кращі позиції на ринку, збільшує попит на продукцію, покращує його фінансовий стан і відповідно підвищує дохідну частину. За сучасних умов розвитку і функціонування підприємства, створений ефективний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю стає об’єктивною необхідністю, оскільки в конкуренції на світовому ринку виграє той, хто вчасно оцінює ситуацію. У статті були визначенні потреби підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розроблені загальні рекомендації щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Особливу увагу приділено можливим напрямам удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Ключові слова: ЗЕД, підприємство, управління ЗЕД, напрямки вдосконалення управління ЗЕД, відділ зовнішньоекономічних зв’язків, структурна модельуправління.

 

 Заклинська А.І.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ  ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена визначенню місця електронних грошей у теорії сучасних грошей, уточненню функцій та оцінці їхнього значення у грошовому обігу країни.  Визначено переваги та недоліки електронних грошей. Визначено проблеми та перспективи розвитку електронних грошей. Актуальність цього дослідження полягає у тому, що сучасними науковцями приділяється недостатньо уваги теоретичним засадам електронних грошей.

Ключові слова: грошові кошти, електронні гроші, готівка, безготівкові кошти, функції грошей, грошовий обіг, емітент, користувач, зобов’язання.

 

 Крекова О.О.

проблеми та перспективи РОЗВИТКУ зовнішньої торгівлі послугами в  ОДЕСЬКому регіоні

У статті розглянуті зовнішньоекономічні зв’язки та основні проблеми зовнішньої торгівлі послугами в Одеському регіоні, сучасний стан, тенденції та перспективи подальшого розвитку. Стабільний розвиток регіональної економіки в умовах ринку стає реальним за наявності надійних конкурентних позицій, тому значну увагу приділено чинникам і факторам, які визначають конкурентні переваги та зовнішньоекономічний потенціал і привабливість регіону. Проаналізовані основні зовнішньо-торгівельні показники Одеського регіону  станом за 2010-2016 роки. Виявленні основні проблеми та негативні фактори, які перешкоджають здійсненню зовнішньої торгівлі послугами в Одеському регіоні у достатньому обсязі та розроблені рекомендації й першочергові заходи стосовно покращення  економічного становища.

Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, зовнішня торгівля, послуги, тенденції розвитку, конкурентоспроможність.

 

 Сеньковець А.О.

ШАХРАЙСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті надано основні результати дослідження економічної та правової сутності шахрайства на підприємстві, його місце в бухгалтерському обліку та звітності. Представлено класифікації шахрайства в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства. А також розглянуто дії аудитора під час проведення аудиту та виявленні шахрайства при веденні обліку.

Ключові слова: шахрайство, класифікація, фінансова звітність, бухгалтерський облік, аудит.

                                                                                           

 Сєрова Т.О.

Стратегія сталого розвитку в умовах глобалізації

У статті розглянуто основні проблеми сталого розвитку. Виведено теорію впливу поколінь на причини виникнення та стадії становлення концепції сталого розвитку. Описано практику вирішення проблеми сталого розвитку в розвинених країнах. Доведено необхідність впровадження стратегії сталого розвитку. Висвітлено переваги від впровадження цієї стратегії підприємством.

Ключові слова: сталий розвиток, глобалізація, стратегія розвитку, екологія, теорія поколінь.

 

 Скалаух А.А.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ НА ПРОТЯЗІ 2012-2016 РОКІВ

У статті було проаналізовано сучасний стан прямих іноземних інвестицій у розвитку Одеського регіону. Розглянуто основні джерела фінансування капітальних інвестицій та складено таблицю показників у вартісному та відсотковому вимірюванні. За цими даними було визначено яке місце посідають серед них кошти саме іноземних інвесторів. Також проілюстровано обсяг прямих іноземних інвестицій за 5 років (2012-2016 рр.), географічну структуру країн з яких надходять інвестиції та галузі у яких більше зосереджено вкладень за останній рік (2016 р). Обґрунтовані проблеми та несприятливі чинники, які заважають надходженню прямих іноземних інвестицій та впливають на негативний статус регіону. У завершенні були запропоновані пропозиції та перспективні напрямки щодо вдосконалення сучасного стану та поліпшення інвестиційної привабливості.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, Одеський регіон, стан, проблеми, стратегії вдосконалення.

 

 Уханова I.О., Iщук Х.В.

ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОCТI ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПРОМИCЛОВОГО ПIДПРИЄМCТВА В УМОВАХ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДI ПАТ "ОДЕCКАБЕЛЬ")

Cтаття приcвячена проблемi пiдвищення ефективноcтi зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi великого промиcлового підприємства, на прикладі Приватного акціонерного товариства «Одеський кабель». Автор розкриває шляхи  пiдвищення ефективноcтi зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства. Оcобливу увагу надано оcобливоcтям функціонування великого промислового пiдприємcтва на зовнішніх ринках та факторам, якi впливають на здiйcнення екcпортних та iмпортних операцiй ПАТ «Одескабель». На оcновi аналiзу динамiки екcпорту пiдприємcтва  визначається ефективність здійснення зовнішньоекономічної діяльності та визначаються слабкі місця ПАТ «Одескабель». Автором надано рекомендації стосовно шляхів виправлення недоречностей в організації зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства та обґрунтовано ефект від введення тих чи інших зазначених заходів на підприємства ПАТ «Одескабель».

Ключовi cлова: велике промислове підприємство; зовнiшньоекономiчна дiяльнicть; ефективнicть зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi; екcпорт;імпорт.

 

 Уханова І.О., Бондаренко О.І.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: ЧИННИКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ

У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків Одеського регіону, визначено його місце в якості суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Визначено роль міжнародних транспортних коридорів, що проходять територією Одеського регіону, та транскордонного співробітництва в межах єврорегіону «Нижній Дунай» у активізації євроінтеграції на регіональному рівні. Проведено аналіз міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону за допомогою SWОТ-аналізу чинників міжнародної конкурентоспроможності, побудовано багатокутник конкурентоспроможності, виявлено чинники, що протидіють підвищенню позицій Одеського регіону в якості суб’єкту зовнішньоекономічних відносин. Визначено напрямки та заходи, реалізація яких має сприяти поліпшенню показників регіональної конкурентоспроможності та підвищенню її загального рівня.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, економіка Одеського регіону, фактори міжнародної конкурентоспроможності, інноваційний розвиток, прямі іноземні інвестиції, регіональний розвиток.

 

Медичні науки

 

 Булеца Б.А., Попруженко Е.Р., Петров Ю.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

У даній статті визначається роль системи крові у патогенезі розсіяного склерозу. Досліджуються основні показники загального аналізу крові, які взяті від пацієнтів із даним діагнозом, з акцентом на лейкоцитарній та еритроцитарній системах. На основі зібраних даних розраховано відсотки хворих, у яких досліджувані показники виходять за межі норми, з них у статті вказано найвагоміші.

Доведено значні зрушення у загальному рівні лейкоцитів, у лейкоцитарній формулі (нейтрофільоз, відносна лімфопенія), а також у лейкоцитарній системі (тенденція до анемії та анізоитозу)

Ключові слова: розсіяний склероз, неврологія, загальний аналіз крові, патофізіологія, показники.

 

 Ковальська М.Є.

СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ В ТИМУСІ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ

В роботі вивчався стан прооксидантно і антиоксидантної систем в тимусі морських свинок на 1-у, 2-у, і 34-ту добу експерименту в динаміці експериментального алергічного альвеоліту. Після проведення експерименту було встановлено поступове зниження активності супероксиддисмутази і каталази з одночасним підвищенням рівня показників прооксидантної системи в тимусі тварин з екзогенним алергічним альвеолитом.

Ключові слова: експериментальний алергічний альвеоліт, тимус, дієнові кон’югати, малоновий діальдегід, супероксиддисмутаза, каталаза.

 

 Семенківська О.Ю.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ГРОМАДЯН РОБОТОЮ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОМОМОГИ

У статті проведено оцінку задоволеності громадян роботою первинної ланки медико - санітарної допомоги. Встановлено, що кожен другий пацієнт не задоволений якістю надання йому медичних послуг через недостатній рівень знань та вмінь медичних працівників.

Ключові слова: первинна медико – санітарна допомога, сімейна медицина, якість медичної допомоги, задоволеність пацієнтів.

 

Технічні науки

 

 Крюковська О.А., Маховський В.О.

ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОГІНУ “КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ”

На основі аналітичних розрахунків зроблено оцінку ризиків виникнення техногенних аварій та наведено рекомендації щодо зниження ризику виникнення аварійних ситуацій на магістральному газогоні “Кременчук-Кривий Ріг”.

Ключові слова: розгерметизація, газогін, частота розгерметизації, ризик.

 

 Семенишин Н.О.

МЕРЕЖА ДЖОРДАНА ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ

У роботі представлено метод для розв’язання двовимірного рівняння теплопровідності в ізотропних матеріалах із граничними умовами першого типу використовуючи штучну нейронну мережу (ШНМ) Джордана.

Побудовано функцію вартості ШНМ, в основі якої лежить метод Кранка-Ніколсона. При досягненні функцією вартості мінімуму, виходи нашої мережі дають розв’язок рівняння теплопровідності. Дана функція вартості мінімізується методом Флетчера-Рівза за синаптичними вагами. Щоб знайти частинні похідні першого порядку від функції вартості за ваговими коефіцієнтами мережі, ми використовуємо розширення стандартного алгоритму зворотного поширення, названого «Зворотним поширенням в часі за епохами».

Ключові слова: рівняння теплопровідності, рекурентна нейронна мережа Джордана, метод Кранка-Ніколсона, метод Флетчера-Рівза, метод "Зворотного поширення в часі", функція вартості (енергетична функція).

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Городненко О.О.

НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто проблему відтворення наративних стартегій (елементів у формуванні казкового тексту) літературної казки та їх роль для перекладача. Особливу увагу приділено еквівалентності дейктичних маркерів, як елементів казкового тексту, у перекладах.

Ключові слова: літературна казка, наратив, наративна стратегія, дейксис, перекладацька стратегія.

 

 Івасишин М.Р.

ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ ТА КОГЕРЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ КОМІКСІ

У статті розглядаються феномен когезії та когерентності, а також засоби їх експлікації на матеріалі англомовного коміксу “Captain America”. За допомогою елементів когерентності читач може повноцінно зрозуміти текст, а не розцінювати його тільки як набір вербальних та невербальних компонентів. У статті автор звертає увагу на поєднання вербальних та невербальних елементів, яке створює цілісність тексту, адже словесні та графічні елементи тексту повинні сприйматися у взаємозв'язку. У візуально-графічному тексті (коміксі) основна частина текстового простору належить невербальним елементам, оскільки малюнки привертають увагу читача більше, ніж слова. У коміксі візуальна та вербальна складові не можуть існувати окремо, оскільки їхня функція полягає у взаємодоповненні. Засоби когезії та когерентності висвітлені на матеріалі англомовного коміксу “Captain America”.

Ключові слова: когезія, когерентність, мультимодальний текст, візуально-графічний текст, текстовий простір, вербальний елемент, графічний елемент.

 

 Марчук К.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РІВНЯ ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті проаналізовано ефективність та рівень проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення на сучасному етапі. У ході дослідження було опитано 70 респондентів.  Наведено результати дослідження, згідно з якими  санітарно-просвітня робота має практичне значення для населення, є важливим напрямком поширення медико-гігієнічних знань та профілактики захворювань, але медичні працівники не приділяють достатньої уваги та часу цьому розділу профілактичної роботи, що призводить до методичних помилок та низького рівня організації санітарно-просвітницької роботи.

Ключові слова: санітарно-просвітня робота, профілактика захворювань, здоровий спосіб життя, санітарно-просвітня інформація, санітарно-гігієнічне виховання.

 

Юридичні науки

 

 Митошоп В.В.

ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ТА ЄДИНА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА СУДОВИХ СПРАВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Взяття курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, бурхливий розвиток інформаційних технологій, поширення мережі Інтернет, глобальна інформатизація та електронізація суспільства, викликало потребу в приведенні національного законодавства у відповідність до вимог суспільства, а також європейських та міжнародних стандартів. У зв’язку з цим почалося проведення реформи судової системи, що передбачає  покращення матеріально-технічного забезпечення та підвищення ефективності роботи судів.

Стаття спрямована на вивчення питань електронного судочинства  та введення єдиної електронної форми судових справ, а також окреслення їх основних проблемних аспектів, пов’язаних з Проектом Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України станом на 10.08.17.

На основі аналізу Проекту Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та наукових праць з даного питання, в статті наведені пропозиції щодо покращення даного законопроекту та обґрунтована їхня доцільність.

Ключові слова: законопроект, Цивільно-процесуальний кодекс, електронне судочинства, цивільний процес, учасники цивільного процесу, документообіг, електронна офіційна адреса, електронні докази, електронний суд.

 

 Чуміна К.Г.

поділ спільного майна, Набутого у фАктичних шлюбних відносинах: особлибливості судового розгляду

У статті розглядаються особливості вирішення судами справ, що виникають при поділі майна, набутого жінкою та чоловіком, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою. Подано загальну характеристику умов для пред’явлення вимоги про встановлення факту перебування у фактичному шлюбі та поділу спільно набутого таким подружжям майна. Висвітлюються проблемні моменти, що виникають в процесі доказування у судовому провадженні факту спільного проживання чоловіка та жінки у незареєстрованому шлюбі та наявності спільно набутого майна. Охарактеризовано сукупність фактів, які мають бути встановлені судом для винесення обґрунтованого рішення. Особливості розгляду судами справ, що виникають при поділі майна, набутого жінкою та чоловіком, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою досліджено з урахуванням існуючої судової практики.

Ключові слова: фактичний шлюб, фактичні шлюбні відносини, проживання однією сім’єю, поділ майна, спільна власність.

 

 

© Альманах науки, 2018