4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 2 (травень) 2017 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Гунько В.І., Мендоса Я.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ ЛЮДИНИ

В статті проаналізовано основні теоретичні аспекти категорії добробут людини. Розкрито зміст добробуту населення. Визначено основні підходи до категорії добробут людини. Визначено, що рівень добробуту та процес його формування залежить від різних факторів, а саме: соціальних; економічних; культурних; правових. З’ясовано, що формування добробуту людини можна визначити як забезпеченість населення необхідними матеріальними, духовними благами та умовами, що задовольняють їх певні потреби. Добробут залежить не лише від соціальних та економічних факторів, а й від культурних та політичних, які впливають на нього системно. Соціальні аспекти здатні забезпечити якість життя людини у соціумі, економічні – відображають розвиток людини з боку економічних показників, політичні аспекти забезпечують положення особи в суспільстві і державі, що безпосередньо впливає на добробут громадянина, і культурні фактори, які допомагають зберегти культурно-історичну спадщину та сприяють розвитку творчого потенціалу населення країни.

Ключові слова: добробут людини, соціальні фактори добробуту, економічні фактори добробуту, культурні фактори добробуту, правові фактори добробуту.

 

 Ліщинський І.В.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Стаття присвячена проблематиці управління організаційними змінами, як одного з найважливіших питань сучасного менеджменту, пов'язаного з розвитком організації як відкритої соціальної системи. Успіх компанії залежить від здатності вчасно і правильно реагувати на зміни зовнішнього середовища, і керівникам важливо розуміти, наскільки необхідно бути «живим» в умовах постійних змін. Правильно сформована система управління і структура організації створюють сприятливі умови для підвищення якості управління, що веде до підвищення ефективності діяльності організації. Загальне розуміння необхідності організаційних змін обумовлює зростання інтересу до питання ефективності змін, що впроваджуються.

Одним з основних науково-практичних завдань, є пошук ефективних стратегій і механізмів організаційних перетворень, які дозволять активізувати діяльність організацій, підвищити їх конкурентоспроможність, і як наслідок, створити основу для розвитку основних галузей української економіки.

Ключові слова: організаційні зміни, стратегічний менеджмент, управлінські рішення, опір змінам, управління змінами.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бєлікова Ю.А.

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІКУМІВ

Стаття  присвячена розгляду професійного саморозвитку студентів інженерно-педагогічних спеціальностей технікумів, майбутніх майстрів виробничого навчання.  У статті обґрунтовано необхідність проектування системи професійного саморозвитку майбутніх фахівців професійно-технічної освіти на основі компетентісного  підходу. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід науковців що до вивчення цієї актуальної теми. Визначені основні особливості компетентісного підходу як методологічного регулятиву  системи професійного саморозвитку майстрів виробничого навчання у сучасних освітніх умовах.

Ключові слова: професійний саморозвиток, освітньо-кваліфікаційна характеристика, майстр виробничого навчання, педагогічне забезпечення,  компетентісний підхід.

                                                     

 Ігначова Н.О.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ПИСЬМА У ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ

У статті проаналізовано сучасні науково-методичні підходи до вивчення і аналізу феномену ліворукості, роботи з ліворукими дітьми та підготовки їх до формування навичок письма. Основні труднощі виникають у старшій групі дошкільного навчального закладу у процесі підготовки до школи.  Ліворукі діти часто «дзеркалять» під час читання і письма. Тому шулік потрібно не вчити писати, а готувати до письма.

Розглянуті особливості функціонування головного мозку ліворуких дітей та їх розвитку. Вказані напрямки роботи, щодо підготовки дитини до оволодіння навичками письма: підготовка до формування графічної навички; розвиток фонематичного слуху і підготовка до оволодіння звуковим аналізом слова. Запропоновані рекомендації та підходи щодо покращення умов оволодіння навичкою письма шуліками.

Ключові слова: ліворукість; навички письма; провідна рука; асиметрія головного мозку.

 

 Каричковський В.Д.

АНАЛІЗ ВСТУПНИХ КАМПАНІЙ 2012-2015 РР. У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Однією з умов успішного функціонування будь-якого вищого навчального закладу є формування контингенту студентів. Прийом на навчання здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів. У статті автором запропоновано сукупність відносних показників для оцінки вступних кампаній за 2012-2015 рр. ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання в аграрних ВНЗ України та здійснено їх оцінку. На думку автора, досліджувані вступні кампанії характеризувалася рядом показників, серед яких виділено обсяг ліцензованого набору, обсяг державного замовлення, кількість поданих абітурієнтами заяв та кількість зарахованих студентів. Крім того, автором розраховано матрицю парних коефіцієнтів кореляції з метою вивчення впливу визначених факторів на результати вступних кампаній. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності вступних кампаній.

Ключові слова: вищий аграрний навчальний заклад, вступна кампанія, освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки, менеджмент, денна форма навчання, заочна форма навчання, обсяг ліцензованого набору, обсяг державного замовлення, кількість поданих абітурієнтами заяв, кількість зарахованих студентів.

 

 Москаленко О.М.

ФІЛАНТРОПІЗМ, ЯК ПРОГРЕСИВНА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ТЕЧІЯ НІМЕЧЧИНИ КІНЦЯ XVIII-ПЕРША ТРЕТИНА XIX СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена проблемі висвітлення основної концепції педагогічної течії філантропізму, яка заключається у проблемі гармонійного виховання дитини. Філантропізм є прогресивною культурно-освітньою течією, яка виникла наприкінці XVIII ст. у Німеччині під впливом ідей французького Просвітництва. Свою назву вона отримала від грецьких слів phileo – люблю, anthropos – людина. Одним із учасників цього руху, засновником педагогічної течії філантропізму був Йоган Бернгард Базедов (1724 – 1790) – німецький педагог і реформатор системи освіти та виховання. Всі представники педагогічної течії філантропізму звертали увагу і на організацію шкільного життя. Вони прагнули показати, що правильна організація навчання і виховання в школі є шляхом до гармонійного виховання дитини.

Ключові слова: філантропізм, виховання, дитина, педагогічна течія, проблема.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Замковий О.О., Золотько К.Є.

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ТА ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРОБЦІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІВБЕСІДНИКА

Стаття присвячена дослідженню питання побудови інтелектуальних систем типу «віртуальний співбесідник», інакше кажучи, чат-ботів. Проаналізовано сучасний стан проблеми, обґрунтована актуальність теми автоматичного аналізу повідомлень на натуральній мові. Визначені основні теоретичні та методичні підходи до генерації тексту на основі попередньої історії повідомлень. Сформульовано пропозиції щодо типу на структури використовуваних штучних мереж. Розглянуто методи покращення роботи системи на основі якісного аналізу текстової інформації. Зроблено висновки з приводу прикладної цінності інтелектуальних систем такого типу та окреслено перспективи подальшої роботи в цьому напрямку.

Ключові слова: обробка натуральних мов, штучні нейронні мережі, комп’ютерна лінгвістика, частотний аналіз, сентимент- аналіз, нечітка логіка.

 

 Коробко Е.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ТЗІ)

У статті розглянуто поняття та необхідність конфіденційної інформації та комплекс технічного захисту інформації.

Ключові слова: інформація, технічний захист інформації, об'єкт інформаційної діяльності.

 

 Крюковська О.А., Довженко О.В.

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті викладено результати аналізу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що присутні на робочих місцях працівників підприємств чорної металургії, які призводять до аварій та травматизму. Запропоновано комплекс заходів, які полегшать роботу працівників підприємств чорної металургії та сприятимуть створенню безпечних умов праці та профілактиці травматизму.

Ключові слова: виробничий травматизм, причини, наслідки, аналіз

 

 Крюковська О.А., Передістий Б.О.

ПРИЧИНИ ТА РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МЕТАЛУРГІВ

Аналіз  причин професійних захворюваностей дозволяє виявити закономірності їх виникнення та дає змогу розробити заходи щодо їх усунення. Комплексне дотримання  заходів та засобів, що перешкоджають виникненню професійних захворювань, дасть змогу зменшити кількість випадків професійних захворювань та зберегти здоров’я працівників металургійної галузі.

Ключові слова: професійні захворювання, металургійна галузь, заходи

 

 Кушнір І.С.

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ВИЛИВОК МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО КОКІЛЬНОГО ПЕРЕПЛАВУ МЕТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ

У статті розглянуто сучасні тенденції у розвитку металургії, а саме отримання якісних виливок методом електрошлакового кокільного переплаву.  Наведені результати дослідження  особливостей вихідного матеріалу - стружки для переплавки, а також вивчення впливу форми і забрудненості стружки на пористість металу, форму пор і їх розподіл за обсягом виливки, особливостей зародження і розвитку тріщин у виливках, отриманих переплавом стружки.

Ключові слова: переплав, виплавка,  кокільний, металургійні  процеси.

 

 Лещинського І.С.

МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ КОНСОЛІДОВАНИХ ВІЗУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ

Розглянуто питання розроблення технологій застосування консолідованих візуальних моделей даних для їх інтеграції у системі дистанційного навчання.

Ключові слова: візуальне моделювання, модель сховища, консолідовані дані, консолідовані методи, методологія.

 

 Труш В.С., Лукьяненко А.Г., Федирко В.Н.

ДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ СПЛАВА Zr-1Nb ИЗ АЗОТ- И КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗОВЫХ СРЕД

Экспериментально установлено влияние обработки из кислород- и азотсодержащих газовых сред на прирост массы и на свойства приповерхностного слоя образцов-колец, вырезанных из оболочек тепловыделяющих элементов трубок циркониевого сплава Zr-1%Nb. Описаны различия насыщения внутренней и внешней поверхностей циркониевых трубок. Показано, что шероховатость внутренней поверхности меньше относительно внешней поверхности. Представлены результаты твердости внешней и внутренней поверхности образцов-колец после оксидирования и азотирования. Показано, что глубина упрочненного слоя на внешней стороне образца-кольца больше относительно внутренней стороны. Также экспериментально обнаружена продолжительность изотермической выдержки в кислородной смеси, которая может приводить к возникновению трещин на внутренней поверхности циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов.

Ключевые слова: циркониевый сплав, элементы внедрения, кислород, азот, приповерхностный слой, твердость, прирост массы, оболочка тепловыделяющего элемента.

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

 

 Yurko N.A., Styfanyshyn I.M., Protsenko U.M.

THE DISTINGUISHING FEATURES OF AMATEUR SPORT

The article deals with the distinguishing features of amateur sport. An increasing number of individuals are finding challenging and personally satisfying sport experiences through participation in amateur sports. In the public point of view, little distinction is left between amateur and professional athletes. One of the reasons is the widespread abuse of hidden benefits for amateurs following the worldwide increase in money for sport from the media. The actuality of our research was determined by the recent changes of attitudes towards amateurism and the creeping sports commercialization. The research was aimed at the study of key distinctive features of amateur sport. Due to the comparative analysis of internet resources, the main distinguishing characteristics of amateur sport have been highlighted in comparison with the professional sport peculiarities. On the grounds of the research findings the following conclusion has been made: despite all the influences, amateur sport still preserves its peculiar benefits and drawbacks, distinguishing it as a unique phenomenon in sport.

Keywords: amateur sport, professional athletes, amateurs, sports commercialization, distinguishing features.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Соколовська О.М.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВАЛЕНТНИХ ДІЄСЛІВНИХ ПРЕДИКАТІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ “ПОВІДОМЛЕННЯ”

У статті розглянуто особливості семантико-синтаксичної структури речень з тривалентними дієслівними предикатами. Проаналізовано семантичну типологію дієслівних предикатів в українській мові. Визначено основні різновиди субстанціальних синтаксем, що супроводжують тривалентний дієслівний предикат. На прикладі конструкцій з дієсловами “повідомлення” охарактеризовано межі семантико-синтаксичної сполучуваності зазначених предикатних одиниць. Установлено, що тривалентні дієслівні предикати із семантикою "повідомлення" у структурі елементарного речення супроводжуються суб’єктними, об’єктними та адресатними синтаксемами. Основними морфологічними засобами вираження зазначених іменникових компонентів є, відповідно, називний, знахідний та давальний відмінки іменника.

Ключові слова: семантико-синтаксична структура речення, предикат, валентність, субстанціальна синтаксема, сполучуваність.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Максименко Н.В.

МІСЦЯ НЕСВОБОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Стаття присвячена висвітленню проблемних питань, що виникають у процесі здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, зокрема на стадії виконання призначених судом покарань щодо неповнолітніх.

Ключові слова: неповнолітні,  місце несвободи,  Комітет ООН з прав дитини, Національний превентивний механізм, покарання, виховна колонія.

 

 

© Альманах науки, 2018