4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 3 (червень) 2017 р.

 

 

 

Економічні науки

 

 Бабовал Н.Р.

ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти фінансування вищої освіти. Досліджено фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні державним та приватним секторами. Розглянуто основні джерела фінансування та напрями витрачання коштів вузами для виконання ними покладених функцій і досягнення поставлених цілей. Визначено альтернативні джерела, що можуть використовуватись для фінансового забезпечення ВНЗ.

Ключові слова: вища освіта, фінансування вищої освіти, джерела фінансування, видатки на освіту, державний бюджет, місцеві бюджети.

 

 Гриник О.І.

Розвиток інноваційних процесів: основні етапи становлення

У статті виявлено та обґрунтовано чинники, що його сприяють або стримують інноваційний розвиток підприємств, розглянуто його проблеми та перспективи у сучасних умовах, досліджено загальні риси інноваційного процесу, еволюцію теоретичних поглядів на структуру, послідовність і роль його окремих етапів у створенні та комерціалізації новацій, які стали основою для обґрунтування ланцюгової лінійно-функціональної моделі інноваційного процесу зі зворотним зв’язком. Визначено взаємозв’язок між успішною інноваційною діяльністю та конкурентоспроможністю підприємства, окреслено проблеми та перспективи здійснення інноваційної діяльності підприємствами. У статті проведений аналіз інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Дослідженні проблеми інноваційного розвитку підприємств і особливості проходження цих процесів в умовах ринкової економіки. Розглянуті джерела фінансування інноваційних заходів. Визначені основні напрямки та етапи формування інноваційної стратегії підприємства.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційна політика, ефективність виробництва, науково-технічний прогрес, конкурентоспроможність.

 

 Крат Ю.О.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ

У статті здійснено дослідження розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на сучасному етапі, вивчено конкурентні переваги та недоліки підприємств даного сектору. В роботі наводиться порівняння України з розвинутими країнами світу та країнами пострадянського простору.  Розглянуто основні показники рейтингу та порівняння показників України за попередні роки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, SME, Doing Business, малий та середній бізнес,  Україна

 

 Ніколайчук А.А., Тюлькіна К.О.

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ  ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу фінансування дорожньо-будівельної галузі в Україні. Розглянуті завдання Укравтодору та структура мережі автомобільних доріг загального призначення. Наведена класифікація існуючих доріг. Визначені шляхи фінансування дорожнього господарства. Проаналізовано фактичне фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування у 2016 році. Розглянутий законопроект, спрямований на створення Державного дорожнього фонду України. Обґрунтована необхідність визначення обсягів фінансування дорожнього господарства на базі довгострокової програми розвитку транспорту.  

Ключові слова: Державне агентство автомобільних доріг України, дорожнє господарство, автомобільні дороги, фінансування, державний та місцевий бюджети, Державний дорожній фонд

 

 Чухліб В.Є., Артеменко Л.П.

БЕНЧМАРКІНГОВА  СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття бенчмаркінгу є новим для України. Незважаючи на успішність цього методу у світі, лише 2 % компаній нашої держави користуються цим методом підвищення конкурентоспроможності. Проблема полягає у відсутності теоретичних та практичних навичок у даній сфері, а також спеціалістів, які б могли надати якісні послуги з бенчмаркінгу. У статті розкрито поняття бенчмаркінгового підходу, наведено приклади успішно реалізованих стратегій на вітчизняних підприємствах та запропоновано бенчмаркінгову стратегію вітчизняного підприємства, розроблену за допомогою бенчмаркінгового підходу. Розглянуто типові проблеми вітчизняних підприємств на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод», наведено варіанти їх вирішення на прикладах сучасних підприємств України, а також результати, яких можна досягти, використовуючи даний підхід.

Ключові слова: бенчмаркінг, бенчмаркінговий підхід, стратегія підприємства, конкурентоспроможність підприємства, бренд, вертикальна бізнес-модель, еко-виробництво.

 

 Ященко О.В.

Форми організації та джерела формування фінансових ресурсів на підприємстві

Статтю присвячено проблемі форм організації та джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві. У ході вивчення теоретичних і практичних аспектів проблематики, розкрита сутність та важливість залучення фінансових ресурсів як у формі обов’язкових фондів (фонд оплати праці, резервний фонд), так і у формі потоків. У статті визначено, що основним джерелом формування фінансових ресурсів на підприємстві є його першочергово вкладені кошти (у вигляді внесків засновників та власників), доходи від господарської діяльності, залучені та запозичені із зовнішніх джерел кошти. У публікації наявні практичні приклади наявності проблеми неефективного використання потенціалу фінансових ресурсів внаслідок недоліків форм їх організації.

Зроблені у статті висновки можуть бути використані для теоретичного обґрунтування та практичної розробки форм організації фінансових ресурсів на підприємстві. Наведений досвід зарубіжних країн має стимулювати подальше розкриття даної теми у наукових дослідженнях.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, фонди фінансових ресурсів, грошові кошти,грошові фонди.

 

Педагогічні науки

 

 Бохонько Є.О.

Готовність майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів

Стаття присвячена проблемі готовності майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту  до моделювання технологічних процесів. Актуальними і значущими на сьогоднішній момент є питання, пов'язані з математизацією наукових дисциплін, універсальністю математичних методів, можливістю ефективного застосування математичних моделей в педагогічній теорії і практиці. Автор експериментальним шляхом визначають рівень підготовленості майбутніх інженерів-педагогів до моделювання технологічних процесів. У статті розкриваються компоненти моделі підготовленості майбутніх інженерів-педагогів до моделювання технологічних процесів. В якості структурних елементів готовності розглядаються змістовний, операційний і мотиваційний компоненти готовності. З опорою на теорію готовності, автор колектив описує систему навчання майбутніх інженерів-педагогів до моделювання технологічних процесів, розглядаючи три етапи навчання майбутніх інженерів-педагогів до моделювання технологічних процесів: початковий, основний і підсумковий. Початковий етап включає в себе ретроспективно-діагностичний і проектувально-інсталяційний періоди навчання. Основний етап складається з дескриптивно-діагностичний періоду. Підсумковий етап включає в себе контрольно-нормативний період.

Ключові слова: технологічний процес;  готовність; моделювання; модель підготовленості; педагогічний об'єкт.

 

Технічні науки

 

 Живанова В.А.

Дослідження гідродинамічних процесів розливання сталі на сортових МБЛЗ з метою підвищення серійності

У статті розглянуті особливості роботи проміжних ковшів на багаторівчавкових сортових МБРЗ при розливанні сталі наддовгими серіями. Показано роль конструкції металоприймача в частині забезпечення раціонального руху циркуляційних потоків в рідкій ванні проміжного ковша. Розроблено фізичну модель і виконано вибір робочих середовищ, які забезпечують поєднану оцінку динаміки розвитку конвективних потоків за умови розмивання окремих елементів металоприймача. Показано, що розроблена фізична модель дозволяє виконувати порівняльні якісні оцінки динаміки розмивання металоприймача різних конструкцій і ступеня трансформації циркуляційних потоків в рідкій ванні проміжного ковша

Ключові слова: безперервне розливання, багаторівчакова МБРЗ, проміжний ківш, металоприймач, фізична модель, циркуляційний потік.

 

 Макарова Д.О.

ОЦІНКА ШАБЛОНУ МОНОЛІТНОГО І МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУР ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ В ХМАРІ

Хмарні обчислення надають нові можливості для ефективного розгортання масштабується додатки, дозволяючи корпоративних додатків динамічно налаштовувати свої обчислювальні ресурси на вимогу. У цій статті виконано аналіз шаблон архітектури мікросервіса, який використовується в останні роки великими інтернет-компаніями, такими як Amazon, Netflix і LinkedIn, для розгортання великих додатків в хмарі в вигляді набору невеликих служб, які можуть бути розроблені, протестовані і розгорнуті в хмарі. Мікросервіси управляються і оновлюються незалежно, що дозволяє компаніям отримати гнучкість, знизити складність і масштабувати свої додатки в хмарі більш ефективним чином. Ця стаття являє тематичне дослідження, в якому корпоративне додаток розроблялося і розгорталося в хмарі з використанням монолітного підходу і архітектури мікросервіса з використанням веб-інфраструктури Play. Описано переваги і проблеми, з якими можуть стикатися існуючі підприємства, коли вони впроваджують мікросервіси в своїх додатках.

Ключові слова: комп'ютерна архітектура, хмарні обчислення, сервіс-орієнтована архітектура, мікросервісная архітектура, мікросервіси, орієнтовані на обслуговування архітектури, масштабовані додатки, інфраструктура як послуги, платформа як послуга, архітектура програмного забезпечення.

 

 Шейко О.І.

Дослідження впливу режимів хитання кристалізатора слябової МБЛЗ на процес утворення хвильових коливань поверхні рідкої сталі в ньому

Дана  робота була присвячена розгляданню актуального у цей час питання, підвищення якості безперервнолитої заготівки, за рахунок зниження хвилеутворювання на поверхні рідкого металу. Вивчені основні види коливання рівня металу таких як, періодично та несподівано виникаючі обурення. Проаналізовані основні причини виникнення стоячих хвиль на меніску рідкої сталі серед них: потоки металу; хитання кристалізатора; механічний гістерезис; зміна ширини заготівки в процесі розливання; витріщання заготівки.

Ключові слова: МБЛЗ, заготівка, метал, сляб, кристалізатор,  стопор, датчик.

 

Фізико-математичні науки

 

 Приходько О.В.

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

У статті окреслено застосування фізичних практик та технології методів контролю якості продукції. Акцентовано увагу на можливостях застосування сучасних здобутків фізичної практики у використанні новітніх технологій промислової дефектології, окреслені основні проблеми та перспективи розвитку напрямку, прогресивні методи. Аналіз наукової літератури засвідчив, що введення таких фізичних понять, як хімічний та спектральний аналіз, люмінесценція, магнітне поле є перспективним для означення і системного вивчення закономірностей фізичних основ методів контролю якості продукції.

Ключові слова: хімічний аналіз, спектральний аналіз, магнітна дефектоскопія, люмінесценція, магнітне поле, якість продукції, технічний контроль.

 

 Ткаченко В.Ю., Ткаченко Н.В., Жданова О.Г., Сперкач М.О.

ДОСТАТНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ РОЗКЛАДІВ В ЗАДАЧІ МІНІМІЗАЦІЇ СУМАРНОГО ЗАПІЗНЕННЯ РОБІТ ЗІ СПІЛЬНИМ ДИРЕКТИВНИМ ТЕРМІНОМ В СИСТЕМІ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ МАШИНАМИ

В статті розглянута задача мінімізації сумарного запізнення робіт зі спільним директивним терміном при виконанні їх ідентичними та одноманітними паралельними машинами. Для обох випадків визначені достатні умови оптимальності розкладів. Наведено загальний підхід до розв’язання задачі, який базується на цілеспрямованому переборі розв’язків, що направлений на виконання достатніх умов оптимальності. Цей підхід дозволяє скоротити час вирішення поставленої задачі. В якості методів цілеспрямованого перебору обрані алгоритми пошуку із заборонами та імітації відпалу. В роботі проведена класифікація вхідних задач за їх параметрами та наведені результати експериментального дослідження розв’язання задач, що належать одному з визначених класів. На вхід методів подавались задачі, для яких відомий оптимальній розв’язок. Критерієм якості методів розв’язання обрано відносне відхилення отриманого значення сумарного запізнення від оптимального.

Ключові слова: паралельні машини, ідентичні машини, машини різної продуктивності, складання розкладів, мінімізація сумарного запізнення, табу-пошук, пошук із заборонами, алгоритм імітації відпалу

 

Філологічні науки

 

 Білюк Я.С.

Переваги та недоліки сучасних і традиційних методів у викладанні іноземних мов

У статті розглядаються переваги та недоліки сучасних і традиційних методів викладання іноземних мов. Розкривається зміст і основні принципи затребуваних в даний час методик - комунікативну і граматико-компетентну, їх переваги та недоліки. Встановлено, що всі методи знаходяться в безпосередній залежності від соціального замовлення суспільства, яке впливає на мету і зміст навчання іноземної мови. Тому в даний час все більшу популярність завойовує комунікативний підхід. Це пояснюється в першу чергу тим, що з глобальними змінами в геополітиці, універсалізацією всесвітньої економіки а так же, розвитком комунікації. Кожен з цих факторів визначають важливість пошуку такого методу навчання іноземним мовам, який би найбільш чітко відповідав запитам сучасного інформаційного (постіндустріального) суспільства. впливає на мету і зміст навчання іноземної мови.

Ключові слова: сучасні методи навчання, комунікативний метод, граматико-компетентний метод, комунікативний підхід, мовне середовище.

 

Юридичні науки

 

 Біленко В.І.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ ПРО ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В статті досліджуються договори про допоміжні репродуктивні технології.  Досліджується  сутність поняття договору та договорів які регулюють репродуктивні відносини і їх значення в цивільному праві. Розглядається класифікація даних договорів. Встановлено, що класифікація договорів залежить від особливостей послуг, які є предметом договору. Класифікація договорів має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. Так, виявлення спільних типових рис договорів і відмінностей між ними полегшує для суб’єктів правильний вибір виду договору, забезпечує його відповідність змісту регульованої діяльності. Крім того, класифікація сприяє подальшому вдосконаленню та систематизації законодавства, слугує меті кращого дослідження договорів Розглянута позиція, щодо того, що цивільно-правові договори є полісемічним поняттям і внаслідок того класифікуються як правочини і як зобов’язання, договір є їх різновидом.

Ключові слова: договір, зобов’язання, допоміжні репродуктивні технології, правочин, сурогатне материнство, медичний заклад, пацієнт.

 

 Гречко І.В.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Присвячено розгляду особливостей працевлаштування молодих спеціалістів, а саме: прав, гарантій та пільг, які надаються їм державою. У статті вирішено проблему розмежування понять ,,молодий спеціалістˮ, „молодий фахівецьˮ та „молодий робітникˮ. Крім того, наведено основні нормативно-правові акти, що регулюють державне замовлення та порядок працевлаштування молодих спеціалістів – випускників державних навчальних закладів. У праці звернено увагу на необхідність поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах за рахунок залучення потенційних роботодавців до співпраці. Приведено статистичну інформацію про рівень безробіття серед молоді. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання даного питання та наведено пропозиції вдосконалення його у майбутньому. Також зазначено важливість забезпечення для таких працівників програми адаптації у колективі, що допоможе ефективно здійснювати свою трудову функцію.

Ключові слова: молодий спеціаліст, молодий робітник, молодий фахівець, правове регулювання, працевлаштування, державне замовлення, права та гарантії.

 

 Ільїна О.В.

Окремі питання реалізації виправного впливу на засуджених

Одним із пріоритетних напрямів кримінально-виконавчої політики України є виправлення та ресоціалізація засуджених. Останнім часом інтерес до цієї проблеми зріс як з наукової, так і з практичної точок зору. Одним із головних напрямів цієї діяльності є повернення засудженого до  загальноприйнятого самостійного соціально-нормативного життя у суспільстві. Соціально корисна праця засуджених  є одним  із головних напрямів в діяльності органів та установ виконання покарань.  Залучення до праці спрямоване  на те, щоб спонукати засуджених ставитись до праці,  як до позитивної та необхідної складової їх життя, такі ж вимоги ставлять до праці ув’язнених Європейські тюремні правила.  Вплив соціально корисної  праці здійснюється у комплексі з іншими засобами виправлення та ресоціалізації: соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив тощо. В статті аналізується деякі  питання організації праці засуджених  та проблеми їх законодавчої регламентації.

Ключові слова:  виховний вплив, виправлення засуджених, ресоціалізація засуджених,  правове регулювання праці засуджених.

 

 

© Альманах науки, 2018