4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 6 (вересень) 2017 р.

 

 

 

Біологічні науки  

 

 Коц С.Н., Коц В.П.

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ

Проведено исследование соматического здоровья студентов Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды возрасте 18-20 лет. Непосредственно измеряли индекс Кетле, Робинсона, Cкибинского и индекс мощности В. А. Шаповаловой в покое. В качестве интегральной физиологической характеристики использовали расчетную величину адаптационного потенциала.  В работе определили общий уровень здоровья, что позволило провести в качестве мониторинга здоровья сравнение с данными предыдущих лет.

Ключевые слова: функциональное состояние систем, антропометрические измерения, уровень здоровья.

 

 Овчинников С.О., Васильев М.А., Шпак А.С.

ПОРФИРИНЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

В данный момент времени является перспективной разработка новых методов антимикробной терапии и преодоления резистентности микроорганизмов. Одним из таких методов является фотодинамическая терапия с использованием порфиринов в качестве сенсибилизаторов. В основе всех порфириновых соединений лежит макроциклическое кольцо, состоящие из четырех пиррольных остатков, соединенных между собой метиновыми мостиками. Порфириновые производные инактивируют микроорганизмы всех классов: грамположительные и грамотрицательные бактерии, также бактериальные споры, грибы, вирусы. Эффективность действия порфириновых веществ не зависит от спектра чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. С клинической точки зрения развитие резистентности к этому виду терапии маловероятно в отличие от других антибактериальных агентов. Также дополнительным преимуществом этого метода является низкое токсическое действие на клетки макроорганизма, несмотря на высокое антимикотическое действие.

Ключевые слова: порфирины, сенсибилизаторы, фотодинамическая терапия, активные формы кислорода, деструкция, инактивация.

 

 Савіцька К.О., Тягнирядно Л.Ю.

ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

У роботі висвітлено особливості та механізми міжмікробної взаємодії, їх різноманіття. Визначено роль системи Quorum sensing та вторинних метаболітів у координації взаємодії мікроорганізмів. Здійснено оцінку значення взаємодії мікроорганізмів для успішного створення і підтримки мікробної популяції, значення мікробних спільнот для навколишнього середовища і людини.

Ключові слова: взаємодія мікроорганізмів, Quorum sensing, мікробні спільноти, аутоіндуктори, біоплівка

 

Географічні науки

 

 Бабенко О.А.

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЗЗ ПРИ УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ УГІДДЯМИ

В статті досліджуються питання, які пов’язані з використання та застосування даних ДЗЗ для організації розміщення, планування та поділу сільськогосподарських угідь щодо їх ефективного та раціонального використання. Розглянуто науково-методичні підходи визначення властивостей угідь на основі даних ДЗЗ.

Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, планування території, зонування земель, планування використання та охорони земель, ДЗЗ.

 

 Корчемлюк М.В., Кравчинський Р.Л., Мотрук М.В., Савчук Б.Б.

Вивчення зв'язку деградації ялинових деревостанів із вологістю грунту на території Карпатського НПП

Публікація присвячена проблемі всихання смерекових лісів. У роботі представлено результати крупномасштабних регіональних досліджень, проведених влітку 2017 р. у північній частині Підліснівського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку (с. Микуличин, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області). За результатами аналізу космознімків виявлено багаторічну динаміку величини нормалізованого індексу вологості (NDMI) та окремих біологічних процесів у вегетаційний період на мікро-ділянках з різними типами рослинності – деревною та луговою. Показано зв'язок зміни вологості ґрунту з циклічністю гідрометеорологічних показників – атмосферних опадів та підземного стоку. За результатами статистичної обробки виявлено зв'язок вологості ґрунту зі станом лісових біоценозів, зокрема з товщиною дерев та ступенем усихання. Визначено основні напрямки та перспективи подальших досліджень.

Ключові слова : Ялина європейська, Карпатський національний природний парк (КНПП), с. Микуличин, всихання смерек, кліматичні фактори, вологість ґрунту, підземний стік.

 

Економічні науки

 

 Гілко О.К.

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

У даній статті розглядається особливості підготовки управлінського персоналу в Україні. Основний акцент був поставлений на: компетентність управлінського персоналу; професіоналізм; моральні та особистісні якості.

Були проаналізовані шляхи удосконалення управлінського персоналу.

Ключові слова: оцінка якості вищої освіти, стандарти вищої освіти, компетентність управлінського персоналу.

 

 Юрченко К.О., Городня В.А.,

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ОСНОВІ ПЕРЕВАГ МЕНЕДЖМЕНТУ

Управління інноваційною діяльністю – один з напрямків стратегічного керування, здійснюваного на вищому рівні керівництва компанії. Основним вектором діяльності є визначення головних шляхів вдосконалення науково-технічної і виробничої діяльності фірми в таких областях: розробка і впровадження нової продукції (інноваційна діяльність); модернізація продукції; подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції. Під інноваціями в широкому розумінні вбачають прибуткове використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції та послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Задля використання всіх переваг управління інвестиційною діяльністю, слід відрізняти інновації від незначних видозмін у продуктах, товарах чи технологічних процесах, що залишають за собою непомітний вплив на основні параметри, властивості, вартість. Ефективність управління інноваційною діяльністю оцінюють через конкурентоздатність нової продукції, успішне представлення її на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключові  слова:  інноваційна діяльність, інновації, інноваційний менеджмент, нововведення, інноваційні процеси, управлінська діяльність, інноваційні ризики.

 

Історичні науки

 

 Слободян С.О.

До питання про принцип об'єктивності в історичному дослідженні

Стаття містить міркування автора щодо методологічного принципу об’єктивності в історичному дослідженні. Автор розглядає історію виникнення цього принципу, а також прослідковує, як змінювалися позиції провідних методологів історії щодо проблеми об’єктивності історика упродовж століть. Найбільш рішуче пізнавальні можливості історика спростовувалися філософами і лінгвістами наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. У зв’язку з цим постало питання про саме існування принципу об’єктивності. Автор не погоджується з твердженням про те, що цього принципу не існує. Але зміст цього принципу, безперечно, повинен бути переглянутий у зв’язку з останніми досягненнями методологічної думки. Тому суть принципу об’єктивності автор вбачає не у запереченні суб’єктивності історика, а у дотриманні ним цілого ряду вимог під час дослідження, завдяки чому досягається належний науковий рівень роботи.

Ключові слова: історик, методологія, об’єктивність, постмодернізм, семіотика.

 

Медичні науки

 

 Добинда І.Р.

РОЛЬ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У запропонованій статті розкрито сутність та значення поняття «методи проектів». Звернено увагу на особливості використання даної методики інтерактивного навчання у навчальному процесі вищих медичних навчальних закладів під час проведення практично-семінарських занять, а саме – вимоги до використання методики, етапи виконання проектів, особливості використання їх на заняттях студентів медичних закладів. Крім того, наведені результати порівняльного дослідження використання методу проектів під час проведення практично-семінарських занять у порівнянні із класичною навчальною методикою, які свідчать про актуальність даної методики викладання у вищих медичних навчальних закладах для підготовки майбутнього медичного фахівця.

Ключові слова: «проект», «метод проектів», «проектні технології», структура методу проектів, етапи реалізації методу проектів

 

Педагогічні науки

 

 Потапкина Л.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИСТА

Рассматривается проблема профессионального развития современного экономиста. Определяется особенное задание образования нашего времени. Исследуется тенденция, которая определяет необходимость изменения основ организации образовательного пространства, продиктована закономерностями и спецификой трансформации состояния культуры, составной частью которой и является образование, в ее переходе к полистилистичной, которую определяют детотализация и диверсификация. Акцентируется внимание на том, что именно отсюда и растет потребность опережающего продвижения образования в трансформацию культуры, при чем существенно растет операционное применение потребности в инновационном сознании и ее атрибутивном качествеинновационном мышлении.

Ключевые слова: готовность, профессиональная готовность, психолого-педагогическая проблема, профессиональная  деятельность.

 

Технічні науки

 

 Грик О.В., Марусенкова Т.А.

BLUETOOTH-МЕРЕЖА ТОПОЛОГІЇ «ДЕРЕВО» ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ З ВУЛИКІВ У «РОЗУМНІЙ» ПАСІЦІ

Стаття присвячена проблематиці розроблення програмно-апаратних комплексів для моніторингу стану бджолиних сімей на пасіці. Показано проблеми вибору елементної бази комплексу та доцільної мережної технології для первинного збору даних кожного вулика у пасіці та обґрунтовано необхідність модифікації існуючих технологій, оскільки жодна з них не вільна від недоліків з точки зору побудови «розумної» пасіки. Запропоновано протокол-надбудову, що дає змогу створити мережу топології «дерево» на основі технології Bluetooth, яка відповідає критеріям мінімальної вартості та складності реалізації, а також максимальної енергоефективності. 

Ключові слова: «розумна» пасіка, Bluetooth, моніторинг бджолиних сімей, мережні технології.

 

 Орябінська О.О.

Аналіз енергетичної ефективності систем радіодоступу, що функціонують на базі стандарту IEEE 802.16

Розглядається енергетична ефективність системи фіксованого радіодоступу IEEE 802.16 за умови функціонування в частотно-селективному каналі з багатопроменевим характером розповсюдження сигналів. Враховано, що у частотно-селективному каналі з багатопроменевим характером розповсюдження сигналів коефіцієнт підсилення каналу (за потужністю) на кожній піднесійній має розподіл Райса. Проведена оцінка енергетичної ефективності системи для різних методів передачі, що враховують режим OFDM, метод модуляції: QPSK, 16QAM й 64QAM та завадостійке кодування, що організується за допомогою коду Ріда-Соломона та загорткового коду. Для проведених розрахунків прийнято, що система працює в квазістаціонарному (на час обміну пакетами між станціями) частотно-селективному каналі зв’язку. Ефективність системи визначалася як значення hb, необхідні для досягнення норм на ймовірність помилки у каналі.

Ключові слова: IEEE 802.16, OFDM, частотно-селективний канал, розподіл Райса, енергетична ефективність, QPSK, 16QAM, 64QAM, завадостійке кодування.

 

Юридичні науки

 

 Демчишак Р.Ю.

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

У статті досліджується питання криміналістичного обліку, як основної складової частини системи інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації, в його функціональному розвитку. Розкрито зміст поняття криміналістичного обліку, його основні ознаки, наведені його різновиди та окреслено перспективи удосконалення інформаційно-технічного забезпечення функціонування криміналістичних обліків, запропоновано вдосконалення відповідного нормативно-правового регулювання, а також здійснено аналіз відповідного зарубіжного досвіду. Зроблено висновок, що запропоновані напрацювання забезпечать підвищення чіткості правової регламентації та юридичної визначеності функціонування криміналістичних обліків в Україні. В перспективі також вбачається можливість безпосереднього використання результатів криміналістичної реєстрації (даних з криміналістичних обліків) у процесі доказування в рамках кримінального провадження, за умови підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації.

Ключові слова: криміналістичний облік, криміналістична реєстрація,  інформаційно-технічне забезпечення, злочин, ідентифікація, інформаційна база даних.

 

 Сампара Н.М.

ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ СУБСИДІАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

В статті досліджено окремі види договорів як підстав виникнення субсидіарних цивільно-правових зобов’язань. Проаналізовано юридичну доктрину та норми цивільного законодавства щодо специфіки договорів, на підставі яких можуть виникнути субсидіарні зобов’язання. Обґрунтовано позицію про те, що для виникнення субсидіарного зобов’язання на підставі укладеного договору управління майном фактичний склад субсидіарного зобов’язання включає в себе як юридичний факт-стан субсидіарності, передбачений положеннями ст. 1043 ЦК України так і факт укладення договору управління майном. Запропоновано субсидіарні цивільно-правові зобов’язання, що виникають на підставі договору поруки розглядати як форму забезпечення виконання іншого зобов’язання. Доведено, що юридичний факт-стан субсидіарності лише визначає потенційну можливість виникнення субсидіарного зобов’язання.

Ключові слова: цивільне законодавство, зобов’язання, субсидіарні зобов’язання, договір, кредитор, боржник.

 

 Шаповал В.Д.

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ

Нормативна база гарантування права громадян на професійну правничу допомогу потребує ґрунтовного реформування й відповідної гармонізації з європейськими стандартами, а це можна зробити тільки за наявності комплексного дослідження системи прав і свобод людини і громадянина в Україні з визначенням концептуальних основ поняття вказаної правової категорії,  критеріїв класифікації та аналізом видової диференціації. Подібних наукових досліджень у сучасній юридичній науці майже немає, проте деякі праці науковців, які так чи інакше торкалися цієї проблематики як в Україні, так і зарубіжних країнах, заслуговують на окрему увагу. Незважаючи на конституційний характер права на професійну правничу допомогу, єдиного підходу до його розуміння юридичною наукою не вироблено. Учені, що в своїх дослідженнях звертаються до проблем реалізації права на професійну правову допомогу, пропонують починати його дослідження із визначення терміна «допомога».   На відміну від інших конституційних прав, воно специфічне тим, що надається тільки в одній сфері діяльності, кримінальному судочинстві, і його носієм є лише підозрюваний, обвинувачений та підсудний. У науці пропонуються  такі визначення поняття «кваліфікована правова допомога»: «діяльність осіб, що володіють спеціальними знаннями в галузі права, з надання якісних правових послуг»; «насамперед, консульта¬ційні послуги та представництво інтере¬сів»; «не стільки право підозрю¬ваного, обвинуваченого або підсудного використовувати в якості захисника будь–яку особу, яку вони вважатимуть кваліфі¬кованою, скільки залучення для здійснен¬ня захисту особи, що дійсно має відповідні професійні навички (адвоката)».                     

Ключові слова: Конституція України, права людини і громадянина, конституційне право громадян на професійну правничу допомогу.

 

 Шпіляревич В.В.

ІНСТИТУТ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ РОМАНСЬКОЇ ГРУПИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Стаття присвячена дослідженню та аналізу інституту заходів безпеки за кримінальним законодавством окремих держав романської групи романо-германської правової системи. Зокрема, автором констатується, що наукове осмислення зарубіжного кримінального законодавства дає можливість краще зрозуміти власне кримінальне законодавство, бо очевидно, що достоїнства і недоліки останнього найбільш рельєфно проявляються саме при порівнянні його з іноземним законодавством. Більше того, знання зарубіжного

кримінального законодавства дозволяє використати позитивний досвід інших держав і одночасно уникнути помилок при вирішенні відповідних питань у національному кримінальному праві.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, заходи кримінально-правового характеру, заходи соціального захисту, «небезпечний стан» особи, кримінально-правові заходи безпеки.

 

 

© Альманах науки, 2018