4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 4 (липень) 2017 р.

 

 

 

Біологічні науки

 

 Федорова Г.В., Степанова К.Г.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ РИБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВОД ЇХ МЕШКАННЯ

За період літо – осінь 2016 р. проведено біомоніторинг стану риб на прикладі карася золотого (Сarassius carassius), який мешкає у водах Дніпровсько-Бузьського лиману и дуже поширений у водоймах України. Обробку біоматеріалу та оцінку стабільності розвитку риб проводили за флуктуючою асиметрією меристичних (лічильних) ознак з розрахунком їхньої частоти. Встановлено величини показників флуктуючої асиметрії та їх співвідносення якості вод Дніпровсько-Бузьського лиману. Розглянуто помісячну и сезонну зміну стану вод. Підтверджено кореляцію якості середовища мешкання риб  з порушення білатеральної симетрії розвитку хребетних. Встановлено високу ступінь забруднення Дніпровсько-Бузьського лиману у літній період 2016 р. Розрахунки здійснювалися за допомогою програми Microsoft Office Excel.

Ключові слова: біоіндикація, білатеральна симетрія, ознаки симетрії, флуктуюча асиметрія, меристичні ознаки, забруднення вод.  

 

Економічні науки

 

 Даньшина Ю.В.

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ»

Сфера услуг сегодня – одна из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей экономики. Она охватывает торговлю, транспорт, финансы, страхование, коммунальное хозяйство, образовательные и медицинские учреждения и тому подобное. Практически все организации в той или иной степени предоставляют услуги. Увеличение количества индивидуальных обращений за предоставлением различных административных услуг, а так же развитие информационно-коммуникационных технологий и електронного управления, приводит к тому, что административные услуги можно и нужно предоставлять в электронной форме, так сказать «электронные административные услуги». Современные подходы к трактованию определения «электронные административные услуги» требуют анализа и исследования.

 

 Павенко Н.В.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматривается логистическая концепция управления и перспективы ее использования на отечественных предприятиях. Определены отличия логистического подхода к управлению материальными потоками от традиционного. Выявлена структура логистического управления предприятием, определены цели и задачи каждой подсистемы логистического управления предприятием. Автор рассматривает ведущие логистические системы управления предприятием и их влияние на конкурентоспособность организации. Такой эффект достигается путем значительного сокращения запасов материальных ресурсов и готовой продукции в сферах производства, снабжения и сбыта, сокращение длительности производственного цикла и цикла выполнения заказов клиентов, внедрение гибких автоматизированных и роботизированных производств. Организация логистического управления на отечественных малых предприятиях должна начинаться с разработки стратегии для достижения максимальной прибыли с минимальными затратами и повышения конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: логистика, логистическое управление предприятием, логистическая подсистема, ресурсы, конкурентоспособность.

 

 Турянський Ю.І.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІки

В умовах транзитивних економік фіскальна політика характеризується невідповідністю між потребами суспільства та можливостями їх задоволення. Встановлено, що макроекономічна стабілізаційна політика пов'язана з багатьма труднощами методологічного, методичного та практичного характеру. Стаття присвячена дослідженню вибору аналітичних інструментів фіскальної політики та визначення напрямів податкового стимулювання на основі діагностики стану та ефективності податкового навантаження з метою створення стимулів для економічного зростання.

Визначено значення податкового навантаження, динаміку та тенденції щодо його змін. Описано значення використання показників елімінації для визначення напрямів податкового регулювання. Доведено, що вбудовані стабілізатори  слід враховувати при встановленні режиму оподаткування та рівня податкового тягаря. Обґрунтовано вибір напрямів реформування фіскальної політики на основі визначення ефективності фіскального регулювання.

Ключові слова: фіскальна політика, стабілізаційна політика, податкове навантаження, показник еластичності, прямі та непрямі податки

 

Медичні науки

 

 Діденко М.С., Шликов В.В.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ МІОКАРДА ПРИ ВІДКРИТИХ ОПЕРАЦІЯХ НА СЕРЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

Статтю присвячено проблемі неінвазивного контролю температури міокарда при операціях на відкритому серці в умовах штучного кровообігу. На основі аналізу, узагальненню та систематизації наукових джерел, та проведених  досліджень висвітлено проблему термічного аналізу та контролю температури на поверхні міокарду при хірургічних операціях де потребується охолодження, зігрівання чи підтримка гомеостазу серця. Розглянуто можливість використання в кардіохірургії спрощеного методу контролю температури серця за допомогою пірометричного обладнання. Описано актуальний стан використання термографів для контролю температури біологічних об’єктів. Отримані результати можуть бути використанні у подальших дослідженнях, та при розробці пірометричної системи контролю температури для кардіохірургії на основі послідовної серії  вимірів у контрольних точках на поверхні міокарду. 

Ключові слова: термографія, апарат штучного кровообігу, тепловізор, контроль температури міокарда, терморегуляція.

 

 Шевчук А.В.

ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА МАГНІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНІТОЧУТЛИВОГО ПРОТИПУХЛИННОГО НАНОКОМПЛЕКСУ

У статті описано отримані данні щодо високої позитивної кореляції значення площі петлі гістерезису та значень вібраційного впливу на магніточутливий нанокомплекс на основі оксиду Fe3O4 та магнітного моменту насичення із характеристикою вібраційного впливу для суміші оксиду Fe3O4 з протипухлинним препаратом доксорубіцином. Також визначено високу негативну кореляцію значення вібраційного впливу із магнітним моментом насичення магніточутливого нанокомплекса оксиду Fe3O4 та із значенням коерцитивної сили суміші оксиду Fe3O4 та доксорубіцину. За допомогою експериментальних досліджень підтверджено гіпотезу вищої протипухлинної ефективності в порівнянні із дією офіцінального доксорубіцину або магніточутливого нанокомплекса без електромагнітного опромінення.

Ключові слова: доксорубіцин, електромагнітне опромінення, магніточутливий нанокомплекс, магніто-механо-хімічний реактор, магніто-механо-хімічний синтез, наночастинки.

 

Мистецтвознавство

 

 Таран І.М.

ФОРТЕПІАННІ ЗБІРКИ ДЛЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ

Стаття присвячена значенню авторських фортепіанних збірок для дітей у формуванні сучасного педагогічного репертуару. Аналізуються «24 п’єси для дітей» українських композиторів В. Косенка, В. Кирейка, М. Сільванського. Відзначено сучасність звучання цих п’єс та доцільність їх активного впровадження у фортепіанний репертуар, що використовується у навчально-виховному процесі. Результати дослідження свідчать про те, що фортепіанні збірки для дітей В. Косенка, В. Кирейка, М. Сільванського сприяють когнітивному, соціальному, творчому та естетичному розвитку учнів-піаністів, удосконаленню відчуття ними музичного інструменту та збагаченню емоційної та чуттєвої сфер. Виявлено шляхи щодо подальшого дослідження авторських фортепіанних збірок для дітей як важливої складової виконавської та педагогічної майстерності.

Ключові слова: фортепіано, фортепіанні збірки, 24 п’єси для дітей, українські композитори, репертуар

 

Національна безпека

 

 Гулак Г.М., Мосіюк А.П.

ОНТОЛОГІЯ І ПОБУДОВА ЗАХИЩЕНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглядається онтологія кібербезпеки підприємства, що впроваджує систему електронного документообігу на базі стандартів інформаційної та кібербезпеки.

Ключові слова: інформаційна безпека, інтелектуальна система, кібербезпека, онтологія, система електронного документообігу.

                      

Педагогічні науки

 

 Волкова Г.К.

НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ У ФОРМУВАННІ ІНОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

У статті розглядаються питання розвитку навчальної автономії студентів, яка є важливою метою процесу навчання іноземним мовам і сприяє індивідуалізації навчання, виділяється провідна роль студента як активного суб'єкта освітнього процесу, підкреслюється важливість внутрішньої мотивації в умовах автономного навчання. Навчальна автономія є важливою умовою реалізації учнями своїх пізнавальних можливостей в процесі оволодіння іноземною мовою, перетворюючи навчання в вчення. Навчальної автономії не можна навчити або навчитися, її можна поступово розвивати через свідоме ставлення до процесу навчання. Навчальна автономія - особистісна якість, яка є основою навчання «протягом життя».

Ключові слова: іноземна мова, безперервна освіта, навчальні стратегії, навчальна автономія, автономна навчальна діяльність.

 

 Дука М.В.

АНАЛІЗ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

У статті аналізуються результати проведеного опитування серед студентів різних мовних вищих навчальних закладів України, які дозволяють зробити висновки щодо сформованості в майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів, а саме сучасного стану навченості майбутніх філологів ідентифікувати невербальні засоби комунікації, представлені в текстах англомовної художньої літератури за допомогою певних номінацій та інтерпретувати інформацію, яку вони несуть. Виявлено основні проблеми, які стосуються організації процесу навчання читання англомовних художніх текстів. Окреслено шляхи подолання проблем, які виникають у майбутніх філологів у процесі читання англомовної художньої літератури. Доведено необхідність виділення спеціальних знань, навичок і вмінь розуміння невербальних засобів комунікації в англомовних текстах.

Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, невербальні засоби комунікації, художній текст, майбутні філологи

 

 Кириченко О.С.

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНО-ПОРІВНЯЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКІВ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ

В даній роботі проаналізовано питання щодо формування проектувально-порівняльної компетенції в процесі підготовки інженерів-електроенергетиків засобами 3D-моделювання, обґрунтована необхідність її впровадження. Уточнено визначення проектувально-порівняльної компетенції та засоби її реалізації. Представлено схему формування проектувально-порівняльної компетенції у інженерів-електроенергетиків, яка передбачає п’ять основних етапів 3D-моделювання електроенергетичного устаткування. Проаналізована потреба місцевих зворотних зв’язків між блоком аналізу і обробки результатів і такими блоками як блок геометричного 3D-моделювання, блок сіткової 3D-моделі та блок реалістичної 3D-моделі. За рахунок корегування перерахованих вище блоків 3D-моделювання електроенергетичного устаткування може бути сформована проектувально-порівняльна компетенція в процесі підготовці інженерів-електроенергетиків.

 

 Круглик В.С.

Методи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у зарубіжній науковій думці

Стаття присвячена аналізу наукових праць зарубіжжя (Данія, Англія Швеція, Фінляндія, Австралія, Росія) щодо визначення методів професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Актуалізовано завдання подо-лання розриву між змістом, формами і методами навчання, набутими знаннями й їх практичним застосуванням у професійній  підготовці майбутніх інженерів-програмістів. Проаналізовано наукові роботи Касперсена М.Е., Ма Л., Ескердал А., Сорви Ю., Тіг Д., Труонг Н., Персіанова В.В., Дубенецької О.Р.. Виділено такі методи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів: поетапного вдосконалення програм (тест-керована розробка, рефакторинг, моделювання об'єктно-орієнтованого програмування), стратегії когнітивного конфлікту, візуалізації програм, побудови ментальних моделей, інтерв'ю, візуального моделювання програм, вправ із пропусками, парного програмування, програмного навчання, рішення професійно-орієнтованих задач.

Ключові слова: методи навчання, методи професійної підготовки, професійна підготовка, інженер-програміст, професійна освіта.

 

 Попович Т.А.

АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПТНЗ З НАПРЯМКУ «ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО»

Статтю присвячено проблемі популяризації робітничих професій серед молоді, а саме з напрямку «Швейне виробництво». На основі аналізу, узагальнення наукових джерел, педагогічної діяльності висвітлено раціональність розподілу трудових ресурсів, що безпосередньо ґрунтується на порівнянні знань про професії та знань про індивідуально – психологічні якості людини. Тому в сучасній літературі широко визнається, що основою і необхідним етапом вирішенню організаційних та методичних питань в професійно – технічній освіті є вивчення конкретних видів професійної діяльності і визначення вимог, які вони ставлять до людини, як до суб’єкта праці. Визначені вимоги до психофізіологічних і особистісних характеристик людини, окреслено сукупність професійно важливих якостей робітника швейного виробництва. Зроблено акцент на необхідність   розвивати у випускників професійно - технічних навчальних закладів, в умовах орієнтації на європейські стандарти, почуття нового, як мотиву пошуку нових прийомів і методів роботи, боротьби за інновації і практику.

Ключові слова: особистість, індивідуально – психологічні якості, здібності, професійна діяльність, професійно - технічний навчальний заклад, психофізіологічні і особистісні характеристики, швейне виробництво.

 

Технічні науки

 

 Булах Б.В.

CЕМАНТИЧНИЙ СЕРВІС ВИКОНАННЯ ПОТОКІВ ЗАДАЧ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ

В статті аналізуються підходи до побудови сервісно-орієнтованих програмних систем медичного призначення. Розглядається проблема автоматизованого динамічного синтезу функціональності з наявних у системі веб-сервісів, що дозволило б реалізувати індивідуальні сценарії діагностики та лікування пацієнтів в рамках сервісно-орієнтованого підходу. Для рішення даної проблеми запропоновано залучити семантичні технології, а саме - побудувати архітектуру системи навколо бази знань про сервіси та їх функції. Така система матиме здатність автоматизовано підбирати веб-сервіси згідно кінцевих задач користувачів, формуючи індивідуалізований маршрут виконання обчислень (потік задач), а також - контролювати його автоматичне виконання. На основі аналізу літературних джерел сформульовано перелік пропозицій щодо окремих аспектів реалізації програмної архітектури сервісно-орієнтованої системи “електронної медицини” з використанням семантичних технологій.

Ключові слова: сервісно-орієнтована архітектура, електронна медицина, семантичні технології.

 

 Воєводін Є.В.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗПОДІЛЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ

У статті розглянуто сучасні методи динамічного розподілення ресурсів в системах, які займаються оркеструванням, менеджментом та розподіленням віртуальних контейнерів між одиницями апаратного забезпечення, а також проблеми які можуть виникати в ході процесу розподілення. Аналіз існуючих методів засвідчив, що процес розподілення ресурсів не завжди виконується ефективно, зокрема у випадку коли початковий набір вимог не є повністю відомим, що виливається в наступні проблеми:

запуск віртуального контейнера знаходиться в процесі очікування звільнення апаратних ресурсів, що збільшує час запуску та зменшує пропускну здатність такої системи;

запуск віртуального контейнера виливається в запуск нової одиниці апаратного забезпечення, яка задовільняє вимоги контейнера, що в свою чергу збільшує кількість потрібних апаратних ресурсів.

Зроблені висновки можуть бути використанні для розробки нових більш ефективних методів динамічного балансування.

Ключові слова: розподілення, балансування, віртуалізація, контейнер, прогнозування, оптимізація, система оркестрації, нейронні мережі.

 

 Гламаздін В.В., Довженко О.О.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ SDR ТРАНСИВЕРІВ

В статті досліджено характеристики і особливості SDR, апаратну частину SDR, принципи побудови SDR приймачів, порівняння та обгрунтування переваг та недоліків SDR. Об'єктом аналізу є SDR трансівер. Метою статті є дослідження переваг та недоліків SDR приймачів відносно класичних технологій та проведення порівняльного аналізу їх можливостей. Методами дослідження є теоретичний аналіз можливостей обраної системи і аналіз роботи приладу в різних умовах. Галузь застосування: для виробників, операторів бездротового зв'язку і військових служб.

Ключові слова : радіозв'язок, радіоприймач, програмно кероване радіо, sdr приймач, цифрові технології.

 

 Левченко В.В.

МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВОГО ВІДЕО

Порівняно основні алгоритми стиснення цифрового відео, їх переваги та недоліки, області та особливості застосування. Зокрема розглянуті такі методи як: кодування довжин серій, різниця кадрів, компенсація руху, векторне квантування, дискретне косинус перетворення, дискретне вейвлет перетворення. Складена їх порівняльна характеристика. Дано визначення поняттю «вид стиснення» і пояснено його значимість для дослідження. Проаналізовано дослідження і публікації з використання обраних алгоритмів для обробки цифрових зображень та відео. Докладніше розглянуто принцип роботи стиснення за допомогою дискретного вейвлет перетворення та пояснено причини його успішності у порівнянні з іншими алгоритмами. Акцентується увага на природі сприйняття людиною візуальної інформації та на характері деталей, які можна опустити без втрати якості з точки зору людського ока.

Ключові слова: цифрове відео, стиснення відео та зображень, вид стиснення, якість стиснення, вейвлет-перетворення, алгоритми обробки відео.

 

 Суліма О.А.

ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНОК ПАРАМЕТРІВ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

В роботі проведено аналіз підсистеми надання доступу до державного інформаційного ресурсу с точки зору інформаційної безпеки.

В процесі дослідження сформульовано та доведено твердження: якщо державна інформаційна система орієн-тована на визначену предметну область, а задача обслуговує її з ціллю C_i^c (Za_i ), то в рамках засобів державної інформаційної системи, можна встановити наявність суперечності, яка може мати місце в C_i (Za_i ). Система {SPR&Az[r_i^nt (x_i1,...,x_ik )]} в системі надання повноважень є повна по відношенню Al_i (Za_i ), де  Za_iW_i.

Розглянуто положення, які необхідні, для проведення аналізу обґрунтованості розв’язку задачі взаємодії прикладного програмного забезпечення з системою надання повноважень. На базі цього будуть побудовані моделі захищеного доступу до державних інформаційних систем.

Ключові слова: системи надання повноважень, державні інформаційні системи, формалізація засобів опису, моделі захищеного доступу, захист інформації

 

Філологічні науки

 

 Пероганич М.О.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ

У статті висвітлено основні психологічні передумови формування в учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи англомовної компетентності в діалогічному мовленні. Розглянуто вікові особливості учнів 10-11 класів, визначено юнацький вік, систематизовано психологічні новоутворення у пізнавальній, навчальній та особистісній сферах. Проаналізовано психологічні новоутворення учнів 10-11 класу середньої загальноосвітньої школи, які сприяють формуванню англомовної діалогічної компетентності.

Ключові слова: юнацький вік, 10-11 клас, психологічні новоутворення, англомовна компетентність в діалогічному мовленні.

 

 Погрібна І.С.

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ УЧНІВ 10 – 11 КЛАСІВ

У статті аналізуються лінгвістичні особливості англомовних періодичних видань та важливість їх урахування у процесі навчання учнів 10-11 класів англомовного читання. Надано визначення поняття автентичний матеріал, розглянуто потенціал преси у навчанні читання англійською мовою, систематизовано лінгвістичні особливості англомовного періодичного видання та труднощі, пов’язані з організацією процесу навчання англомовного читання з урахуваннях таких особливостей тексту.

Ключові слова: періодичні видання, автентичні тексти, лінгвістичні особливості, «креолізовані» тексти, «кліпове» сприйняття.

 

Юридичні науки

 

 Головіна М.О.

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена конституційному механізму входження України до Європейського Союзу шляхом європеїзації Конституції України.

Ключові слова: Конституція України, Європейський Союз, ЄС, адаптація законодавства України до законодавства ЄС, європеїзація законодавства України, європеїзація Конституції України.

 

 Митошоп В.В.

ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ ЯК ОСНОВНА МЕТА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ

Суд призначає покарання, виходячи з того, що воно має на меті не лише кару за вчинений злочин, а й виправлення засудженого. При розгляді справи судом враховується ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання. Перелік цих обставин показує, що конкретні вид і міра покарання визначаються, виходячи із можливості досягнення виправлення засудженого. Особі, яка скоїла злочин, призначається покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів. У той же час певна частина засуджених досягає виправлення раніше визначених судом строків. Інколи досягнення цілей покарання можливе й без застосування повного або часткового відбуття покарання. Йдеться про звільнення осіб, які вчинили злочини, від кримінальної відповідальності чи покарання.

Стаття спрямована на вивчення питань пов’язаних із методами і способами виправлення засуджених та їх ресоціалізацію.

Ключові слова: засуджений, ресоціалізація, виправлення засуджених, пенітенціарна реформа, пробація, профі-лактика злочинів, гуманізація кримінально-виконавчого процесу, реінтегрування, соціально-виховна робота.

 

 Kaliuzhnyi V.

Relations between Britain and the European  Union regarding the free movement of workers after Brexit

This article is devoted to the political and legal analysis of relations between Great Britain and the EU. In this paper, the consequences of Britain's withdrawal from the European Union are analyzed. The restriction on the free movement of workers as one of the four fundamental freedoms of the European Community is examined. The analysis of the latest research and publications on this topic is given. Possible models of further legal relations between the EU and the UK are analyzed, as well as possible restrictions on the rights of citizens of countries that now use the right of free movement.

Key words: Brexit, fundamental freedoms of the EU, right of movement, Great Britain, European Union.

 

 

© Альманах науки, 2018