4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 1 (квітень) 2017 р.

 

 

 

Біологічні науки   4

 

 Мороз А.М.  

Отруйні рослини синантропної флори Волинської області 4

Стаття присвячена дослідженню отруйних рослин синантропної флори Волинської області. У статті розглядається видовий склад синантропної флори Волинської області, аналізується токсиновмісність отруйних рослин та досліджується антибактеріальна активність та цитостатичні властивості лектинів Chelidonium majus. Велике місце в роботі займає розгляд впливу токсичних речовин на культурні рослини. У бакалаврській роботі подається характеристика вмісту токсичних речовин в рослинах та їх вплив на людину. Дослідження ведеться через розгляд таких проблем, як вивчення сучасного стану та впливу отруйних рослин синантропної флори на людину. Головна увага бакалаврської роботи звертається на розгляд видів отруйних рослин синантропної флори та їх вміст токсичних речовин в органах рослин та вплив цих речовин на людину. Використовуючи практичні та емпіричні методи, автор викладає головні проблеми та аспекти, які розглядаються в бакалаврській роботі. У роботі дається адаптований перелік лікарських отруйних видів та родин, за ступенем токсичності у Волинській області. У статті на основі аналізу систематичну структуру видового складу отруйних рослин, які знаходяться на території  Волинської області, показано кількість видів отруйних рослин синантропної флори. На закінчення коротко розбирається рекомендації, щодо подальшого вивчення отруйних рослин Волинської області.

Ключові слова: синантропна флора, отруйні рослини, токсиновмісні рослини, систематична структура, токсичні речовини, антибактеріальна активність лектинів, цитостатичні властивості, морфологічні частини рослин, біоморфологічна структура, довготний ип ареалів, екологічний аналіз, групи отруйних рослин.

 

Економічні науки   10

 

 Галушка Є.О., Фенюк В.М.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ КРИЗИ БАНКІВ УКРАЇНИ   10

У статті проаналізовано причини банківської кризи, які зумовили уповільненню розвитку банківської діяльності в Україні. Досліджено діяльність банків у кризовий період. Запропоновано основні шляхи подолання кризових явищ у банківській системі України

Ключові слова: банківська криза, ліквідність, ресурсна база, фінансовий стан, банківська система, якість активів.

 

 Галушка Є.О., Фестич С.А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ 14

В роботі висвітлено важливість ефективного функціонування товарних бірж в Україні. Здійснено оцінку діяльності товарних бірж в сучасних умовах. Визначено роль та вплив бірж на розвиток національної економіки та збільшення товарообороту в країні. Досліджено проблеми та перспективи становлення і розвитку біржової торгівлі товарами. Запропоновано можливі шляхи розв’язання даних проблем.

Ключові слова: біржа, товарна біржа, товари, біржова діяльність, біржова торгівля, обсяги торгівлі, динаміка торгівлі.

 

 Пікалова А.М., Пашков І.А.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ   19

Соціально-відповідальна реклама є невід’ємним компонентом відповідального маркетингу. Реклама як елемент масової комунікації здійснює потужний вплив на культурні та соціально-психологічні цінності людей,  їх  установки,  моделі  поведінки  та  картину  світу. У даній статті проаналізований зв`язок соціальної реклами та суспільства на сучасному  етапі. Висвітлені відміни соціальної реклами від інших видів реклами. Сформовані переваги та недоліки вітчизняної соціальної реклами. Розкриті основні завдання сучасної соціальної реклами, які сприяють вирішенню соціальних проблем, coцiaльнiй пiдтримцi нaceлeння, підвищують рівень культури та допомагають побудові грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. Наведені певні обмеження щодо демонстрації інформації, які наведені у законі України про соціальну рекламу. Окреслені вимоги до соціальної реклами.

Ключові слова:  соціальна реклама, соціальний маркетинг, інформаційний простір, ефективність, соціальна відповідальність.

 

 Рогаченко О.С., Пашков І.А.

ВІЗУАЛЬНИЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ В СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 24

За останні роки розвитку маркетингу все більшу увагу стали приділяти таким інструментам, які лише з недавнього часу почали зізнаватися як повноцінні й ефективні способи впливу на поведінку споживачів тих чи інших товарів. До таких інструментів відноситься мерчандайзинг. Поява мерчандайзингу ознаменувала нову еру не лише в управлінні поведінкою споживачів безпосередньо торговцями, але і еру переоцінки цінностей виробниками товарів.

У статті розглядаються теоретичні основи та  питання організації візуального мерчандайзингу, який є самостійним компонентом маркетингової системи, покликаної організувати візуальне вплив на покупця з метою вплинути на прийняття рішення про купівлю і в підсумку управляти торговими процесами за допомогою оптимізації планування торгових залів, розміщення устаткування і товару. Спираючись на теоретичну частину виділити рекомендації менеджерам.

Ключові слова:  візуальний мерчандайзинг, елементи мерчандайзингу, маркетинг, покупець.

 

Психологічні науки   28

 

 Донець О.І., Чала А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКУ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ   28

У статті розглянуто основні аспекти наукових досліджень ціннісної сфери особистості, представлені підходи до визначення понять «ціннісні орієнтації» та «професійне самовизначення». Аргументується значимість цінностей у структурі особистості, зокрема старшокласників, які стоять на порозі дорослого життя та для яких особливо актуальним є питання вибору майбутньої спеціальності. Акцентується увага на важливості прийняття правильного професійного рішення, з  урахуванням особливостей ціннісної сфери майбутніх випускників. Викладено результати емпіричного дослідження, яке мало на меті встановлення взаємозв'язку між конкретними ціннісними орієнтаціями старшокласників та їх професійною ідентичністю, яка дає уявлення про ступінь сформованості та усвідомленості професійного вибору учнів, з метою визначення тих базових цінностей, які здійснюють вплив на їх професійне самовизначення.

Ключові слова: ціннісна сфера, ціннісні орієнтації, самовизначення, професійна ідентичність старшокласників, професійне самовизначення, тип професійної ідентичності.

 

Соціальні комунікації  33

 

 Бабак О.В.

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В КОМУНІКАТИВНІЙ ПОЛІТИЦІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ   33

У статті розглянуто та проаналізовано основні аспекти формування комінікативної політики сучасних підприємств, вплив зв’язків з громадіськістю на конкурентноспроможність організації в умовах сучасної економічної ситуауції.

Ключові слова: маркетинг, підприємство, зв’язки з громадськістю комунікаційна політика, ринок.

 

Технічні науки   39

 

 Іващук В.А.

ТЕХНОЛОГІЯ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО ГЕТЕРОСТРУКТУРИ  InGaAs/InP   39

Представлені дослідження впливу технології формування омічних контактів до сполуки InGaAs для фотоелектричних перетворювачів, які можуть використовуватися в сонячних батареях космічних апаратів, на їх параметри. Продемонстровано, що на  величину питомого контактного опору контактів суттєвий вплив має температура сплавлення і час протягом якого здійснюється процес їх формування. Запропоновано механізм формування омічних контактів до сполуки InGaAs, який полягає у тому, що нагрівання контактної структури призводить до розкладу InGaAs на межі поділу з АuGe. Вільні атоми індію і галію, що утворилися, мігрують із об’єму до поверхні і утворюють велику кількість вакансій. Ці вакансії заповнюються германієм, який і утворює високолегований шар.

Найменший питомий контактний опір мають контакти, сформовані при температурі 500оС на протязі 50 секунд. Досягнутий рівень параметрів омічних контактів (rс = 2·10-6 Ом·см2) повністю задовольняє вимогам до фотоелектричних перетворювачів.

Ключові слова: омічний контакт, фотоелектричний перетворювач, гетероструктура, сплавлення, питомий контактний опір.

 

 Кондрат Р.М., Псюк М.О.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙ ХІМІЧНИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН І БОРОТЬБИ З УСКЛАДНЕННЯМИ ПІД ЧАС ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 44

Проаналізовано ускладнення під час експлуатації газових і газоконденсатних свердловин родовищ України та обґрунтовано необхідність постійної боротьби з ними за допомогою різних методів, зокрема хімічного методу. Обгрунтовано перспективність розроблення і впровадження композицій хімічних реагентів (поверхнево-активних речовин та інгібіторів) для боротьби з ускладненнями. Проаналізовано дослідження і публікації з використання композицій хімічних реагентів для боротьби з обводненням, корозією свердловинного обладнання, відкладенням солей та гідрато-утворенням. Сформульовано мету статті та описано лабораторні дослідження з оцінки ефективності інгібіторів корозії та відкладення солей для  умов газових і газоконденсатних родовищ Полтавської області. Наведено результати лабораторних досліджень і обґрунтовано найбільш ефективні композиції поверхнево-активних речовин та хімічних реагентів (інгібіторів) для захисту від ускладнень і підвищення продуктивності свердловин. Зроблено висновки, наведено рекомендації та окреслено перспективи подальшої роботи в цьому напрямку.

Ключові слова: газова свердловина, обводнення, корозія промислового обладнання, відкладення солей, гідратоутворення, поверхнево-активні речовини, інгібітори, композиції хімічних реагентів, оцінка ефективності інгібіторів корозії та відкладення солей.

 

 Пізь І.Р., Стадник Ю.А.

АНАЛІЗ ФІЛЬТРІВ ЯНДЕКСА І GOOGLE   50

Розглянуто реалізацію механізмів зовнішньої оптимізації веб ресурсів, а також види фільтрів пошукових систем. Охарактеризовано важелі якісної пошукової оптимізації, а саме: закупка зовнішніх посилань, оптимізація контенту, написання SEO оптимізованих статтей, огляд проблеми просування «молодих» сайтів. Проаналізовано різницю пошукових фільтрів у пошукових системах Google та Яндекс, також їх застосуванні в залежності до індивідуальної ситуації на сайті. Описано дії які спричиняють попадання під фільтри, а також основні правила виходу сайтів з під фільтрів пошукових систем.

Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики оптимізації веб ресурсів, а також особистісного розвитку студентів інформаційних спеціальностей.

У цій же статті зібрані найбільш важливі рекомендації про те, як не потрапити під фільтри Google і Яндекса. Перелічені нижче прості поради бажано запам'ятати і беззаперечно дотримуватися, якщо метою є успішне просування сайту.

Ключові слова: пошукові системи, фільтр, оптимізація веб ресурсів, пошукова оптимізація, СЕО, оптимізатори.

 

 Харлай Л.О.

АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РЕЗЕРВУВАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ 56

Сучасні мережі оптичного зв'язку, що використовують на транспортному рівні технологію DWDM повинні відповідати певним вимогам якості та надійності. Для відновлення працездатності мережі використовується цілий ряд заходів, в тому числі і резервування ресурсів мережі. Для того щоб визначити найбільш раціональний алгоритм резервування ресурсів мережі в роботі проведено аналіз найбільш ефективних видів резервування.

Ключові слова: DWDM, AR, GMPLS, резервування, ресурси.

 

 

© Альманах науки, 2018